ÁR NDU̱I AR KORINTIO 15

1Tsi kuhu̱, di ne gi beñhu̱ nunar hoga mhö da xi'ahu̱, gehnu̱ xka hñöñhu̱ ne hinxka hye̱hu̱p'u̱. 2Jange xka mpo̱hu̱, nu'mu̱ xa gi umba ri mu̱ihu̱ gi te̱ñhu̱ nunar hoga mhö xta xi'ahu̱. Ha nu'mu̱ hin'ö, xi m'e̱p'u̱tho ri ñ'emu̱ihu̱. 3Ngetho m'e̱t'o xta ut'ahu̱ nö'ö xi t'utkagi n'ehe: Nunar tsi Hmu Hesukristo bi unga ár te bi gutka ma ts'okihu̱, ngu enga hár T'ofo Jö. 4Bi t'a̱gi ne bi mengi bi nte man'agi, ngu enga har T'ofo n'ehe. 5Ne bi ñ'udi bi hyanda ar Pedro, m'e̱fa bi hyanda nu'u̱ ma'ra yá mpo̱te. 6Ne m'e̱fa bi ñ'udi bi n'amahyanda mi tho ku̱t'anthebe ya ku. Nze̱ye̱ 'bu̱tho, ma'ra xi du. 7Ne bi ñ'udi bi hyanda ar Hakobo, m'e̱fa bi ñ'udi bi hyanda gatho ya mpo̱te. 8Ne ár ngöts'i bi ñ'udi da handga, ngu n'ar tsi ña̱xki hingi jwata yá pa. 9Nuga go ár ngöts'igi gatho yá mpo̱tegihe ar tsi Hmu. Hindi 'ñepkagi da t'engagi ár mpo̱tegi, ngetho ndi kumba ár nijö Jö. 10Ha Jö xi hwëgagi xi 'raka nunar nsunu̱. Ne hinxi m'e̱di nö'ö te xi hwëgagi, ngetho xta töta gatho nu ma'ra ya mpo̱te xta o̱t'a nze̱ye̱ ar 'be̱fi. Mödi hingo xta pe̱se̱ga, xi ma̱xkagi ár nhwëki Jö. 11Ngetho hinte ja nu'mu̱ go geke wa go ge'u̱. Gatho di mömfe ár mhö ar tsi Hmu, ne go gehnu̱ xka ñ'emu̱ihu̱. 12Ha nu'mu̱ xta xi'ahe ar tsi Hmu Hesukristo xki du ne bi mengi bi nte man'agi, hanja 'ra gi eñhu̱ 'mu̱ hingi pengi da nte nu'u̱ xi du. 13Nu'mu̱ gi eñhu̱ hingi pengi da nte nu'u̱ xi du, njap'u̱ gi ko̱ñhu̱ bi mengi bi nte ar tsi Hmu Hesukristo. 14Ha nu'mu̱ ar tsi Hmu Hesukristo himbi mengi bi nte man'agi, xi m'e̱p'u̱ nö'ö te xta xi'ahe 'mu̱, ne hinter me̱'ö ri ñ'emu̱ihu̱. 15Ne po̱ntho yá 'be̱gogihe Jö di katehe. Ngetho xta da̱he majöni di eñhe, Jö bi ko'spa ár te man'agi ar tsi Hmu Hesukristo. Ne hindi njap'u̱ nu'mu̱ majöni nö'ö gi eñhu̱ hinda mengi da nte nu'u̱ xi du. 16Ngetho nu'mu̱ nuya xi du hingi pengi da nte, njap'u̱ ar tsi Hmu Hesukristo hinxi mengi xi nte 'mu̱. 17Ha nu'mu̱ himbi mengi bi nte man'agi ar tsi Hmu Hesukristo, hinter m'e̱fi ri ñ'emu̱ihu̱ 'mu̱, ne hinxi thök'atho'ihu̱ ri ts'okihu̱. 18Ne gatho nu'u̱ xi du mi ñ'emu̱i ar tsi Hmu Hesukristo, hage xi m'e̱'u̱ 'mu̱. 19Nu'mu̱ da göxkwa gatho har ximha̱i nö'ö di to̱'mhu̱ da 'raju̱ ar tsi Hmu Hesukristo, hwëkategihu̱, ne di töhu̱ gatho nu ma'ra ñ'u̱da ma m'u̱ihu̱. 20Nunar tsi Hmu Hesukristo, hö, bi mengi bi nte man'agi, ne go gehnu̱ ngu ar 'be̱t'o sofo. M'e̱t'o xi mengi xi nte, ne m'e̱fa gatho nu ma'ra. 21Ngetho nu'mu̱ n'adar ñ'o̱ho̱ bi ku̱t'a ar ndöte har ximha̱i, ma n'adar ñ'o̱ho̱ bi ku̱t'a ar menga nte. 22Hö, njangu ar Adan bi ku̱t'a ar ndöte ne gatho nda du, ar tsi Hmu Hesukristo bi ku̱t'a ar menga nte ne gatho nda mengi nda te. 23Ne gatho o ár 'ñu n'a ngu n'a. M'e̱t'o ar tsi Hmu Hesukristo, gehnu̱ bi xokwa ar goxthi nu ma'ra. M'e̱fa nu'u̱ togo xi jamfibi, ma da nangi xta penk'ö n'ehe. 24Ne da e ar ngöts'i, nu xta wadi da hyo̱maha̱i gatho ya nsu, ya ndö, ne gatho nu'u̱ pe̱'sa yá ts'e̱di, ne da da̱twa ár ts'u̱t'wi Jö ár Dada. 25Ne ma da ndötho'ö, ha nu xta wadi da tho̱maha̱i gatho yá ñ'u̱ni, da da̱ ar ndö. 26Nunár ñ'u̱ni ma da hwata ár ngöts'i, gehnu̱ ar ndöte. 27Ngetho gatho te ja, xi tho̱maha̱i ne xi ts'e̱'mba hár wa. Ne nu habu̱ enö, gatho bi ts'e̱'mba hár wa, hingi ne da 'ñenö xi ts'e̱'mba nö'ö togo bi umba nunar nsunu̱ n'ehe. 28Ne m'e̱fa nu xta wadi da ts'e̱'mba hár wa, gese̱ ár T'u̱ Jö n'ehe ma da ñhe̱se̱ da m'u̱ hár wa nö'ö togo bi hyo̱maha̱i gatho. Njap'u̱ Jö di ndö gatho nö'ö te ja. 29Nu'mu̱ hingi pengi da nte nu'u̱ xi du, tema ñho ju̱ka nu'u̱ togo nxixthe po̱ta nu'u̱ xi du. Yo'ö o̱t'a njap'u̱ 'mu̱. 30Yo'ö di ñ'e̱nthe ma tehe gatho ar pa 'mu̱. 31Tsi kuhu̱, majöni di xi'ahu̱, hyax'mu̱ di e̱nt'a ma te. Ne di johya ngetho xka ñ'emu̱ihu̱ ma tsi Hmuhu̱ Hesukristo. 32Nú'mu̱ xa da e̱nt'a ma te núnu̱ Efeso, po̱ntho da ntsa̱'be ya 'muhu, ho̱nse̱ ndi honi nga te̱mba yá mfeni ya jö'i, ne nu'mu̱ hiñ'otho ar menga nte, tema ñho 'mu̱. Ha hingi töte ár ñho ga ñuñhu̱, ga tsithehu̱, ngetho xudi ga tuhu̱, ngu mhö. 33Yo ma gi ñhe̱hu̱ togo da hya̱'ahu̱, ngetho nu'u̱ togo ñ'owi ya ts'ojö'i ma da ts'omba yá hogam'u̱i. 34Zo̱t'a ri da̱hu̱, ne hye̱hu̱ ar ts'oki, ngetho 'ra hingi pöhu̱ Jö. Di 'be̱t'a ri tsa̱hu̱ di xi'ahu̱ njap'u̱. 35Da tsa̱ gi 'ñeñhu̱ 'ra: Hanja ma da mengi da nte nuya xi du. Tema ndo'yo ma da me̱'sa nu xta nanga man'agi. 36Xa xka 'be̱ ri mfenihu̱. Gi pöhu̱, nö'ö te gi pothu̱, m'e̱t'o da du, ne ka da bo̱ts'e. 37Nuna te gi pothu̱, hinga get'ö ma da bo̱xa man'agi, ho̱nse̱ ár mu̱i ar t'e̱i, wa man'ar nda̱ go po̱x'ö. 38Ha Jö gehnu̱ umba yá 'ba̱i ngu bi ne'ö. Ne n'a ngu n'a ya nda̱ bi umba ár 'ba̱ise̱, hingi ñhe̱hwi nu ma'ra. 39Njap'u̱ nu'u̱ togo pe̱'sa yá ndo'yo, hingi 'rangutho. N'añ'o ár ngo̱ ya jö'i, man'a yá ngo̱ ya ma̱ngazu'we; man'a yá me̱ti ya hwö, ne man'a yá me̱ti ya ts'ints'u̱. 40Ne n'añ'o yá ndo'yo nu'u̱ 'bu̱hnu̱ mhets'i, ne n'añ'o nu'u̱ 'bu̱kwa har ximha̱i. Ne hingi ñhe̱ ár nza̱tho nu'u̱ 'bu̱hnu̱ mhets'i ngu nu'u̱ 'bu̱kwa har ximha̱i. 41N'ár nza̱tho ar hyadi, man'ár nza̱tho ar zönö, ne man'a ár nza̱tho ya tso̱. Ne nuya tso̱ho̱ hingi ñhe̱ ár nza̱tho n'a ngu man'a. 42Njap'u̱ ár menga nte nu'u̱ xi du, da t'a̱ ár ndo'yo ts'oni, ne da mengi da nanga n'ar ndo'yo hinda ma da ts'oni. 43Nö'ö da t'a̱gi, 'be̱pkagihu̱ ma tsa̱hu̱, ha nö'ö da nangi eska ma nsuhu̱. Nö'ö da t'a̱gi went'atho, ha nö'ö ma da nangi, xa di ja ár ts'e̱di. 44Ma da t'a̱ nunar ndo'yonu̱ xta pe̱'su̱wa har ha̱i, ne xta mengi da nte di ñhe̱hwi ár ndo'yo nuya bi 'bu̱ mhets'i. N'añ'o ar ndo'yo di pe̱'su̱wa har ximha̱i, ne n'añ'o ar ndo'yo ma ga pe̱'su̱nu̱. 45Njanu̱ xi nt'ot'a har T'ofo: Bi thoka ar m'e̱t'o ñ'o̱ho̱, gehnu̱ ar Adan te ár hñö. Nö'ö ar 'be̱fa Adan, gehnu̱ ar Hñö unga ar te. 46Ne hingi 'be̱t'o nunar ndo'yo ñhe̱hwi nu'u̱ bi 'bu̱ mhets'i. 'Be̱t'o nu'u̱ pe̱'spa yá ndo'yo ya meximha̱i, ne m'e̱fa nu'u̱ pe̱'spa yá ndo'yo nu'u̱ bi 'bu̱hnu̱ mhets'i. 47Nunar m'e̱t'o ñ'o̱ho̱, ar meximha̱i bi nju̱ ar ha̱i bi thoki. Ha nunar ñoho ñ'o̱ho̱, gehnu̱ ar tsi Hmu ar memhets'i. 48Nu'u̱ di hñöxa nö'ö bi nju̱ ar ha̱i bi thoki, gehya nuya 'bu̱kwa har ximha̱i. Ha nu'u̱ di ma mhets'i, di ñhe̱hwi nö'ö xpa e mhets'i. 49Ne jangu di hñöxkagihu̱ nö'ö 'bu̱kwa har ximha̱i, n'ar pa di hñöxkagihu̱ nö'ö xpa e mhets'i. 50Ne di xi'ahu̱ tsi kuhu̱, nunar ndo'yonu̱ di pe̱'su̱wa har ximha̱i, hinda ma da hñönu̱ ár ts'u̱t'wi Jö. Hinda yu̱tnu̱ nö'ö da ts'oni, hinda nthöskwi nö'ö hinda ts'oni. 51'Yo̱hu̱ ma ga xi'ahu̱ n'ar mhö himi födi: Hinga gatho ma ga hwëthu̱, mödi hö, gatho ma da mpongagihu̱ ma 'ba̱ihu̱. 52Ngu ár nihi n'ar hwe̱i dama da thotho, njap'u̱ xta nzu̱nga ar ngöxa k'axt'athu̱xi. Ngetho ma da thu̱xt'i, ne nuya xi du ma da nju̱ts'i da t'umba man'ar ndo'yo hinda ma da du. Ne nuju̱ gar 'bu̱thu̱, ma da 'bongagihu̱ ma ndo'yohu̱. 53Ngetho mahyoni nunar ndo'yonu̱ thege, da mponi, hinda mengi da du. Nupya tu, ne nu'mú̱, hinda thege. 54Ne nu xta wadi da mponga nuna tu, hinda ma da thege, ne nuna thepya, hinda the 'mu̱. Nu'mú̱ hö, da tho nö'ö enga har T'ofo: Xi nhwata ar ndöte, hinda mengi da me̱'sa ár ts'e̱di. 55Tsi ndöte, habu̱ ba ko ri m'ite. Tsi nt'a̱gi, te bi ja nuya pa ngi töte. 56Ngetho nunár m'ite ar ndöte, gehnu̱ ar ts'oki, ha nunar ts'oki ju̱ ár ts'e̱di ha ya 'be̱pate. 57Ma ga umfu̱ njamödi Jö xi jaju̱ xta ntötehu̱ xta ñ'emu̱ihu̱ ma tsi Hmuhu̱ Hesukristo. 58Jange ma tsi hmöka kuhu̱, hñuxa xiñho ri ñ'emu̱ihu̱. Yo ma gi ñhe̱hu̱ togo da ma̱s'a ri ñöhu̱. Ne xa gi umba ri mu̱ihu̱ gi mpe̱hu̱ hár 'be̱fi ar tsi Hmu. Gi pöhu̱, gatho nunar 'be̱fi gi pe̱fu̱ ar tsi Dada, hinda ma da njap'u̱tho.

will be added

X\