Oroomanak 7

1ᓃᒋᐅᑌᐺᑕᒨᒃ! ᑫᒋᓈᒡ ᑭᑲᓂᓯᑐᑖᒻ ᐃᐃᐌ ᐙᐃᑭᑐᔮᓐ ᐋᓃᔥ ᑲᑭᓇ ᑭᑭᑫᑖᓈᐙ ᐃᓈᑯᓂᑫᐎᓐ ᐁᓀᑖᑾᒃ, ᒣᒀ ᐁᐱᒫᑎᓯᒡ ᐁᑕ ᐊᐊᐌ ᐃᓂᓂ, ᐅᐐᑕᒫᑯᓐ ᑫᐃᔑᒋᑫᒡ᙮ 2ᒦ ᐅᐌ ᐁᓀᑖᑾᒃ, ᐊᐊ ᐃᑴ ᑳᐅᓈᐯᒥᒡ, ᐃᓈᑯᓂᑳᓂᐗᓐ ᑖᐱᔥᑰ ᐁᒥᒋᒪᐱᓱᒡ ᐊᐊ ᐃᑴ ᐁᑳ ᐐᑳ ᒋᓇᑲᓈᓯᒃ ᐃᓂ ᐅᓈᐯᒪᓐ ᒣᒀ ᐁᐱᒫᑎᓯᓂᒡ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᑕᔥ ᓅᑌᐃᔥᒀᐱᒫᑎᓯᓂᒡ, ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᐁᓈᑯᓂᑲᓂᐎᒡ ᐊᐊ ᐃᑴ ᒋᐸᐱᓂᔅᑴᐊᔮᒡ ᐃᐃᒫ ᑳᑮᐃᔑᑎᐯᓂᒥᑯᐸᓐ ᐅᓈᐯᒪᓐ᙮ 3ᑮᔥᐱᓐ ᐃᑕᔥ ᑫᔮᐱ ᐁᐱᒫᑎᓯᓂᒡ ᐅᓈᐯᒪᓐ, ᐊᓂᑳᒋᐐᒌᐙᒡ ᐸᑳᓐ ᐃᓂᓂᐗᓐ, ᐊᓅᒋᑯ ᐃᓈᑎᓯ ᑕᐃᓈ ᐊ ᐃᑴ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᐃᑕᔥ ᐐᓐ ᓂᐳᓂᒡ ᐅᓈᐯᒪᓐ, ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᒋᐃᓈᑯᓂᑲᓂᐎᒡ ᑌᐺ ᐁᐱᓂᔅᑴᐊᔮᒡ ᐊᐊ ᐃᑴ᙮ ᒦᑕᔥ ᐊᓂᐐᑎᑫᒫᒡ ᐸᑳᓐ ᐃᓂᓂᐗᓐ, ᑳᐐᓐ ᐁᑾᐞ ᑫᑰᓐ ᑕᐃᓀᓂᒫᓰ᙮ 4ᓃᒋᐅᑌᐺᑕᒨᒃ, ᑫᑮᓇᐙ ᐯᔑᑾᓐ ᑭᑎᓀᑖᑯᓯᒻ ᑖᐱᔥᑰ ᐁᑮᓂᐳᔦᒃ, ᒋᐅᒋᑎᐯᓂᒥᑯᓯᐌᒃ ᐃᓈᑯᓂᑫᐎᓐ, ᐋᓃᔥ ᑭᑑᒋᓴᑫᑖᑯᓯᒻ ᐃᐃᒫ ᐅᐐᔭᐎᕽ X᙮ ᒦᔥ ᐃᐃᒫ ᐊᑯᓈᒃ ᐌᒋᑎᐯᓂᒥᓀᒃ ᐊᐊᐌ ᑳᑮᑮᐌᐱᒫᑎᓯᐃᓐᒡ ᓂᐳᐎᓂᕽ ᐅᒋ᙮ ᒦ ᓴ ᐅᐌ ᑳᐅᒋᑮᐌᐱᒫᑎᓯᐃᓐᒡ, ᒋᐅᒋᑭᑖᐸᒋᐃᓇᕽ ᑭᔐᒪᓂᑑ᙮ 5ᐌᑎ ᐅᑖᓈᕽ ᑳᐱ​ᐃᔑᐱᒫᑎᓯᔭᕽ, ᐋᓃᓐ ᐃᑯ ᐙᐊᔨᑎᔭᕽ ᑭᑮᐊᔨᑎᒥᓐ᙮ ᒦ ᐃᐌ ᐊᐲ ᒪᒋᒥᓴᐌᑕᒧᐎᓇᓐ ᑮᒨᑮᒪᑲᓅᓐ, ᒦᑕᔥ ᐃᐃᐌ ᐃᓈᑯᓂᑫᐎᓐ ᑳᑑᑖᑯᔭᕽ᙮ ᑭᐐᔭᐎᓈᓂᕽ ᑲᔦ ᑮᐃᔑᐊᓄᑮᒪᑲᓅᓐ, ᐲᓂᔥ ᓂᐳᐎᓐ ᐁᑮᐊᓂᐅᒌᒪᑲᒃ ᐃᐃᒫ ᑭᑎᔑᒋᑫᐎᓂᓈᓂᕽ᙮ 6ᐋᔕ ᑕᔥ ᑭᑮᐋᐸᐅᑯᓈᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ, ᐁᑳ ᒦᓇᐙ ᒋᒥᒋᒪᐱᓂᑯᓯᐗᕽ ᐃᓈᑯᓂᑫᐎᓐ᙮ ᑭᑮᓂᐳᒥᓐ ᐃᓀᑖᑾᓐ, ᐁᑳ ᑫᔮᐱ ᒋᑎᐯᓂᒥᑯᓯᐗᕽ ᐃᐃᐌ ᑳᑮᒥᒋᒪᐱᓂᑯᔭᕽ᙮ ᑳᐐᓐ ᑫᔮᐱ ᑭᑎᔑᐊᓄᑲᐙᓯᐙᓈᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑫᑌᐊᔭᐄᕽ ᐃᓇᑫ ᐃᓈᑯᓂᑫᐎᓐ ᑳᐃᔑᐲᐃᑳᑌᒃ᙮ ᐅᔥᑲᔭᐄᕽ ᐃᓇᑫ ᑭᑎᔑᐊᓄᑲᐙᓈᓐ, ᐅᔥᑲᔭᐄᕽ ᐁᐃᔑᐃᒥᓇᕽ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑕᒑᑾᓐ᙮ 7ᐋᓃᓐ ᐃᑕᔥ ᑫᐃᑕᒪᕽ ᐃᓈᑯᓂᑫᐎᓐ? ᒦ ᓇᔥ ᐃᐃᐌ ᑎᐱᓇᐌ ᐁᒪᒋᐊᔭᐄᐗᕽ ᐃᓈᑯᓂᑫᐎᓐ? ᑳᐐᓐ ᑖᐃᓀᑖᑾᓯᓅᓐ᙮ ᒦ ᐄᑐᒃ ᐃᐃᒫ ᐃᓈᑯᓂᑫᐎᓂᕽ ᐌᒋᑭᑫᑕᒫᓐ ᐌᑯᓀᓐ ᐃᐃ ᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓐ᙮ ᐃᓇᔥᑫ ᑳᐐᓐ ᓂᑖᑮᑭᑫᑕᓰᓐ ᐌᑯᓀᓐ ᐃᐃ ᒥᓴᐎᓇᒫᑫᐎᓐ, ᒦ ᐁᑕ ᐃᓈᑯᓂᑫᐎᓐ ᐁᑮᐃᑭᑑᒪᑲᒃ: ᑳᐐᓐ ᑭᑲᒥᓴᐎᓈᑫᓰ, ᐁᑮᐃᑯᔮᓐ᙮ 8ᐃᐃᐌ ᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓐ ᑮᐃᔑᓭᒪᑲᓐ ᒋᐅᒋᑳᒋᒋᐃᑯᔮᓐ, ᐁᑮᐃᔑᒥᑲᐙᐃᑯᔮᓐ ᐃᐃᒫ ᐃᓈᑯᓂᑫᐎᓂᕽ ᑳᐃᑭᑑᒪᑲᒃ: ᑳᐐᓐ ᑭᑲᒥᓴᐎᓇᒫᑫᓰ, ᐁᑮᐃᑭᑑᒪᑲᒃ᙮ ᒦ ᐃᒫ ᑳᐃᔑᑲᔥᑭᐃᑯᔮᓐ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓐ ᒋᒥᓴᐎᓇᒫᓐ ᐁᑳ ᑫᐃᔑᒥᓴᐌᑕᓯᐙᐹᓐ᙮ ᐃᐃᒫ ᑕᔥ ᐃᓈᑯᓂᑫᐎᓐ ᐊᔮᓯᓄᒃ, ᒦ ᐃᒫ ᐁᔑᑆᐙᑕᒃ ᐃᐃ ᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓐ᙮ 9ᓃᓐ ᐋᓃᔥ ᓂᑮᐱᒫᑎᔅ ᒋᑆ ᒫᒌᑭᑫᑕᒫᓐ ᐃᓈᑯᓂᑫᐎᓐ: ᑫᑯ ᒫᔑᒋᑫᑫᓐ, ᐁᐃᑯᔮᓐ᙮ ᐹᓂᒫᔥ ᐁᑮᑭᑫᑕᒫᓐ ᐃᐃ ᐃᓈᑯᓂᑫᐎᓐ: ᑫᑯ ᐐᓐ ᐃᔑᒋᑫᑫᓐ, ᐁᐃᑯᔮᓐ, ᒦ ᐸᔦᔥ ᐁᑮᒫᒌᒥᓴᐌᑕᒫᓐ ᐃᐃᐌ ᒋᑑᑕᒫᓐ ᑳᑮᐅᒋᐃᑯᔮᓐ᙮ 10ᐊᒦ ᐃ ᓂᑮᓂᑉ ᐁᐃᓀᑖᑾᒃ᙮ ᐃᐃᐌ ᑕᔥ ᐃᓈᑯᓂᑫᐎᓐ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ ᑫᑮᒦᓂᑯᔮᐹᓐ, ᓃᓐ ᐃᑕᔥ ᓂᑮᐃᓇᓯᑯᓐ ᒋᓂᐳᔮᓐ᙮ 11ᐃᐃᐌ ᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓐ ᑮᐃᔑᓭᒪᑲᓐ ᐃᓈᑯᓂᑫᐎᓂᕽ ᐋᓃᓐ ᑫᔑᑲᔥᑭᐃᑯᔮᓐ ᐁᑮᐃᔑᐗᔦᔑᒥᑯᔮᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᐃᐃᒫ ᐁᑮᐃᔑᐊᓄᑮᒪᑲᒃ ᐃᓈᑯᓂᑫᐎᓂᕽ ᓂᑮᓂᓯᑯᓐ᙮ 12ᒦ ᐅᐌ ᐁᑭᑐᔮᓐ: ᐃᓂ ᐃᓈᑯᓂᑫᐎᓇᓐ ᒦ ᐃᒫ ᒫᒪᐤ ᐅᒌᒪᑲᓅᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑᕽ᙮ ᐁᑕᓱᐯᔑᑾᑭᓐ ᑕᔥ ᐃᓈᑯᓂᑫᐎᓇᓐ ᐁᒫᒪᐗᑌᑭᓐ ᑲᔦ ᐅᒌᒪᑲᓅᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑᕽ ᐁᑾᔭᑾᑭᓐ ᑲᔦ ᑕᔥ ᐁᐅᓂᔑᔑᑭᓐ᙮ 13ᒦ ᓇ ᑕᔥ ᒋᐃᑭᑐᔮᓐ, ᐃᐃᐌ ᑳᐅᓂᔑᔑᕽ ᐃᓈᑯᓂᑫᐎᓐ ᐁᑮᐃᓇᓄᑮᒪᑲᒃ ᒋᓂᐳᔮᓐ? ᑳᐐᓐ ᐐᓐ ᑖᐃᓀᑖᑾᓯᓅᓐ᙮ ᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓐ ᑳᑭᑭᔥᑳᑯᔮᓐ ᐅᔕ ᑮᐃᔑᒋᑫᒪᑲᓐ᙮ ᐃᐃᒫ ᑮᐃᔑᐊᓄᑮᒪᑲᓐ ᑳᐅᓂᔑᔑᓂᓂᒃ ᐃᓈᑯᓂᑫᐎᓂᕽ ᐁᑮᐃᔑᑲᔥᑭᐃᑯᔮᓐ ᒋᓂᐳᔮᓐ᙮ ᒦ ᐅᐌ ᑮᐃᔑᒋᑳᑌ, ᐃᐃ ᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓐ ᒋᑭᑫᒋᑳᑌᒃ ᐋᓃᓐ ᒪᔮ ᐁᑎᓄᐗᕽ᙮ ᐊᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᐃᓈᑯᓂᑫᐎᓐ ᑮᐃᔑᐋᐸᑕᓐ ᓇᐗᒡ ᒋᑮᑳᔦᒋᑳᑌᒃ ᐋᓃᓐ ᐁᐲᒋᒪᒋᐊᔭᐄᐗᕽ ᐃᐃ ᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓐ᙮ 14ᑭᑭᑫᑖᒥᓐ ᐃᐃ ᐃᓈᑯᓂᑫᐎᓐ ᐁᑮᐅᒌᒪᑲᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑᕽ᙮ ᓃᓐ ᐃᑕᔥ ᐐᓐ ᐯᔑᒃ ᑫᓂᐳᒡ ᓂᑎᓄᐤ᙮ ᓂᑮᐱ​ᐃᔑᓈᑯᔅ ᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓐ ᐁᑮᐅᑕᐗᑳᓂᒥᑯᔮᓐ ᐁᑮᓇᐃᑕᒫᓐ᙮ 15ᑳᐐᓐ ᓂᑭᑫᑕᓰᓐ ᐅᐅ ᐌᒋᑑᑕᒫᓐ᙮ ᐃᐃ ᐋᓃᔥ ᑳᒥᓍᐸᑕᒫᓐ ᑳᐐᓐ ᓂᑑᑕᓰᓐ᙮ ᐃᐃ ᑕᔥ ᐐᓐ ᑳᔒᑭᓇᒫᓐ, ᒦ ᐃᐌ ᐁᑑᑕᒫᓐ᙮ 16ᐊᐲᔥ ᐁᑑᑕᒫᓐ ᐃᐃ ᑳᒥᓍᐸᑕᓯᐙᓐ, ᒦ ᐯᔑᑾᓐ ᐁᔑᓈᑾᒃ ᐁᐃᑭᑐᔮᓐ: ᐊᐤ, ᑾᔭᑾᓐ ᐃᐃ ᐃᓈᑯᓂᑫᐎᓐ᙮ 17ᒦᑕᔥ ᑳᐐᓐ ᓃᓐ ᑌᐺ ᑳᑑᑕᒫᓐ ᐃᐃᐌ ᐁᑳ ᑳᒥᓄᓇᓯᐙᓐ᙮ ᐃᐃᐌ ᑕᔥ ᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓐ ᑫᑭᔥᑳᑯᔮᓐ, ᒦ ᐅᔕ ᐃᐌ ᑳᑑᑕᒨᒪᑲᒃ᙮ 18ᓂᑭᑫᓂᑎᔅ ᐁᑳ ᓃᓐ ᑲᓇᑫ ᐁᑭᑭᔥᑳᑯᓯᐙᓐ ᑫᐅᒋᑲᔥᑭᑑᔮᐹᓐ ᒥᓄᒋᑫᐎᓐ, ᓃᓐ ᑳᑮᐃᔑᓂᑖᐎᑭᐃᑰᔮᐹᓐ ᑳᐃᑕᒫᓐ᙮ ᐋᓇᐐᓐ ᓃᓐ ᐁᒥᓴᐌᑕᒫᓐ ᒥᓄᒋᑫᐎᓐ ᒋᑑᑕᒫᓐ, ᑳᐐᓐ ᐃᐃ ᓂᑎᔑᑲᔥᑭᑑᓰᓐ᙮ 19ᐃᐃᐌ ᐌᓂᔑᔑᕽ ᐋᓇᐐᑑᑕᒫᓐ, ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᓂᑑᑕᓰᓐ᙮ ᒣᔥᑾᒡ ᐃᑕᔥ ᐃᐃᐌ ᐁᑳ ᐌᓂᔑᔑᓯᓄᒃ ᐙᑑᑕᓯᐙᓐ, ᒦ ᐃᐌ ᒪᔮ ᐁᓂᑑᑕᒫᓐ᙮ 20ᑮᔥᐱᓐ ᐁᑑᑕᒫᓐ ᐃᐃᐌ ᐁᑕᐌᑕᓯᐙᓐ, ᑳᐐᓐ ᐄᑐᒃ ᓃᓐ ᑳᑑᑕᒫᓐ, ᐃᐃᐌ ᐅᔕ ᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓐ ᑳᑑᒋᑫᒪᑲᒃ ᑳᑭᑭᔥᑳᑯᔮᓐ᙮ 21ᓂᐙᐸᑖᓐ ᐃᑕᔥ ᒨᔕᒃ ᐅᐅ ᐁᓂᑖ ᐃᔑᐊᔮᔮᓐ, ᐊᐲ ᓴ ᑯ ᐁᐊᑕᐌᑕᒫᓐ ᐃᐃᐌ ᐌᓂᔑᔑᕽ ᒋᐃᔑᒋᑫᔮᓐ, ᒦ ᐁᑕ ᐁᔑᑲᔥᑭᑑᔮᓐ ᒋᑑᑕᒫᓐ ᐁᑳ ᑳᐅᓂᔑᔑᓯᓄᒃ᙮ 22ᐲᒐᔭᐄ ᐁᔑᑎᓄᐎᔮᓐ, ᓂᒌᑫᑕᒧᔥᑳᑯᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᓈᑯᓂᑫᐎᓐ᙮ 23ᔖᑰᒡ ᐃᑕᔥ ᒦᓇᐙ ᑫᑰᓐ ᓂᐙᐸᑖᓐ ᐁᓂᑖᐃᔑᐊᔮᔮᓐ᙮ ᒦ ᐃᐌ ᐁᔑᐊᓄᑮᒪᑲᒃ ᓂᐐᔭᐎᕽ, ᐁᒦᑳᑕᒨᒪᑲᒃ ᐃᐃᐌ ᐃᓈᑯᓂᑫᐎᓐ ᑳᒥᓍᐸᑕᒫᓐ ᓂᑎᓀᑕᒧᐎᓂᕽ᙮ ᒦᑕᔥ ᐁᔑᒥᒋᒪᐱᓂᑯᔮᓐ ᐃᐃ ᐃᔑᐊᔮᐎᓐ ᑳᐃᔑᐊᓄᑮᒪᑲᒃ ᐃᐃᒫ ᓂᐐᔭᐎᕽ᙮ ᐊᒦ ᐅᐌ ᐃᔑᐊᔮᐎᓐ ᐌᒋᓂᑖᒪᒋᑑᑕᒫᓐ᙮ 24ᐃᔫᐆ ᓂᑭᑎᒫᑭᓈᑯᔅ! ᓂᐳᐎᓂᕽ ᓂᑎᔑᐎᓂᑯᓐ ᐅᐅ ᓂᐐᔭᐤ! ᐊᐌᓀᔥ ᑫᑲᔥᑭᐃᒡ? 25ᐆ ᒦᑴᒡ ᓂᑎᓀᑕᒻ, ᑭᔐᒪᓂᑑ ᓂᑲᑲᔥᑭᐃᒃ᙮ ᑳᑎᐯᓂᒥᓇᕽ ᒋᓴᔅ X ᑕᐃᔑᒋᑫ᙮ ᒦᑕᔥ ᐅᐅᐌ ᐁᑭᑐᔮᓐ: ᐅᐅᐌ ᓂᑎᔑᐊᔮ, ᓃᓐ ᐃᑯ ᓂᑲᐃᓈᐸᑎᔅ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᓈᑯᓂᑫᐎᓐ ᒋᑑᑕᒫᓐ᙮ ᓂᑎᓀᑕᒧᐎᓂᕽ ᐁᑕ ᓂᑑᒋᑲᔥᑭᑑᓐ᙮ ᐃᐃᒫ ᑕᔥ ᐁᔑᐐᒌᐎᑯᔮᓐ ᓂᑎᔑᐃᑰᐎᓐ ᑳᑮᐃᔑᓂᑖᐎᑭᐃᑰᐙᐹᓀᓐ ᓂᑑᑖᓐ ᐃᐃᐌ ᑳᐃᑯᔮᓐ ᓂᑎᔑᐊᔮᐎᓐ ᐃᐃᒫ ᐌᒌᒃ ᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓐ᙮

will be added

X\