AR EBREO 4

1Jange ma ga tsuñhu̱ nö'ö te di pe̱'su̱ 'mu̱. Ngetho mödi di pe̱'sthu̱ ar ñhöt'i bi 'rakagihu̱ ga ku̱thu̱ hár tsa̱ya̱, xi'mu̱ 'ra hingi tsu̱hu̱. 2Ngetho nuju̱ ngu'u̱ xi nsikagihu̱ ar hoga mhö. Ha nu'u̱ hinte mañho bi nhwëkwabi, ngetho bi k'at'a yá ñ'emu̱i nu'u̱ togo bi 'yo̱de. 3Ne nuju̱ xta ñ'emu̱ihu̱, di 'bu̱hu̱ hár tsa̱ya̱, ngu bi 'ñeñ'ö: Núm'u̱ mi mbo̱ ma kwe̱ da 'ñet'ase̱ made, hinge nda yu̱t'u̱ ha ma tsa̱ya̱. Mödi ár 'be̱fi Jö bi wadi nú'mu̱ mi jwata ar ximha̱i. 4Ngetho ja n'a xe̱ni har t'ofo habu̱ no̱nga ar yoto mpa, ne enga njawa: Bi ntsa̱ya̱ Jö bi wa gatho yá 'be̱fi har yoto mpa. 5Ne man'agi habu̱ enö: Hinda ma da yu̱t'u̱ ha ma tsa̱ya̱. 6Jange k'at'a 'ra da yu̱t'i, ha nu'u̱ togo bi t'umbabi m'e̱t'o ar hoga mhö himbi yu̱t'u̱ ngetho ya me̱'sku. 7Man'agi huxa n'ar pa: ar pania. Ngu bi 'yot'a ar Dabi xki tho nze̱ye̱ ya je̱ye̱, habu̱ enö: Nu'mu̱ ar pania gi 'yo̱'sfu̱ ár mhö Jö, yo ma gi kot'a ri mu̱ihu̱. 8Ngetho nu'mu̱ ar Hosue xi umbahmö ar tsa̱ya̱, hinxi no̱mhö man'ar pa 'mu̱. 9Pongda n'ar tsa̱ya̱ 'mu̱, to̱'ma yá bötsi Jö. 10Ngetho nu'u̱ togo xi yu̱t'a hár tsa̱ya̱, xi hye̱p'u̱ ár 'be̱fi, ngu Jö xi hye̱p'u̱ ár me̱ti'ö. 11Ma ga umba ma mu̱ihu̱ ga ku̱thu̱ har tsa̱ya̱, ne hinto da de̱mba yá ts'o'be̱fi nu'u̱ togo himbi ne bi 'yo̱te. 12Ngetho ár mhö Jö te, ne gatho tsa̱ da 'yo̱t'e. Töta ár ñho n'ar ndo̱jwai di he̱nte ár hmi ne ár xu̱tha, ne ku̱t'a ya mbo da hye̱kwa ár pa ne ár hñö n'ar jö'i. Da zo̱nga ha yá nto̱kndo'yo ne yá ngöbo, ne pötwathobi yá mfeni ne teme kwata hár mu̱i. 13Hiñ'otho tema xi hyok'ö ne hinda ma da m'u̱ hár nthandi. Gatho te ja handatho, ngu xoxtho ne hingi jo'mi hár da̱ nö'ö togo ma ga da̱twabihu̱ majöni. 14Di 'ñehu̱ n'ar döngamöjö togo bi yu̱t'a mhets'i, ar tsi Hmu Hesu ár T'u̱ Jö. Jange ga suhu̱ nunar jamfinu̱ di te̱ñhu̱. 15Ngetho hindi 'ñehu̱ n'ar döngamöjö nö'ö hingi ne da me̱skagihu̱ ar tse̱ti ma ngwent'ihu̱. Di 'ñehu̱ n'a togo bi ts'a̱ti nguju̱ n'ehe, mödi himbi 'yo̱t'a ar ts'oki. 16Ma ga kwathu̱ 'mu̱ hár thuxandö unga ar nthekate, hinge ga ntsuhu̱. Ne ga tsu̱thwu̱ ár nhwëki, da hwëgagihu̱ ár mfa̱ts'i nú'mu̱ di hoñhu̱.

will be added

X\