Oroomanak 6

1ᐋᓃᓐ ᐃᑕᔥ ᑫᐃᑭᑐᔭᑭᐸᓐ? ᑫᔮᐱ ᓇ ᑭᑲᓂ​ᐃᔑᐱᒫᑎᓯᒥᓐ ᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓂᕽ ᐊᐗᔑᒣ ᐱᑯ ᒋᐊᓂᐊᔮᒪᑲᓂᓂᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᔕᐌᒋᑫᐎᓐ? 2ᑳᐐᓐ ᑲᓇᑫ ᑕᐃᔑᓈᑾᓯᓅᓐ! ᑭᑎᓀᑖᑯᓯᒥᓐ ᐄᑐᒃ ᐁᑮᐃᔑᓂᐳᔭᕽ ᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓐ ᒋᑎᐯᓂᒥᑯᓯᐗᕽ: ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᐃᔑᓈᑾᓯᓅᓐ ᑫᔮᐱ ᒋᐃᔑᐱᒫᑎᓯᔭᑭᐸᓐ ᐁᑎᐯᓂᒥᑯᔭᕽ ᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓐ᙮ 3ᑫᒋᓈᒡ ᐋᔕ ᑭᑭᑫᑖᓈᐙᑐᒃ ᐅᐅ: ᑲᑭᓇ ᑳᑕᔑᔭᕽ ᑳᑮᐃᔑᓰᑲᐊᑖᑰᔭᕽ ᒋᐐᒌᐗᕽ ᐊᐊ X ᒋᓴᔅ, ᑕᑯ ᑲᔦ ᐃᐌ ᑭᑮᐃᔑᓰᑲᐊᑖᓱᒥᓐ ᒋᐐᒌᐎᑯᐗᕽ ᐅᓂᐳᐎᓐ᙮ 4ᐊᐲ ᑕᔥ ᑳᑮᓰᑲᐊᑖᓱᔭᕽ, ᑭᑮᐐᒋᓇᐃᓂᑰᒫᓈᓐ ᐊᐊ X ᐁᑮᐐᒋᐃᐌᔭᕽ ᐃᐃᒫ ᐅᓂᐳᐎᓂᕽ᙮ ᔑᑾ ᑕᔥ ᐯᔑᑾᓐ ᐊᐊᐌ ᐌᔫᓯᒥᓐᒡ ᐁᑮᐋᐸᒋᑑᒡ ᐃᐃᐌ ᒫᐗᒡ ᑳᑭᒋ​ᐃᓀᑖᑾᓂᓂᒃ ᐅᒪᔥᑲᐎᓰᐎᓐ ᐁᑮᑮᐌᐱᒫᑎᓯᐋᒡ Xᑕᓐ ᑳᑮᓂᐳᓂᒡ, ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᑫᑮᓇᐎᓐᑦ ᐯᔑᑾᓐ ᐅᔥᑲᔭᐄᕽ ᒋᐃᔑᐱᒫᑎᓯᔭᕽ᙮ 5ᐃᓇᔥᑫ ᓴ ᐯᔑᑾᓐ ᑭᑲᔑᑕᑯᐐᒌᐙᓈᓐ, ᐯᔑᑾᓐ ᐁᑮᐃᔑᐅᓂᐳᐎᓂᔭᕽ ᐐᓐ ᑳᑮᐃᔑᓈᑾᓂᓂᒃ ᐅᓂᐳᐎᓐ X᙮ ᒦᔥ ᐃᐃ ᑖᐱᔥᑰ ᐯᔑᑾᓐ ᑭᑲᔑᑕᑯᐐᒌᐙᓈᓐ ᒋᐃᔑᑮᐌᐱᒫᑎᓰᐃᑰᔭᕽ ᐐᓐ ᐃᑯ ᑳᑮᐃᔑ​ᑮᐌᐱᒫᑎᓯᐃᓐᒡ᙮ 6ᐋᓃᔥ ᑭᑭᑫᑖᒥᓐ ᐅᐅ: ᐃᐃᐌ ᐅᑖᓈᕽ ᑳᑮᐃᔑᐱᒫᑎᓯᔭᑭᐸᓐ ᑮᐐᑖᐱᓇᒋᑳᑌ ᐃᐃᒫ ᒋᓴᔅ ᑳᑮᐃᔑᐊᑯᓴᑲᐃᑲᓂᐎᒡ ᐋᔑᑌᔮᑎᑯᕽ᙮ ᒦ ᐃᐌ ᒋᐅᒋᐋᓂᓴᒃ ᐃᐃ ᑳᐐᓂᑖ ᒪᒋᒋᑫᒪᑲᒃ ᐱᒫᑎᓯᐎᓂᒫᕽ, ᒦᔥ ᐃᐃᐌ ᐁᑳ ᒦᓇᐙ ᑫᔮᐱ ᒋᐊᐗᑳᓂᑯᓯᐗᕽ ᐃᐃ ᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓐ᙮ 7ᐋᓃᔥ ᐊᐎᔭ ᑳᓂᐳᒡ ᑳᐐᓐ ᐊᐎᔭᓐ ᐅᑎᐯᓂᒥᑯᓰᓐ, ᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓐ ᑳᐐᓐ ᐅᑲᐊᐗᑳᓂᑯᓰᓐ᙮ 8ᑮᔥᐱᓐ ᐃᐃᐌ ᐃᔑᓈᑯᓯᔭᕽ ᐁᑮᐐᒋᓂᐴᒪᕽ ᐊᐊ X, ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᑭᑌᐺᑖᒥᓐ ᑲᔦ ᒋᐐᒋᐱᒫᑎᓰᒪᕽ᙮ 9ᑭᑭᑫᑖᒥᓐ ᐊᐊ X ᐁᑮᑮᐌᐱᒫᑎᓯᐃᓐᒡ ᓂᐳᐎᓂᕽ ᐅᒋ, ᒦᓇᐙ ᐐᑳ ᒋᓂᐳᓯᒃ᙮ ᑳᐐᓐ ᒦᓇᐙ ᐐᑳ ᐅᑲᑲᔥᑭᐃᑯᓰᓐ ᐃᐃ ᓂᐳᐎᓐ ᒋᑎᐯᓂᒥᑯᒡ᙮ 10ᐃᐃᐌᔥ ᐁᑮᓂᐳᒡ ᐊᐊ X, ᑮᐃᔑᓂᐳ ᐁᑳ ᒦᓇᐙ ᐐᑳ ᒋᑲᑴᑎᐯᓂᒥᑯᓯᒃ ᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓐ᙮ ᐃᐃᐌᔥ ᓅᑯᒻ ᐁᔑᐱᒫᑎᓯᒡ ᐅᐱᒫᑎᓰᑕᐙᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ 11ᒦᔥ ᐯᔑᑾᓐ ᑫᑮᓇᐙ ᑭᑖᐃᓀᓂᑎᓱᒻ, ᐁᑮᐃᔑᓂᐳᔦᒃ ᐐᑳ ᒦᓇᐙ ᒋᑲᔥᑭᐃᑯᓯᐌᒃ ᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓐ, ᔑᑾ ᒣᔥᑾᒡ ᒋᐱᒫᑎᓰᑕᐌᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ, ᒦ ᐃᐌ ᐁᐐᒌᐎᓀᒃ X ᒋᓴᔅ᙮ 12ᑫᑯ ᒦᓇᐙ ᑫᔮᐱ ᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓐ ᑕᑕᔑ​ᐅᑭᒫᑲᑖᑫᒪᑲᓯᓅᓐ ᐃᐃᒫ ᑭᐐᔭᐎᐙᕽ ᑫᓂᐴᒪᑲᑭᓐ, ᒦᓇᐙ ᒋᓇᐃᑕᓯᐌᒃ ᐃᐃᐌ ᑭᑫᑌᐃᓈᑎᓯᐎᓂᐙ ᐙᑲᑴᐃᔑᒋᑫᒪᑲᒃ᙮ 13ᑳᐐᓐ ᑫᑰᓐ ᐁᔑᐸᑫᓯᐎᓂᔦᒃ ᑭᑲᒦᑭᐙᑕᒪᐙᑕᓰᒻ ᐃᐃ ᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓐ ᒋᑕᔑᐋᐸᑕᒃ ᒪᒋᒋᑫᐎᓂᕽ ᐃᓇᑫ᙮ ᒣᔥᑾᒡ ᐃᑕᔥ ᑭᑲᒦᓈᐙ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑭᐐᔭᐎᐙᓐ ᐐᓂᑯ ᒋᑎᐯᑕᕽ᙮ ᑮᓇᐙ ᑭᑮᐃᓀᑖᑯᓯᒻ ᐁᑮᓂᐳᔦᒃ, ᓅᑯᒻ ᐃᑕᔥ ᑭᐱᒫᑎᓯᒻ᙮ ᒦ ᐃᐌ ᒥᓯᐌ ᐃᔑᐸᑭᑎᓂᑎᓱᑲᑕᐎᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐃᐃᒫ ᒋᐃᓈᐸᑎᓯᔦᒃ ᑾᔭᑯᒋᑫᐎᓂᕽ᙮ 14ᑫᑯ ᐐᓐ ᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓐ ᑭᑲᓂᐅᑭᒫᑲᑖᑯᓰᓈᐙ᙮ ᐋᓃᔥ ᑳᐐᓐ ᐃᓈᑯᓂᑫᐎᓂᕽ ᑭᑕᔑ​ᑎᐯᑖᑯᓯᓰᒻ, ᐃᐃᒫ ᑕᔥ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᔕᐌᒋᑫᐎᓂᕽ᙮ 15ᐋᓃᓐ ᑕᔥ ᑫᐃᓀᑖᑾᒃ? ᒦ ᓇ ᐱᓵᓂᑯ ᒋᐊᓂᒪᒋᑑᑕᒪᕽ, ᐃᐃᐌ ᐁᑭᑫᑕᒪᕽ ᐁᑳ ᐃᓈᑯᓂᑫᐎᓂᕽ ᐁᐅᒋᑎᐯᑖᑯᓯᓯᐗᕽ, ᐃᐃᒫᔥ ᐁᑕ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᔕᐌᒋᑫᐎᓂᕽ ᐁᐃᔑᑎᐯᑖᑯᓯᔭᕽ? ᑳᐐᓐ ᑲᓇᑫ ᑖᐃᓀᑖᑾᓯᓅᓐ᙮ 16ᑳᐐᓐ ᐃᓇ ᑭᑭᑫᑕᓰᒻ? ᑮᔥᐱᓐ ᐸᑭᑎᓂᑎᓱᔦᒃ ᐸᑳᓐ ᐊᐎᔭ ᒋᐅᑕᐗᑳᓂᒥᓀᒃ ᑲᔦ ᒋᓇᐃᑕᐌᒃ ᐊᐎᔭ, ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᑌᐺ ᒋᐅᑕᓄᑮᐋᑲᓂᒥᓀᒃ ᐊᐊ ᑳᑎᐯᓂᒥᓀᒃ ᐁᓇᐃᑕᐌᒃ᙮ ᑯᒫ ᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓐ ᑭᑲᓇᐃᑖᒻ, ᒦ ᐄᑐᒃ ᐃᐃᒫ ᐌᒌᒃ ᓂᐳᐎᓐ᙮ ᑯᒫ ᑲᔦ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑭᑲᓇᐃᑕᐙᐙ, ᒦᑕᔥ ᐃᐃᒫ ᒋᐅᒋ​ᐃᓇᓯᑰᔦᒃ ᑾᔭᒃ ᒋᒥᓄᐐᒌᐌᒃ᙮ 17ᓅᑯᒻ ᐃᑕᔥ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑕᓇᓈᑯᒫ! ᐌᑎ ᐅᑖᓈᕽ ᑭᑮᐱᐊᔨᑎᒻ ᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓐ ᐁᑮᐅᑕᐗᑳᓂᒥᑯᔦᒃ, ᐁᑮᑕᔑᑎᐯᓂᒥᑯᔦᑭᐸᓐ᙮ ᒦᓇᐙ ᑕᔥ ᐃᑯᑎᕽ ᐸᑳᓐ ᑭᑮᐃᔑᓇᓇᐃᑖᒻ, ᐁᓂᑯᑯᑌᐁᔦᒃ ᐁᑮᑑᑕᒣᒃ ᑳᐃᔑᐙᐸᑕᒣᒃ ᐃᐃ ᑭᑭᓄᐊᒫᑫᐎᓐ ᑳᑮᒦᓂᑰᔦᒃ᙮ 18ᑲᔦ ᐃᐌ ᐊᐲ ᑭᑮᐋᐱᔅᑯᓂᑯᐙ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓐ ᒋᑎᐯᓂᒥᑯᓯᐌᒃ᙮ ᒦᑕᔥ ᐁᑾᐞ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᒋᐅᑕᓄᑮᐋᑲᓂᒥᓀᒃ ᑳᑾᔭᑾᒃ ᐃᑕᔥ ᒋᑑᑕᒣᒃ᙮ 19ᑕᑲ ᑕᔥ ᑳᓂᑖᐃᔑᑮᔗᓈᓂᐗᕽ ᓂᐐᐋᐸᒋᑑᓇᓐ ᐁᐗᑫᓂᓯᑐᑕᓯᐌᒃ ᐁᒥᒋ​ᐃᓂᓃᐎ​ᐱᒫᑎᓯᔦᒃ᙮ ᐃᑯᑎᕽ ᐃᑯ ᒥᓯᐌ ᑭᑮᐸᑭᑎᓂᑎᓱᒻ ᑳᐐᓀᑖᑾᒃ ᒋᐃᓈᐸᒋᐃᑯᔦᒃ ᐁᑮᐅᑕᐗᑳᓂᒥᑯᔦᒃ, ᑲᔦ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓐ ᒪᒋᒋᑫᐎᓐ ᐁᑮᐊᓂ​ᐌᓅᒋ​ᑑᑕᒣᒃ᙮ ᒦᑕᔥ ᐯᔑᑾᓐ ᓅᑯᒻ ᐃᔑᒥᓯᐌᐸᑭᑎᓂᑎᓱᒃ ᑾᔭᑯᒋᑫᐎᓂᕽ, ᒦ ᐃᒫ ᒋᐃᔑᐋᐸᑎᓯᔦᒃ, ᒋᐸᑳᓂᐊᐗᑳᓂᑰᔦᒃ, ᒥᓯᐌ ᐱᑯ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᒋᑎᐯᓂᒥᓀᒃ᙮ 20ᐃᓇᔥᑫ ᒣᒀ ᐅᑖᓈᕽ ᐁᑮᐅᑕᐗᑳᓂᒥᑯᔦᒃ ᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓐ, ᑳᐐᓐ ᐃᐌ ᐊᐲ ᑭᑮᑎᐯᓂᒥᑯᓰᐙᒻ ᑳᐃᔑᐊᑕᐌᑕᕽ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᒋᑑᑕᒧᐌᒃ᙮ 21ᐌᑯᓀᓐ ᑕᔥ ᑳᑮᐅᑎᓇᒣᒃ ᐁᑮᓂᑖᑑᑕᒣᒃ ᐃᓂ ᑫᑰᓇᓐ ᓅᑯᒻ ᑳᐊᑲᑌᑕᒣᒃ? ᐃᓇᔥᑫ ᐃᓂᐌᓂᐗᓐ ᐁᑑᑕᕽ ᐊᐎᔭ, ᒦ ᐁᑕ ᓂᐳᐎᓐ ᒋᐅᑎᓇᕽ᙮ 22ᐋᔕ ᑕᔥ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑭᑮᐋᐸᐅᑯᐙ ᐃᐃᒫ ᑳᑮᐃᔑᑎᐯᓂᒥᑯᔦᑭᐸᓐ ᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓐ, ᐐᓐ ᐃᑕᔥ ᒣᔥᑾᒡ ᐁᑎᐯᓂᒥᓀᒃ ᑖᐱᔥᑰ ᐁᐅᑕᓄᑮᐋᑲᓂᒡ᙮ ᓅᑯᒻ ᐃᑕᔥ ᒦ ᐅᐌ ᐁᔑᐅᑎᓯᔦᒃ, ᒥᓯᐌ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐁᑎᐯᑕᕽ ᑭᐱᒫᑎᓯᐎᓂᐙᓐ, ᐲᓂᔥ ᑲᔦ ᐁᐐᒦᓂᓀᒃ ᐃᐃ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ ᐁᑳ ᑫᐌᒀᐊᔮᓯᓄᒃ᙮ 23ᓇᔥᑫ ᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓐ ᐊᐎᔭ ᐁᑑᑕᕽ ᓂᐳᐎᓂᓂ ᑕᐅᑎᓯ᙮ ᐃᐃᐌᓂ ᑕᔥ ᐐᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑳᒥᒋᒦᑭᐌᒡ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ, ᑳᐐᓐ ᐐᑳ ᑕᐌᒀᓭᓯᓂᓂ᙮ ᒦ ᐃᐌ ᑭᑑᒋᒦᓂᑰᒥᓐ X ᒋᓴᔅ ᑳᑎᐯᓂᒥᓇᕽ ᐁᐐᒌᐎᓇᕽ᙮

will be added

X\