Oroomanak 12

1ᒦᑕᔥ ᓃᒋᐅᑌᐺᑕᒨᒃ, ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐁᐌᓅᑕᓂᓂᒃ ᐅᑰᐹᓯᓈᑫᐎᓐ, ᑭᑲᑳᓱᒥᓂᓂᒻ ᒋᐸᑭᑎᓂᑎᓱᔦᒃ ᐁᓈᓴᒦᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑ᙮ ᐃᐃ ᓴ ᑳᐱᒫᑕᒃ ᐸᑭᑎᓂᑫᐎᓐ ᒋᐃᔑᓈᑯᓯᔦᒃ, ᐐᓐ ᐁᑕ ᑯ ᐁᔑᐅᓇᑕᒫᓱᔦᒃ ᒋᐋᐸᒋᐃᓀᒃ ᐊᓄᑮᑕᐌᒃ, ᒦᑕᔥ ᐃᐃᐌᓂ ᑳᒥᓍᐸᑕᕽ ᑭᔐᒪᓂᑑ᙮ ᒦ ᓴ ᑕᔥ ᐃᐃ ᑌᐺ ᑾᔭᒃ ᐊᓇᒥᐋᐎᓐ ᑫᒦᓀᑭᐸᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ᙮ 2ᑫᑯ ᑕᔥ ᓈᐱᓈᑯᓯᑫᒃ ᐅᐅ ᑳᐃᔑᒋᑫᐙᒡ ᐅᐅᒫ ᐊᑮᕽ ᑳᐱᒫᑎᓯᐙᒡ᙮ ᒫᓄ ᐸᑭᑎᓂᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᒋᐋᒋᐃᓀᒃ ᐃᐃᒫ ᐲᒐᔭᐄ ᑭᐱᒫᑎᓯᐎᓂᐙᕽ, ᒋᐅᔥᑭᑑᒡ ᑲᔦ ᑭᑎᓀᑕᒧᐎᓂᐙᓐ᙮ ᒦ ᓴ ᑕᔥ ᒋᐅᒋᑭᑫᑕᒧᐌᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᓀᑕᒧᐎᓐ, ᒦ ᓴ ᐃᐌᓂ ᑳᐅᓂᔑᔑᓂᓂᒃ, ᐃᐃ ᑲᔦ ᑳᒥᓍᐸᑕᕽ, ᐃᐃ ᑲᔦ ᑳᑮᔑᓈᑾᓂᓂᒃ᙮ 3ᑭᔐᒪᓂᑑ ᓂᑮᒦᓂᒃ ᐅᑭᔐᐙᑎᓯᐎᓐ, ᒦᑕᔥ ᐅᐅ ᐁᓂᓇᑰᒃ ᑲᑭᓇ ᑳᑕᔑᔦᒃ, ᑫᑯ ᐊᐗᔑᒣ ᐃᓀᓂᑎᓱᑫᒃ ᐃᐃ ᑳᐊᐲᑌᑖᑯᓯᔦᒃ᙮ ᐌᐌᓂ ᓈᓈᑲᑕᐌᑕᒧᒃ ᒨᔕᒃ᙮ ᐃᐃ ᑕᔥ ᑌᐺᔦᑕᒧᐎᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑳᒦᓂᓀᒃ, ᒦ ᓴ ᐃᒫ ᐃᔑᑎᐹᒋᑎᓱᒃ᙮ 4ᐃᐃᒫ ᑕᔥ ᑭᐐᔭᐎᓈᓂᕽ ᐋᐱᒋ ᐹᑏᓇᑎᓅᓐ ᐃᓂ ᐯᐸᑳᓐ ᑳᐃᓍᑌᑭᓐ᙮ ᐅᓄᐌᓂᐗᓐ ᑕᔥ ᑲᑭᓇ ᐯᐸᑳᓐ ᐃᓇᓄᑮᒪᑲᓅᓐ᙮ 5ᐋᓇ ᑕᔥ ᐐᓐ ᐁᐹᑏᓄᔭᕽ, ᒦ ᓴ ᐁᔑᓈᑯᓯᔭᕽ ᑖᐱᔥᑰ ᐅᐐᔭᐎᒫ ᑳᐯᔑᑾᒃ ᐁᐃᔑᐯᔑᑯᔭᕽ, ᐋᓃᔥ X ᑲᑭᓇ ᑭᐐᒌᐙᓈᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᐁᔑᓈᑯᓯᔭᕽ ᐁᐐᒌᑎᔭᕽ ᑲᑭᓇ ᑳᑕᔑᔭᕽ ᑖᐱᔥᑰ ᑳᔑᐐᒌᑏᒪᑲᑭᓐ ᐃᓂ ᐸᑫᓯᐎᓇᓐ ᐃᐃᒫ ᐐᔭᐎᒫᕽ᙮ 6ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑕᔥ ᐁᑮᔕᐌᓂᒥᓇᕽ ᑭᑮᒦᓂᑯᓈᓐ ᐅᒦᑭᐌᐎᓇᓐ ᐯᐸᑳᓐ ᑳᐃᔑᐊᓄᑮᒪᑲᓂᓂᑭᓐ ᒋᐃᔑᒋᑫᐗᕽ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᐊᐎᔭ ᑮᐃᔑᒦᓂᑰᐎᓯᒡ ᒋᑕᔑᑕᕽ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑎᐹᒋᒧᐎᓂᓂ, ᑕᑲ ᒦ ᑫᐊᐲᑖᒋᒧᒡ ᐋᓃᓐ ᐁᐲᒋᑌᐺᔦᑕᕽ᙮ 7ᑮᔥᐱᓐ ᑕᔥ ᐊᐎᔭ ᑮᐃᔑᒦᓂᑰᐎᓯᒡ ᒋᐸᒥᐃᐌᒡ, ᑕᑲ ᓴ ᑕᐸᒥᐃᐌ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᑕᔥ ᐃᔑᒦᓂᑰᐎᓯᒡ ᒋᑭᑭᓄᐊᒫᑫᒡ, ᑕᑲ ᓴ ᑕᑭᑭᓄᐊᒫᑫ᙮ 8ᑮᔥᐱᓐ ᑕᔥ ᐃᔑᒦᓂᑰᐎᓯᒡ ᒋᒪᔥᑲᐎᑌᐁᐋᒡ ᐊᐎᔭᓐ, ᒦ ᓴ ᐃ ᑫᐃᔑᒋᑫᐸᓐ᙮ ᐊᐊ ᑲᔦ ᑳᐸᑭᑎᓂᑫᒡ, ᐱᓵᓂᑯ ᒋᒌᑫᑕᑭᐸᓐ ᐁᐸᑭᑎᓂᑫᒡ᙮ ᐊᐊ ᑲᔦ ᑳᓃᑳᓃᒡ, ᐱᓵᓂᑯ ᑕᑭᒋᐊᓄᑮ᙮ ᐊᐊ ᑲᔦ ᑳᒥᓄᑑᑖᑫᒡ, ᒋᒥᓉᑕᑭᐸᓐ ᐃᐃ ᐁᐃᔑᒋᑫᒡ᙮ 9ᑌᐺ ᐱᑯ ᑲᔦ ᐐᑫ ᓵᑭᐃᑎᒃ᙮ ᔒᑫᑕᒧᒃ ᐃᐃ ᑳᒪᒋᓈᑾᒃ, ᑭᒋᐎᓇᒧᒃ ᐃᑕᔥ ᐃᐃ ᑳᐅᓂᔑᔑᒃ᙮ 10ᐐᑫ ᑲᔦ ᓵᑭᐃᑎᒃ ᑖᐱᔥᑰ ᑳᐅᐐᒋᑭᐌᑎᐙᒡ ᑳᔑᓵᑭᐃᑎᐙᒡ᙮ ᓃᑳᓂᑭᑌᓂᒥᑾᒃ ᑮᒋᐅᑌᐺᑕᒨᒥᐙᒃ ᐊᐲᒡ ᑮᓇᐙ ᑳᐃᓀᓂᑎᓱᔦᒃ᙮ 11ᒨᔕᒃ ᑲᔦ ᐊᓄᑮᒃ, ᑫᑯ ᐐᑳ ᑭᑎᒥᑫᒃ᙮ ᐐᑫ ᐱᑯ ᒥᓯᐌ ᑭᑌᐃᐙᕽ ᐅᒋᐊᓄᑮᑕᐎᒃ ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ᙮ 12ᐁᐊᔮᔦᒃ ᑕᔥ ᐃᐃ ᐊᐯᓂᒧᐎᓐ, ᒨᔕᒃ ᐃᑯ ᒌᑫᑕᒧᒃ᙮ ᐋᔩᑌᑕᒧᒃ ᑲᔦ ᐋᓂᒥᓯᐎᓐ ᐅᑎᓯᑯᔦᒃ᙮ ᒨᔕᒃ ᐃᑯ ᑲᔦ ᐊᓇᒥᐋᒃ᙮ 13ᒦᓂᑾᒃ ᑲᔦ ᐃᑭ ᐅᑕᓇᒥᐋᒃ ᑫᑰᓂᓂ ᑳᐃᔑᓅᑌᓭᐙᒡ, ᐌᐌᓂ ᓈᑲᒋᐃᑾᒃ ᑮᐅᑎᓯᓀᒀ ᐃᑭ ᐲᐎᑌᒃ ᑭᑖᐎᓂᐙᕽ᙮ 14ᑲᑴᒋᒥᒃ ᑲᔦ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᒋᔕᐌᓂᒫᒡ ᐃᐃ ᑳᑲᒀᑕᑭᐃᒥᓀᒃ, ᑌᐺ ᑲᑴᒋᒥᒃ ᒋᔕᐌᓂᒫᒡ, ᑳᐐᓐ ᐐᓐ ᒋᒪᒐᑭᒫᒡ᙮ 15ᐐᒋᒥᓉᑕᒨᒥᑾᒃ ᓴ ᐃᑭ ᑲᔦ ᑳᒥᓉᑕᒧᐙᒡ, ᐐᒋᒪᐎᒥᑾᒃ ᑲᔦ ᐃᑭ ᑳᒪᐎᐙᒡ᙮ 16ᐯᔑᑾᓐ ᑲᔦ ᐃᓀᓂᑎᒃ ᑲᑭᓇ ᑳᑕᔑᔦᒃ, ᑫᑯ ᐐᓐ ᑭᒋ​ᐃᓀᓂᑎᓱᑫᒃ᙮ ᐱᓵᓂᑯ ᐃᔑᒋᑫᒃ ᐃᓂ ᑳᑕᐸᓭᑖᑾᑭᓐ ᐊᓄᑮᐎᓇᓐ᙮ ᑫᑯ ᑲᔦ ᓂᑲᑮᑖᐌᑖᒥᓐ ᐃᓀᓂᑎᓱᑫᒃ᙮ 17ᑮᔥᐱᓐ ᐊᐎᔭ ᒪᒋᑑᑕᐎᓀᒃ, ᑫᑯ ᑲᑴᓈᐱᓇᒪᐙᑫᒃ ᐃᐃ ᑳᑑᑕᐎᓀᒃ᙮ ᑲᑴᐃᔑᒋᑫᒃ ᐃᑕᔥ ᐃᐃ ᐌᓂᔑᔑᕽ ᑲᑭᓇ ᐊᐎᔭ ᑳᒥᓍᐸᑕᕽ᙮ 18ᒫᐗᒡ ᐃᑯ ᑭᒋᐊᓄᑮᒃ ᐁᑯᑲᔥᑭᑑᔦᒃ, ᐱᓵᓐ ᒋᐐᒋᐱᒫᑎᓰᒣᒀ ᑲᑭᓇ ᐊᐎᔭᒃ᙮ 19ᑳᓵᑭᐃᓇᑰᒃ, ᑫᑯ ᑲᑴᑎᐸᐃᑫᑫᒃ ᐊᐎᔭ ᑫᑰᓂᓂ ᑑᑕᐎᓀᒃ᙮ ᑕᐎᓇᒪᐎᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᓂᔥᑳᑎᓯᐎᓐ ᒋᓇᓇᐊᒋᑫᒪᑲᓂᓂᒃ᙮ ᑭᒋᒪᓯᓇᐃᑲᓐ ᐋᓃᔥ ᐃᔑᐲᐃᑳᑌ: ᓃᓐ ᓂᑲᓇᓇᐊᒋᑫ, ᓃᓐ ᓂᑲᑮᐌᑎᐸᐃᑫ, ᐃᑭᑐ ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ᙮ 20ᐅᐅ ᑕᔥ ᐃᑭᑑᒪᑲᓐ ᑭᒋᒪᓯᓇᐃᑲᓐ: ᑮᔥᐱᓐ ᓴ ᐊᐊ ᑳᔒᑫᓂᒥᒃ ᓅᑌᔅᑲᑌᒡ, ᐊᔕᒻ ᑫᑰᓂᓂ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᑲᔦ ᓅᑌᐐᒥᓂᑴᒡ, ᐱᓵᓂᑯ ᒋᒥᓇᐊᒡ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᑕᔥ ᐃᐃ ᐃᔑᒋᑫᔭᓐ, ᑖᐱᔥᑰ ᓴ ᐁᒑᑭᓱᒡ ᑕᐃᔑᐊᔮ ᑫᐊᐲᑕᑲᒋᒡ᙮ 21ᑫᑯ ᑲᔦ ᐸᑭᑎᓇᑫᒃ ᐃᐃ ᑳᒪᒋᓈᑾᒃ ᒋᔖᑰᒋᐃᑯᔦᒃ᙮ ᐅᐅ ᑕᔥ ᐃᔑᒋᑫᒃ, ᑳᐅᓂᔑᔑᒃ ᐋᐸᒋᑑᒃ ᒋᔖᑰᒋᑑᔦᒃ ᐃᐃ ᑳᒪᒋᓈᑾᒃ᙮

will be added

X\