AR MARKO 1

1Ár ndu̱i ár hoga mhö ar Hesukristo ár T'u̱ Jö. 2Ngu bi 'yot'a ar m'e̱hni Isaia: Hyandi di pe̱hna ma m'e̱hni da m'e̱t'o habu̱ gi pa, da m'e̱t'o da hyok'a ar 'ñu. 3Ár mhafi n'a togo enga har ot'at'o̱ho̱: Hyojwu̱ ár 'ñu ar tsi Hmu; jömfu̱ habu̱ da thogi. 4Ar Xuwa mi xixthe ya jö'i har ot'at'o̱ho̱, ne mi xipabi ar hoga mhö, ne nuyu̱ nda 'yo̱t'wa yá ntso̱'mi ne nda mpumbabi yá ts'oki. 5Ne mi po̱nga ya jö'i mi e nda zu̱ ar Xuwa, gatho nu'u̱ mi 'bu̱ har hnini Herusalen ne nu'u̱ ma'ra ya hnini har ha̱i Nhudea, mi da̱majöni yá ts'oki, ne mi xixthe'ö har döthe Hordan. 6Ar Xuwa mi hö n'ar he xki nju̱mpa ár xi n'ar me̱ti ár thuhu kameyo ne xki m'e, ne mi ngu̱t'a n'ar ximhni, ha mi tsi ya ma̱ngak'oto ne ar t'afi mi t'inga har t'o̱ho̱. 7Ne mi mönga ar hoga mhö mi enö: 8Nuga xta xixthe'ihu̱ har dehe, ha nö'ö ma da xixthe'ihu̱ hár Hñö Jö. 9Nuya pa'u̱ ba e ar Hesu ba po̱nga har hnini Nasare har ha̱i Ngalilea, ne bi xixthe ar Xuwa har döthe Hordan. 10Nep'u̱ mi bo̱nga har dehe, bi hyandi bi xo mhets'i, ne ár Hñö Jö ngu n'ar domtxu ba köi bi zu̱di. 11Ne bi nheki n'ar mhö ndi 'ñe mhets'i mi enö: 12M'e̱fa ár Hñö Jö bi zixa ar Hesu har ot'at'o̱ho̱. 13Ne ba 'bu̱hnu̱ yon'a̱te mpa, har ts'ondöhi mi tsa̱tnu̱. Ba 'bu̱ madeda ya zu'we, ha nuyá e̱nxe̱ Jö mi pe̱pabi. 14Nú'mu̱ mi njot'a ar Xuwa har fa̱di, ar Hesu bi menga Ngalilea mi mömba ár hoga ts'u̱t'wi Jö. 15Mi enö njawa: 16Mi ka̱ta hár ñöni ar ñho̱nthe Ngalilea, ne bi hyanda ar Simu ne ar Andre ár jödöp'u̱, mi köt'a yá nt'a̱ts'i har dehe, ngetho ma ya ngu̱xhwö. 17Ne ar Hesu bi 'ñembabi'u̱: 18Dama bi zop'u̱ yá nt'a̱ts'i'u̱ bi de̱ni. 19Bi ñ'o man'a tsi tu̱i ar Hesu, ne bi hyanda ar Hakobo ne ar Xuwa ár jödöp'u̱'ö, yá t'u̱ ar Sebedeo. Nuyu̱ mi to̱hnu̱ har motsa mi po̱t'a yá nt'a̱ts'i. 20Dama bi zohni, ne nuyu̱ bi zop'u̱ ar Sebedeo yá dada'u̱, mi to̱hwi yá 'be̱go har motsa, ne bi de̱ni. 21Bi zo̱ñ'u̱ har hnini Nkapernaum, ne ar pa ntsa̱ya̱ bi yu̱t'a ar Hesu ha yá nijö ya xodyo mi uti. 22Nu'u̱ togo mi o̱ts'e mi 'yo̱da ár nt'uti, ngetho mi ñö ngu n'a pe̱'sa ár ts'e̱di, hinge ngu nuya böt'ofo. 23Ha mi 'bu̱hnu̱ n'ar ñ'o̱ho̱ ha yá nijö'u̱ mi nthe̱xkwi n'ar ts'ondöhi, n'a mbi hye̱xta n'ar mhafi, 24bi 'ñenö: 25Nunar Hesu bi zu̱i ne bi 'ñembabi: 26Ha nunar ts'ondöhi bi hwö'sa nunar ñ'o̱ho̱, ne bi hye̱xa n'ar mhafi bi bo̱ni bi zop'u̱. 27Gatho xa mi 'yo̱tho, ne mi ñöxhnatho mi eñ'u̱: 28Ne ngut'a bi nu̱nga ár 'bede xo̱ge hár nthet'i ar ha̱i Ngalilea. 29Mi bo̱nga hár nijö'u̱, bi ma hár ngu ar Simu ne ar Andre, bi me̱wi ar Hakobo ne ar Xuwa. 30Ha nunár to ar Simu mi 'be̱nu̱ mi the̱ ar mpat'i, ne ngut'a bi nsipabi ar Hesu. 31Nu'mú̱ bi wat'i bi mipa ár 'ye̱ bi gu̱ts'i, ne dama bi hñöka ár mpat'i, ne bi nangi mi umbabi te nda zi'u̱. 32Mi taknde, ja xki yu̱ ar hyadi, ba ts'impa gatho ya da̱thi ne nu'u̱ mi nthe̱xkwi ya ts'ondöhi. 33Gatho ya mengunu̱ xa mi ñ'ent'i bi wat'a har goxthi. 34Ne bi o̱the nze̱ye̱ tsa̱nt'ö ar hñeni mi pe̱ts'i, ne bi 'ye̱nga nze̱ye̱ ya ts'ondöhi, ne himi he̱gi nda ñö, ngetho mi pö'u̱ togo'ö. 35Ár hyax'ö ar Hesu bi nanga n'itho nú'mu̱ mi nxuitho, bi ma ba a̱pa Jö ha n'ar ha̱i hinto mi 'bu̱i. 36Ar Simu ne nu ma'ra mi ñ'owi, bi ma ba honi. 37Ne mi dini bi 'ñembabi: 38Nö'ö bi 'ñembabi'u̱: 39Ne bi ñ'o xo̱ge Ngalilea, mi ku̱t'a ha yá nijö, mi mönga ar hoga mhö ne mi e̱nga ya ts'ondöhi. 40Ba e n'ar ñ'o̱ho̱ mi tsu̱ ar tsit'ando'yo, bi nda̱ndihmö ne mi a̱pa ar möte mi embi: 41Ne ar Hesu bi ko ár nhwëki, bi maka ár 'ye̱ bi hñu'spabi, ne bi 'ñembi: 42Nu mi mönga njap'u̱, nu ar tsit'ando'yo dama bi hye̱gi, ne bi dits'i. 43Nu'mú̱ xa mi pe̱mbabi, ne bi me̱hni nda ma. 44Ne bi 'ñembabi: 45Ha nu mi ma'ö, xa to gatho mi xipabi, ne bi 'yonga ar 'bede nö'ö tema xki thogi. Jange ar Hesu himi tsa̱ nda yu̱t'a har hnini xiñho. Mi kota ha ya ha̱i hinto mi 'bu̱i, ne ka mi panu̱ ya jö'i ma nda zu̱di. Nuya jö'iyu̱ hagatho ya ha̱i mi ehe.

will be added

X\