ÁR ÑOHO AR KORINTIO 10

1Nuga dar Pablo, ne di a̱'ahu̱ hár hogajö'i ne hár mhöte ar tsi Hmu Hesukristo, mödi enga 'ra nú'mu̱ di 'bu̱p'u̱, di tse̱t'athohu̱, ha nú'mu̱ di 'bu̱ yap'u̱, xa tse̱ ma ne ga ñö. 2Jange di a̱'ahu̱ ar möte, yo ma gi jaju̱ ga ñö nts'e̱di xka map'u̱. Ngetho xta e̱kwatho nu'u̱ togo enö di o̱t'athohe ngu benga ya meximha̱i. 3Mödi di 'bu̱hewa har ximha̱i, hindi pe̱he ngu o̱t'a ya meximha̱i. 4Ngetho ngu n'ar ndogu di ntuñhe. Ha numa bo̱jöhe hinge yá me̱ti ya jö'i, pe̱'spa ár ts'e̱di Jö da hwatwa yá ts'e̱di ya ñ'u̱ni. 5Ne da jö'sa gatho ya mfeni o̱t'a ñ'ets'i, nto̱xkwi ya jö'i hingi he̱gi da bö Jö, ne da gu̱ da zits'i da 'yo̱ta ar tsi Hmu Hesukristo. 6Ne di 'bu̱he ga umfe n'ar mfe̱i nu'u̱ togo hingi o̱t'a nö'ö nsipabi, di to̱'mthohe gi tso̱ñhu̱ gi 'yo̱thu̱ gatho nö'ö di xi'ahe. 7Nu'ahu̱ gi hanthu̱ nö'ö oxta mañö. Nu'mu̱ n'a ñ'emu̱i ár me̱ti ar tsi Hmu Hesukristo, dá beñ'ö di njahep'u̱, ár me̱tigihe ar tsi Hmu n'ehe. 8Mödi da tsa̱hmö xa ga exa ma nsuhe, hinga 'be̱he ma tsa̱he. Ngetho ar tsi Hmu xi 'rakagihe ar ts'e̱di ga hoñ'ahe ri ñhohu̱, hinge ga ts'ok'ahe ri mfenihu̱. 9Di xi'ahu̱ njanu̱, hindi ne gi 'ñeñhu̱ di ne ga pi'ahu̱ ha ya he̱'mi di pe̱ñ'ahu̱. 10Ngetho majöni 'bu̱ 'ra togo enö: Nuyá he̱'mi xa ñö nts'e̱di ne pe̱'sa ar ts'e̱di, ha nú'mu̱ 'bu̱kwa hinte pe̱'sa ár ts'e̱di, ne hinto tsupa ár mhö. 11Nu'u̱ togo mönga njap'u̱, dá bödi n'ehe, ngúr nts'e̱di di ñöhe ha ya he̱'mi hindi 'bu̱hep'u̱, tsa̱ ga njahep'u̱ n'ehe nú'mu̱ di 'bu̱hep'u̱. 12Ngetho hindi ne ga ñhe̱'behe 'ra nu'u̱ 'yop'u̱ ñ'exase̱, ne ñhe̱kse̱ n'a ngu n'a. Xa xi 'be̱ yá mfeni. 13Nuje hindi thothe di exe ma nsuhe. Ho̱nse̱ da tsa̱ ga e'sfe ár nsu ár nt'e̱ni ar 'be̱fi xi 'raje Jö. Njap'u̱ xta tso̱ñhe habu̱ gi 'bu̱hu̱. 14Nuje hinge xa di exe ma nsuhe, ngu ga o̱the nu'mu̱ hinxta tso̱ñhe xta hös'ahe m'e̱t'o ár hoga mhö ar tsi Hmu Hesukristo. 15Hindi nehe ga exe ma nsuhe ha yá 'be̱fi ma'ra. Mödi hö, di to̱'mhe da te ri jamfihu̱, ne da tsa̱ da nu̱nga ma 'be̱fihe habu̱ gi 'bu̱hu̱, di zo̱nga habu̱ xi benga Jö. 16Ne ga möñhe ar hoga mhö di manu̱ habu̱ gi 'bu̱hu̱. Ne hindi nehe ga ku̱the habu̱ xi mpe̱ ma'ra, yo ma ga exa ma nsuhe ha yá 'be̱fi xi 'yo̱t'u̱. 17Ha nö'ö togo ne da 'ñexa ár nsu, dá 'ñe'spa ár nsu ar tsi Hmu Hesukristo togo ár me̱ti ar 'be̱fi. 18Ngetho hingi nhumañho nö'ö exase̱ ár nsu. Nhumañho nö'ö togo numañho Jö n'ehe.

will be added

X\