AR LUKA 5

1N'ar pa ar Hesu mi 'yo hár ñöni ar ñho̱nthe Genesare. Nor pa'ö xa bi wat'a ra nze̱ ya jö'i, 'bu̱tho nda 'yent'i, ngetho gatho mi ne nda 'yo̱xa ár mhö Jö. 2Ar Hesu mi hyanda yoho ya motsa mi ku̱ har ñönthe. Hinto mi 'yoni, ngetho nu togo yá me̱ti xki göi, mi pet'a yá nt'a̱ts'i. 3Ne ar Hesu bi bo̱xa n'a nuya motsa mi 'bu̱hnu̱, már me̱ti ar Simu. Ne bi 'ya̱pa ar möte nda 'ñet'a n'ar tsi tu̱i mbo ar dehe, ne ka bi hñuxnu̱ mi uta gatho ya jö'i. 4Ne mi wadi bi zofo, bi 'ñemba ar Simu: 5Ha nu ar Simu bi dödi ne bi 'ñembabi: 6Ne nu mi 'yo̱t'a ngu xki nsipabi, mi gu̱xa nuya nt'a̱ts'i xa mi ñuts'i, 'bu̱tho nda xe̱gi. 7Jange bi gu̱xa yá 'ye̱ bi mat'a nu ma'ra yá ñ'ohu̱ mi e̱t'a man'ar motsa, nda e nda ma̱ts'i. Mba e'u̱, bi ñu'sa gatho yoho ya motsa, 'bu̱tho nda yu̱i. 8Ha nu mi hyanda ar Simu njap'u̱, bi nda̱ndihmö hár wa ar Hesu, ne bi 'ñembabi: 9Bi 'ñenö njap'u̱ ngetho ngu'ö ne nu ma'ra, xa xki zu, ne himi pödi te nda beni, xki hyanda gatho nuya hwö xki gu̱x'u̱. 10Njap'u̱ nu ma'ra mi fa̱xa ar Simu har nt'a̱xhwö, ar Hakobo ne ar Xuwa nuyá t'u̱ ar Sebedeo, xa xki zo ar mbidi yá mu̱i. Ha nunar Hesu bi 'ñemba ar Simu: 11Nu'mú̱ bi 'ye̱t'a ya motsa hár ñöni ar dehe, ne bi zohnu̱ gatho yá 'be̱fi, bi de̱nga ar Hesu bi me̱wi. 12N'agi ar Hesu mi 'bu̱ ha n'ar hnini, ne ba e n'ar ñ'o̱ho̱ nts'e̱di mi tsu̱ ar tsit'ando'yo. Mi hyanda ar Hesu, bi wat'a habu̱ mi 'ba̱'ö, bi nda̱ndihmö, bi me̱ ár hmi har ha̱i. Ne mi a̱pa ar möte mi embabi: 13Nu'mú̱ ar Hesu bi maka ár 'ye̱, bi hñu'spabi ne bi 'ñembi: 14Nu ar Hesu bi hñu'mba ár mu̱i hinto nda xipabi, ne bi 'ñembabi: 15Ha nunar 'bedenu̱ bi nu̱ngi, bi zo yá gu ya jö'i nö'ö mi o̱t'a ar Hesu. Ne xa mi kwat'i nda 'yo̱xa nö'ö te mi mö, ne nda o̱thebi yá hñeni. 16Jange ar Hesu mi 'wege habu̱ hinte mi 'bu̱ ya jö'i, mi mat'a Jö ár Dada. 17N'ar pa ar Hesu mi uta ya jö'i, ne mi 'bu̱hnu̱ 'ra ya de̱nga'be̱pate ne ya böt'ofo, xki 'ñe Herusalen ne ma'ra ya hnini har ha̱i Nhudea ne Ngalilea. Ne ar Hesu mi hömpa ár ts'e̱di Jö mi o̱the ya da̱thi. 18Nep'u̱ bi zo̱ 'ra ya ñ'o̱ho̱ mi tsi n'ar da̱thi xki 'ye̱nts'a ha n'ar fidi, ngetho xki nza ár ndo'yo. Ne nu'u̱ togo mi tsihi, mi ne nda ku̱t'a mbo habu̱ mi 'bu̱ ar Hesu nda o̱the. 19Ha himi tsa̱ nda yu̱t'i, ngetho xa mi ja nze̱ ya jö'i. Jange bi bo̱xa mañö ar ngu, ne bi gu̱ka 'ra ya domhi. Njap'u̱ bi tsa̱ bi kö'ma ar da̱thi mi oxa ár fidi habu̱ mi 'ba̱ ar Hesu, mbo har ngu madeda ya jö'i. 20Har Hesu mi hyandwa yá jamfi nu'u̱ ya ñ'o̱ho̱ mi tsihi, bi 'ñembabi ar da̱thi: 21Nu'mú̱ nuya böt'ofo ne ya de̱nga'be̱pate mi ense̱'u̱ njawa: Teme xi benga nunar ñ'o̱ho̱nu̱, ts'okwa Jö. Ngetho ho̱nse̱ Jö tsa̱ da pungya ts'oki. 22Ar Hesu bi bötwatho yá mfeni, jange bi 'ñembabi'u̱: 23Temar ñhembi ga xipkanu̱: Xi mpump'a ri ts'oki. Wa ga embabi: Nangi gi 'yo. 24Pöhu̱pya, Nö'ö Togo xpa e bi Njö'i pe̱'skwa ar ts'e̱di har ximha̱i da punga ya ts'oki, nuhu̱ teme ma ga pe̱fi. 25Nu'mú̱ ar da̱thi bi nanga madeda ya jö'i, bi gu̱xa ár fidi, ne bi ma ár ngu, mi umba njamödi Jö. 26Ne gatho ya jö'i bi hyandi xa bi 'yo̱tho, mi e'spa ár nsu Jö, xa mi ntsu mi eñ'u̱: 27M'e̱fa ar Hesu bi bo̱ni bi ma, ne bi hyanda n'ar njotbojö már thuhu Lebi, mi huxa habu̱ mi njut'ar bojö mi jot'a ya ndö. Ne bi 'ñembabi: 28Nu'mú̱ ar Lebi bi zop'u̱ xo̱ge, bi de̱ni bi me̱wi. 29M'e̱fa bi 'yo̱t'wa n'ar da̱ngo ar Hesu hár ngu. Bi wat'a nze̱ye̱ ma'ra yá minjotbojöwi, ne ma'ra ya jö'i bi hñuxkwiyu̱ har mexa. 30Nep'u̱ nuya böt'ofo ne ya de̱nga'be̱pate bi ndu̱i bi ñömañ'u̱ mi e̱mba nu'u̱ mi te̱nga ar Hesu, ne mi embabi'u̱: 31Ar Hesu bi dödi ne bi 'ñembabi'u̱: 32Nuga hinxta e ga zo ya hogajö'i. Xta e ga zo ya 'yo̱t'ats'oki da 'yo̱t'wa yá ntso̱'mi. 33Bi t'a̱mbabi ar Hesu, ne bi t'embabi: 34Ar Hesu bi dödi ne bi 'ñenö: 35Ha ma da zo̱ ya pa nú'mu̱ xta ts'ixkagi. Nuya pa'u̱ hö, xinda ne, da bëhyu̱. 36Ne bi xipa man'ar 'bede, enö njawa: 37Ne hinto xit'a ar ut'afi ha ya ze̱ ximhni, ngetho ar t'afi da fo̱ka ya ze̱ ximhni, njap'u̱ ya ximhni ne ar t'afi da m'e̱di. 38Jange mahyoni da nsit'a ar ut'afi ha ya 'ra'yo ximhni, ne njap'u̱ hinte da jayu̱. 39Nö'ö togo tsi ar t'afi xi ñhe̱gi, hingi ne da zi nö'ö xi ñ'utho, ngetho eñ'u̱, nö'ö xi ñhe̱gi xiñho'ö.

will be added

X\