AR GALATA 6

1Tsi kuhu̱, nu'ahu̱ gi 'bu̱hu̱ ngu utkagihu̱ ár Hñö Jö, nu'mu̱ xka pöhu̱ n'ar ku xi 'yo̱t'a n'ar ts'oki, fa̱xu̱ da menga har 'ñu. Ne hingi ñ'exu̱, beñhu̱ xi'mu̱ da zo̱p'ahu̱ gi 'yo̱thu̱ njap'u̱ n'ehe. 2Ma ga mfa̱xtehu̱ n'a ngu n'a, ne njap'u̱ ga o̱thu̱ nö'ö xikagihu̱ ar tsi Hmu Hesukristo. 3Ha nu'mu̱ n'ar ku o̱t'a ndöta ne hingi njap'u̱, nkase̱. 4Jange mahyoni ga hanthu̱ xiñho nö'ö di pe̱hu̱, ne njap'u̱ da tsa̱ ga njohyase̱hu̱, hinga ñö'sfu̱ nö'ö pe̱ man'a. 5Ngetho gathogihu̱ ma ga da̱se̱hu̱ ma 'be̱fihu̱. 6Nö'ö togo t'utwabi ár mhö Jö, dá umba n'ar hoga mfa̱ts'i nö'ö togo uti. 7Yo gi nkase̱hu̱. Jö hinto tsa̱ da hya̱t'i. Nö'ö te da mot'a n'ar jö'i, go gehnu̱ da xofo n'ehe. 8Nu'mu̱ ga o̱thu̱ gatho nö'ö di nehu̱, ma ga xohu̱ nö'ö xints'otho. Ha nu'mu̱ ga o̱thu̱ gatho nö'ö ne ár Hñö Jö, ma ga xohu̱ ar te hiñham'u̱ da göts'i. 9Yo ma da za̱ju̱ ga o̱thu̱ nö'ö xiñho, ngetho xta zo̱nga ar pa, ma ga nxohu̱ nu'mu̱ hinxi wentkathogihu̱. 10Jange nu'mu̱ tsa̱ ga fa̱xu̱ ma'ra, ga o̱thu̱ njap'u̱, ne ga hoñhu̱ m'e̱t'o ga fa̱xu̱ ya gamfi. 11Hyanthu̱ tengu ár döta ya t'ofo di ja ma 'ye̱se̱ di ot'i. 12Nu'u̱ togo ja'ahu̱ gi hñuxu̱ ar nse̱gi ngu tuta ha yá ndo'yo ya xodyo, o̱t'a njap'u̱ honi da gohwi xiñho ya jö'i, ne hinda nt'u̱tsa di da̱ta majöni ár ndöte ar tsi Hmu Hesukristo bi unga har pont'i. 13Ha nu'u̱ togo huxa ar nse̱gi hár ndo'yo, hingi o̱t'a gatho ya 'be̱pate. Nu'u̱ ne da ja'ahu̱ gi nxe̱ñhu̱, ho̱nse̱ honi da 'ñexyá nsu. 14Hinda ne Jö ga exa ma nsu. Ha nu'mu̱ ga o̱t'a njap'u̱, ho̱nse̱ ga e'spár nsu ár pont'i ar tsi Hmu Hesukristo. Nú'mu̱ mi du'ö har pont'i, po̱ntho da tuga n'ehe ndi te̱ngar ximha̱i, ne ar ximha̱i di handi hinter me̱'ö. 15Nuya xta jamfihu̱ ar tsi Hmu Hesukristo, hinter me̱'ö nu'mu̱ xta huxu̱ ar nse̱gi ha ma ndo'yohu̱ wa hin'ö. Nö'ö di pöhu̱ hö xiñho, xi 'raju̱ n'ar 'ra'yo te. 16Nu'ahu̱ ne gatho nu'u̱ te̱nga nö'ö xta möngwa, Jö da 'raju̱ ar hogam'u̱i, ne da me̱skagihu̱ ar nhwëki, go geju̱ ár hninigihu̱ Jö. 17Nuya pa di 'ñep'u̱, hinto di ne da tso̱tka ma mu̱i, ngetho nuga di pe̱'sa ha ma ndo'yo ya mfe̱i xi t'akagi ngetho di mömba ár mhö ar tsi Hmu Hesukristo. 18Tsi kuhu̱, da hwëk'ahu̱ ar tsi Hmu Hesukristo n'ar hogam'u̱i. Dá njap'u̱.

will be added

X\