ÁR ÑOHO AR KORINTIO 12

1Majöni hinte fa̱xkagi ga exa ma nsu. Ho̱nse̱ ma ga xi'ahu̱ nuya ngu ya t'i ne ya nt'udi xi 'raka ar tsi Hmu. 2Di pö n'ar ñ'o̱ho̱ mi 'bu̱hwi ar tsi Hmu Hesukristo, xi tho 're̱t'amagoho nje̱ye̱ bi nju̱ts'i ba tso̱nga har hñu mhets'i. Hage mi oda hár ndo'yo wa xki bo̱ni, hindi pödi. Jö go pödi. 3Hö, di pö nor ñ'o̱ho̱'ö. Hage mi oda hár ndo'yo wa xki bo̱ni, hindi pödi. Jö go pödi. 4Ne bi ts'ixa har nza̱thom'u̱i habu̱ bi 'yo̱ 'ra ya mhö hiñ'othowa hanja da 'ñenö, ne hinxi t'umba ar se̱ki ar meximha̱i da mö. 5Nunar ñ'o̱ho̱nu̱ tsa̱ ga e'spa ár nsu. Ha nuga hinga ma ga exa ma nsu, ho̱nse̱ ga exa ma nsu hindi tse̱di. 6Nu'mu̱ ga nemhö ga exa ma nsu, hinxta 'be̱ ma mfeni, ngetho majöni. Di tho̱k'atho njap'u̱, ne gatho da bökagi ho̱nse̱ ngu handgagi di 'bu̱i, ne o̱xkagi di mö. 7Ne hinda thotho ga exa ma nsu da handa nu'u̱ ngu ya t'i, bi t'akagi n'ar m'ite foxa ha ma ndo'yo. Gehnu̱ n'ár 'be̱go ar ts'ondöhi fe̱bgagi, hingi he̱gagi da thota ma ñ'ets'i. 8Hñu'gi xta a̱pa ar tsi Hmu da hñögagi. 9Ne xi 'ñengagi: Ñhogamu̱i nö'ö xta hwëk'a'i, ho̱nse̱nu̱ gi honi. Ngetho ma ts'e̱di da nheki xiñho ha ri ngwent'i. Jange ma ga ñhogamu̱i ga exa ma nsu ha ma ngwent'i, ne njap'u̱ da nheki ha ma m'u̱i ár ts'e̱di ar tsi Hmu. 10Jange ngetho di te̱nga ar tsi Hmu Hesukristo, di johya ha ma ngwent'i, ha ya nts'ani, ha ya k'at'i, ha ya nt'u̱tsa, ha ya dumu̱i. Ngetho nú'mu̱ xi wentk'agi, töte di pe̱'sa ar ts'e̱di 'mu̱. 11Xta exa ma nsu ngu n'a xi 'be̱ ár mfeni. Ha nu'ahu̱ go ga jakagihu̱, ndi 'ñep'ahmöhu̱ ngi ñömañhogihu̱. Ngetho hinte tökagi nuya döta mpo̱te eñ'u̱, mödi nuga hinter m'e̱kagi. 12Nú'mu̱ nda 'bu̱hwihu̱p'u̱, xa da tse̱ti ndi o̱tk'a ya döta nt'udi, ne nu'u̱ ya 'be̱fi hingi tsa̱ da 'yo̱t'ase̱ n'ar jö'i. Njap'u̱ nheki ár mpo̱tegi ar tsi Hmu. 13Tema hingi ñhe̱hwihu̱ nu ma'ra ya nijö 'mu̱. Ho̱nse̱ nu'ahu̱ hinda a̱'ahu̱ gi fa̱xkagihu̱. Di xi'ahu̱ gi pumgagihu̱. 14Xta ñhoki ga tso̱ñ'ahu̱ ár hñu'gi. Ne di xi'ahu̱ hinga o̱t'ahu̱ ar xuhña, ngetho hindi homp'a nö'ö te gi pe̱'su̱, go di hoñ'a'ihu̱. Hinge ya bötsi kwata ya m'e̱ts'i da zokwa yá dada, nuyá dada kwata te da zokwa yá bötsi. 15Ne nuga xa ga njohya ga te gatho ya ñho di pe̱ts'i, ne ga tese̱ ma ts'e̱di di hoñ'a ri ñhohu̱. Nú'mu̱ hyax'mu̱ huxa ma mhöte di pe̱s'ahu̱, hage ma gi hye̱hu̱ gi mökagihu̱. 16Nuga hinte ma mfa̱ts'i xta hömp'ahu̱, mödi 'ra enö xi nts'ogi, jange xta ha̱'ahu̱. 17Hage xta ju̱k'ahu̱ ar bojö xi 'ya̱'ahu̱ nuya xta pe̱hni xpa tso̱ñ'ahu̱. 18Nú'mu̱ nda a̱pa ar möte ar ku Tito ne nö'ö man'ar ku ma ba tso̱ñ'ahu̱, hage ja te bi hñöñ'ahu̱ ar Tito. Hin'ö. Ngetho n'adar mfeni di pe̱'se, get'ö ar 'ñu di te̱ñhe. 19Ha gi beñhu̱ di hoñhe hanja gi numañhogihe. Hin'ö. Di 'bu̱he hár nthandi Jö, di 'bu̱'behe ar tsi Hmu Hesukristo di möñhe nö'ö xta ñöhe. Ho̱nse̱ di hoñhe ri ñhohu̱ ne da te ri ñ'emu̱ihu̱. 20Tuka ma mu̱i nú'mu̱ xka tso̱mp'u̱, hinga ma ga tiñ'ahu̱ ngu di nega, ne nu'ahu̱ hingi ma gi hyandagihu̱ ngu gi nehu̱. Nu'mu̱ gi pe̱'su̱ ya tuhni, gi hyo̱jwu̱ yá ñho ri ñ'ohu̱, gi po̱ ri kwe̱hu̱, gi ñhehu̱, gi ju̱xu̱ ya nhemhñö, gi thentehu̱, hingi ne gi nuhu̱ ri ñ'ohu̱, ne hingi mpe̱hu̱ mahye̱gi, gehnu̱ tuka ma mu̱i. 21Tuka ma mu̱i n'ehe, nu xka map'u̱, Jö da jakagi ga 'be̱ ma tsa̱ ga nzoni. Ga 'ba̱ made ga a̱pabi da ma̱xa nu'u̱ togo xi 'yo̱t'a ya ts'oki mam'e̱t'o, ne hinxi 'yo̱t'wa yá ntso̱'mi. Nuyá ts'oki xi nts'otho, 'be̱ngwi ya jö'i hinxi nthötwi, ne yá ts'onhe.

will be added

X\