ÁR NDU̱I AR KORINTIO 4

1Di ne ga xi'ahu̱, gi nugagihe ngu yá 'be̱gogihe ar tsi Hmu Hesukristo; xi hñuxkagihe Jö ga möñhe nö'ö himi fö mam'e̱t'o ne xi utkagihepya. 2Nuyá 'be̱go Jö xi t'umba n'ar 'be̱fi, mahyoni da 'yo̱t'a ngu xi nsipabi. 3Nuga hinte tupka ma mu̱i te gi k'askagihu̱, wa n'ar ts'u̱t'wiwa har ximha̱i. Gekase̱gi hindi handase̱ ma 'be̱fi wa xiñho wa hin'ö. 4Ngetho nuga, mödi hinte tsu̱ka ma mfeni, hinge njap'u̱ da tsa̱ ga enö gatho xta o̱t'e xiñho. Ha nö'ö togo ma da hñöska majöni, gehnu̱ ar tsi Hmu. 5Jange hinto gi theñhu̱ nuya payu̱. To̱'mhu̱ da zo̱ ar pa da ep'u̱ ar tsi Hmu, togo ma da gu̱ka har hyats'i nö'ö hingi födi t'o̱t'a har 'be̱xui, ne ma da mönga nö'ö te pe̱'sa ha yá mu̱i ya jö'i. Nu'mú̱ hö, Jö ma da 'ñe'spa ár nsu n'a ngu n'a. 6Tsi kuhu̱, gatho nuna xta xi'ahu̱, xta no̱nga ar Apolo ne xta nho̱nse̱ga. Njap'u̱ gi pöhu̱ tema gi pe̱hu̱. Hingi thohu̱ gi beñhu̱ nö'ö hinxi t'ot'i, ne gi 'ñe'sfu̱ ár nsu n'a, ne man'a di tx'u̱tho. 7Yo'ö xa gi ñ'exu̱. Hage ja te gi pe̱'su̱ ne hinxi 'ra'ahu̱ Jö. Ha nu'mu̱ xi 'ra'ahu̱ Jö, yo'ö xa gi exu̱ ri nsuhu̱, wande go xka 'yo̱t'ase̱hu̱. 8Nu'ahu̱ to da 'ñenö hinte gi k'athu̱. Gi eñhu̱ gi pe̱'su̱ gatho nö'ö gi hoñhu̱, gar ndöhu̱ hingi hoñhu̱ ma mfa̱ts'ihe. Xömhö gar ndömhöhu̱, ngetho njap'u̱ nga ndömhöhu̱ mahye̱gi. 9N'andi nuga di beni, nuyá mpo̱te ar tsi Hmu xi hñuxkagihe har ngöts'i. Di ñhe̱he ngu nu'u̱ ts'its'i xi t'e̱nt'i da tho, ne xi m'e̱tkagihe ma tsa̱he madeda ya e̱nxe̱ ne ya jö'i. 10Nuje ngetho di pe̱fe ar tsi Hmu Hesukristo, nhugagihe ngu hinte di pöhe, ha nu'ahu̱ hö, gi eñhu̱ xa gi pöhu̱ ne gi 'yohu̱ xiñho. Nuje hiñ'otho ma ts'e̱dihe, ha nu'ahu̱ gi beñhu̱ xa gi pe̱'su̱ ar ts'e̱di. Xa nu'ahu̱ xiñho ya jö'i, ha nuje hingi ne da nugagihe. 11Hinxi ntsa̱ya̱tho di thohe ar thuhu, ar duthe, hinte di köhe ar dutu, mfe̱bgagihe, ne hindi pe̱'se n'ar ngu ha ga 'bu̱he. 12Tsa̱kagihe di mpe̱se̱he ga töhe te ga tsihe. Ts'angagihe, ha nuje di te̱the Jö. Te gatho t'o̱tkagihe, ha nuje di tse̱tathohe. 13Tho̱xkagihe ar nhemhñö, ne nuje di a̱fe Jö da ma̱ts'i. Thandgagihe hinter m'e̱figihe, gatho e̱ngagihe. Di njahethopya nuya payu̱. 14Gatho nuna te di xi'ahu̱, hindi jap'u̱ di ne ga 'be̱t'ahu̱ ri tsa̱hu̱. Di ot'ahu̱ nunar he̱'minu̱, di ne ga hup'a ri mu̱ihu̱ ngu ma hmöka bötsi'ihu̱. 15Ngetho mödi gi 'ñehmöhu̱ n'anthebe ya nthebe ya utate ut'ahu̱ ár 'ñu ar tsi Hmu Hesukristo, hingi 'ñehu̱ nze̱ye̱ ya dada. Nuga go ri dadagihu̱, po̱ntho ga m'u̱hu̱ nú'mu̱ nda hös'ahu̱ ar hoga mhö ne ga ñ'emu̱ihu̱ ar tsi Hmu. 16Jange di a̱'ahu̱ ar möte gi te̱mgathogihu̱ ma m'u̱i. 17Ne di pe̱ñ'a'ihu̱p'u̱ ar ku Timoteo, po̱ntho ma t'u̱ xa di mödi, gehnu̱ n'ár hoga 'be̱go ar tsi Hmu. Xta zo̱mp'u̱nu̱ go ma da bemp'ahu̱ tengu di pe̱pa ar tsi Hmu, ne hanja di mömbabi ár mhö'ö ha gatho ya nijö di 'yo. 18'Raya ñ'ets'i ya mengup'u̱ ka̱xmbeni hinga ma ga pengi ga map'u̱. 19Hö, ma ga map'u̱ ngut'a, nu'mu̱ njap'u̱ da ne ar tsi Hmu. Ne ga handa nuya ñ'ets'i, hage xa majöni hömpabi'u̱ ár ts'e̱di Jö, wa ho̱nse̱ möntho. 20Ngetho ár ts'u̱t'wi Jö hinda ñ'udi di mönthu̱, da nheki hár ts'e̱di Jö. 21Hanja gi nehu̱ ga map'u̱, di tsu̱kar kwe̱, wa gar map'u̱ gar pe̱'sa ar mhöte ne ar hogamu̱i.

will be added

X\