Oroomanak 5

1ᐅᐅᐌ ᑕᔥ ᐋᔕ ᑳᐃᔑᒋᑫᐃᓇᕽ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐁᑮᑌᐺᑕᐗᕽ ᐁᑮᐃᔑᐃᓇᕽ ᑾᔭᒃ ᒋᒥᓄᐐᒌᐗᕽ, ᓅᑯᒻ ᐱᓵᓀᑕᒧᐎᓂᕽ ᑭᑎᔑᐐᒌᐙᓈᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ, ᐊᐊᐌ ᑕᔥ ᑳᑎᐯᓂᒥᓇᕽ ᒋᓴᔅ X ᑳᑮᐃᔑᒋᑫᐃᓇᕽ᙮ 2ᒦᑕᔥ ᐊᐊᐌ ᐁᑮᑌᐺᑕᐗᕽ X, ᑭᑮᐃᔑᐲᑎᑲᓂᑯᓈᓐ ᐃᐃᒫ ᐁᔑᐙᐸᑕᒧᐗᕽ ᐅᑭᔐᐙᑎᓯᐎᓐ ᐊᐊ ᑭᔐᒪᓂᑑ, ᒦᑕᔥ ᐃᐃᒫ ᓅᑯᒻ ᐁᔑᐱᒫᑎᓯᐗᕽ᙮ ᑲᔦ ᑭᒨᒋᑫᑖᒥᓐ ᐁᐊᔕᐙᐸᑕᒪᕽ ᐁᐐᐐᒋᐃᐌᔭᕽ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑭᒋ​ᐃᓀᑖᑯᓯᐎᓂᕽ᙮ 3ᑲᔦᔥ ᑭᑑᒋᒨᒋᑫᑖᒥᓐ ᐁᑲᒀᑕᑫᑕᒪᕽ᙮ ᐋᓃᔥ ᑭᑭᑫᑖᒥᓐ ᐅᐅ, ᐊᐲ ᐁᑲᒀᑕᑫᑕᒪᕽ ᑭᑑᒋᑭᑭᓄᐊᒫᑰᒥᓐ ᒋᔕᔒᐯᑕᒪᕽ᙮ 4ᔕᔒᐯᑕᒧᐗᕽ ᐃᑕᔥ, ᒦ ᐃᒫ ᒋᐅᒋᑾᔭᑯᓇᐎᓇᕽ ᑭᔐᒪᓂᑑ᙮ ᐁᑭᑫᑕᒧᐗᕽ ᐃᑕᔥ ᐁᒥᓄᓇᐎᓇᕽ, ᒦ ᐃᒫ ᐌᑎᓇᒪᕽ ᑫᐅᒋᑫᒋᓈᐅᔭᕽ᙮ 5ᐅᐅᐌ ᑕᔥ ᐁᐃᔑᑫᒋᓈᐅᔭᕽ, ᑳᐐᓐ ᐐᑳ ᑭᑲᓃᓭᑕᓰᒥᓐ᙮ ᐋᓃᔥ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑭᑮᓰᑭᓇᒫᑯᓈᓐ ᐅᓵᑭᐃᐌᐎᓐ ᐃᐃᒫ ᑭᑌᐃᓈᓂᕽ, ᐅᑕᒑᑾᓐ ᐁᑮᐋᐸᒋᐋᒡ᙮ ᒦᐗᓐ ᐃᑕᔥ ᐃᓂ ᑳᑮᒦᓂᓇᕽ᙮ 6ᒣᒀ ᑕᔥ ᑫᔮᐱ ᐁᑮᑲᔥᑭᐃᑎᓱᓯᐗᕽ ᒋᐐᒋᐃᑎᓱᔭᑭᐸᓐ, ᐊᐊᐌ X ᑭᑮᓂᐳᑕᒫᑯᓈᓐ ᑳᒪᒋ​ᐃᔑᐌᐱᓯᔭᕽ᙮ ᒪᔮ ᓴ ᐃᐃ ᐊᐲ ᑮᑑᑕᒻ ᑳᑮᐅᓇᑑᓂᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ 7ᐃᓇᔥᑫ ᑖᓴᓇᑲᓂᓂ ᐊᐎᔭ ᒋᓂᐳᑕᒪᐙᒡ ᐊᐎᔭᓐ ᐋᓇᐐᓐ ᒪᔮ ᑳᐱᒥᓂᔕᐊᒥᓂᒡ ᐃᐃ ᐃᓈᑯᓂᑫᐎᓐ ᑳᐃᓇᑌᓂᒃ᙮ ᐃᑯᑎᕽ ᐃᑕᔥ ᐐᓐ ᒫᐐᓐ ᐊᐎᔭ ᑖᐊᔨᓀᑕᒻ ᒋᓂᐴᑕᒪᐙᐸᓐ ᐊᐎᔭᓐ ᑳᓂᑖᒥᓄᑑᑖᑫᓂᒡ᙮ 8ᐊᐊᐌ ᑕᔥ ᐐᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑭᑮᐙᐸᑕᐃᑯᓈᓐ ᐋᓃᓐ ᐁᐲᒋᓵᑭᐃᓇᕽ᙮ ᐋᓃᔥ ᒣᒀ ᑫᔮᐱ ᐅᒪᒋ​ᐃᔑᐌᐱᓰᒃ ᐁᑮᑎᓄᐎᐗᕽ, ᑭᑮᓂᐴᑕᒫᑯᓈᓐ ᐊᐊ X᙮ 9ᐋᔕ ᐐᓐ ᐅᒥᔅᑶ ᐁᑮᐃᔑ​ᐃᓇᓯᑰᐗᕽ ᑾᔭᒃ ᒋᒥᓄᐐᒌᐎᒪᕽ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ, ᓇᐗᒡ ᓴ ᐐᓐ ᐄᑐᒃ X ᐁᐐᒌᐗᕽ ᑭᑲᐅᒋᐱᒫᒋᐃᑰᒥᓐ ᐁᑳ ᒋᐅᑎᓵᐸᑕᒧᐙᓯᐗᕽ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᓂᔥᑳᑎᓯᐎᓂᓂ᙮ 10ᒣᒀ ᑕᔥ ᑮᓇᐎᓐᑦ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑳᔒᑫᓂᒥᑯᒡ ᑮᑎᓄᐎᐗᕽ, ᐐᓐ ᑕᔥ ᐐᓐ ᐅᓂᐳᐎᓂᓃᕽ ᐃᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᐋᒋᑯ ᑭᑮᐃᔑᑲᔥᑭᐃᑯᓈᓐ ᒋᓵᑭᐐᒌᐗᕽ᙮ ᓅᑯᒻ ᐃᑕᔥ ᐅᓵᑭᐋᑲᓇᐞ ᐁᑎᓄᐎᔭᕽ, ᓇᐗᒡ ᓴ ᐐᓐ ᐅᐱᒫᑎᓯᐎᓂᓃᕽ Xᑕᓐ ᑭᑲᐅᒋᐱᒫᒋᐃᑰᒥᓐ᙮ 11ᑫᔮᐱ ᑕᔥ ᑫᑰᓐ ᐊᐗᔑᒣ ᐊᓂᑕᑯᐊᔮᒪᑲᓐ ᑳᒦᓂᑰᔭᕽ᙮ ᑭᑑᒋ ᒥᓉᑕᒥᐃᑯᓈᓐ ᐊᐊ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐃᐃ ᑳᑮᐃᔑᒋᑫᐃᒥᓇᕽ ᑳᑎᐯᓂᒥᒥᓇᕽ ᒋᓴᔅ Xᑕᓐ᙮ ᒦᐗᓐ ᐃᓂ ᒋᓴᓲᓐ ᐋᔕ ᑳᑮᐅᒋᑌᐱᓇᒧᐗᕽ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᓵᑭᐐᒌᐙᑲᓇᐞ ᒋᑎᓄᐎᔭᕽ᙮ 12ᐃᐃᒫ ᐯᔑᒃ ᐃᓂᓂ ᑳᐊᔨᑎᑯᐸᓀᓐ, ᒦ ᐃᒫ ᑳᐅᒋᓈᑾᒃ ᒪᒋ​ᐃᔑᐌᐱᓯᐎᓐ ᐊᑮᕽ᙮ ᒦᔥ ᐃᐃᒫ ᑲᑭᓇ ᐊᐎᔭᒃ ᑳᑮᐊᓂ​ᐃᔑᐅᑎᓯᑯᐙᒡ ᓂᐳᐎᓐ, ᐋᓃᔥ ᑲᑭᓇ ᐊᐎᔭ ᑮᒪᒋᑑᑕᒻ᙮ 13ᑌᐺ ᒋᑆ ᒦᑭᐙᓂᐗᕽ ᐃᐃ ᐃᓈᑯᓂᑫᐎᓐ ᒨᓯᔅ Moses ᑳᑮᐅᔑᐲᐊᕽ, ᐋᔕ ᑌᐺ ᑮᒪᒋ​ᐃᔑᐌᐱᓯᐗᒃ ᑳᑮᐱᒫᑎᓯᐙᒡ ᐊᑮᕽ᙮ ᐃᐃᒫ ᑕᔥ ᒪᔑ ᐁᐊᔮᓯᓄᒃ ᐃᓈᑯᓂᑫᐎᓐ, ᑳᐐᓐ ᐃᓇᑭᒋᑳᑌᓯᓅᓐ ᐃᐃ ᒪᒋ​ᐃᔑᒋᑫᐎᓐ ᐊᐎᔭ ᑳᑑᑕᕽ᙮ 14ᐃᐃᒫ ᑕᔥ ᐊᑯᓈᒃ ᑳᑮᐱᒫᑎᓯᒡ ᐋᑕᒻ Adam ᑲᑭᓇ ᐊᐎᔭᒃ ᑳᐱᐊᑯᐱᒫᑎᓯᐙᒡ ᐲᓂᔥ ᐁᑮᐊᓂᐱᒫᑎᓯᒡ ᒨᓯᔅ, ᒥᒋᑲᑭᓇ ᑮᑖᐱᑕᐎᓂᐳᐗᒃ, ᐊᐴᔥᑫ ᐃᑕᐙ ᑫᐐᓇᐙ ᑮᓂᐳᐗᒃ ᐃᑭᐌᓂᐗᒃ ᐯᔑᑾᓐ ᑳᑮᐃᔑᒪᒋᑑᑕᓯᒀ, ᐋᑕᒻ ᑳᑮᐃᔑᒋᑫᒡ ᐁᑮᐱᓯᑕᓯᒃ ᐃᐃ ᑳᑮᐃᑯᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ ᒦ ᐊᐌ ᐋᑕᒻ ᑮᑭᑭᓇᐙᓯᓈᑯᓯ ᑫᐃᓀᑖᑯᓯᓂᒡ ᐃᓂ ᐯᔑᒃ ᑫᐱᐊᔮᓂᒡ᙮ 15ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᒥᓯᐌ ᐯᔑᑴᑖᑯᓯᓰᐗᒃ ᐅᑯ ᑳᓃᔑᐙᒡ᙮ ᐋᓃᔥ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᒦᑭᐌᐎᓐ ᑳᐐᓐ ᐯᔑᑾᓐ ᐃᓀᑖᑾᓯᓅᓐ ᐋᑕᒻ ᐅᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓐ ᑳᐃᓀᑖᑾᓂᓂᒃ᙮ ᑌᐺ ᓃᐱᐗᐞ ᐊᐎᔭᒃ ᑮᐅᒋᓂᐳᐗᒃ ᐃᐃᐌ ᑳᑮᐃᔑᒪᒋᑑᑕᕽ ᐊᐊ ᐯᔑᒃ ᐃᓂᓂ᙮ ᐃᐃ ᑕᔥ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑭᔐᐙᑎᓰᑲᑖᑫᐎᓐ ᐗᐐᑫ ᐊᐗᔑᒣᐌᑖᑾᓂᓂ ᑳᐃᔑᒋᑫᒪᑲᓂᓂᒃ᙮ ᐅᒦᑭᐌᐎᓐ ᑲᔦ ᐊᐗᔑᒣᐌᑖᑾᓂᓂ, ᐋᐱᒋ ᓃᐱᐗᐞ ᐃᑭ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ ᐁᑮᑌᐱᓇᒧᐙᒡ, ᐁᐅᒋᒦᓂᑣ ᐅᑭᔐᐙᑎᓯᐎᓂᓃᕽ ᐃᓂ ᐯᔑᒃ ᐃᓂᓂᐗᓐ ᒋᓴᔅ Xᑕᓐ᙮ 16ᒦᓇᐙ ᐯᐸᑳᓀᑖᑾᓅᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᒦᑭᐌᐎᓐ ᑲᔦ ᐅᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓐ ᐊᐊ ᐯᔑᒃ ᐃᓂᓂ ᐋᑕᒻ᙮ ᐋᓃᔥ ᐋᐱᑎᕽ ᐃᑯ ᐁᑮᒪᒋᑑᑕᕽ ᐊᐊ ᐯᔑᒃ ᐃᓂᓂ, ᑭᑭᑭᔅ ᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓐ, ᑮᐃᓈ ᐊᐊ ᐃᓂᓂ᙮ ᓅᑯᒻ ᐃᑕᔥ ᐐᓐ ᐃᐃ ᐁᑮᐊᐲᒋ ᐹᑏᓇᑎᓂᓂᑭᓐ ᐃᓂ ᐅᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓂᐙᓐ ᐃᑭ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ, ᐋᓇᐐᓐ ᐃᑯ ᐁᑌᐃᓀᑖᑯᓯᓯᒀ ᔖᑰᒡ ᐃᑕᔥ ᐃᑯ ᐅᑮᔕᐌᓂᒥᑯᐙᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ: ᑳᐐᓐ ᑫᑰᓐ ᑭᑎᓇᑭᒋᑳᓱᓰᒻ, ᐃᓈᐗᒃ᙮ 17ᑌᐺ ᓴ ᐊᐊᐌ ᐯᔑᒃ ᐃᓂᓂ ᑳᑮᒪᒋᑑᑕᕽ, ᒦ ᐃᒫ ᑳᐅᒋᑲᔥᑭᒋᑫᒪᑲᒃ ᓂᐳᐎᓐ, ᑲᑭᓇ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ ᐁᐅᒋᓂᐳᐙᒡ ᐊᐊ ᐯᔑᒃ ᑳᑮᑑᑕᕽ᙮ ᓇᐗᒡ ᐃᑕᔥ ᐐᓐ ᑕᑭᒋᑲᔥᑭᒋᑫᒪᑲᓂᓂ ᐃᐃ ᑳᑑᑕᕽ ᐊᐊ ᐯᔑᒃ ᐃᓂᓂ ᒋᓴᔅ X᙮ ᐋᓃᔥ ᑲᑭᓇ ᑳᒦᓂᑣ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᔕᐌᒋᑫᐎᓂᓂ ᐁᔑᐌᓅᑕᓂᓂᒃ, ᑲᔦ ᑳᔑᒦᓂᑣ ᑾᔭᑾᑭᒥᑰᐎᓐ, ᐸᑭᓈᑫᐎᓂᕽ ᑕᐃᔑᐱᒫᑎᓯᐗᒃ, ᐋᓃᔥ ᐅᑲᔥᑭᑕᒫᑯᐙᓐ Xᑕᓐ ᑳᑎᐯᓂᒥᒥᓇᕽ᙮ 18ᒦ ᐅᐌ ᐁᔑᐐᑕᒫᓐ: ᐅᐅ ᐯᔑᒃ ᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓐ ᐋᑕᒻ ᑳᑮᑑᑕᕽ, ᑮᐅᒋᓂᐳᐗᑭᒫᐗᒃ ᑲᑭᓇ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ᙮ ᐯᔑᑾᓐ ᐃᑕᔥ ᑲᔦ ᐃᐃ ᐯᔑᒃ ᑾᔭᑯᒋᑫᐎᓐ ᑳᑮᑑᑕᕽ ᐊᐊ ᐯᔑᒃ, ᑲᑭᓇ ᑭᐸᑭᑎᓂᑰᒻ ᐅᒋ​ᐃᓈᐗᒃ, ᒦᓈᐗᒃ ᐃᑕᔥ ᒋᐱᒫᑎᓯᐙᒡ᙮ 19ᔑᑾ ᐊᐌ ᐯᔑᒃ ᐃᓂᓂ ᐁᑮᓇᐃᑕᓯᒃ ᐃᐃ ᑳᑮᐃᑯᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ, ᓃᐱᐗᐞ ᐊᐎᔭᒃ ᐅᑮᐅᒋᑲᔥᑭᐃᑯᓈᐙ ᒋᒪᒋ​ᐃᔑᐌᐱᓯᐙᒡ᙮ ᐊᐊᐌ ᑕᔥ ᒦᓇᐙ ᐯᔑᒃ ᐃᓂᓂ ᒋᓴᔅ X ᑮᓇᐃᑕᒻ, ᒦᑕᔥ ᐯᔑᑾᓐ ᓃᐱᐗᐞ ᐊᐎᔭᒃ ᑕᐅᒋ​ᐃᓇᓵᐗᒃ ᒋᒥᓄᐐᒌᐙᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ 20ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑮᐸᑭᑎᓈᓐ ᐃᐃ ᐅᑎᓈᑯᓂᑫᐎᓐ ᒋᐊᓂᐊᐗᔑᒣᔥᑳᓂᒃ ᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓐ᙮ ᐊᐲᔥ ᑳᐊᓂ​ᐃᔑᓇᑭᔥᑳᒃ ᐃᐃ ᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓐ, ᐊᐗᔑᒣ ᑮᐊᓂ​ᐃᔑᓈᑾᓂᓂ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᔕᐌᒋᑫᐎᓐ᙮ 21ᒦ ᐋᓃᔥ ᐅᐅᐌ ᐃᔥᒀᒡ ᐁᔑᐐᑕᒫᓐ: ᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓐ ᐋᐱᒋ ᑮᑲᔥᑭᒋᑫᒪᑲᓐ, ᐋᓃᔥ ᑲᑭᓇ ᐱᑯ ᐊᐎᔭᒃ ᑮᓂᐳᐗᒃ᙮ ᒦᑕᔥ ᑲᔦ ᐯᔑᑾᓐ ᓃᐱᐗᐞ ᑲᔥᑭᒋᑫᒪᑲᓂᓂ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᔕᐌᒋᑫᐎᓐ, ᐋᓃᔥ ᐅᑎᔑᐋᐞ ᐃᐃ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ ᑾᔭᒃ ᒋᒥᓄᐐᒌᐎᑯᒡ᙮ ᑭᑎᔑᐃᑯᓈᓐ ᐊᐸᓀ ᑯ ᒋᐱᒫᑎᓯᐗᕽ, ᐃᐃᐌ ᒋᓴᔅ Xᑕᓐ ᑳᑮᑑᑕᐎᒥᓇᕽ᙮

will be added

X\