ÁR NDU̱I AR TESALONISENSE 4

1Nupya tsi kuhu̱, di a̱'ahe ar möte hár thuhu ar tsi Hmu Hesukristo, ne di xi'ahe xa gi umba ri mu̱ihu̱ gi 'bu̱hu̱ xiñho, ngu da ut'ahe gi pe̱fu̱ Jö, ne hingi tsa̱ya̱hu̱ gi 'yo̱thu̱ njap'u̱. 2Ngu xka pöhu̱, nunar tsi Hmu Hesukristo xi utkagihe nö'ö xta thok'ahe n'ehe. 3Ngetho nö'ö ne Jö, gi 'bu̱hu̱ xint'axi. Jange yo ma gi 'be̱ngwihu̱ ar 'be̱hñö hingo ri nthötihu̱. 4Mahyoni n'a ngu n'a gi pöhu̱ gi suhu̱ ri 'be̱hñöhu̱, gi 'bu̱hu̱ n'ar m'u̱i xint'axi ne xi nts'uni. 5Yo gi ñhe̱hu̱ da hya̱'ahu̱ ar mfeni, ngu nu'u̱ hingi pötwa ár 'ñu Jö. 6Hinto ma gi hya̱thu̱ ri kuhu̱ gi 'yo̱thu̱ nuya ts'okiyu̱, ngetho ngu xta xi'ahe ne xa xta thöthe, ar tsi Hmu ma da ko'spa ár ñöni. 7Ngetho Jö hinxi zokagihu̱ ga o̱thu̱ ar ts'oki, xi zokagihu̱ ga 'bu̱hu̱ n'ar m'u̱i xint'axi. 8Nö'ö to hingi ne da 'yo̱xa nö'ö di möñhe, hingi u̱tsa ar ñ'o̱ho̱, u̱tsa Jö togo xi 'raju̱ ár Hñö. 9Hinga mahyoni ga ot'ahu̱ gi mö ri kuhu̱, ngetho gese̱ Jö xi ut'ahu̱ gi mhöhu̱ n'a ngu n'a. 10Ne gi ñ'uhu̱ njap'u̱ hant'ahu̱ gatho ya ku 'bu̱ har ha̱i Nmasedonia. Ho̱nse̱ di a̱'ahe, tsi kuhu̱, da hñuxa ri mhötehu̱. 11Umba ri mu̱ihu̱ gi 'bu̱hu̱ n'ar hogam'u̱i. Yo gi he̱se̱hu̱ ri 'be̱fihu̱, ne ja ri 'ye̱ gi mpe̱hu̱, ngu da xi'ahe gi 'yo̱thu̱. 12'Bu̱hu̱ xiñho, ne da ñömañho nu'u̱ hinxi jamfi, ne hinte gi k'athu̱. 13Di nehe da zo xiñho ri mfenihu̱ tsi kuhu̱, tema da ja nu'u̱ xi du, ne hinda du ri mu̱ihu̱, ngu nu ma'ra ya jö'i hinte ndo̱'mi. 14Ngetho nu'mu̱ di ñ'emu̱ihu̱ ar tsi Hmu Hesu bi du ne bi mengi bi nte, di ñ'emu̱ihu̱ n'ehe, Jö ma da ko'spa yá te nu'u̱ xi du mi jamfi ar tsi Hmu. 15Jange di ne ga xi'ahu̱ ár mhö ar tsi Dada: Nuju̱ gar 'bu̱hu̱wa har ha̱i nu xta penga ar tsi Hmu, hinga ma ga 'be̱t'ohu̱ ga töhu̱ nu'u̱ xi du. 16Ngetho gese̱ ar tsi Hmu ma da e mhets'i di ñö ngu ar ndö, ne ma da nt'o̱ ár mhö n'ar ndö e̱nxe̱, ne ma da nt'o̱ ár ñheti ár k'axt'athu̱xi Jö. Ne nu'u̱ xi du mi jamfi ar tsi Hmu Hesukristo ma da nank'u̱ m'e̱t'o. 17Nep'u̱ nuju̱ gar tethu̱ nuya pa'u̱, dama da gu̱xkagihu̱ ha ya gui mahye̱giwi nu'u̱ xki du, ga nthe̱hu̱ ar tsi Hmu har ndöhi, ne njap'u̱ ga 'bu̱hwihu̱'ö gatho ya pa. 18Jange hñu'ma ri mu̱ihu̱ n'a ngu n'a, möñhu̱ nuya mhöyu̱.

will be added

X\