ÁR NDU̱I AR PEDRO 1

1Nuga dar Pedro, ár mpo̱tegi ar tsi Hmu Hesukristo. Di ot'ahu̱ nunar he̱'minu̱, nu'ahu̱ xka mfonthu̱ ha ma'ra ya ha̱i núnu̱ Mponto, Ngalasia, Nkapadosia, N'asia ne har ha̱i Mbitinia. 2Jö ar Dada xki hwañ'ahu̱ ya maham'u̱ ngu xki beñ'ö, ne bi hñux'ahu̱ nda t'axk'a ri m'u̱ihu̱ ár Hñö Jö. Njap'u̱ da tsa̱ gi 'yo̱thu̱ Jö, ne nda xu̱k'ahu̱ hár ji ar tsi Hmu Hesukristo. Dá hñus'a ar nhwëki ne ar hogam'u̱i t'a'ahu̱. 3Nsunda Jö ár Dada ar tsi Hmu Hesukristo, togo bi hwëgagihu̱ da m'u̱hu̱ man'agi. Ne xa di 'withu̱ di to̱'mhu̱ nö'ö xi 'ñep'u̱, ngetho bi mengi bi nte man'agi ar tsi Hmu Hesukristo. 4Ne ma ga höñhu̱nu̱ mhets'i n'ar ñho hiñham'u̱ da nhwati, hinto da tsa̱ da ja̱xt'i, ne hinda tho ár nza̱tho. Gehnu̱ xi t'e̱gagihu̱nu̱. 5Ár ts'e̱di Jö fa̱xa ma ñ'emu̱ihu̱ ga höñhu̱ nunar mpo̱ho̱ xi t'e̱gagihu̱, ne da t'aju̱ ha ya ngöxapa. 6Ne go gehyu̱ ja'ahu̱ gi njohyahu̱, mödi 'ra ya tsi pa gi thohu̱ ya nt'u̱tsa, nu'mu̱ njap'u̱ handa xiñho ar tsi Dada. 7Ne njap'u̱ da ts'a̱t'a ri ñ'emu̱ihu̱, töta ár ñho ar k'axt'abo̱jö t'e̱nt'a har tsibi, ne da 'we gatho nö'ö hingi ho, mödi ma da thotho. Ha nuna ri jamfihu̱nu̱ ma da t'e'spa ár nsu, ne da nhumañho xta ep'u̱ ar tsi Hmu Hesukristo. 8Hinxka hyanthu̱ ha gi möhu̱, ne gi ñ'emu̱ihu̱ mödi hingi hanthu̱pya. Nunar jamfinu̱ ja'ahu̱ gi pe̱'su̱ n'ar johya xa nza̱tho, hingi tsa̱ ga möñhu̱ tengu'ö. 9Ne gi tsu̱hu̱ ar mpo̱ho̱, gehnu̱ gi ñ'emu̱ihu̱ gi tsu̱hu̱. 10Nuyá m'e̱hni Jö bi ñ'a̱ni ne bi hñet'u̱ tema ndi bo̱nga nunar mpo̱ho̱ xki ñhöt'ahu̱, ne bi möñ'u̱ nunar nhwëkinu̱ xki t'e̱k'ahu̱. 11Mi het'u̱ xiñho togo ne ham'u̱ ma nda tho nö'ö xki xipa ár Hñö ar tsi Hmu Hesukristo mi pe̱s'u̱. Gehnu̱ mi xip'u̱ tema u̱gi ma nda tho'ö, ne ya döta njöpi nda e m'e̱fa. 12Xki t'utwabi'u̱ nehe hinge nda zu̱ nuya ñhoyu̱, go ma nda zu̱ju̱. Nö'ö mi möñ'u̱ maham'u̱, xi xi'ahu̱pya nu'u̱ togo hömpa ár ts'e̱di ár Hñö Jö, gehnu̱ xpa e mhets'i. Gathoyu̱ nemhö da bö xiñho ya e̱nxe̱. 13Jange umba ri mu̱ihu̱ gi pöhu̱ tema gi pe̱hu̱. Da xo ri da̱hu̱, ne gi to̱'mthohu̱ ar nhwëki ma da hö ma tsi Hmuhu̱ Hesukristo xta ehe. 14Nupya gar bötsi'ihu̱ Jö gi o̱hu̱ gatho nö'ö nsi'ahu̱. Jange yo gi nehu̱ nuya ts'oki ngi o̱thu̱ maham'u̱ nú'mu̱ hinge ngi pöhu̱ ngi 'yo̱thu̱ ar ñho. 15Jangu nö'ö togo bi zoñ'ahu̱ xint'axi ár m'u̱i, gi njahu̱p'u̱ n'ehe, dár nt'axi gatho nö'ö gi 'yo̱thu̱. 16Ngetho njanu̱ xi mönga Jö har T'ofo: Dár nt'axi ri m'u̱ihu̱ nguga xint'axigi. 17Ha nu'mu̱ gi ndöñhu̱ ngu ri Dadahu̱ togo o̱t'a ar hoga ts'u̱t'wi, umba ngu xi 'yo̱t'a n'a ngu n'a, ne hingi hwantho; jange ntsuñhu̱ hanja gi 'yohu̱ gatho ya pa gi nehu̱ ar 'ñu di ma mhets'i. 18Ngetho bi nju̱k'ahu̱ har m'u̱i hinte mar ñho bi zok'a ri dadahu̱. Ha nunar njut'i bi t'uni bi ts'iñ'ahu̱, hinge ngu nö'ö thege, ngu ar k'axt'i wa ar t'axbo̱jö. 19Gese̱ ár ji ar tsi Hmu Hesukristo bi nö'mi, ngu n'ar tsi de̱ti t'unga ngu ar m'o̱ñho̱, xa 'bu̱i xiñho ne hingar ts'onte. 20Jö xki benga nda 'yo̱t'a njap'u̱ nú'mu̱ hinxki hyokta ar ximha̱i, ne ka xi nheki nuya payu̱ homp'a ri ñhohu̱. 21Ne nuna ar u̱gi bi tho ar tsi Hmu Hesukristo, bi ja'ahu̱ gi ñ'emu̱ihu̱ Jö, togo bi ko'spa ár te ne xi umba n'ar döta nsunda. Njap'u̱ gi ñ'emu̱ihu̱ Jö, ne gi to̱'mbabihu̱ ár mfa̱ts'i. 22Xi t'axka ri mu̱ihu̱ gi o̱thu̱ nö'ö majöni, ne ár Hñö Jö fa̱x'ahu̱ gi pe̱'su̱ ar hoga mhöte hindi oxta mañö. Jange mhöhu̱ n'a ngu n'a. Nunar mhötenu̱ di 'ñe ha n'ar hogamu̱i xint'axi. 23Ngetho xka penju̱ xka m'u̱hu̱ man'agi. Hinge xka 'ñehu̱pya ha n'a di the ár te. Xka po̱ñhu̱ ha n'a hingi the ár te, nú'mu̱ ga pöthwu̱ ár mhö Jö hö ar te ne hiñham'u̱ da thege. 24Ngetho hár T'ofo Jö enö njawa: Gatho ya jö'i ñhe̱hwi ya do̱ni, ne ár nsu ngu ár ndo̱ni. Xta 'yot'a ar do̱ni da da̱ ár ndo̱ni. 25Ha nunár mhö Jö hiñham'u̱ da thege. Gehnu̱ ar hoga mhö xi nsi'ahu̱.

will be added

X\