ÁR ÑOHO AR KORINTIO 5

1Di pöhu̱, nu xta nhwata nunar ndo'yonu̱ ngu n'ar ngu di 'bu̱hu̱wa har ximha̱i, ma da t'akagihu̱ man'ar ngunu̱ mhets'i, hinxi hoka n'ar ñ'o̱ho̱, xi hokase̱ Jö, ne hiñham'u̱ da thege. 2Jange nuya payu̱ di 'bu̱thu̱ har ngunu̱, di gö'su̱ di to̱'mhu̱ da thetkagihu̱ ar 'ra'yo ngu bi janu̱ mhets'i. 3Njap'u̱ ma da thetkagihu̱ n'ar 'ra'yo he, hinge ga 'bu̱hu̱ tsi nthe̱mfotho. 4Ngetho nu'u̱ di 'bu̱hu̱ ha nunar ngunu̱, tupka ma mu̱ihu̱ di zoñhu̱. Hindi nehu̱ da thömgagihu̱ ma dutuhu̱. Nö'ö di nehu̱, da thetkagihu̱ n'ar 'ra'yo. Ne nunar 'ra'yo ndo'yo ngu n'ar dutu hiñham'u̱ da thege, da go'ma nö'ö man'a thege. 5Nö'ö togo bi hyógagihu̱ nga thohu̱ njanu̱, gehnu̱ Jö. Ne xi 'rakagihu̱ ár Hñö, xi 'be̱t'ogihu̱, ne njap'u̱ di pöhu̱ ga höñhu̱ xo̱ge m'e̱fa. 6Jange hyax'mu̱ di johya di ndo̱'mhu̱. Ne di pöhu̱, nu'mu̱ di 'bu̱thu̱ ha ma ndo'yohu̱, hindi 'bu̱hwithohu̱ ar tsi Hmu. 7Nuju̱ hindi te̱ñhu̱ nö'ö di hanthu̱, di te̱ñhu̱ nö'ö hindi hanthu̱, ho̱nse̱ di ñ'emu̱ihu̱. 8Nuju̱ di ndo̱'mhu̱, jange xa di nemhöhu̱ ga he̱hu̱ nunar ndo'yonu̱, ne ga 'bu̱hwihu̱ ar tsi Hmu. 9Jange ma ga umba ma mu̱ihu̱ ga o̱thu̱ nö'ö ne'ö, wa hindi 'bu̱hwithohu̱, wa gar 'bu̱hwihu̱nu̱. 10Ngetho mahyoni gatho ma ga 'ba̱hu̱ da hñöskagihu̱ majöni ar tsi Hmu Hesukristo. Ne ga höñhu̱ ma nthöhöhu̱ n'a ngu n'a tengu xta mpe̱hu̱ nú'mu̱ ndi 'bu̱thu̱ har ndo'yo. 11Nuje di tsufe Jö, jange di umba ma mu̱ihe ga pomfe yá mu̱i ya jö'i. Jö pödi xiñho tema di pe̱'se ha ma mu̱ihe, ne di ka̱xmbenihe njap'u̱ gi pökagihe n'ehe. 12Hindi hoñhe gi numañhogihe man'agi. Nö'ö di nehe, gi 'ñeskagihe ma nsuhe. Ne gi pe̱'su̱ tema gi thöthwu̱ nu'u̱ exase̱ yá nsu, nete nö'ö oxta mañö, hingi japamasu nö'ö di 'ñe mbo. 13Nu'mu̱ xta 'be̱ ma mfenihe, di o̱the di nsundahe Jö. Ha nu'mu̱ di benthe, di pe̱p'ahe di hoñhe ri ñhohu̱. 14Gatho nö'ö di o̱the, di jahep'u̱ ngetho ár mhöte ar tsi Hmu tökagihe. Di pöhe, nu'mu̱ bi du n'a po̱ta gatho, po̱ntho bi du gatho n'ehe. 15Nö'ö bi du bi po̱ta gatho, ne nu'u̱ togo tetho, hinda m'u̱i da 'yo̱t'a nö'ö ne'u̱. Da m'u̱i da me̱pa nö'ö togo bi du, ne bi mengi bi nte bi döpa ár ñho'u̱. 16Jange nupya dimap'u̱, hinga ma ga hanthu̱ ma'ra ngu bense̱ ya jö'i. Hinga hanthu̱ njap'u̱ ar tsi Hmu Hesukristo, mödi xta pöhmöhu̱ ngu benga ya jö'i. 17Nö'ö togo 'bu̱hwi ar tsi Hmu Hesukristo, xi n'a'yo ár te. Nunar m'u̱i mi 'bu̱ maham'u̱, xi thogi, ne xi me̱'sa n'a ma'ra'yo. 18Gathoyu̱ xi 'raju̱ Jö, togo ba tsigagihu̱ nga ñhogamu̱iwihu̱'ö hár te bi unga ar tsi Hmu Hesukristo. Ne xi 'rakagihu̱ ar 'be̱fi ga xifu̱ ma'ra da ñhogamu̱iwi Jö n'ehe. 19Ga möñhu̱, Jö xi ñhogamu̱iwi ya jö'i hár te bi unga ar tsi Hmu Hesukristo, ne hingi ts'i'spa nt'ofo yá ts'oki. Ne xi zogagihu̱ ar 'be̱fi ga jafu̱ da nu̱nga nunar mhönu̱ ñhogamu̱i. 20Nuje dar m'e̱hnihe di po̱the ar tsi Hmu Hesukristo, ne po̱ntho Jö go zo'ahu̱. Jange di xi'ahu̱ hár thuhu ar tsi Hmu Hesukristo: Ñhogamu̱iwihu̱ Jö. 21Nö'ö togo himbi 'yo̱t'a ar ts'oki, bi thandi ngu ar ts'okte, njap'u̱ bi po̱kagihu̱. Ne nuju̱ ndar ts'oktehu̱, bi thangagihu̱ hinte ma ts'oki di tuhu̱ hár nthandi Jö, ngetho di 'bu̱hwihu̱ ar tsi Hmu Hesukristo.

will be added

X\