Oroomanak 11

1ᒦᑕᔥ ᐁᑭᑐᔮᓐ, ᑭᔐᒪᓂᑑ ᓇ ᑕᔥ ᐅᑮᐌᐱᓈᐞ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ ᑳᑎᐯᓂᒫᒡ ᐃᔅᕒᐃᔭᓬᐊᐞ Israel? ᑳᐐᓐ ᐄᑐᒃ ᐊᐙᒡ᙮ ᑫᓃᓐ ᐅᔕ ᐯᔑᒃ ᐃᔅᕒᐃᔭᓬ ᓂᑎᓄᐤ, ᐁᐸᕒᐊᐋᒥᕽ Abraham ᑲᔦ ᓂᑑᑕᑳᓀᔅ, ᐯᒋᒪᓐ Benjamin ᑲᔦ ᑳᐃᔑᐅᐲᐌᓰᒥᒡ ᑲᔦ ᓃᓐ ᓂᑑᒋᑎᐯᑖᑯᔅ᙮ 2ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑮᐌᐱᓈᓰᐞ ᐅᐱᒫᑎᓰᒪᐞ ᒣᐎᔕ ᑳᑮᑮᔖᒋᐅᓀᓂᒫᒡ᙮ ᑭᑭᑫᑖᒻ ᐄᑐᒃ ᑭᒋᒪᓯᓇᐃᑲᓐ ᐁᐃᔑᐲᐃᑳᑌᒃ, ᐋᓃᓐ ᐃᓬᐋᐃᒐ Elijah ᑳᑮᐃᓈᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐊᐲ ᐁᑕᔑᒫᒡ ᐃᐃ ᐃᔅᕒᐃᔭᓬᐊᐞ᙮ 3ᒦᑕᔥ ᐅᐅ ᑳᐃᑭᑐᒡ: ᑌᐯᒋᑫᔭᓐ, ᐅᑮᓂᓵᐙᐞ ᐃᓴ ᐃᐃ ᑭᑎᐹᒋᒧᐎᓂᓃᒪᐞ, ᐅᐲᑯᐱᑑᓈᐙᓐ ᑲᔦ ᑳᐃᔑᐸᑭᑎᓈᓱᓈᓂᐗᓂᓂᒃ ᑳᓂᑖᐃᔑᐊᓇᒥᐁᑖᑰᔭᓐ᙮ ᒦ ᓴ ᑕᔥ ᓃᓐ ᐁᑕ ᐁᒥᒋᐯᔑᑯᔮᓐ, ᓂᑲᑴᓂᓯᑰᒃ ᐃᑕᔥ ᑫᓃᓐ᙮ 4ᐋᓃᓐ ᑕᔥ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᑳᐃᔑᓇᑴᑖᑯᒡ? ᑫᔮᐱ ᐅᔕ ᓃᔣᒋᕽ ᒥᑖᔂᒃ ᐃᓂᓂᐗᒃ ᓂᑲᓇᐌᑕᒫᔅ ᒪᔑ ᐁᓇᒥᐁᑕᐙᓯᒀ ᐃᓂ ᒪᓂᑑᑳᓇᓐ ᐯᔭᓬ Baal ᑳᐃᔑᓂᑳᓂᒥᓐᒡ᙮ 5ᒦᑕᔥ ᐯᔑᑾᓐ ᓅᑯᒻ ᑫᔮᐱ, ᐋᐱᒋ ᐁᔑᐊᑳᓰᓄᐙᒡ ᐃᑭ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᑳᑮᐅᓀᓂᒥᑯᐙᒡ, ᐋᓃᔥ ᐅᑭᔐᐙᑎᓰᑲᑖᑯᐙᓐ᙮ 6ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑑᓀᑕᒧᐎᓐ ᐅᒋᐊᓄᑮᒪᑲᓂᓂ ᐅᑭᔐᐙᑎᓯᐎᓂᕽ, ᑳᐐᓐ ᐐᓐ ᐁᔑᒋᑫᓂᒡ ᐊᐎᔭᓐ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᓴ ᐅᑎᓀᑕᒧᐎᓐ ᐅᒋᐊᓄᑮᒪᑲᓂᓂᑭᐸᓐ ᐋᓃᓐ ᐁᔑᒋᑫᓂᒡ ᐊᐎᔭᓐ, ᑳᐐᓐ ᐄᓴᓐ ᐅᑭᔐᐙᑎᓯᐎᓐ ᑌᐺ ᑭᔐᐙᑎᓯᐎᓂᐗᓯᓂᓂ᙮ 7ᐋᓃᓐ ᑕᔥ ᑳᐃᔑᓭᒃ? ᐃᑭ ᓴ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ ᐃᔅᕒᐃᔭᓬᐊᒃ ᑳᐐᓐ ᐅᑮᑌᐱᓇᓰᓈᐙ ᐌᑯᓀᓐ ᐃᓂ ᑳᑮᑲᑴᒥᑲᒧᐙᒡ᙮ ᐃᑭ ᓴ ᑳᑮᐊᑳᓰᓄᐙᒡ ᑳᑮᐅᓈᐸᒥᑯᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᒦᐗᑭᑭ ᑳᑮᒥᑲᒧᐙᒡ᙮ ᐃᑭ ᑕᔥ ᐐᓐ ᑯᑕᒃ ᐊᐎᔭᒃ ᑮᔕᔒᐱᑕᒨᒃ᙮ 8ᐋᓃᔥ ᑭᒋᒪᓯᓇᐃᑲᓐ ᐃᔑᐲᐃᑳᑌ: ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᔑᑕᒪᐙᐞ ᒋᓵᐱᑭᑫᑕᒫᐎᓯᓂᒃ᙮ ᐅᐅ ᑕᔥ ᐃᔑ ᐊᐲ ᑳᐐᓐ ᒪᔑ ᐙᐱᓰᐗᒃ, ᑳᐐᓐ ᑲᔦ ᐅᓅᑕᒫᐎᓂᓰᐗᒃ᙮ 9ᑌᐱᑦ David ᐄᑐᒃ ᑲᔦ ᑮᐃᑭᑐ: ᑕᑲ ᐃᐃᒫ ᑳᐃᔑᓂᑖᐐᑾᑎᐙᒡ ᑕᔑᓇᒀᓱᐗᒃ, ᑕᔑᑕᓲᓱᐗᒃ ᑲᔦ, ᑕᔑᐱᓱᑫᔑᓅᒃ ᑲᔦ, ᑕᐅᒋᑲᒀᑕᑭᐋᐗᒃ ᑲᔦ ᐅᑎᔑᒋᑫᐎᓂᐙᓐ! 10ᑕᑲ ᑲᔦ ᐅᔥᑮᔑᑯᐙᓐ ᑕᑭᐱᓂᑳᑌᓂᐗᓐ ᒋᐙᐱᓯᒀ, ᒨᔕᒃ ᑲᔦ ᑕᐙᑭᒌᔥᑰᓱᐗᒃ ᐁᑯᓯᑯᐗᓀᐙᒡ᙮ 11ᐅᐅ ᑕᔥ ᒦᓇᐙ ᓂᑎᔑᑲᑴᑗ: ᐊᐲ ᒎᐗᒃ ᑮᐱᓱᑫᔑᓄᐙᒡ, ᒦ ᓇ ᐃ ᐗᐐᑫ ᒋᓂᔑᐗᓈᑎᓯᐙᒡ? ᑫᑯ ᐃ ᓇᑫ ᐃᓀᑕᑫᒃ! ᐋᓃᔥ ᐃᑭ ᑳᒎᐎᐎᓯᒀ ᒣᔥᑾᒡ ᐅᑮᓈᓯᑳᑯᓈᐙ ᐱᒫᒋᐃᑰᐎᓐ ᐊᐲ ᒎᐗᐞ ᑮᒪᒋᑑᑕᒥᓂᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᐅᐅ ᑳᑮᐅᒋ​ᐃᔑᓭᒃ ᒎᐗᒃ ᒋᐅᒋᐋᔮᔐᑕᒧᐙᒡ᙮ 12ᐊᐲ ᒎᐗᒃ ᑮᒪᒋᑑᑕᒧᐙᒡ, ᒣᔥᑾᒡ ᑲᑭᓇ ᓴ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ ᐅᐅᒫ ᐊᑮᕽ ᑮᐌᓅᒋ ᔕᐌᑖᑯᓯᐗᒃ᙮ ᐁᑮᑭᑎᒫᑭᓈᑯᓯᐙᒡ ᑲᔦ ᐅᑕᒑᑯᐙᕽ ᑳᑮᐅᒋᐌᓅᒋᔕᐌᑖᑯᓯᐙᒡ ᐁᑳ ᑳᒎᐎᐎᓯᒀ᙮ ᐋᐱᒋ ᓴ ᐊᐗᔑᒣ ᑕᐹᑏᓇᑎᓐ ᐃᐃ ᔕᐌᒋᑫᐎᓐ ᐊᐲ ᑕᑾᑭᒥᑣ ᑫᐐᓇᐙ ᑲᑭᓇ ᑳᑕᔑᐙᒡ ᒎᐗᒃ! 13ᑮᓇᐙ ᑕᔥ ᑳᒎᐎᐎᓯᐌᒃ, ᓅᑯᒻ ᑭᑲᓅᓂᓂᓂᒻ: ᐅᐅ ᑕᔥ ᐁᐃᔑᓭᒃ ᓃᓐ ᐃᔑᓂᔕᐙᑲᓐ ᐁᑮᐃᔑᐅᓈᐸᒥᑰᔮᓐ ᒋᓈᓯᑲᐗᒀ ᑳᒎᐎᐎᓯᒀ, ᒦ ᐃ ᐙᐅᒋᑭᒋ​ᐃᓀᑕᒫᓐ ᓂᑕᓄᑮᐎᓐ᙮ 14ᒫᑭᔖ ᐃᑭ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ ᓂᑖᑲᔥᑭᐋᒃ ᑳᐐᒋᐅᒌᒪᒀ ᒋᐋᔮᔐᑕᒧᐙᒡ, ᒦᑕᔥ ᐅᐅᒫ ᐅᐅ ᑳᐃᔑᒋᑫᐗᒃ, ᑫᐐᓇᐙ ᒋᐅᒋᐱᒫᒋᐃᑣ᙮ 15ᐊᐲ ᑕᔥ ᒎᐗᒃ ᑮᐋᓇᐌᓂᒥᑯᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ, ᒦ ᐃᒫ ᑯᑕᒃ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ ᑳᑮᔒᑫᓂᒫᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᓅᑯᒻ ᐌᒋᒥᓄᐐᒌᐙᐙᒡ᙮ ᐋᓃᓐ ᑕᔥ ᑫᐃᔑᓭᒃ ᐊᐲ ᑫᐐᓇᐙ ᑮᐌᐅᑖᐱᓂᑣ, ᒦ ᓴ ᑫᐃᔑᓈᑾᒃ ᑖᐱᔥᑰ ᑳᑮᓂᐳᐙᐸᓐ ᐁᑮᑮᐌᐱᒫᑎᓯᐙᒡ᙮ 16ᑮᔥᐱᓐ ᑕᔥ ᐊᐎᔭ ᐸᑮ ᐁᐸᑴᐱᓈᒡ ᐸᑴᔑᑲᓇᓐ ᐁᒦᓈᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ, ᒦ ᓴ ᐱᑯ ᐁᓀᑖᑾᓂᓂᒃ ᑖᐱᔥᑰ ᐁᒥᓯᐌᒦᓈᒡ ᑲᑭᓇ ᐸᑴᔑᑲᓇᓐ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᑲᔦ ᑮᒦᓂᓐᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑳᐃᔑᐅᒌᐱᑳᐎᓂᒡ ᒥᑎᑰᓐ ᒦ ᐃ ᐁᓀᑖᑾᓂᓂᒃ ᒥᓯᐌ ᐁᒦᓂᓐᒡ ᒋᓂᑎᐯᑕᕽ ᑲᑭᓇ ᐗᑎᑾᓇᓐ᙮ 17ᓇᔥᑫᔥ ᑲᔦ ᐃᑭ ᐃᔅᕒᐃᔭᓬᐊᒃ Israel ᒦ ᐁᓀᑖᑯᓯᐙᒡ ᐊᐊ ᐋᓬᐃᑉ olive ᔔᒥᓈᑎᒃ ᑳᑭᑎᑳᓱᒡ ᐋᓂᑕ ᐁᑮᐴᑯᓂᑳᑌᑭᓐ ᐅᐗᑎᑾᓇᓐ᙮ ᐊᐊ ᑕᔥ ᐐᓐ ᑯᑕᒃ ᐱᑾᒐᔭᐄ ᔔᒥᓈᑎᒃ ᑳᑮᑭᑎᑳᓱᓯᒃ ᑮᓇᐙ ᑳᒎᐎᐎᓯᐌᒃ ᑳᐃᔑᓈᑯᓯᔦᒃ ᐅᐗᑎᑾᓇᓐ ᐲᒋᑭᑎᑳᑌᓂᐗᓐ ᐃᐃᒫ ᑳᑮᐅᒋᐴᑯᓂᑳᑌᑭᓐ ᐃᓂ ᐗᑎᑾᓇᓐ᙮ ᑫᑮᓇᐙ ᑕᔥ ᐃᐃᒫ ᐁᔑᐐᑑᑳᓱᔦᒃ ᑳᑮᐅᒋᒪᔥᑲᐙᑎᓯᐙᒡ ᒎᐗᒃ, ᑳᑮᐅᒋᐌᓅᑕᓂᓂᒃ ᐅᐱᒫᑎᓯᐎᓂᐙ᙮ 18ᑫᑯ ᑕᔥ ᐋᓇᐌᓂᒫᑫᒀᓂᒃ ᐃᑭ ᒎᐗᒃ ᑳᐃᔑᓈᑯᓯᐙᒡ ᑖᐱᔥᑰ ᑳᑮᐴᑯᓂᑳᑌᑭᓐ ᐗᑎᑾᓇᓐ᙮ ᑫᑯ ᑕᔥ ᑭᒋ​ᐃᓀᓂᑎᓱᑫᒃ᙮ ᑭᒥᒋᐗᑎᑾᓂᐎᒻ ᐄᑐᒃ᙮ ᑳᐐᓐ ᐄᑐᒃ ᐅᒌᐱᒃ ᐗᑎᑾᓂᕽ ᐅᒋᐱᒫᑕᓯᓅᓐ, ᐃᐃ ᐗᑎᑾᓐ ᐅᒌᐱᑯᕽ ᐅᒋᐱᒫᑕᓐ᙮ 19ᔖᑰᒡ ᐃᑕᔥ ᐅᐅ ᑭᑎᑭᑐᒻ: ᑌᐺ ᑮᐴᑯᓂᑳᑌᐗᓐ ᓴ ᐃᓂ ᐗᑎᑾᓇᓐ ᓃᓇᐎᓐᑦ ᐃᐃᒫ ᒋᐅᒋᒫᒌᑭᔮᕽ᙮ 20ᑭᑖᑮᑌᐺᒻ ᐃᓴ ᐃᐃ ᐃᑭᑐᔦᑭᐸᓐ᙮ ᑖᐱᔥᑰ ᑳᑮᐃᔑᐴᑯᓂᑳᑌᑭᓐ ᐃᓂ ᐗᑎᑾᓇᓐ, ᒦ ᓴ ᑳᑮᐃᔑᐋᓇᐌᓂᒥᑣ ᒎᐗᒃ, ᐋᓃᔥ ᑳᐐᓐ ᑮᑌᐺᑕᓰᐗᒃ᙮ ᑮᓇᐙ ᑕᔥ ᐐᓐ ᐁᑌᐺᑕᒣᒃ ᑫᔮᐱ ᐃᐃᒫ ᑳᐅᒋᐊᔮᔦᒃ᙮ ᑫᑯ ᑕᔥ ᑭᒋ​ᐃᓀᓂᑎᓱᑫᒃ, ᓇᐗᒡ ᐃᑯ ᑯᑖᓀᑕᒧᒃ᙮ 21ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐄᑐᒃ ᑳᐐᓐ ᐅᑮᒪᓈᒋᐋᓰᐞ ᒎᐗᐞ ᑳᐃᔑᓈᑯᓯᐙᒡ ᐃᓂ ᒪᔮ ᑳᑮᐗᑎᑾᓂᐗᓂᓂᑭᓐ᙮ ᑭᑎᓀᑖᒻ ᐃᓇᔥ ᑫᑮᓇᐙ ᒋᒪᓈᒋᐃᓀᒃ? 22ᒦᑕᔥ ᐅᐅᒫ ᐁᔑᐙᐸᑕᒪᕽ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐋᓃᓐ ᐁᔑᒥᓄᑑᑖᑫᒡ, ᐁᒪᓈᒋᐋᓯᒃ ᑲᔦ ᐊᐎᔭᐞ᙮ ᑳᐐᓐ ᓴ ᐅᒪᓈᒋᐋᓰᐞ ᑳᑮᒪᒋᑑᑕᒥᓂᒡ᙮ ᑮᓇᐙ ᑕᔥ ᐐᓐ ᑭᒥᓄᑑᑖᑯᐙ᙮ ᒦ ᐃ ᑫᑑᑕᐎᓀᒃ ᒨᔕᒃ ᐁᑕ ᐊᓂ​ᐃᔑᐱᒧᓭᐌᒃ ᑫᐅᒋᒥᓄᑑᑕᐎᓀᒃ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᑕᔥ ᐃᐃ ᐃᔑᒋᑫᓯᐌᒃ, ᒦᑕᔥ ᐯᔑᑾᓐ ᑫᑮᓇᐙ ᑫᑑᑖᑰᔦᒃ ᑖᐱᔥᑰ ᑳᑮᐴᑯᓂᑳᑌᑭᓐ ᐗᑎᑾᓇᓐ᙮ 23ᑮᔥᐱᓐ ᑕᔥ ᒎᐗᒃ ᓇᑲᑕᒧᐙᒡ ᐅᔕᔒᐱᑕᒧᐎᓂᐙ, ᒦ ᓴ ᑕᔥ ᐃᐃ ᒋᑮᐌᐊᓯᑣ ᐋᑎ ᓂᑕᒻ ᑳᑮᐃᔑᐊᔮᐙᐸᓐ, ᐋᓃᔥ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑲᔥᑭᑑᓐ ᐃᐃ ᒋᑮᐌᐊᓵᒡ᙮ 24ᑮᓇᐙ ᓴ ᑳᒎᐎᐎᓯᐌᒃ ᒦ ᐃ ᐁᔑᓈᑯᓯᔦᒃ ᑖᐱᔥᑰ ᐗᑎᑾᓐ ᐃᐃᒫ ᑳᐅᒋᐴᑯᓂᑳᑌᒃ ᔔᒥᓈᑎᑯᕽ ᑳᑮᑭᑎᑳᓱᓯᒃ, ᐃᐃᒫ ᑕᔥ ᐁᔑᐲᒋᑭᑎᑳᑌᒃ ᔔᒥᓈᑎᑯᕽ ᑳᑭᑎᑳᓱᒡ, ᐁᑮᒪᔭᑭᓭᔦᒃ᙮ ᐃᑭ ᑕᔥ ᐐᓐ ᒎᐗᒃ ᒦ ᐃ ᐁᔑᓈᑯᓯᐙᒡ ᑖᐱᔥᑰ ᐗᑎᑾᓇᓐ ᑳᐅᒋᑎᐯᑖᑾᑭᐸᓃᓐ ᐃᐃᒫ ᔔᒥᓈᑎᑯᕽ ᑳᑮᑭᑎᑳᓱᓂᒡ᙮ ᓇᐗᒡ ᐃᑕᔥ ᑖᐌᑕᓂᓂ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᒋᑮᐌᑭᑎᑳᑕᑭᐸᓐ ᐃᓂ ᐗᑎᑾᓇᓐ ᔔᒥᓈᑎᑯᕽ ᑳᑮᑭᑎᑳᓱᓂᒡ ᑳᑮᐅᒌᓂᑭᓐ᙮ 25ᓃᒋᐅᑌᐺᑕᒨᒃ! ᑭᓇᑕᐌᓂᒥᓂᓂᒻ ᓴ ᒋᑭᑫᑕᒣᒃ ᐃᐃ ᑌᐺᐎᓐ ᐅᑖᓈᕽ ᑳᑮᑭᑫᒋᑳᑌᓯᓄᒃ᙮ ᑳᐐᓐ ᐄᑐᒃ ᑮᓇᐙ ᑭᑲᐅᒋᒪᒦᒀᓂᑎᓱᓰᒻ᙮ ᐃᐃ ᑕᔥ ᑳᐃᔑᔕᔒᐱᑕᒧᐙᒡ ᐃᑭ ᐃᔅᕒᐃᔭᓬᐊᒃ Israel ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ, ᑳᐐᓐ ᐃᐃ ᒨᔕᒃ ᑕᐃᔑᐊᔮᓰᐗᒃ᙮ ᐹᓂᒫ ᑕᔥ ᑕᐴᓂ​ᐃᔑᐊᔮᐗᒃ ᐊᐲ ᑮᒨᔥᑭᓀᓭᓂᒡ ᐃᐃ ᑳᒎᐎᐎᓯᓂᒃ, ᑳᐱᓈᓯᑲᐙᓂᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ 26ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᓇᑫ ᑲᑭᓇ ᐃᔅᕒᐃᔭᓬᐊᒃ ᑳᐐᐃᔑᐱᒫᒋᐃᑣ, ᐋᓃᔥ ᑭᒋᒪᓯᓇᐃᑲᓐ ᐃᔑᐲᐃᑳᑌ: ᐅᐱᒫᒋᐃᐌ ᓴ ᓵᔭᓂᕽ Zion ᑕᐱᐅᒌ, ᒋᐅᑖᐱᓇᕽ ᐃᐃ ᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓐ ᑳᑮᐃᔑᒪᒋᑑᑕᒥᓂᒡ ᒉᑲᐴᓐ ᐅᐲᐌᓰᒥᓂ᙮ 27ᓂᑲᐅᔑᑕᒪᐙᒃ ᐃᐃ ᐋᔩᒋ​ᐊᔓᑕᒫᑎᐎᓐ ᐊᐲ ᐅᑖᐱᓇᒧᐗᒃ ᐃᓂ ᐅᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓂᐙᓐ᙮ 28ᐁᑮᐋᓇᐌᑕᒧᐙᒡ ᑕᔥ ᒥᓍᒋᒧᐎᓐ, ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᒎᐗᒃ ᑳᐃᔑᓈᑯᓯᐙᒡ ᑖᐱᔥᑰ ᐁᑮᔒᑫᓂᒫᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ, ᑮᓇᐙ ᐁᑳ ᑳᒎᐎᐎᓯᐌᒃ ᒋᐅᒋᒥᓄᓭᔦᒃ᙮ ᔖᑰᒡ ᐃᑕᔥ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑮᐅᓀᓂᒫᐞ ᐃᔅᕒᐃᔭᓬᐊᐞ ᒋᐅᐱᒫᑎᓰᒥᒡ, ᒦᑕᔥ ᐁᓀᑖᑯᓯᓂᒡ ᑳᓵᑭᐋᒡ ᐋᓃᔥ ᐅᑮᐃᔑᐊᔓᑕᒪᐙᐞ ᑳᑮᐅᑫᑌᔭᐋᒥᓂᒡ ᒋᐐᒌᐙᒡ᙮ 29ᐋᓃᔥ ᑳᐐᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐋᑌᑕᓰ ᐊᐌᓀᓇᓐ ᐃᑯ ᑮᐐᐅᓀᓂᒫᒡ, ᑮᐐᔕᐌᓂᒫᒡ ᑲᔦ ᐊᐎᔭᓐ᙮ 30ᑮᓇᐙ ᑕᔥ ᑳᒎᐎᐎᓯᐌᒃ, ᑭᑮᔕᔒᐱᑕᐙᐙ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑖᓈᕽ᙮ ᓅᑯᒻ ᐃᑕᔥ ᐋᔕ ᑭᑮᐅᒋᑌᐱᓇᒧᐙᒻ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑰᐹᓯᓈᑫᐎᓐ, ᒎᐗᒃ ᐁᑮᔕᔒᐱᑕᒧᐙᒡ᙮ 31ᒦᑕᔥ ᐯᔑᑾᓐ ᑮᓇᐙ ᐁᑮᑌᐱᓇᒣᒃ ᐃᐃ ᑰᐹᓯᓈᑰᐎᓐ, ᓅᑯᒻ ᐃᑕᔥ ᐐᓐ ᒎᐗᒃ ᐁᔕᔒᐱᑕᒧᐙᒡ, ᒦ ᐃᐌ ᑳᐅᒋ​ᐃᔑᓭᐙᒡ ᑫᐐᓇᐙ ᓅᑯᒻ ᒋᑌᐱᓇᒧᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑰᐹᓯᓈᑫᐎᓂᓂ᙮ 32ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑳᐅᒋ​ᐃᓇᑭᒫᒡ ᑲᑭᓇ ᐊᐎᔭᐞ ᔕᔒᐱᑕᒧᐎᓂᓂ ᒋᑎᐯᓂᒥᑯᓂᒡ, ᐊᒦ ᐅᐌᓂ ᑳᐅᒋ​ᐃᔑᒋᑫᒡ, ᑲᑭᓇ ᐊᐎᔭᓐ ᒪᔮ ᐯᔑᑾᓐ ᒋᐅᒋᑌᐱᓇᒥᓂᒡ ᐅᑰᐹᓯᓈᑫᐎᓐ᙮ 33ᐋᐱᒋ ᑭᒋ​ᐃᔥᐯᑖᑾᓂᓂ ᑳᔑᐌᓅᑕᓂᓂᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑲᑮᑖᐌᑕᒧᐎᓐ, ᐅᑭᑫᑕᒫᐎᓐ ᑲᔦ᙮ ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᑲᔦ ᐊᐎᔭᓐ ᐅᑖᐐᑕᓰᓂ ᐋᓃᓐ ᐁᔑᐅᓀᑕᕽ, ᑳᐐᓐ ᑲᔦ ᐊᐎᔭᓐ ᐅᑖᓂᓯᑐᑕᓰᓂ ᐋᓃᓐ ᐁᔑᒋᑫᒡ! 34ᑭᒋᒪᓯᓇᐃᑲᓐ ᓴ ᐃᔑᐲᐃᑳᑌ: ᑳᐐᓐ ᓴ ᐊᐎᔭᓐ ᐅᑭᑫᑕᓰᓂ ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ ᐋᓃᓐ ᐁᓀᑕᕽ, ᑳᐐᓐ ᑲᔦ ᐊᐎᔭᓐ ᐐᑳ ᐅᑖᐐᑕᒫᑯᓰᓐ ᐋᓃᓐ ᑫᓂ​ᐃᔑᒋᑫᒡ᙮ 35ᑳᐐᓐ ᑲᔦ ᐐᑳ ᐊᐎᔭᓐ ᑫᑰᓂᓂ ᐅᒦᓂᑯᓰᓐ, ᑫᐅᒋᒪᓯᓇᐊᒪᐙᐸᓐ ᐊᐎᔭᓐ᙮ 36ᐐᓐ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓐ ᐅᑮᐅᔑᑑᓐ, ᑲᑭᓇ ᑲᔦ ᑫᑰᓂᓂ ᑮᐅᒋᐊᔮᓂ ᐐᓐ ᐅᒋ, ᐐᓐ ᑲᔦ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓂᓂ ᑮᐅᔑᑕᒫᓱ᙮ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᓴ ᓀᐱᒡ ᐃᑯ ᑕᓂᑭᒋ​ᐃᓀᑖᑯᓯ᙮ ᐁᒣᓐ᙮

will be added

X\