ÁR NDU̱I AR KORINTIO 7

1Nupya ma ga thöt'a'ihu̱ nuya nt'a̱ni ga 'ya̱ngagihu̱ nú'mu̱ nga 'yotkagihu̱, ne di xi'ahu̱: Xiñhohmö nuya ñ'o̱ho̱ hinda hyongyá 'be̱hñö. 2Ho̱nse̱ ngetho jar ts'oki 'ra 'be̱ngwi ya jö'i, xiñho n'a ngu n'a da 'ñese̱ ár 'be̱hñö ne ár döme. 3Ar ñ'o̱ho̱ da umba nö'ö di 'ñepi da umba ár 'be̱hñö, ha nunar 'be̱hñö dá jap'u̱ ár döme n'ehe. 4Nunar 'be̱hñöpya, hingo ár me̱tise̱ ár ndo'yo, gor me̱ti ár döme. Njap'u̱ nunar ñ'o̱ho̱, hingo ár me̱tise̱ ár ndo'yo, gor me̱ti ár 'be̱hñö n'ehe. 5Yo gi nko̱ñhu̱ n'a ngu n'a, ho̱nse̱ nu'mu̱ xka nkohu̱ njap'u̱ ne gi umba ri mu̱ihu̱ gi 'ya̱fu̱ Jö. M'e̱fa gi penju̱ gi 'bu̱hu̱ mahye̱gi man'agi, yo ma da tsa̱t'ahu̱ ar ts'ondöhi ne hinda tsa̱ gi tse̱thu̱. 6Gehnu̱ di xi'ahu̱ da tsa̱ gi 'yo̱thu̱, mödi hinge n'ar 'be̱pate. 7Nguga di nemhö hinto da nthöti, ho̱nse̱ hinge mahye̱gigihu̱. Jö xi 'rakagihu̱ n'ar nt'uni n'añ'o n'a ngu n'a. 'Ra umbi da nthöti, ma'ra hin'ö. 8Jange di xi'ahu̱, nu'ahu̱ hinxka nthöthu̱ ne nu'ahu̱ xka n'anxuhu̱, xiñhohmö gi kohu̱ njap'u̱tho nguga di 'bu̱se̱. 9Ha nu'mu̱ gi hanthu̱ hinxi 'ra'ahu̱ Jö ar nt'uni gi 'bu̱se̱hu̱, xiñho gi nthöthu̱, ne hinge hyax'mu̱ di oda ri mfenihu̱nu̱. 10Ha nú'ahu̱ xka nthöthu̱, hingo di 'be̱p'ahu̱. Njanu̱ 'be̱p'ahu̱ ar tsi Hmu ne xi'ahu̱ njawa: Nunar 'be̱hñö, yo ma da hye̱ ár döme. 11Ha nu'mu̱ da hye̱gi, yo ma da mengi da nthöti. Ne nu'mu̱ da tsa̱hmö da mengi da m'u̱hwi ár döme man'agi, dá 'yo̱t'a njap'u̱. Njap'u̱ nunar ñ'o̱ho̱, yo ma da hye̱ ár 'be̱hñö. 12Di ne ga zo'ahu̱ n'ehe, di xi'ahu̱se̱ga, hinxi mönga ar tsi Hmupyanu̱. Nu'mu̱ n'ar ku 'ñe ár 'be̱hñö hingar gamfi ne hopi da m'u̱hwitho, yo ma da hye̱gi. 13Njap'u̱tho n'ar nju n'ehe, nu'mu̱ 'ñe ár döme hingar gamfi ne hopi da m'u̱hwitho, yo ma da hye̱p'u̱. 14Ngetho nunar döme hingar gamfi, ma da t'axka ár m'u̱i hár hogam'u̱i ár 'be̱hñö. Ha nunar 'be̱hñö hingar gamfi, ma da t'axka ár m'u̱i hár hogam'u̱i ár döme. Nu'mu̱ hindi njap'u̱, nuya ri bötsihu̱ hindar ñho'u̱ 'mu̱, ha nuyu̱ xint'axipya. 15Ha nu'mu̱ nö'ö togo hingar gamfi da 'wege, hye̱hu̱p'u̱. Nuya ku hingi njapabi da m'u̱hwi, wa ar ndo̱ wa ar 'be̱hñö, ngetho Jö xi zokagihu̱ ga 'bu̱hu̱ n'ar hogam'u̱i. 16Ngetho te gi pöke tsi nju, xi'mu̱ gi japi da ñ'emu̱i ri döme. Xi'ge tsi ku, xi'mu̱ gi japa ri 'be̱hñö da ñ'emu̱i. 17N'a ngu n'a da 'yo̱t'a ngu xi hwëkwabi Jö, ne da gohi ngu bi dinga ar tsi Hmu. Gehnu̱ di 'be̱pabi gatho ya nijö. 18Hage ngi pe̱'spa ár nse̱gi ya xodyo nú'mu̱ mi zu̱'a ar tsi Hmu. Kothu̱ njap'u̱. Wa hinte ngi pe̱'su̱ ar nse̱gi, yo ma gi tuthu̱. 19Ngetho nunar nse̱gi hinter me̱'ö, ha nu'mu̱ hinte gi pe̱'su̱ ar nse̱gi hinte ja. Nö'ö xiñho, gi 'yo̱thu̱ gatho nö'ö 'be̱p'ahu̱ Jö. 20Ngu ngi 'bu̱hu̱ n'a ngu n'a nú'mu̱ mi zu̱'ahu̱ ar tsi Hmu, njap'u̱ gi kohu̱. 21Nú'mu̱ mi zo'a ar tsi Hmu ngi ñ'emu̱i, hage ngar 'be̱go ngi 'ñe ri hmu. Yo gi tu ri mu̱i, mödi nu'mu̱ da tsa̱ gi k'ot'i, hyoni ha gi japi. 22Ngetho nu'u̱ togo bi zo'ahu̱ ar tsi Hmu, ngi m'e̱gohu̱ ngi 'ñehu̱ ri hmuhu̱, xi xot'ahu̱ ar tsi Hmu. Ha nuya bi zu̱'ahu̱ ngi mhuhu̱, beñhu̱ nupya ár 'be̱go'ihu̱ ar tsi Hmu Hesukristo. 23Ar tsi Hmu bi gut'a n'ar döta njut'i bi xot'ahu̱, jange yo ma gi ñhe̱hu̱ da nja'ahu̱ ár me̱ti n'ar jö'i. 24Tsi kuhu̱, di xi'ahu̱ man'agi, ngu bi zu̱'ahu̱ n'a ngu n'a ar tsi Hmu, njap'u̱ gi 'bu̱hu̱ hár nthandi Jö. 25Nuya hingi nthöti, hinte xi 'be̱pkagi ar tsi Hmu. Nuga di unga nö'ö di beni, ngu n'ar hoga 'be̱go xi dimba ár nhwëki Jö. 26Xi ñhembitho nuya pa di 'bu̱hu̱pya, jange xiñhohmö da gota njap'u̱, hinda nthöti. 27Nu'mu̱ xka nthötwi n'ar 'be̱hñö, yo ma gi hye̱gi. Nu'mu̱ hinte xka nthötwi, yo ma gi hyoni hanja da mhi'a'i. 28Mödi njap'u̱, nu'mu̱ gi ne gi nthöti, hingi nts'oki. Ha nu'mu̱ n'ar nxutsi ne da nthöti, hingi o̱t'a ar ts'oki. Ho̱nse̱ nu'mu̱ da nthöti, ma da me̱'sa ma'ra ya dumu̱iwa har ximha̱i, ne nuga di nemhö hingi thohu̱. 29Tsi kuhu̱, di xi'ahu̱ tx'u̱da ya pa pongi. Jange nu'u̱ togo 'ñe yá 'be̱hñö, humamu̱ihu̱ hinte gi 'ñehu̱. 30Nu'u̱ togo gi zoñhu̱, humamu̱ihu̱ ngu hingi zoñhu̱. Ha nu'u̱ togo gi johyahu̱, humamu̱ihu̱ hingi johyahu̱. Ne nu'u̱ togo gi nta̱ñhu̱, humamu̱ihu̱ hinte gi the̱hu̱. 31Nu'u̱ togo tsa̱nt'ö pe̱'skwa har ximha̱i, humamu̱ihu̱ hinte gi pe̱'su̱, ngetho nö'ö gi hanthu̱wa nza̱tho har ximha̱i, ma da thotho. 32Jange di nemhöga gi 'bu̱hu̱ hinte di tup'a ri mu̱ihu̱. Nunar ñ'o̱ho̱ 'bu̱se̱, umba ár mu̱i da me̱pa xiñho ar tsi Hmu, ne honi hanja da numañhobi. 33Ha nö'ö xi nthöti, huxa ár mfeni nö'ö te jawa har ximha̱i, ne honi hanja da numañhobi ár 'be̱hñö. 34Ne njap'u̱tho ya 'be̱hñö n'ehe, nuna nxutsitho hingi ñhe̱hwi nuna xi nthöti. Nunar nxutsi, umba ár mu̱i da me̱pa ar tsi Hmu, xi 'weka ár ndo'yo ne ár mfeni da da̱twa hár 'ye̱'ö. Ha nuya xi nthöti, huxa ár mfeni nö'ö te jawa har ximha̱i, ne honi hanja da numañhobi ár döme. 35Gathonu̱ di xi'ahu̱ di ne ri ñhohu̱, hinge di ne ga k'as'ahu̱. Di honi gi 'bu̱hu̱ n'ar m'u̱i xiñho, ne hinte da k'as'ahu̱ gi hyoñhu̱ ar tsi Hmu. 36Ha nu'mu̱ 'ra gi beñhu̱ hingi ho ár t'inxu da tho ya je̱ye̱ ne hinxi nthötatho, ne gi hanthu̱ di 'ñepi da nthöti, 'yo̱thu̱ ngu gi beñhu̱, hingi o̱thu̱ n'ar ts'oki. Hye̱hu̱ da nthöti. 37Ha nö'ö togo tse̱ ár mu̱i ne xi beni hindi 'ñepi da thöta ár t'inxu, ne pödi xiñho nö'ö te pe̱fi, xiñho njap'u̱ n'ehe. 38Di xi'ahu̱, nö'ö togo da unga ár t'inxu da nthöti, o̱t'e xiñho, mödi nö'ö togo hinda thöti, töte ár ñho nö'ö te o̱t'e. 39Nunar 'be̱hñö xi nthöti, ar t'ofo xipabi da m'u̱hwi ár döme nú'mu̱ tetho. Ha nu'mu̱ da du, tsa̱ da mengi da nthötwi togo ne'ö, nu'mu̱ da dinga n'ar gamfi. 40Gehnu̱ di benga, nza̱tho nu'mu̱ hinda mengi da nthöta man'agi, ne di enga di pe̱'spa ár Hñö Jö.

will be added

X\