AR KOLOSENSE 2

1Di ne gi pöhu̱, nuga xa di umba ma mu̱i di a̱pa Jö da ma̱x'ahu̱, da ma̱xa nu'u̱ ya me Laodisea ne gatho nu'u̱ hinxta mpö'be. 2Di a̱pa Jö da hup'a ri mu̱ihu̱ gi pe̱'su̱ n'adar mhöte. Ne da 'ra'ahu̱ n'ar hoga mfeni gi pöhu̱ nö'ö hinxki fötwahmö mam'e̱t'o, tema mi benga Jö ma Dadahu̱ ne ar tsi Hmu Hesukristo. 3Ngetho ha ma tsi Hmuhu̱ Hesukristo, ka 'be̱shnu̱ gatho ar hoga mfödi ne ar hoga mfeni. 4Di xi'ahu̱ njap'u̱, hinto gi hofu̱ da ka'ahu̱ di honga ya nza̱tho ne. 5Mödi hindi 'bu̱hwihu̱, wande di 'bu̱p'u̱, ngetho hyax'mu̱ di beñ'ahu̱. Di johya ngetho xta o̱de xa gi o̱thu̱ xiñho, ne döta ri ñ'emu̱ihu̱ gi pe̱'sfu̱ ar tsi Hmu Hesukristo. 6Jange 'bu̱hu̱ xiñho ngu di 'ñepi da m'u̱ nu'u̱ yá me̱ti ar tsi Hmu Hesukristo. Te̱ñhu̱ nö'ö bi t'ut'ahu̱ nú'mu̱ nga ñ'emu̱ihu̱. 7Jahu̱ ngu ya 'yu̱za foxa har ha̱i, ngu n'ar ngu huxa har medo, dá ñöxa ri ñ'emu̱ihu̱ ngu xi t'ut'ahu̱, ne hingi tsa̱ya̱hu̱ gi umfu̱ njamödi Jö. 8Ntsuñhu̱, yo ma gi ñhe̱hu̱ togo da hya̱'ahu̱. Nu'u̱ ya nemhñö jö'i 'yop'u̱ xi'ahu̱ nö'ö bense̱, ne ngu nö'ö xi mönga yá mijö'iwi te̱nt'u̱, hinge ngu xi mönga ar tsi Hmu Hesukristo. 9Ngetho hár m'u̱i ma tsi Hmuhu̱ Hesukristo, ka nhekip'u̱ ár m'u̱i Jö. 10Ne nu'ahu̱ xka nxo̱gehu̱, ngetho gi n'at'wihu̱ ar tsi Hmu Hesukristo, togo ár ñöxhmu gatho nu'u̱ pe̱'sa ar ts'e̱di ne ar ts'u̱t'wi. 11Nú'mu̱ nga ehu̱ ga tsu̱hu̱ ar tsi Hmu Hesukristo, bi thök'ahu̱ nö'ö mar nts'otho ha ri mu̱ihu̱, po̱ntho bi nse̱k'ahu̱; hinge ngu ar nse̱ni hoka ya jö'i. Nunar nse̱ninu̱ bi 'ra'ahu̱ ar tsi Hmu Hesukristo. 12Nunar xixthe xka hñöhu̱, po̱ntho bi t'a̱k'ahu̱ mahye̱giwi ar tsi Hmu Hesukristo. Ne ga penju̱ ga ntehu̱ man'agi nú'mu̱ ga ñ'emu̱ihu̱ ár ts'e̱di Jö, togo bi ko'spa ár te ar tsi Hmu. 13Mam'e̱t'o xki hyo'ahu̱ ar ts'oki, ne hinge ngi pe̱'su̱ ar nse̱ni thuxa har ndo'yo. Bi t'a'ahu̱ ar te mahye̱giwi ar tsi Hmu, ne njap'u̱ bi pump'ahu̱ ri ts'okihu̱. 14Bi nhwata nuya 'be̱pate mi ho̱x'ahu̱ ngar ts'oktehu̱, ne bi jöts'i bi fo'sa hár pont'i ar tsi Hmu Hesukristo. 15Ge'mu̱ bi hñömba gatho yá ts'e̱di yá ñöxhmu ya ts'ondöhi, ne bi 'be̱twa ár tsa̱ ha yá nthandi ya jö'i. Ka bi döhnu̱ nú'mu̱ mi ts'u̱ta har pont'i. 16Jange hinto da deñ'ahu̱ nu'mu̱ hingi o̱thu̱ ngu yá nt'umbi'u̱, wa hingi tsifu̱ yá ñhuni ne yá ts'ithe, hingi o̱thwu̱ ár da̱ngo ar 'ra'yo zönö ne ma'ra ya da̱ngo, wa hingi tsufu̱ ya pa ntsa̱ya̱. 17Ngetho gatho nu'u̱ mi t'o̱t'a mam'e̱t'o, ngu ár xuditho nö'ö togo ma nda e m'e̱fa, ne nupya di pöhu̱ gehnu̱ ar tsi Hmu Hesukristo. 18Yo gi hofu̱ togo da xi'ahu̱ hinte ma nthöhö gi to̱'mhu̱ ngetho hingi o̱thu̱ ngu o̱t'u̱. Nu'u̱ o̱t'e xa ya hogajö'i, ne ndönga ya e̱nxe̱. Hinte ju̱k'u̱ pe̱pa nu'u̱ hingi pödi, ne da 'ñexyá nsu te̱nga nö'ö bense̱'u̱. 19Nu'u̱ hingi mi'ye̱wi ma tsi Hmuhu̱ Hesukristo togo ár ñöxhmu ar nijö. Nunar nijö ngu n'ar ndo'yo hönga ár ñhuni ne nju̱ngwi ya ntot'i ne ya de̱xi, 'yo di te hömba ár ts'e̱di Jö. 20Nu'mu̱ majöni ga tuwihu̱ mahye̱gi ar tsi Hmu Hesukristo, ne ga tsohu̱p'u̱ yá nt'umbi ya meximha̱i, yo'ö gi te̱mbathohu̱ yá mfeni ya jö'i 'mu̱, to da 'ñenö gi pe̱pathohu̱ ar ximha̱i. 21Jangu nu'u̱ eñ'u̱: Yo gi xaxthu̱ nuna, yo gi tsihu̱ nö'ö, yo ma gi tha̱ñhu̱. 22Gatho nuya nt'utiyu̱ xi bense̱ ya jö'i, no̱nga nö'ö te da thege xta 'yo̱t'e, hinter me̱'u̱. 23Nuya nt'utiyu̱ xa majöni nheki xiñho, wande xi thoka ha n'ar döta mfödi ne hinxi thoki har ñ'ets'i. Ngetho ne da zönthmö ar ndo'yo, mödi hingi tsa̱ da hñöka ya ts'omfeni ne ar ts'oki ha ma mu̱ihu̱.

will be added

X\