Oroomanak 15

1ᑮᓇᐎᓐᑦ ᐃᑕᔥ ᑳᒪᔥᑲᐎᑌᐺᑕᒪᕽ, ᒦ ᓴ ᐁᔑᓈᑾᒃ ᒋᑮᐐᒋᐊᒀᐸᓐ ᐃᑭ ᒪᔑ ᑳᒪᔥᑲᐎᑌᐺᑕᓯᒀ᙮ ᑳᐐᓐ ᐐᓐ ᑮᓇᐎᓐᑦ ᐁᑕ ᒋᐃᔑᒋᑫᔭᑭᐸᓐ ᑫᑰᓐ ᑫᒥᓉᑕᒧᐃᑯᔭᕽ᙮ 2ᑕᑾᒡ ᐃᑕᔥ ᐃᔑᒋᑫᑖ ᑫᒥᓍᐸᑕᕽ ᑮᒋᐱᒫᑎᓰᓈᓐ ᑫᐅᒋᒥᓄᓭᒡ, ᑫᐅᒋᒫᒌᑭᒡ ᑲᔦ ᐅᑌᐺᑕᒧᐎᓂᕽ᙮ 3ᐐᓐ X ᐋᓃᔥ ᑳᐐᓐ ᑮᒥᓉᑕᒧᐃᑎᓱᓰ, ᐅᐅ ᐄᑐᒃ ᑮᐃᔑᒋᑫ ᑫᑌᐅᔑᐲᐃᑲᓐ ᑳᐃᔑᐲᐃᑳᑌᓂᒃ: ᐃᐃ ᓴ ᑳᑮᐃᔑᒪᒋ​ᐃᑰᔭᓐ ᓃᓐ ᓂᑮᐸᑲᒥᔥᑳᑯᓇᓐ᙮ 4ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓐ ᑕᔥ ᑳᑮᐅᔑᐲᐃᑳᑌᒃ ᐃᐃᒫ ᑫᑌᐅᔑᐲᐃᑲᓂᕽ, ᐁᑮᐅᔑᐲᐊᒫᑰᔭᕽ ᒋᐅᒋᑭᑫᑕᒪᕽ ᒋᔕᔒᐯᑕᒪᕽ, ᒋᒪᔥᑲᐌᑕᒪᕽ ᑲᔦ᙮ ᒦᑕᔥ ᐃᐃᒫ ᑫᐅᒋᐊᐯᓂᒧᔭᕽ᙮ 5ᑕᑲ ᑕᔥ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑳᒦᑭᐌᒡ ᔕᔒᐯᑕᒧᐎᓐ, ᒪᔥᑲᐌᑕᒧᐎᓐ ᑲᔦ, ᑭᑲᐃᔑᐃᑯᐙ ᐯᔑᑾᓐ ᐃᓇᑫ ᒋᐃᔑᓈᓈᑲᑕᐌᓂᑎᔦᒃ, ᐋᓃᔥ ᑭᐱᒥᓂᔕᐊᒧᐙᒻ X ᒋᓴᓲᓐ ᑳᑮᐃᔑᐱᒫᑎᓯᓂᒡ᙮ 6ᑕᑲ ᑕᔥ ᑳᑕᔑᔦᒃ ᒫᒪᐤ ᐃᑯ ᐃᓀᑕᒧᒃ ᒋᐯᔑᑯᑖᑯᓯᔦᒃ ᐁᒦᑴᒋᐌᓂᒣᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ ᒋᓴᔅ X ᑳᐅᔫᓯᒡ᙮ 7ᐅᑖᐱᓂᑎᒃ ᐃᑕᔥ ᑳᑕᔑᔦᒃ ᐱᓵᓐ ᒋᐙᐐᒌᑎᔦᒃ, ᑖᐱᔥᑰ X ᑳᑮᐃᔑᐅᑖᐱᓂᓀᒃ, ᑭᔐᒪᓂᑑ ᒋᑭᒋ​ᐃᓀᑖᑯᓯᒡ᙮ 8ᑭᐐᑕᒪᐎᓂᓂᒻ X ᐁᑮᐱᑎᓄᐎᒡ ᐊᐎᔭ ᑳᒥᓄᑑᑕᐙᒡ ᒎᐗᐞ, ᐁᐐᓈᑯᑑᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑌᐺᔦᑖᑯᓯᐎᓂᓂ, ᒋᐅᒋ​ᐃᔑᓭᓂᒃ ᐋᓃᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑳᑮᐃᔑᐊᔓᑕᒪᐙᑯᐸᓀᓐ ᑭᑫᑌᔭᐋᒥᓈᓂᐞ᙮ 9X ᑕᔥ ᑲᔦ ᑮᐃᔑᒋᑫ ᐁᑳ ᑳᒎᐎᐎᓯᓂᒃ ᒋᒦᑴᒋᐌᓂᒫᓂᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ, ᐋᓃᔥ ᐅᑰᐹᓯᓈᑯᓂ᙮ ᑭᒋᒪᓯᓇᐃᑲᓐ ᐄᑐᒃ ᐃᔑᐲᐃᑳᑌ: ᓃᓐ ᓴ ᑭᑲᒦᑴᒋᐌᓂᒥᓐ ᐁᑳ ᑳᒎᐎᐎᓯᒀ ᑳᐃᔑᐊᔮᐙᒡ, ᓂᑲᐃᓇᐊᒻ ᑲᔦ ᒋᒦᑴᒋᐌᑕᒫᓐ ᑭᐐᓱᐎᓐ᙮ 10ᒦᓇᐙ ᑕᔥ ᐸᑳᓐ ᐃᔑ​ᐃᔑᐲᐃᑳᑌ: ᑮᓇᐙ ᐁᑳ ᑳᒎᐎᐎᓯᐌᒃ, ᐐᒋᒥᓉᑕᒨᒥᑾᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑳᑮᐅᓀᓂᒫᒡ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ ᐁᐐᑎᐯᓂᒫᒡ᙮ 11ᐸᑲᓐ ᐃᑕᔥ ᑲᔦ ᒦᓇᐙ ᐃᔑᐅᔑᐲᐃᑳᑌ: ᑮᓇᐙ ᐁᑳ ᑳᒎᐎᐎᓯᐌᒃ, ᒦᑴᒋᐌᓂᒥᒃ ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ, ᒦᑴᒋᐌᓂᒥᒃ, ᑲᑭᓇ ᑳᐱᒫᑎᓯᔦᒃ! 12ᐅᐅ ᑕᔥ ᐋᐃᓭᔭ Isaiah ᑮᐃᔑᐲᐃᑫ: ᐊᐎᔭ ᓴ ᑕᐱᑕᑯᔑᓐ ᒉᓰᕽ Jesse ᑫᐅᑕᑳᓀᓯᒡ, ᒦ ᓴ ᑕᔥ ᐊᐊ ᑳᐐᐱᑕᑯᔑᕽ ᒋᑎᐯᓂᒫᒡ ᐁᑳ ᑳᒎᐎᐎᓯᓂᒃ, ᒦᑕᔥ ᐊᐊᐌ ᑫᐊᐯᓂᒧᓄᑖᑯᒡ ᐃᓂ ᐁᑳ ᑳᒎᐎᐎᓯᓂᒃ᙮ 13ᑕᑲ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑳᒦᑭᐌᒡ ᐊᐯᓂᒧᐎᓐ, ᑭᑲᒨᔥᑭᓀᒦᓂᑯᐙ ᒌᑫᑕᒧᐎᓐ, ᐱᓵᓂᓯᐎᓐ ᑲᔦ ᑳᔑᑌᐺᑕᐌᒃ᙮ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᓴ ᐅᑕᒑᑾᓐ ᐅᒪᔥᑲᐎᓰᐎᓂᓃᕽ ᑭᑲᐅᒋᐐᒌᐎᑯᐙ, ᑭᑕᐯᓂᒧᐎᓂᐙ ᒨᔕᒃ ᒋᓂᐌᓅᑕᒃ᙮ 14ᓃᑕᓇᒥᐋᒃ, ᓃᓐ ᓴ ᐐᑫ ᓂᑫᒋᓈᐞ ᐁᒨᔥᑭᓀᔥᑳᑯᔦᒃ ᐃᐃ ᑳᐅᓂᔑᔑᕽ ᐃᐃ ᑲᔦ ᑲᑭᓇ ᑭᑫᑕᒫᐎᓐ, ᐁᑲᔥᑭᑑᔦᒃ ᑲᔦ ᒋᑲᑭᑭᓄᐊᒫᑎᔦᒃ᙮ 15ᐅᐅ ᐅᔑᐲᐃᑲᓐ ᑳᐅᔑᐲᐊᒪᐎᓇᑰᒃ ᐋᐱᒋ ᓂᓱᑭᑌᐁ ᐁᐐᑕᒪᐎᓇᑰᒃ ᑫᑰᓇᓐ ᑫᐅᒋᒫᒥᑲᐎᔦᒃ᙮ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐄᑐᒃ ᓂᑮᐃᔑᔕᐌᓂᒥᒃ ᐁᑮᐃᓇᓄᑮᐃᒡ 16ᒋᐸᒦᑕᐎᒪᒃ X ᒋᓴᓲᓐ ᒋᐐᒋᐃᒪᒃ ᐃᐃ ᐁᑳ ᑳᒎᐎᐎᓯᓂᒃ᙮ ᑖᐱᔥᑰ ᓴ ᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫ ᑳᐃᓇᓄᑮᒡ ᒦ ᓴ ᐃ ᐁᓇᓄᑮᔮᓐ ᐅᐅ ᑳᑕᔑᑕᒧᐗᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᒥᓍᒋᒧᐎᓐ, ᐃᑭ ᓴ ᑫᐐᓇᐙ ᐁᑳ ᑳᒎᐎᐎᓯᒀ ᒋᐃᔑᓈᑯᓯᐙᒡ ᐸᑭᑎᓈᓱᐎᓂᕽ, ᑫᒥᓍᐸᑕᒥᓂᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ ᐋᓃᔥ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑕᒑᑯᓂ ᐅᐯᑭᐃᑯᐙᓐ᙮ 17ᐅᐅ ᑕᔥ ᑳᔑᐐᒌᐗᒃ X ᒋᓴᔅ, ᑌᐺ ᓴ ᐃᔑᓈᑾᓐ ᒋᑭᒋ​ᐃᓀᑕᒫᓐ ᐅᐅ ᑳᔑᐊᓄᑮᑕᐗᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ᙮ 18ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᓂᑖᑌᐃᓀᓂᑎᓱᓰ ᑫᑰᓐ ᒋᑕᔑᑕᒫᐹᓐ, ᒦ ᐁᑕ ᑯ X ᑳᐱ​ᐃᔑᐊᓄᑮᒡ ᓂᐱᒫᑎᓯᐎᓂᕽ, ᐁᑮᐋᐸᒋᑑᒡ ᓂᑎᑭᑐᐎᓇᓐ, ᓂᑎᔑᒋᑫᐎᓇᓐ ᑲᔦ, ᒋᐐᒋᐃᒪᒃ ᐁᑳ ᑳᒎᐎᐎᓯᓂᒃ ᒋᓇᐃᑕᐙᓂᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ 19ᒦᐗᓐ ᑕᔥ ᑲᔦ ᐅᓄ ᑳᔮᐸᒋᑑᒡ ᑳᒪᔥᑲᐎᓈᑾᓂᓂᑭᓐ ᑭᑭᓇᐙᒋᒋᑲᓇᓐ, ᒫᒪᑳᒋᒋᑫᐎᓇᓐ ᑲᔦ, ᐁᔑᒪᔥᑲᐗᓄᑮᒡ ᑲᔦ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑕᒑᑾᓐ᙮ ᐃᐃᒫ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ Jerusalem ᐁᑮᐅᒋᒫᒑᔮᓐ, ᐲᓂᔥ ᒥᓯᐌ ᐌᑎ ᐃᓬᐄᕒᐃᑲᒻ Illyricum ᐊᑭ ᑳᐃᔑᓂᑳᑌᒃ ᐁᑮᐸᐹᐐᑕᒫᑫᔮᓐ ᐃᐃ ᒥᓍᒋᒧᐎᓐ ᑳᔑᑕᔑᒥᓐᒡ X᙮ 20ᓃᓐ ᐃᑕᔥ ᐃᐃ ᒨᔕᒃ ᐯᐃᔑᒥᓴᐌᑕᒫᓐ ᐁᐐᐸᐹᐐᑕᒫᑫᔮᓐ ᒥᓍᒋᒧᐎᓐ ᐋᓃᑎ X ᐁᔑᑭᑫᓂᒫᓯᐎᓐᒡ, ᐋᓃᔥ ᑳᐐᓐ ᓂᑎᔑᒋᑫᓰ ᒋᐋᑸᑕᐎᒫᒋᑖᐗᒃ ᐊᐎᔭ ᐋᔕ ᑳᑮᐃᔑᒫᑕᑭᒋᑫᒡ᙮ 21ᑫᑌᒪᓯᓇᐃᑲᓂᕽ ᐃᑕᔥ ᐃᔑ​ᐃᔑᐲᐃᑳᑌ: ᐃᑭ ᓴ ᒪᔑ ᑳᑮᐐᑕᒪᐙᓯᐎᑣ ᐁᑕᔑᒥᒥᓐᒡ ᑕᐙᐸᑫᐗᒃ, ᐃᑭ ᑕᔥ ᑲᔦ ᒪᔑ ᑳᓅᑕᓯᒀ ᑕᓂᓯᑐᑕᒨᒃ, ᐃᔑᐲᐃᑳᑌ᙮ 22ᒨᔕᒃ ᐃᑕᔥ ᐁᐅᑕᒦᔮᓐ ᐌᑎ ᐁᐸᐹᒫᒋᒧᔮᓐ, ᑳᐅᒋ​ᐃᔑᓭᓯᐙᓐ ᒋᐊᑕᐙᐸᒥᓇᑰᒃ᙮ 23ᐋᔕ ᑕᔥ ᐁᑮᑮᔑᑑᔮᓐ ᐅᐅ ᓂᑕᓄᑮᐎᓐ ᐃᐃᐌᑎ ᓇᑫ ᐊᑮᕽ, ᐋᔕ ᑕᔥ ᓃᐱᐗᐞ ᑕᓱᐱᐴᓇᑳ ᑳᑮᐃᓀᑕᒫᓐ ᐁᐐᐙᐸᒥᓇᑰᑭᐸᓐ, 24ᒦᑕᔥ ᐁᓀᑕᒫᓐ ᒋᐃᔑᒋᑫᔮᓐ ᐊᐲ ᐃᔖᔮᓐ ᐃᔅᐯᓐ Spain ᐊᑮᕽ᙮ ᓂᐸᑯᓭᑖᓐ ᐃᑕᔥ ᒋᒪᐗᑎᓯᓇᑰᒃ ᐊᐲ ᐌᑎ ᐊᓂᐱᒥᐊᔮᔮᓐ, ᒋᐐᒋᐃᔦᒃ ᑲᔦ ᐌᑎ ᑳᐐᐃᔖᔮᓐ᙮ ᐹᓂᒫ ᑯᑕ ᑮᐃᔥᒀ​ᑌᒪᐗᑎᓯᓇᑰᒃ᙮ 25ᐱᓇᒫ ᑕᔥ ᓅᑯᒻ ᐌᑎ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ Jerusalem ᓂᑎᔖ, ᐁᐐᐐᒋᐃᒪᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᐱᒫᑎᓰᒪᐞ ᐌᑎ ᑳᐊᔮᓂᒡ᙮ 26ᐃᑭ ᑕᔥ ᐅᑕᓇᒥᐋᒃ ᐌᑎ ᒫᓯᑑᓂᔭ Macedonia ᐊᑮᕽ ᑳᐊᔮᐙᒡ, ᐌᑎ ᑲᔦ ᐊᑫᔭ Achaia ᐊᑮᕽ ᑳᐊᔮᐙᒡ ᐐᓇᐙ ᓴ ᐱᑯ ᑮᐃᓀᑕᒨᒃ ᐁᐐᐸᑭᑎᓂᑫᐙᒡ ᔔᓂᔮᓐ ᐁᐐᐐᒋᐋᐙᒡ ᑳᑰᐹᑎᓯᓂᒡ ᑳᑕᑸᓄᓂᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᐱᒫᑎᓰᒪᐞ ᑳᐃᔑᐊᔮᓂᒡ ᐌᑎ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ᙮ 27ᐐᓇᐙ ᑕᔥ ᐃᑯ ᑮᐃᓀᑕᒨᒃ ᐁᐐᐃᔑᒋᑫᐙᒡ, ᐋᓃᔥ ᐅᒋᑕ ᐱᑯ ᐃᔑᓈᑾᓂᓂ ᒋᑮᐐᒋᐋᐙᐸᓐ᙮ ᐋᓃᔥ ᐃᑭ ᒎᐗᒃ ᐅᑮᒦᓈᐙᐞ ᓂᑕᒻ ᐃᐃ ᐁᑳ ᑳᑮᒎᐎᐎᓯᓂᒃ ᐃᐃ ᑳᑮᐃᔑᔕᐌᓂᒥᑯᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᐁᔑᓈᑾᓂᓂᒃ ᐁᑳ ᑳᒎᐎᐎᓯᒀ ᐐᓂᑕᒪᐙ ᒋᐐᒋᐋᐙᐸᓐ ᐃᓂ ᒎᐗᐞ ᐋᓃᓐ ᑫᐐᓇᐙ ᐅᑕᔭᐄᒥᐙᓐ ᑳᑮᐃᔑᔕᐌᑖᑯᓯᐙᒡ᙮ 28ᐊᐲ ᑕᔥ ᑮᑮᔑᑑᔮᓐ ᐃᐃ ᓂᑕᓄᑮᐎᓐ, ᑮᐃᔥᒀᒥᓯᐌᒦᓇᒀ ᐃᓂ ᔔᓂᔮᓐ ᑳᑮᒫᐗᒋᒋᑲᓂᐎᓂᒡ, ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᒋᓂᒫᒑᔮᓐ ᐃᔅᐯᓐ ᐊᑮᕽ ᒋᐃᔖᔮᓐ᙮ ᓂᑲᐊᓂᑭᐱᒌ ᑕᔥ ᐁᐐᒪᐗᑎᓯᓇᑰᒃ᙮ 29ᐊᐲ ᑕᔥ ᐌᑎ ᐅᑎᓯᓇᑰᒃ, ᓂᑭᑫᑖᓐ ᓴ ᒋᐲᑖᐗᒃ X ᑳᐌᓅᑕᓂᓂᒃ ᐅᔕᐌᒋᑫᐎᓐ᙮ 30ᓃᑕᓇᒥᐋᒃ ᑭᑎᔑᑲᓅᓂᓂᓂᒻ ᐁᐐᒌᐗᕽ ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ ᒋᓴᔅ X, ᐃᐃᒫ ᑲᔦ ᓵᑭᐃᑎᐎᓂᕽ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑕᒑᑾᓐ ᑳᒦᓂᓇᕽ᙮ ᑭᑎᔑᑲᑳᓱᒥᓂᓂᒻ, ᐐᒋᐃᔑᒃ ᑳᔑᐊᓇᒥᐁᑕᐗᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ, ᐐᑫ ᐱᑯ ᐌᐌᓂ ᒋᐊᓇᒥᐁᑕᒪᐎᔑᔦᒃ᙮ 31ᐊᓇᒥᐁᑕᒪᐎᔑᒃ ᒋᐸᐹᒣᓂᒥᓯᒀ ᐃᑭ ᑳᑌᐺᑕᓯᒀ ᐌᑎ ᒎᑏᔭ Judea ᐊᑮᕽ ᑳᐊᔮᐙᒡ, ᐃᐃ ᑕᔥ ᑲᔦ ᑳᔑᑲᑴᐐᒋᐃᒪᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᐱᒫᑎᓰᒪᐞ ᐃᐃᒫ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ ᑳᐊᔮᓂᒡ ᒦ ᐃᐌᓂ ᑳ​ᐊᑕᐌᑕᒧᐗᒃ ᒋᐅᑕᐱᓇᒥᓂᒡ᙮ 32ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᐊᐲ ᑫᐙᐸᒥᓇᑰᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐃᓀᑕᕽ, ᒌᑫᑕᒧᐎᓐ ᑕᔥ ᑲᔦ ᓂᑲᐱᑭᑮ᙮ ᐊᐲ ᑕᔥ ᐌᑎ ᒪᐗᑎᓯᑎᔭᕽ, ᐐᑫ ᑭᑲᐅᒋᐅᔥᑭᒥᓋᒪᒋᐅᒥᓐ᙮ 33ᑕᑲ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑳᒦᑭᐌᒡ ᐱᓵᓀᑕᒧᐎᓐ ᑭᑲᐐᒌᐎᑯᐙ ᑲᑭᓇ ᑳᑕᔑᔦᒃ᙮ ᐁᒣᓐ᙮

will be added

X\