AR SANTIAGO 4

1Habu̱ di 'ñe ya tuhni ne ya nt'u̱tsate gi pe̱'su̱. Hage hinge di 'ñe ngetho te gatho gi nehu̱, ne gathoyu̱ nxint'a ha ri mfenihu̱. 2Gi hyo̱ju̱ ne hingi pe̱'su̱. 'Bu̱tho gi ñhohu̱ ne gi ñö'spabihu̱ yá ñho ma'ra, ne hingi tsa̱ gi tsu̱hu̱ nö'ö gi nehu̱. Xa gi ntuñhu̱ ne gi weñhu̱, ha hingi tiñhu̱ nö'ö gi te̱ñhu̱. Hinte gi pe̱'su̱ ngetho hingi a̱fu̱ Jö. 3Ha nu'mu̱ gi a̱hu̱ hingi t'a'ahu̱, ngetho gi a̱hu̱ ngu ne ri ts'omfenihu̱. 4Gi ñhe̱hwihu̱ n'ar jö'i ka ár nthöti. Wa hingi pöhu̱ nö'ö togo ntsixkwi ar ximha̱i nto̱xkwi Jö. Nu togo ne da ntsixkwi ar ximha̱i, ho̱twa ár xu̱tha Jö. 5Wa gi beñhu̱ hinter me̱'ö te mönga hár T'ofo Jö habu̱ enö: Nunár Hñö Jö xi japi 'bu̱ ha ma mu̱ihu̱, xa tuse̱ mökagihu̱. 6Ha nö'ö xa hwëgagihu̱ ár mfa̱ts'i, jange enö njawa: Jö nto̱xkwi ya ñ'ets'i, ne fa̱xa nu'u̱ 'yo nts'a̱'mtho. 7'Yo̱thwu̱ Jö, yo gi ñhe̱hu̱ da dö'ahu̱ ar ts'ondöhi, ne da 'wege da ma'ö. 8Kwathu̱ gi hyoñhu̱ Jö, ne da wat'i da hyoñ'ahu̱ n'ehe. Nu'ahu̱ xka 'yo̱thu̱ ar ts'oki, xu̱ju̱ ri 'ye̱hu̱. Ne nu'ahu̱ gi yót'a ri mfenihu̱, jafu̱ da t'axka n'agitho. 9Dá du ri mu̱ihu̱ gi nzoñhu̱. Dá the ri thedehu̱ da zo̱ ar ts'oni. Dá the ri johyahu̱, da zo̱p'ahu̱ ar dumu̱i. 10Nts'a̱'mhu̱ hár nthandi ar tsi Hmu, ne go da 'ñes'ahu̱ ri nsuhu̱. 11Tsi kuhu̱, yo gi nthentehu̱ n'a ngu n'a. Ngetho nu'u̱ togo o̱t'a njap'u̱, po̱ntho thenga ya 'be̱pate ne embabi hinter me̱'u̱. Hingi ne da 'yo̱te, ne go ne'u̱ da hñö'spa majöni ya 'be̱pate. 12N'ase̱ togo xi unga ya 'be̱pate, ge'ö togo tsa̱ da unga ar mpo̱ho̱, wa da japa ya jö'i da m'e̱di. Xi'ge, togo'i gi 'ya̱pa ár mfe̱i man'a. 13Ha gi o̱hu̱pya, nu'ahu̱ gi exu̱ ri nsuhu̱ gi eñhu̱: Nupya wa xudi ga möhu̱ ha n'ar hnini, ne ga 'bu̱hu̱nu̱ n'a nje̱ye̱, ga mpa̱hu̱ ne ga töhu̱ ya bojö. 14Ho̱nse̱ hingi pöhmöhu̱ tema da tho xudi. Ngetho ter me̱'ö ri tehu̱. Ha hingi ñhe̱hwihu̱ ar 'bo̱ngui, n'a tsi tu̱i da nheki ne da m'e̱tho man'agi. 15Nö'ö xiñho gi 'ñeñhu̱: Nu'mu̱ njap'u̱ ne ar tsi Dada ne da hmiju̱ ar te, ga o̱thu̱ nuna ne nuyu̱. 16Nu'mu̱ hingi eñhu̱ njap'u̱, gi exa ri nsuhu̱, ne gatho nö'ö hingi et'a Jö m'e̱t'o, hingi ho. 17Ha nö'ö pödi da 'yo̱t'a nö'ö xiñho ne hingi o̱t'e, ts'okwa Jö.

will be added

X\