ÁR NDU̱I AR TESALONISENSE 5

1Ma tsi kuhu̱, hinga mahyoni ga ot'ahu̱ ar 'ñu ham'u̱ da tho gathoyu̱. 2Ngetho gi pöhu̱ xiñho, nú'mu̱ xta ep'u̱ ar tsi Hmu, ma da njangu n'ar bë tso̱ 'bu̱ nxui, hinto to̱'mi. 3Nu xta 'ñenga ya jö'i: Ra entho di 'bu̱hu̱ ne di pe̱'su̱ n'ar hogam'u̱i, n'a nda da̱ntho ma da 'ñepabi'u̱ ar nhwati, jangu yá u̱gi di 'ñepabi n'ar 'be̱hñö ma da m'u̱ ár bötsi, ne hinto ma da k'ont'i. 4Ha nu'ahu̱ ma tsi kuhu̱, hingi 'bu̱hu̱ har 'be̱xui, jange nunar pa'ö hinda ma da zu̱'ahu̱ ngu n'ar bë. 5Gatho'ihu̱ yá bötsi'ihu̱ ar hyats'i ne ar pa. Hingyá bötsi'ihu̱ ar xui wa ar 'be̱xui. 6Jange hinga öhu̱ ngu nu ma'ra. Ma ga ndö'mhu̱ ne ga pöhu̱ xiñho nö'ö di o̱thu̱. 7Nu'u̱ togo öhö, ö 'bu̱ nxui, ha nu'u̱ togo nti, 'bu̱ nxui nti n'ehe. 8Hindi njahu̱p'u̱, di 'bu̱hu̱ mpa, ne di pöhu̱ nö'ö di pe̱hu̱. Ga pe̱'su̱ ar jamfri ne ar mhöte ngu ma hehu̱. Ne ga to̱'mhu̱ ma mpo̱ho̱hu̱, gehnu̱ di ko'ma ma ñöhu̱, ngu ár nt'oñö n'ar ndogu. 9Ngetho Jö hinxi zonkagihu̱ da zu̱ju̱ ár kwe̱. Xi hwankagihu̱ ga mpo̱hu̱ di ñ'emu̱ihu̱ ma tsi Hmuhu̱ Hesukristo, 10gehnu̱ bi 'ye̱nt'a ár te bi po̱kagihu̱. Jange ma ga 'bu̱hwihu̱ nu xta 'ñep'u̱, mödi ga tethu̱ wa xta tuhu̱. 11Jange hñu'ma ri mu̱ihu̱ n'a ngu n'a, ne mfa̱xu̱ da te ri jamfihu̱, ngu xka nzöihu̱ gi o̱thu̱. 12Ma tsi kuhu̱, di a̱'ahu̱ ar möte gi pe̱'sfu̱ ar nsu nu'u̱ mpe̱p'u̱ hár 'be̱fi Jö, nu'u̱ tsix'ahu̱ ne zo'ahu̱. 13Möhu̱ ne numañhohu̱, ngetho o̱t'u̱ n'ar hoga 'be̱fi pe̱pa Jö. Ne 'bu̱hu̱ n'ar hogam'u̱i n'a ngu n'a. 14Di a̱'ahe n'ehe tsi kuhu̱, gi tsú̱hu̱ nu'u̱ ya döhñe, gi humfu̱ yá mu̱i nu'u̱ hingi tse̱ yá pa, fa̱xu̱ nu'u̱ hingi tse̱di, pe̱'spabihu̱ ar ts'e̱ti gatho. 15Hyanthu̱ xiñho, yo ma gi ko'sthu̱ ar ts'oki t'o̱t'ahu̱. Mahyoni gi pe̱hu̱ nö'ö xiñho n'a ngu n'a, ne gi japabihu̱ njap'u̱ gatho nu ma'ra. 16Xa gi johyahu̱ hyax'mu̱. 17Yo gi tsa̱ya̱hu̱ gi 'ya̱fu̱ Jö. 18Umfu̱ njamödi Jö gatho nö'ö gi thohu̱, ngetho njap'u̱ ne gi 'yo̱thu̱ gatho nu'u̱ xka jamfihu̱ ar tsi Hmu Hesukristo. 19Hye̱hu̱ ár Hñö Jö da mpe̱ ha ri mu̱ihu̱. 20Yo gi u̱tsahu̱ nö'ö mönga yá m'e̱hni Jö. 21'Yo̱xu̱ xiñho gatho, tsömhu̱ nö'ö xiñho. 22Hye̱hu̱p'u̱ gatho nö'ö hingi ho. 23Ne gese̱ Jö togo unga ar hogam'u̱i da t'axk'ahu̱ xo̱ge, ne gatho ri mfenihu̱, ri hñöhu̱, ri pahu̱ ne ri ndo'yohu̱ di 'bu̱ xiñho, ne hinte da k'as'ahu̱ xta ep'u̱ ma tsi Hmuhu̱ Hesukristo. 24Nö'ö togo xi zo'ahu̱ hingi pa̱ta ár mfeni, jange nö'ö xi möñ'ö da 'yo̱t'e. 25Ma tsi kuhu̱, 'ya̱fu̱ Jö da ma̱xje. 26Ze̱ngwagihep'u̱ gatho ya ku, di pe̱mfe n'ar ñhu̱fi mhöte. 27Di a̱'ahu̱ hár thuhu ar tsi Hmu gi néhu̱ mahye̱giwi gatho nu ma'ra ya ku nunar he̱'minu̱. 28Gi nthe̱xkwihu̱ ár nhwëki ar tsi Hmu Hesukristo. Dá njap'u̱.

will be added

X\