Oroomanak 13

1ᒦᑕᔥ ᐁᔑᓈᑾᒃ ᑲᑭᓇ ᐊᐎᔭ ᒋᓇᐃᑕᑭᐸᓐ ᐃᐃ ᐅᑭᒫᐎᐎᓐ, ᐋᓃᔥ ᑮᔥᐱᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐃᓀᑕᓯᑭᐸᓐ ᒋᐊᔮᓯᓂᓂᒃ ᐃᐃ ᐅᑭᒫᐎᐎᓐ ᑳᐐᓐ ᑖᑮᐊᔮᓯᓂᓂ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐅᒋᐊᔮᓂᒃ ᐅᑭᒫᐎᐎᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐐᓐ ᐃᑯ ᐁᑮᐸᑭᑎᓇᕽ ᐅᐅᒫ ᐊᑮᕽ᙮ 2ᐊᐎᔭ ᑕᔥ ᑳᒦᑳᑕᕽ ᐅᑭᒫᐎᐎᓐ ᒦᓴ ᑖᐱᔥᑰ ᐁᒦᑳᑕᕽ ᐃᐃ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᑳᑮᐅᓇᑑᓂᒡ᙮ ᐊᐊ ᑕᔥ ᐅᐅ ᑳᐃᔑᒋᑫᒡ ᐐᓐ ᐃᓴ ᐱᑯ ᑕᑲᔥᑭᑕᒫᓱ ᐋᑎ ᑫᐅᒋᐅᓇᔓᐙᓱᒡ᙮ 3ᐃᑭ ᑕᔥ ᐌᐌᓂ ᑳᐃᔑᒋᑫᐙᒡ ᑳᐐᓐ ᒣᒬᒡ ᐅᑲᑯᓵᓯᐙᐙᐞ ᐃᐃ ᐊᑮᐎᐅᑭᒫᐞ᙮ ᐃᑭ ᑕᔥ ᑳᓂᑖ ᒪᒫᔒᐙᒡ ᐁᑕ ᐅᑲᑯᓵᐙᐞ᙮ ᑭᓇᑕᐌᑖᒻ ᐃᓇ ᒋᑯᓵᓯᐌᒃ ᐊᐊ ᐊᑮᐎᐅᑭᒫ? ᐃᓇᔥᑫ ᑾᔭᒃ ᐃᔑᒋᑫᒃ, ᒦᑕᔥ ᑫᐃᓂᓀᒃ ᐁᑮᒥᓄᒋᑫᐌᒃ᙮ 4ᐋᓃᔥ ᒦ ᐃ ᑖᐱᔥᑰ ᐁᔑᓈᑯᓯᒡ ᐊᐊ ᐊᑮᐎᐅᑭᒫ ᐁᐊᓄᑮᑕᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ, ᐁᐊᓄᑮᒡ ᑮᓐ ᒋᒥᓄᓭᐗᒡ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᒪᒫᔒᔭᓐ, ᒦ ᓴ ᑕᔥ ᐃᐃ ᒋᑯᓴᒡ, ᐋᓃᔥ ᒪᔥᑲᐎᓰᐎᓂᓂ ᐅᑕᔮᓐ ᐌᐌᓂ ᐱᑯ ᒋᓇᓇᐊᓯᒃ, ᑳᐐᓐ ᑭᑲᒪᓈᒋᐃᑯᓰ᙮ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐄᑐᒃ ᐅᑕᓄᑮᑕᐙᓐ᙮ ᐱᓵᓐ ᐃᑕᔥ ᐃᑯ ᐅᑲᓇᓇᐊᓵᓐ ᐊᐎᔭᓐ ᑳᒪᒫᔒᓂᒡ᙮ 5ᒦᑕᔥ ᐅᐅ ᑳᐅᒋ​ᐃᔑᓈᑾᒃ ᒋᓇᐃᑕᒪᓐ ᐃᐃ ᐅᑭᒫᐎᐎᓐ, ᑳᐐᓐ ᐐᓐ ᐁᑕ ᒋᑯᑕᒧᐗᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑳᐐᐃᔑᓇᓇᐊᓵᒡ ᐊᐎᔭᐞ, ᐃᐃ ᓴ ᑲᔦ ᒋᑭᑫᓂᑎᓱᔭᓐ ᑾᔭᒃ ᐁᐃᔑᒋᑫᔭᓐ᙮ 6ᒦᑕᔥ ᑳᐅᒋ​ᐃᔑᓈᑾᒃ ᒋᑎᐸᐊᒣᒃ ᐃᐃᐌᓂ ᑳᓂᑖ​ᑎᐸᐊᒪᐎᓐᒡ ᐌᑭᒫᐙᑎᓯᒡ, ᐋᓃᔥ ᐃᑭ ᐊᑮᐎᐅᑭᒫᒃ ᐅᑕᓄᑮᑕᐙᐙᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐁᑑᑕᒧᐙᒡ ᐅᑕᓄᑮᐎᓂᐙ᙮ 7ᑎᐸᐊᒧᒃ ᐃᑕᔥ ᐌᑯᓀᓂᓂ ᑯ ᑳᐊᑕᐌᓂᒥᓀᒀ ᒋᑎᐸᐊᒧᐌᒃ᙮ ᑎᐸᐊᒧᒃ ᑲᔦ ᐃᐃ ᑭᑕᑮᒥᐙ, ᐃᓂ ᑲᔦ ᐯᐸᑳᓐ ᑫᑰᓇᓐ ᑫᑮᑎᐸᐊᒣᑭᐸᓐ᙮ ᑭᑌᓂᒥᑾᒃ ᐃᑕᔥ ᑲᔦ ᐃᑭ ᑫᑭᑌᓂᒣᒀᐸᓐ, ᒦᑕᔥ ᑲᔦ ᐯᔑᑾᓐ ᑑᑕᐎᑾᒃ ᑫᑭᒋ​ᐃᓀᓂᒥᑣᐸᓐ᙮ 8ᑫᑯ ᐊᐎᔭ ᑫᑰᓂᓂ ᒪᓯᓇᐊᒪᐙᑫᒃ, ᑭᓇᑕᐌᑖᑯᓯᒻ ᐃᑕᔥ ᒨᔕᒃ ᒋᓵᑭᐃᑎᔦᒃ, ᑖᐱᔥᑰ ᐊᐎᔭ ᒨᔕᒃ ᑳᑎᐸᐃᑫᒡ᙮ ᐊᐌᓀᓐ ᑕᔥ ᐃᑯ ᑳᓵᑭᐋᒡ ᐅᐐᒋᐱᒫᑎᓰᓐ ᒦ ᓴ ᐊᐌ ᑳᑎᐱᑑᑕᕽ ᒨᓯᓲᓐ Moses ᐅᑑᓇᔓᐌᐎᓂᓂ᙮ 9ᐅᐅ ᑕᔥ ᐯᔑᒃ ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ ᑳᐃᑭᑑᒪᑲᒃ: ᓵᑭᐃᑾᒃ ᐃᑭ ᑮᒋᐱᒫᑎᓰᒥᐙᒃ ᑖᐱᔥᑰ ᑳᐊᐲᒋᓵᑭᐃᑎᓱᔦᒃ, ᒦ ᓴ ᐯᔑᑾᓐ ᐊᐲᑌᑖᑾᓐ ᐅᓄ ᒫᒪᐤ ᑳᐊᐲᑌᑖᑾᑭᓐ ᐅᓇᔓᐌᐎᓇᓐ ᑳᐐᐐᑕᒫᓐ: ᑫᑯ ᐸᐹᒣᓂᒥᒫᑫᓐ ᐸᑳᓐ ᐊᐎᔭ ᐅᐐᒌᐙᑲᓇᓐ, ᑫᑯ ᓂᔑᐌᑫᓐ, ᑫᑯ ᑲᔦ ᒥᓴᐌᑕᒧᐙᑫᓐ ᐊᐎᔭ ᐸᑳᓐ ᐅᑕᔭᐄᒪᓐ ᑳᑎᐯᑕᕽ᙮ 10ᑮᔥᐱᓐ ᑕᔥ ᐊᐎᔭ ᓵᑭᐊᒡ, ᑳᐐᓐ ᐐᑳ ᑭᑲᒪᒋᑑᑕᐙᓰ᙮ ᒦ ᓴ ᑕᔥ ᐁᔑᓈᑾᒃ ᐊᐎᔭ ᑳᓵᑭᐃᐌᒡ ᐁᑎᐱᑑᑕᕽ ᑲᑭᓇ ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ᙮ 11ᒦᑕᔥ ᐅᐅᐌ ᐁᔑᓈᑾᒃ ᒋᐃᔑᒋᑫᔦᒃ, ᐋᓃᔥ ᑭᑭᑫᑖᒻ ᐋᔕ ᑎᐸᐃᑲᓐ ᐁᐅᒋᒋᓭᒃ ᒋᑯᔥᑯᓯᔦᒃ᙮ ᓇᐗᒡ ᐄᑐᒃ ᓅᑯᒻ ᑭᐯᔣᐸᑖᒻ ᑳᐐᐃᔑᐱᒫᒋᐃᑰᔦᒃ ᐊᐲᒡ ᐐᓐ ᑳᑮᐊᐲᓵᐸᑕᒣᑭᐸᓐ ᓂᑕᒻ ᑮᒫᒌᑌᐺᑕᒣᒃ᙮ 12ᐋᔕ ᐅᔕ ᑫᑳ ᐃᔥᒀᑎᐱᑲᓐ, ᐋᔕ ᐅᔕ ᐲᑖᐸᓐ᙮ ᑕᑲ ᑕᔥ ᒦ ᐃ ᐃᔑᐴᓂᑑᑖᓂᓐ ᐃᓂ ᑫᑰᓇᓐ ᑎᐱᑲᓄᕽ ᑳᐅᒋᑎᐯᑖᑾᑭᓐ᙮ ᑕᑲ ᐱᓯᑲᑖᓂᓐ ᐃᓂ ᒦᑳᓱᐎᐋᐸᒋᒋᑲᓇᓐ ᐙᓭᔮᓯᐎᓂᕽ ᑳᐅᒋᑎᐯᑖᑾᑭᓐ᙮ 13ᑕᑲ ᑕᔥ ᐌᐌᓂ ᐱᒫᑎᓯᑖ, ᒋᐃᔑᒋᑫᔭᕽ ᑳᐃᔑᒋᑫᐙᒡ ᐙᓭᔮᕽ ᑳᐃᔑᑎᐯᑖᑯᓯᐙᒡ᙮ ᑕᑲ ᑳᐐᓐ ᐅᓄᐌᓂᐗᓐ ᑭᑲᐃᔑᒋᑫᓰᒥᓐ: ᐸᐹᑲᑮᐹᒋᒋᑫᐎᓐ, ᒥᓂᑴᐎᓐ, ᐐᓈᑎᓯᐎᓐ, ᐱᔑᒀᒋᒋᑫᐎᓐ, ᑮᑳᑎᐎᓐ, ᐋᔮᔐᓂᑎᐎᓐ᙮ 14ᐅᐅ ᑕᔥ ᑭᑲᐃᔑᒋᑫᒥᓐ: ᑕᑲ ᓴ ᐱᓯᑲᒧᐙᒃ ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ ᒋᓴᔅ X ᐅᐱᒫᑎᓯᐎᓐ᙮ ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᐊᐗᔑᒣ ᑭᑲᐃᔑᒋᑫᓰᒥᓐ ᑳᐐᐃᔑᒋᑫᒪᑲᒃ ᐅᐅ ᑭᐐᔭᐎᓈᓐ ᐋᓃᓐ ᑲᔦ ᐁᔑᒥᓴᐌᑕᒨᒪᑲᒃ᙮

will be added

X\