AR LUKA 17

1Ar Hesu bi 'ñembabi yá ma̱xte: 2Xiñhohmö nö'ö ar jö'i'ö da ts'u̱twa n'ar doju̱ni hár 'yu̱ga, ne da t'e̱nt'a har dehe, ne njap'u̱ hinda japi da da̱ nu'u̱ hinxi ze̱ta yá ñ'emu̱i. 3Jange ntsuñhu̱. Nu'mu̱ n'a ri kuhu̱ da 'yo̱t'ahu̱ n'ar ts'om'u̱i, hñökwabihu̱. Nu'mu̱ da 'yo̱t'wa ár ntso̱'mi, pumbabihu̱. 4Nu'mu̱ da 'yo̱t'ahu̱ ar ts'om'u̱i yoto mpengi ar pa, ne yoto mpengi da ehe da 'ñeñ'ahu̱: Pumgagi, pumbabihu̱. 5Nuyá ma̱xte ar Hesu bi 'ñembabi: 6Nu'mú̱ ar tsi Hmu Hesu bi 'ñenö: 7Ar Hesu bi 'ñembabi'u̱ n'ehe: 8Hin'ö. Ma gi 'ñembabihu̱: M'e̱t'o hogar t'oxi, ne gi 'raka te ga tsi. M'e̱fa xka jwadi, ka gi hñudi gi ñunge n'ehe. 9Ha gi umfu̱ njamödi nö'ö ar 'be̱go bi 'yo̱t'a nö'ö ga 'be̱fu̱. Di enga hin'ö. 10Njap'u̱tho n'ehe, nu xki jwahu̱ gi pe̱fu̱ ár 'be̱fi Jö xi 'be̱p'ahu̱, mahyoni gi 'ñeñhu̱: Hindi 'ñepkagihe gi 'raje njamödi, ngetho dar 'be̱gothohe, ne ho̱nse̱ xta pe̱he nö'ö ndi 'ñepkagihe nga pe̱he. 11Ar Hesu ndi ma Herusalen, ne bi 'ranga madeda yoho ya ha̱i, n'ár thuhu Nsamaria, ha nö'ö man'a Ngalilea. 12Nú'mu̱ mi zo̱nga hár ñu̱t'i n'ar hnini, bi bo̱nga 're̱t'a ya ñ'o̱ho̱ mi tsu̱ ar tsit'ando'yo. Nuya ñ'o̱ho̱yu̱ bi m'a̱ yap'u̱tho. 13Bi ma'u̱ nts'e̱di, ne bi 'ñeñ'u̱: 14Ar Hesu nu mi hyant'u̱, bi 'ñembabi: 15Ne n'ayu̱, mi za̱ xki dits'i, bi mengi xa bi ñö nts'e̱di, mi nsunda Jö. 16Ne bi nda̱ndihmö hár wa ar Hesu, bi me̱ ár hmi har ha̱i, bi umba njamödi ngetho xki o̱thebi. Nö'ö ar ñ'o̱ho̱'ö mar me Nsamaria. 17Nu'mú̱ ar Hesu bi 'ñenö: 18Hage ho̱nse̱ nuna hingár me Israel ba pengi da nsunda Jö. 19Ne bi 'ñemba nö'ö ar ñ'o̱ho̱'ö: 20Nep'u̱ nuya de̱nga'be̱pate bi 'ya̱mba ar Hesu ham'u̱ nda zo̱ ár ts'u̱t'wi Jö nuwa har ximha̱i. Nö'ö bi dödi ne bi 'ñembabi: 21Hinda za̱ da t'eñ'ahu̱: Xi 'bu̱kwa. Wa da t'eñ'ahu̱: Bi 'bu̱hnu̱. Nu ár ts'u̱t'wi Jö gi 'bu̱hwihu̱pya. 22Nep'u̱ bi 'ñembabi yá ma̱xte: 23Ne ma da t'eñ'ahu̱: Ka 'bu̱kwa. Wa da t'eñ'ahu̱: Ka bi 'bu̱hnu̱. Yo gi pa̱hu̱ gi k'ö'su̱, ne yo gi te̱ñhu̱ nu'u̱ togo da xi'ahu̱ njap'u̱. 24Ngetho ngu gi hanthu̱ n'ar hwe̱i dama da yot'a n'ár ñöni mhets'i, ne da k'onga nö'ö man'ár ñöni, ma da njap'u̱ nö'ö ar pa xta penga Nö'ö Togo ba e bi Njö'i. 25Ne nunu̱ mahyoni m'e̱t'o da tho nze̱ye̱ ya thogi, ne xa ma da u̱tsa ya jö'i 'bu̱ nuya payu̱. 26Ngu bi tho nuya pa'u̱ mi 'bu̱ ar Noe, ma da njap'u̱tho nuya pa xta penga Nö'ö Togo ba e bi Njö'i. 27Nuya jö'i'u̱ mi ñuntho, mi tsithetho, ne mi nthöta n'a ngu n'a. Mi da̱ñ'u̱ bi zo̱ ar pa bi yu̱t'a ar Noe har döta motsa, ne bi ñuxa ar dehe xo̱ge ar ximha̱i, ne bi jöt'u̱ gatho. 28Bi njap'u̱ nuya pa mi 'bu̱ ar Lot n'ehe. Ya jö'i mi ñuni, mi tsithe, mi mpa̱ ne mi nta̱i, mi mpot'i ne mi ho̱ ya ngu. 29Ha nunar pa bi bo̱nga ar Lot har hnini Sodoma, bi 'wö ya tsibi mi nthöskwi ya k'axt'ado mi zo̱, ne gatho ya jö'i bi zöt'i. 30Ma da njap'u̱ nö'ö ar pa xta penga Nö'ö Togo ba e bi Njö'i n'ehe. 31Nu ar pa'ö, nu'mu̱ n'a di to̱ mañör ngu, yo ma da göi da yu̱t'a hár ngu da gu̱ka te pe̱ts'i. Ne nö'ö togo di 'yo hár hwöhi, yo ma da mengár ngu. 32Beñhu̱ teme bi ja ár 'be̱hñö ar Lot. 33Gatho nu'u̱ da su ár te, da 'be̱di. Ha nu'u̱ togo xi 'ye̱nt'a ár te da thökwi, da dini. 34Di xi'ahu̱, nö'ö ar nxui'ö, yoho di 'bonga ha n'ar fidi, xta da̱ñ'u̱ n'a da ts'its'i, ha nö'ö man'a da ts'op'u̱. 35Yoho ya 'be̱hñö di ku̱nga mahye̱gi, xta da̱ñ'u̱ n'a da ts'its'i, ha nö'ö man'a da ts'op'u̱. 36Yoho ya ñ'o̱ho̱ di 'yo ha n'ar hwöhi, n'a da ts'its'i, ha nö'ö man'a da ts'ogi. 37Nu mi 'yo̱ njap'u̱ yá ma̱xte, bi 'ya̱mbabi ar Hesu ne bi 'ñembabi:

will be added

X\