ÁR NDU̱I AR KORINTIO 2

1Tsi kuhu̱, nú'mu̱ nda map'u̱ ma da da̱t'ahu̱ majöni ár mhö Jö, hinda tso̱mp'u̱ da xi'ahu̱ ya nza̱tho mhö ha n'ar döta mfödi. 2Ngetho da beni gatho ya pa nga 'bu̱hwihu̱, ho̱nse̱ nga zo'ahu̱ togo ar tsi Hmu Hesukristo, ne hanja bi ts'u̱ta har pont'i. 3Nú'mu̱ nda 'bu̱p'u̱, ndi 'bu̱ ngu xki wentkatho, ne xa ndi tsu ne ndi nhwöt'i. 4Nunar hoga mhö ndi xi'ahu̱, hinge ndi ne nga ka'ahu̱ nga ju̱mpa ár mfödi ya meximha̱i. Da ñ'u ár ts'e̱di ár Hñö Jö. 5Ne njap'u̱ ri ñ'emu̱ihu̱ hindi huxa ha yá mfödi ya meximha̱i, di huxa hár ts'e̱di Jö. 6Hö, di no̱ñhu̱ ar mfödi, ne di xipabihu̱ nu'u̱ togo xi ñöxa yá ñ'emu̱i, hinge ngu ár mfödi ya meximha̱i ne nu'u̱ yá ndö. Gese̱yu̱ tx'u̱tho 'be̱di da tho yá ts'e̱di. 7Ha nunar mfödi di möñhu̱, gehnu̱ unga Jö hinto mi pödi ngetho xki t'ögi, ne ya mam'e̱t'o xki hñuts'i nda t'akagihu̱ ne nga 'bu̱hwihu̱ hár nsunda. 8Nunar mfödinu̱ hinxi bö ya ndö 'bu̱ nuya payu̱, ngetho nu'mu̱ xi böhmö, hinxi tsu̱ta har pont'i ar tsi Hmu togo ár me̱ti ar nsunda. 9Bi thogi ngu enga hár T'ofo Jö: Nö'ö hinxi hyanda yá da̱ ar meximha̱i, hinxi 'yo̱xa ár gu, wa xi zo̱pa hár mfeni, gehnu̱ xi 'ye̱kwa Jö da umba nu'u̱ togo möpa ár 'ñu. 10Ha Jö ba pe̱hna ár Hñö bi utkagihu̱, ngetho ar Hñö gatho het'i, het'wabi nö'ö xi ñhembi da fötwa Jö. 11Hinjo'o n'ar jö'i di pödi tema tsa̱ hár mu̱i man'ár mijö'iwi, ho̱nse̱ ár hñöse̱ 'bu̱ hár mu̱i'ö. Njap'u̱tho n'ehe hinto man'a pötwa tema benga Jö, ho̱nse̱ ár Hñöse̱. 12Ne nuju̱ hingi tsixkagihu̱ ár mfeni ar meximha̱i, go tsixkagihu̱ ar Hñö xpa pe̱hna Jö, njap'u̱ ga pöhu̱ tema xi hwëgagihu̱. 13Jange di ñöhu̱ hindi te̱mfu̱ ár mfödi ar meximha̱i. Di ñöhu̱ ngu utkagihu̱ ár Hñö Jö, ne di othwu̱ ar 'ñu ma'ra, di te̱nthu̱ nuya mhö xi nsikagihu̱. 14Ha nö'ö ar ñ'o̱ho̱ 'yo te̱nga ár mfenise̱, hingi handa nö'ö unga ár Hñö Jö. Ngetho beñ'ö xi 'be̱ yá mfeni nu'u̱ togo o̱xa nuya mhöyu̱. Ne hingi tsa̱ da zo ár mfeni, ngetho nu'mu̱ da hñet'i, mahyoni ár mfa̱ts'i ár Hñö Jö. 15Ha nö'ö togo tsi'spa ár mfeni ár Hñö Jö, gatho pödi da hwahni, ne hinto tsa̱ da bötwa tengu pe̱'ö. 16Ngu mönga hár T'ofo Jö: Hinto xi bötwa ár mfeni ar tsi Hmu, hinto tsa̱ te da uti. Ha nuju̱ di pe̱'sfu̱ ár mfeni ar tsi Hmu Hesukristo.

will be added

X\