Maahtiyo 4

1ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᔑᐎᓂᑰᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑕᒑᑯᓂ ᐌᑎ ᐱᑾᑕᑲᒥᒃ ᒋᑲᑴᒋᐃᑯᒡ ᐃᓂ ᒪᒋᐊᔭᐋᓐ᙮ 2ᓃᒥᑕᓇ ᑕᓱᑮᔑᒃ, ᓃᒥᑕᓇ ᑕᓱᑎᐱᒃ ᑲᔦ ᑳᐐᓐ ᒋᓴᔅ ᑮᐅᒋ​ᐐᓯᓂᓰ᙮ ᐐᑫ ᑕᔥ ᑮᓅᑌᔅᑲᑌ᙮ 3ᑫᑫᑦ ᐃᑕᔥ ᒪᒋᐊᔭᐋᓐ ᐅᑮ​ᐱᓈᓯᑳᑰᓐ ᐁᑮᐃᑯᒡ: ᑮᔥᐱᓐ ᑌᐺ ᐁᔮᐎᐗᓀᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑯᓯᓴᓐ, ᑲᓅᔥ ᐅᑯ ᐊᓯᓃᒃ ᒋᐸᑴᔑᑲᓂᐎᐙᒡ, ᐁᑮᐃᑯᒡ᙮ 4ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᐃᔑ​ᓇᑴᑕᐙᓐ: ᐃᔑᐲᐃᑳᑌ: ᑳᐐᓐ ᐐᓐ ᐃᐃᒫ ᑕᐅᒋ​ᐱᒫᑎᓯᓰ ᐊᐎᔭ ᐸᑴᔑᑲᓇᓐ ᐁᑕ ᑳᐊᒸᒡ, ᐃᒫ ᑕᔥ ᐐᓐ ᑳᑕᓱ​ᐯᔑᑾᓂᓂᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᑳᐃᑭᑐᓂᒡ, ᑕᐅᒋ​ᐱᒫᑎᓯ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 5ᒦᓇᐙ ᑕᔥ ᒪᒋᐊᔭᐋᓐ ᐅᑮᐃᔑᐎᓂᑰᓐ ᐃᐃᒫ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑑᑌᓈᒥᓃᕽ ᐃᐃᒫ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ Jerusalem, ᐁᑮᐃᔑᐎᓂᑯᒡ ᒫᐗᒡ ᐃᑯ ᑳᐃᔑ​ᐃᔥᐹᓂᒃ ᐃᐃ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᒃ ᐁᑮᐃᔑ​ᓃᐸᐎᐃᑯᒡ, 6ᐁᑮᐃᑯᒡ: ᑮᔥᐱᓐ ᐁᔮᐎᐗᓀᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑯᓯᓴᓐ, ᑕᑲ ᐱᓂᐸᓂᐅᓐ, ᐋᓃᔥ ᑮᐃᔑᐲᐃᑳᑌ: ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑲ​ᑲᓅᓈᐞ ᐅᑌᒐᓬᐃᒪᐞ ᒋᑲᓇᐌᓂᒥᒀ, ᑭᑲᒥᒋᒥᓂᑰᒃ ᐃᐃᒫ ᐅᓂᒌᐙᕽ ᒋᐐᓴᑭᔑᓯᐗᓐ ᑭᓯᑎᕽ ᐃᐃᒫ ᑳᔑ​ᐊᓯᓃᑳᒃ, ᐃᔑᐲᐃᑳᑌ, ᐅᑮᐃᑰᓐ ᒪᒋᐊᔭᐋᓐ᙮ 7ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᓇᑴᑕᐙᓐ: ᒦᓇᐙ ᐃᔑᐲᐃᑳᑌ: ᑫᑯ ᑲᑴᒋᐋᑫᓐ ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ ᑭᑭᔐᒪᓂᑑᒻ ᑕᑲ ᒋᑲᓇᐌᓂᒥᓄᑴᓐ᙮ 8ᑫᔮᐱ ᐅᑮᐃᔑᐎᓂᑰᓐ ᒫᐗᒡ ᐃᑯ ᐁᔑ​ᐃᔥᐸᑎᓈᓂᒃ, ᐁᑮᐙᐸᑕᐃᑯᒡ ᑲᑭᓇ ᑎᐯᒋᑫᐎᓇᓐ ᐅᐅᒫ ᐊᑮᕽ, ᑲᔦ ᐋᓃᓐ ᒫᐗᒡ ᐁᔑ​ᑭᒋ​ᐃᓀᑖᑾᑭᓐ᙮ 9ᒦᑕᔥ ᑳᐃᑯᒡ: ᑲᑭᓇ ᐅᓄ ᑭᑲᒦᓂᓐ ᑮᔥᐱᓐ ᐅᒋᒌᑾᓃᑕᐎᔭᓐ, ᑭᒋ​ᐃᓀᓂᒥᔭᓐ ᑲᔦ᙮ 10ᒋᓴᔅ ᐅᑮᓇᑴᑕᐙᓐ: ᐃᑯᒋ ᐃᔖᓐ ᑮᓐ ᓭᑕᓐ Satan! ᒦᓇᐙ ᐃᔑᐲᐃᑳᑌ: ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ ᑭᑭᔐᒪᓂᑑᒻ ᐐᓀᑕ ᑯ ᑭᑲᑭᒋ​ᐃᓀᓂᒫ᙮ 11ᐅᑮᓇᑲᓂᑰᓐ ᑕᔥ ᐃᓂ ᒪᒋᐊᔭᐋᓐ᙮ ᐁᒐᓬᐊᐞ ᐃᑕᔥ ᐅᑮ​ᐱᓈᓯᑳᑰᐞ ᐁᑮᐐᒋᐃᑯᒡ᙮ 12ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐊᐲ ᑳᓅᑕᕽ ᒞᓇᓐ John ᐁᑮ​ᑕᑯᓂᑲᓂᐎᓂᒡ, ᑳᓬᐊᓬᐄᕽ Galilee ᐃᓇᑫ ᑮᐃᔖ᙮ 13ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᐐᓐ ᑮᑭᐱᒌᓰ ᐃᐃᒫ ᓈᓴᕒᐃᑎᕽ Nazareth᙮ ᒦᑕᔥ ᐌᑎ ᑳᐊᓂ​ᐃᔖᒡ ᐁᑮᐃᔑᑖᒡ ᐃᐃᒫ ᐆᑌᓈᕽ ᑲᐸᕒᓂᔭᒦᕽ Capernaum ᐃᐃᒫ ᒌᑭ​ᓵᑲᐃᑲᓃᕽ ᑳᓬᐊᓬᐄᕽ, ᐃᐃᒫ ᓭᐱᔪᓬᐊᓐ Zebulon ᐊᑮᕽ ᑲᔦ ᓈᐱᑕᓬᐋᐃ Naphtali ᐊᑮᕽ ᑳᐊᔮᒃ ᐆᑌᓇ᙮ 14ᒦᑕᔥ ᐅᐅ ᑳᑮᐅᒋ​ᐃᔑᓭᒃ ᒪᔮ ᐱᑯ ᒋᐃᔑᓭᓂᒃ ᑳᑮᐃᑭᑐᑯᐸᓀᓐ ᐊᐊ ᑎᐹᒋᒧᐎᓂᓂ ᐋᐃᓭᔭ Isaiah ᑳᑮ​ᑲᓅᑕᒪᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ, 15ᐃᐃᐌᓂᐗᐞ ᑳᑮᑕᔑᒫᒡ ᐃᐃᐌᓂᐗᐞ ᑳᐃᔑᑖᓂᒡ ᐃᐃᒫ ᓭᐱᔪᓬᐊᓐ ᐊᑮᕽ ᑲᔦ ᓈᐱᑕᓬᐋᐃ ᐊᑮᕽ, ᐃᐃᒫ ᒌᑫᐤ ᑭᒋᑲᒦᕽ, ᐙᐸᓄᕽ ᐃᓇᑫᑳᒻ ᒞᕒᑕᓇᐎ ᓰᐲᕽ Jordan, ᐃᐃᒫ ᑳᓬᐊᓬᐄ ᐊᑮᕽ ᐌᑎ ᑳᔑ​ᐊᔮᐙᒡ ᑳᒎᐎᐎᓯᒀ᙮ 16ᒦᑕᔥ ᐅᐅ ᑳᐃᑭᑐᒡ ᐋᐃᓭᔭ: ᐃᑭ ᑕᔥ ᑲᔥᑮᑎᐱᑲᓄᕽ ᑳᐊᔮᐙᒡ ᐅᑲ​ᐙᐸᑖᓈᐙ ᐃᐃ ᑭᒋᐙᓭᔮᓯᐎᓐ᙮ ᐃᑭ ᑲᔦ ᑳᑕᔑᐱᒫᑎᓯᐙᒡ ᐃᐃᒫ ᐊᑮᕽ ᓂᐳᐎᓐ ᑳᔑ​ᐹᑏᓇᑎᓂᓂᒃ, ᑕᐙᐸᒋᑳᑌ ᐃᐃ ᑳᐙᓭᔮᒃ᙮ 17ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᐊᐲ ᒋᓴᔅ ᑳᑮᒫᒌ​ᐸᐹᐐᑕᒫᑫᒡ ᐁᑮᐃᑭᑐᒡ: ᑴᑳᑎᓯᒃ ᑭᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓂᐙᓐ ᐅᒋ, ᐋᔕ ᐅᒋᒋᓭ ᐊᐊ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᒋᐅᔑᓯᑑᒡ ᐅᑎᐯᒋᑫᐎᓐ᙮ 18ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᒣᒀ ᐁᐱᒧᓭᒡ ᐃᐃᒫ ᑭᒋᓵᑲᐃᑲᓃᕽ ᑳᓬᐊᓬᐄ Galilee ᐅᑮᐙᐸᒫᐞ ᓃᔑᓐ 2 ᐁᐐᒋᑭᐌᔨᑎᓂᒡ ᐁᐸᑭᑕᐙᓂᒡ᙮ ᐋᓃᔥ ᑮᐸᑭᑕᐌᐎᓂᓂᓃᐎᐗᐞ᙮ ᓵᐃᒪᓐ ᐲᑕᕒ Simon Peter ᑕᔥ ᐊᐊ ᐯᔑᒃ ᑮᐃᔑᓂᑳᓱ, ᑯᑕᒃ ᐃᑕᔥ ᐁᑕᕒᐆ Andrew ᑮᐃᔑᓂᑳᓱ᙮ 19ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᐞ: ᐊᐯᔪᒃ, ᐐᒌᐎᔑᒃ! ᑳᐱ​ᐃᓇᓄᑮᔦᒃ ᐁᐸᑭᑕᐙᔦᒃ, ᓅᑯᒻ ᐃᑕᔥ ᑭᑲᒫᒌᑭᑭᓄᐊᒪᐎᓂᓂᒻ ᒋᐲᑕᒪᐎᔦᒃ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ᙮ 20ᔐᒫᒃ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᒫᒋᐐᒌᐙᐙᓐ, ᐁᑮᓇᑲᓈᐙᒡ ᑲᑭᓇ ᐅᑕᓴᐲᐙᐞ᙮ 21ᒦᓇᐙ ᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᐅᑮᐊᓂ​ᐙᐸᒫᐞ ᓃᔑᓐ ᐃᓂᓂᐗᐞ ᐁᑕᔑ​ᐸᑾᐊᓴᐲᓂᒡ ᐲᒋᒌᒫᓂᕽ ᐅᑌᑌᐙᓐ ᐁᐐᒋᐋᓂᒡ᙮ ᐃᐃ ᑕᔥ ᐃᓂᓂᐗᐞ ᑮᐐᒋᑭᐌᑎᐗᐞ ᐁᑮᐃᔑᓂᑳᓱᓂᒡ ᒌᒥᔅ James ᔑᑾ ᒞᓐ John᙮ ᐅᑌᑌᓂ ᑕᔥ ᓭᐸᑏ Zebedee ᑮᐃᔑᓂᑳᓱᐗᓐ᙮ ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮ​ᑲᓅᓈᐞ᙮ 22ᔐᒫᒃ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᓇᑲᑖᓈᐙ ᐅᒌᒫᓂᐙ, ᐅᑮᓇᑲᓈᐙᓐ ᑲᔦ ᐅᑌᑌᐙᓐ, ᐁᑮᐊᓂ​ᐐᒌᐙᐙᒡ ᒋᓴᓲᓐ᙮ 23ᒥᓯᐌ ᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᑮᐃᔖ ᐃᐃᒫ ᑳᓬᐊᓬᐄ Galilee ᐊᑮᕽ ᐁᑮ​ᐸᐹᑭᑭᓄᐊᒫᑫᒡ ᒥᓯᐌ ᒎᐗᐞ ᐅᑕᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᓃᕽ ᐁᑮᐐᑕᒫᑫᒡ ᑲᔦ ᒥᓍᒋᒧᐎᓐ ᐃᐃᐌ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐐᐸ ᑳᐐᐅᔑᓯᑑᒡ ᐅᑎᐯᒋᑫᐎᓐ, ᐁᑮᒥᓄᐊᔮᐋᒡ ᑲᔦ ᑲᑭᓇ ᑳᐋᑯᓯᓂᒡ ᐋᓃᓐ ᐃᑯ ᐁᐃᓈᐱᓀᓂᒡ᙮ 24ᒥᓯᐌ ᑕᔥ ᑮᓅᑖᑳᓂᐎ ᐃᐃᒫ ᓰᕒᐃᔭ Syria ᐊᑮᕽ, ᐋᐱᒋ ᑕᔥ ᑮᐹᑏᓄᐗᐞ ᑳᑮᐲᑕᒪᐎᓐᒡ ᐃᐃ ᐅᑖᑯᓰᐞ ᐯᐸᑳᓐ ᐁᐃᓈᐱᓀᓂᒡ᙮ ᐃᑭ ᑕᔥ ᐅᑖᑯᓰᒃ ᐋᓂᑕ ᒪᒋᐊᒑᑾᐞ ᐅᑮ​ᑭᑭᔥᑳᑯᐙᐞ, ᐋᓂᑕ ᑲᔦ ᑮᐅᒋᐱᓂᑯᐙᐱᓀᐗᐞ, ᐋᓂᑕ ᑲᔦ ᑮᒪᒫᒋᑯᐙᐱᓀᐗᐞ᙮ ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᑲᑭᓇ ᐅᑮᒥᓄᐊᔮᐋᐞ᙮ 25ᐋᐱᒋ ᑮᐹᑏᓄᐗᐞ ᑳᑮᐱᒥᓂᔕᐅᑯᒡ᙮ ᐃᐃᒫ ᑕᔥ ᑮᐅᒌᐗᐞ ᑳᓬᐊᓬᐄ ᐊᑮᕽ, ᐌᑎ ᑲᔦ ᒥᑖᓱ ᐆᑌᓈᐎ ᐊᑮᕽ Decapolis, ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ Jerusalem, ᒎᑏᔮᑳᕽ Judea, ᐌᑎ ᑲᔦ ᐊᑮᕽ ᐊᑳᒪᔭᐄ ᒞᕒᑕᓇᐎ ᓰᐲᕽ Jordan᙮

will be added

X\