ÁR ÑOHO AR TESALONISENSE 3

1Nupya tsi kuhu̱, di a̱'ahu̱ gi 'ya̱fu̱ Jö da ma̱xkagihe, ngut'a habu̱ gatho da nu̱nga ár mhö, ne da nhumansu ngu xka numansuhu̱. 2Ne 'ya̱fu̱ da ñöngagihe, hinte da jaje ya ts'ojö'i ne nu'u̱ o̱t'a ya ts'om'u̱i, ngetho hinga gatho xi ñ'emu̱i Jö. 3Mödi di pöhu̱ Jö hinda tsa̱ da pa̱ta ár mfeni, jange da ma̱xkagihu̱ ne da ñöngagihu̱ hinga o̱thu̱ nö'ö hingi ho. 4Di ka̱xmbenihe gi 'bu̱hwihu̱ ar tsi Hmu, hingi ma gi hye̱hu̱ gi 'yo̱thu̱ nö'ö xta 'be̱p'ahe. 5Ne ar tsi Hmu da hok'a ri mu̱ihu̱, 'yo di hñöxkwi ár mhöte Jö, ne di ñhe̱hwi ár ts'e̱ti ar tsi Hmu Hesukristo. 6Ma tsi kuhu̱, di 'be̱p'ahe hár thuhu ar tsi Hmu Hesukristo, gi 'wehu̱ gi hye̱hu̱ gatho nuya ku 'yo döhñe, ne hingi ne da 'mu̱ ngu xta ut'ahe. 7Nu'ahu̱ gi pöhu̱ hanja da tsa̱ gi te̱ngagihe, ngetho gi pöse̱hu̱ nú'mu̱ ndi 'bu̱hep'u̱, hinge ndi 'bu̱the ndöhñetho. 8Hinto bi 'wingathogihe. Parxui ndi mpe̱he, hinte nda k'at'i te nga tsihe, ne njap'u̱ hinge nga o̱t'ahe ar xuhña. 9Nuje ndi 'ñepkagihe ngi 'raje te nga tsihe, ha nö'ö ndi nehe, nga ut'ahe hanja ngi te̱ngagihe. 10Ngetho da 'be̱p'ahe n'ehe nú'mu̱ ndi 'bu̱hep'u̱, nu'u̱ togo hingi mpe̱fi, yo di ñuni n'ehe. 11Di xi'ahe njap'u̱ ngetho xta o̱he 'ra gi 'bu̱hu̱ ndöhñetho, hinte gi pe̱hu̱, ho̱nse̱ gi ñ'öxtehu̱. 12Nuya ku 'bu̱ njap'u̱, di zohe ne di 'be̱pabihe hár thuhu ar tsi Hmu Hesukristo, da umbyá mu̱i da mpe̱fi, ne njap'u̱ da dö'u̱ te da zi. 13Tsi kuhu̱, yo ma da za̱'ahu̱ gi 'yo̱thu̱ nö'ö xiñho. 14Nö'ö togo hingi ne da 'yo̱ta nö'ö mönga nunar he̱'minu̱, möñhu̱ togo'ö, ne yo gi ntsixkwihu̱, ne njap'u̱ da ntsa̱. 15Ho̱nse̱ yo gi emfu̱ ri ñ'u̱nihu̱, zohu̱ ngu n'ar ku. 16Nupya nö'ö ar tsi Dada togo unga ar hoga'mu̱i, hagatho da 'ra'ahu̱ nunar hoga'mu̱inu̱. Ar tsi Dada gi 'bu̱hwihu̱. 17Nunar nze̱ngwa xta ja ma 'ye̱ xta ot'ase̱. Njap'u̱ nheki gatho ma he̱'mi, go geke togo di pe̱hni, ri kuhu̱ Pablo. 18Dá hyex'atho'ihu̱ ár nhwëki ar tsi Hmu Hesukristo gi gatho'ihu̱. Dá njap'u̱.

will be added

X\