ÁR NDU̱I AR KORINTIO 5

1Xi nu̱nga ar 'bede mhö, xi t'enö, n'a'ahu̱ 'bu̱hwi ár ho̱me ngu ár 'be̱hñö. Nunar ts'okinu̱ hindi numhöhu̱ di o̱t'a nu'u̱ hingya gamfi. 2Ho̱nse̱ xa gi ñ'exu̱, hingi tup'a ri mu̱ihu̱. Hage hinge m'e̱t'o ngi 'ye̱mhöhu̱ har nijö nö'ö togo bi 'yo̱t'a njap'u̱. 3Majöni nuga hindi 'bu̱hwihu̱, mödi ma mfeni hinxi hye̱k'ahu̱. Jange nuga hö, xta beni te da njapa nö'ö xi 'yo̱t'a njap'u̱. 4'Yo̱thu̱ n'ar mhunts'i 'mu̱ hár thuhu ar tsi Hmu Hesukristo. Ka gi 'bu̱hwihu̱nu̱ ma mfeni, mahye̱giwi ár ts'e̱di ar tsi Hmu. 5Nunar ñ'o̱ho̱nu̱ dá t'e̱nt'wa hár 'ye̱ ar ts'ondöhi da nhwatwa ár ts'ojö'i, ne njap'u̱ da mpo̱ nor pa xta penga ar tsi Hmu. 6Hingi ho gi 'ñexa ri nsuhu̱, gi 'ñeñhu̱ gi 'bu̱hu̱ xiñho. Ha hingi pöhu̱ ar hmö, enö: N'a tsi tu̱i ar njoxthuhme japi da joxa gatho ar ju̱ni xi 'bant'i. 7Jange ngu ar ju̱ni, hñöju̱ gatho ar njoxthuhme, ne gi ñhe̱hwihu̱ n'ar 'ra'yo ju̱ni hinte xi t'u̱ts'i, go gi njahu̱p'u̱. Ngetho ar tsi Hmu Hesukristo gehnu̱ ar tsi Ntxönandöni, bi tho ha ma da̱ngo baxjwahu̱, ngu n'ar m'o̱ñho̱, ne njap'u̱ bi hñöga ma ts'okihu̱. 8Jange ma ga njohyahu̱ ga o̱thu̱ ar da̱ngo baxjwapya, ga ñhogamu̱ihu̱ ne ga te̱ñhu̱ nö'ö majöni, njanu̱ di tsithu̱ ar thuhme hinxi njots'i. Ga he̱hu̱ ar ts'omfeni ne ar ts'oki, ñhe̱hwi ar njoxthuhme xi ndönziatho. 9Xta ot'ahu̱ hingi nthöskwihu̱ nu'u̱ togo 'be̱ngwi ya jö'i. 10Nú'mu̱ nda xi'ahu̱ njap'u̱, hinge ndi no̱nga ya meximha̱i 'be̱ngwi ya jö'i, wa nu'u̱ togo xa mö ya bojö, nuya bë, nuya ndönga ya tsita emp'ö. Nu'mu̱ di njap'u̱, mahyoni gi po̱ñhu̱ har ximha̱i 'mu̱. 11Nuga ndi xi'ahu̱ nu'u̱ enö ya kuhmö n'ehe, 'be̱ngwitho ya jö'i, xa mö ar bojö, ndönga ya tsita emp'ö, wa ya ts'one, ya nti, ya bë. Nuyu̱ hingi ñungwihu̱. 12Hindi 'ñepkagihu̱ ga hö'sfu̱ majoni nu'u̱ hingi ku̱ har nijö. Di 'ñepkagihu̱ ga hö'sfu̱ majöni nu'u̱ ku̱ mbo. 13Ngetho nu'u̱ 'bu̱ nthi, Jö go ma da hñö'spa majöni'u̱. Jange 'ye̱ñhu̱ nunar 'yo̱t'ats'oki gi 'bu̱hwihu̱.

will be added

X\