Maahtiyo 21

1ᐊᐲ ᑕᔥ ᑫᑳ ᐁᐊᓂ​ᑕᑯᔑᓄᐙᒡ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ Jerusalem, ᐅᑮᐊᓂ​ᐅᑎᑖᓈᐙ ᐯᐸᒋ Bethphage ᑳᑮᐃᔑᓂᑳᑌᓂᒃ ᑳᑮᐃᔑᑖᓂᐗᓂᓂᒃ᙮ ᐃᐃ ᓴ ᐯᐸᒋ ᑮᐃᔑᐊᔮᒪᑲᓐ ᐃᐃᒫ ᑳᑮᐃᔑ​ᐱᑾᑎᓈᒃ ᐋᓬᐃᑉ Olive ᑭᑎᑳᓈᑎᑯᑳᕽ ᑳᑮᐃᔑᓂᑳᑌᓂᒃ᙮ ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᓃᑳᓂᓂᔕᐙᐞ ᓃᔑᓐ 2 ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ, 2ᐅᐅ ᐁᑮᐃᓈᒡ: ᐊᓂ​ᓃᑳᓂ​ᐃᔖᒃ ᑳᒪᑗᐊᔮᒃ ᑳᐃᔑᑖᓂᐗᕽ, ᑭᑲᐙᐸᒫᐙ ᑕᔥ ᒫᔑᒥᑕᑎᒻ ᒋᐐᒋᓴᑳᑯᐱᓲᒫᒡ ᐃᓂ ᒫᔑᒥᑕᑎᒨᓴᓐ᙮ ᐋᐸᐅᑾᒃ ᑕᔥ ᐲᓈᑫᒀᓂᒃ᙮ 3ᑮᔥᐱᓐ ᑕᔥ ᐊᐎᔭ ᑫᑰᓂᓂ ᐃᓂᓀᒃ, ᒦᓴ ᑫᐃᓀᒃ: ᓂᑑᑭᒫᒥᓈᓐ ᐅᔕ ᐅᐐᐋᐸᒋᐋᐞ, ᔐᒫᒃ ᑕᔥ ᐅᑲ​ᐲᒋᓂᔕᐙᐞ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 4ᒦᑕᔥ ᐅᐅ ᑳᐅᒋ​ᐃᔑᓭᒃ, ᒋᐃᔑᓭᓂᒃ ᑳᑮᐃᑭᑐᓂᑯᐸᓀᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᐹᒋᒧᐎᓂᓃᒪᓐ: 5ᐐᑕᒪᐎᑾᒃ ᐃᑭ ᓵᔭᓐ Zion ᐆᑌᓈᕽ ᑳᐊᔮᐙᒡ, ᐃᓇᔥᑫ ᐙᐸᒥᒃ ᑭᑭᒋᐅᑭᒫᒥᐙ, ᑭᐱᓈᓯᑳᑯᐙ! ᐋᐱᒋ ᓅᑳᑎᓯ, ᐁᐱᒥᐗᓈᓱᒡ ᐃᐃᒫ ᒫᔑᒥᑕᑎᒧᕽ, ᐁᐱᒥᐗᓈᓱᒡ ᐃᐃᒫ ᒫᔑᒥᑕᑎᒨᓯᕽ, ᒫᔑᒥᑕᑎᒻ ᐅᑑᔥᑲᔭᐋᓯᒪᓐ᙮ 6ᒦᑕᔥ ᐃᑭ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᑳᐊᐎ​ᐃᔑ​ᐃᔑᒋᑫᐙᒡ ᐋᓃᓐ ᑳᐃᑯᐙᒡ ᒋᓴᓲᓐ᙮ 7ᐅᑮ​ᐲᓈᐙᓐ ᑕᔥ ᒫᔑᒥᑕᑎᒨᓐ, ᐃᓂ ᑲᔦ ᒫᔑᒥᑕᑎᒨᓴᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ​ᐗᑭᑕᑑᐙᒡ ᐅᑲᔥᑮᑮᐎᓂᐙᓐ; ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᑳᐃᔑ​ᐊᐸᐱᓂᒡ ᒋᓴᓲᓐ᙮ 8ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ ᐁᑮ​ᐹᑏᓄᐙᒡ ᐅᑮ​ᑕᔗᑭᓯᑑᓈᐙᓐ ᐅᑲᔥᑮᑮᐎᓂᐙᓐ ᐃᐃᒫ ᒦᑲᓈᕽ᙮ ᐋᓂᑕ ᑕᔥ ᐅᑮ​ᑮᔥᑭᑲᐋᓈᐙᓐ ᐗᑎᑾᓇᓐ ᐁᑮᐊᐸᑭᑑᐙᒡ ᒦᑲᓈᕽ ᑳᐐᐱ​ᐃᔖᓂᒡ ᒋᓴᓲᓐ᙮ 9ᑳᐹᑏᓄᐙᒡ ᑕᔥ ᑳᑮᓃᑳᓂᔥᑲᐙᐙᒡ, ᐅᑖᓈᕽ ᑲᔦ ᑳᑮᐱᒧᓭᐙᒡ ᑮᐃᔑ​ᔖᔖᑯᐌᐗᒃ: ᐅᓵᓇ! ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ᙮ ᑕᓇᓈᑯᒫ ᐊᐊ ᑌᐱᑎᕽ ᑳᐅᑕᑳᓀᓯᒡ᙮ ᔕᐌᑖᑯᓯ ᓴ ᐊᐊ ᑳᐱ​ᑕᑯᔑᕽ ᐅᑎᔑᓂᑳᓱᐎᓂᓃᕽ ᐃᓂ ᑌᐯᒋᑫᓂᒡ᙮ ᑕᓇᓈᑯᒫ ᑭᔐᒪᓂᑑ! 10ᐊᐲ ᑕᔥ ᐁᑮᐊᓂ​ᑕᑯᔑᕽ ᐃᐃᒫ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ, ᑲᑭᓇ ᓴ ᐊᐎᔭᒃ ᑮᑭᒋ​ᐃᓉᐎᐃᑎᐗᒃ ᐁᑮᐃᑭᑐᐙᒡ: ᐊᐌᓀᓐ ᑕᔥ ᐊᐊ? 11ᑳᐹᑏᓄᐙᒡ ᑕᔥ ᑳᑮᐱ​ᐐᒌᐙᐙᒡ ᒋᓴᓲᓐ ᑮᓇᑴᔖᑯᐌᐗᒃ: ᒦᓴ ᐗᐊ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᑳᑲᓅᒋᑫᑕᒪᐙᒡ, ᒋᓴᔅ ᑳᐃᔑᓂᑳᓱᒡ, ᓈᓴᕒᐃᑦ Nazareth ᐆᑌᓈᕽ, ᑳᓬᐊᓬᐄ Galilee ᐊᑮᕽ ᑳᐅᒌᒡ, ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ᙮ 12ᒋᓴᔅ ᑮᐲᑎᑫ ᐃᐃᒫ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ, ᐁᑮ​ᓵᓵᑭᒋᓂᔕᐙᒡ ᑲᑭᓇ ᐃᐃ ᑳᑮᐊᑖᐌᐎᑲᒥᑯᑫᓂᒡ ᑲᔦ ᑳᑮᐊᑖᐌᓂᒡ ᐃᐃᒫ ᐲᒋ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ, ᐁᑮᐅᐱᒣᐌᐱᓇᕽ ᑑᐳᐎᓈᑰᓐ ᑳᑮᐃᔑ​ᐊᔮᓂᒡ ᐃᐃ ᑳᒣᔥᑯᑑᓂᑫᓂᒡ, ᐁᑮᐅᐱᒣᐌᐱᓇᕽ ᑲᔦ ᑌᓴᐱᐎᓇᓐ ᑳᑮᐃᔑ​ᐊᔮᓂᒡ ᐃᐃ ᑳᑮᐊᑖᐙᑫᓂᒡ ᐅᒦᒦᐞ᙮ 13ᐅᑮᐃᓈᐞ ᐃᑕᔥ: ᒦᓴ ᐁᔑᐲᐃᑳᑌᒃ ᑭᒋᒪᓯᓇᐃᑲᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐁᑮᐃᑭᑐᒡ: ᓂᐙᑳᐃᑲᓐ ᓴ ᑕᐃᔑᓂᑳᑌ ᐊᓇᒥᐁᐙᑳᐃᑲᓐ, ᑮᓇᐙ ᑕᔥ ᐁᐃᔑᓈᑯᑑᔦᒃ ᑖᐱᔥᑰ ᒋᐅᑳᓱᐎᑲᒥᑯᐙᒡ ᐅᒪᑲᒒᔥᑲᒃ! 14ᑳᐙᐱᓯᓂᒃ ᐃᐃ ᑲᔦ ᑳᒫᑭᓯᓂᒡ ᐅᑮ​ᐱᓈᓯᑳᑰᐞ ᐃᐃᒫ ᐲᒋ ᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ, ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ​ᒥᓄᐊᔮᐋᒡ᙮ 15ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᒃ, ᐃᑭ ᑲᔦ ᑳᑭᑭᓄᐊᒫᑫᐙᒡ ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ ᑮᓂᔥᑳᑎᓯᐗᒃ ᐁᐙᐸᑕᒧᐙᒡ ᐋᓃᓐ ᒋᓴᓲᓐ ᑳᑮᐃᔑ​ᒫᒪᑳᒋᒋᑫᓂᒡ, ᐃᐃ ᑲᔦ ᐊᐱᓅᒌᔕᐞ ᐁᑮ​ᔖᑯᐌᓂᒡ ᐃᐃᒫ ᐲᒋ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ: ᑕᓇᓈᑯᒫ ᐊᐊ ᑌᐱᑎᕽ ᑳᐅᑕᑳᓀᓯᒡ! 16ᒦᑕᔥ ᑳᐃᓈᐙᒡ ᒋᓴᓲᓐ: ᑭᓅᑕᐙᒃ ᐃᓇ ᐁᑭᑐᐙᒡ? ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᔑ​ᓇᑴᑕᐙᐞ: ᒦᓇᑫ ᓂᓅᑕᐙᒃ᙮ ᑳᐐᓐ ᐃᓇ ᑭᑑᒋ​ᐊᓇᒥᑑᓰᒻ ᐅᐅ ᐁᔑᐲᐃᑳᑌᒃ: ᑭᑮᐃᔑ​ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᒃ ᐃᓴ ᐃᑭ ᐊᐱᓅᒌᔕᒃ, ᐴᔥᑫ ᑲᔦ ᑳᓅᓂᐙᒡ, ᒋᓂᑖᑾᔭᒃ​ᓇᓈᑯᒥᐌᐙᒡ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 17ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᑳᐃᔑ​ᓇᑲᓈᒡ, ᐃᐃᒫ ᐆᑌᓈᕽ ᐁᑮᐅᒋ​ᒫᒑᒡ᙮ ᐌᑎ ᑕᔥ ᐯᑕᓃᕽ Bethany ᑮᐃᔖ ᐁᑮᐊᑕ​ᓂᐹᒡ᙮ 18ᐁᐊᓂ​ᐙᐸᓂᓂᒃ ᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᑮᑮᐌᐃᔖ ᐌᑎ ᑭᒋᐆᑌᓈᕽ᙮ ᐁᓂᐱᒥ​ᐊᔮᒡ ᑕᔥ ᑮᓅᑌᐐᐐᓯᓂ᙮ 19ᐁᐙᐸᒫᒡ ᐃᑕᔥ ᔔᒥᓂ ᑭᑎᑳᓈᑎᑰᓐ ᐱᒃ fig ᐁᑎᓄᐙᑎᑯᐎᓂᒡ, ᐁᑮᒥᑲᓯᒃ ᑕᔥ ᑫᑰᓂᓂ, ᐊᓃᐲᔕᓐ ᐁᑕ, ᒦᑕᔥ ᑳᑮᐃᓈᒡ ᐃᓂ ᒥᑎᑰᓐ: ᑳᐐᓐ ᐃᓴ ᒦᓇᐙ ᐐᑳ ᑭᑲᔔᒥᓂᐎᓰ᙮ ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᔐᒫᒃ ᐊᐊ ᒥᑎᒃ ᑳᐃᔑ​ᐹᓱᒡ᙮ 20ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᑕᔥ ᑮᒫᒪᑳᑌᑕᒨᒃ ᐁᐙᐸᒫᐙᒡ ᒥᑎᑰᓐ ᑳᐃᔑᓭᓂᒡ, ᐁᑮᐃᑭᑐᐙᒡ: ᐌᑯᓀᓐ ᐌᒋᑭᔒᐹᓱᒡ ᐊᐊ ᒥᑎᒃ? 21ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᐞ: ᒦ ᓴ ᐱᑯ ᐁᔑ​ᑌᐺᔮᓐ ᐅᐅ ᑳᐃᓂᓇᑰᒃ, ᑮᔥᐱᓐ ᑌᐺᔦᑕᒣᒃ, ᐋᓉᑕᓯᐌᒃ ᑲᔦ, ᑭᑖ​ᑲᔥᑭᑑᒻ ᒋᐃᔑᒋᑫᔦᒃ ᑖᐱᔥᑰ ᑳᑮᑑᑕᐗᒃ ᐊᐊ ᔔᒥᓂᑭᑎᑳᓈᑎᒃ᙮ ᑳᐐᓐ ᐁᑕ ᐃᐃ ᑭᑖᐃᔑ​ᑲᔥᑭᑑᓰᒻ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᓴ ᐃᑕᒣᒃ ᐃᐃ ᐱᑾᑎᓈ: ᒪᔮᐐᓐ, ᐊᑕᐸᑯᐲᒀᔥᑾᓂᓐ ᑭᒋᑲᒦᕽ, ᒦᓴᐃ ᑫᐃᔑᓭᑭᐸᓐ᙮ 22ᑮᔥᐱᓐ ᑌᐺᑕᒣᒃ, ᑭᑲᒦᓂᑰᐎᓯᒻ ᐌᑯᓀᓂᑯ ᑫᑲᑴᑗᔦᒃ ᐊᐲ ᐊᓇᒥᐋᔦᒃ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 23ᒦᓇᐙ ᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᐅᑮ​ᐱᑮᐌ​ᓈᓯᑳᓐ ᐃᐃ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᒃ᙮ ᒣᒀ ᑕᔥ ᐁᑭᑭᓄᐊᒫᑫᒡ, ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᐞ ᐃᐃ ᑲᔦ ᑳᓃᑳᓂᓯᓂᒡ ᒎᐗᐞ, ᐅᑮ​ᐱᓈᓯᑳᑰᐞ ᐁᑮᐃᔑ​ᑲᑴᒋᒥᑯᒡ: ᐌᑯᓀᓐ ᑎᓄ ᑲᔥᑭᐁᐎᓯᐎᓐ ᑳᐋᐸᒋᑑᔭᓐ ᐅᓄ ᑳᐃᔑᒋᑫᔭᓐ? ᐊᐌᓀᓐ ᑲᔦ ᑳᒦᓂᒃ ᐃᐃ ᑲᔥᑭᐁᐎᓯᐎᓐ? 24ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᔑ​ᓇᑴᑕᐙᐞ: ᐯᔑᒃ ᑕᔥ ᑫᑰᓐ ᑫᓃᓐ ᑭᐐ​ᑲᑴᒋᒥᓂᓂᒻ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᓇᑴᑕᐎᔦᒃ, ᑭᑲᐐᑕᒪᐎᓂᓂᒻ ᑕᔥ ᐌᑯᓀᓐ ᑎᓄ ᑲᔥᑭᐁᐎᓯᐎᓐ ᑳᐅᒋ​ᐃᔑᒋᑫᔮᓐ ᐅᐅ ᑳᐃᔑᒋᑫᔮᓐ᙮ 25ᐋᑎ ᑳᐅᒌᓂᒃ ᐊᐊ ᒞᓐ John ᐅᓰᑲᐊᑖᑫᐎᓐ? ᑭᔐᒪᓂᑑᕽ ᐃᓇ ᑯᒫ ᑲᔦ ᐃᓂᓃᑳᕽ? ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ​ᒫᒌ​ᑲᑲᓅᓂᑎᓂᒡ ᐁᑮᐗᐙᓀᑕᒥᓂᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᑭᑐᓂᒡ: ᑮᔥᐱᓐ ᐃᑭᑐᔭᕽ ᑭᔐᒪᓂᑑᕽ, ᑭᑲᐃᑯᓈᓐ ᑕᔥ ᐌᑯᓀᓐ ᑕᔥ ᑳᐅᒋ​ᑌᐺᑕᐙᓯᐌᒃ ᐊᐊ ᒞᓐ? 26ᑮᔥᐱᓐ ᑲᔦ ᐃᑭᑐᔭᕽ ᐃᓂᓃᑳᕽ, ᑭᑯᓵᓈᓂᒃ ᐃᓴ ᐃᑭ ᑳᐹᑏᓄᐙᒡ, ᐋᓃᔥ ᑲᑭᓇ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᐹᒋᒧᐎᓂᓃᒪᓐ ᐅᑎᓇᑭᒫᐙᓐ ᐃᓂ ᒞᓇᓐ, ᑮᐃᑭᑐᐗᐞ᙮ 27ᒦᑕᔥ ᑳᐃᑯᒡ ᒋᓴᔅ: ᑳᐐᓐ ᓂᑭᑫᑕᓰᒥᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᓈᒡ: ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᑫᓃᓐ ᑭᑲᐐᑕᒪᐎᓯᓅᓂᓂᒻ ᐌᑯᓀᓐ ᑎᓄ ᑲᔥᑭᐁᐎᓯᐎᓐ ᑳᐋᐸᒋᑑᔮᓐ ᐅᐅ ᑳᐃᔑᒋᑫᔮᓐ᙮ 28ᐋᓃᓐ ᐁᓀᑕᒣᒃ? ᑮᐊᔮ ᓴ ᐃᓂᓂ ᐁᑮᓃᔑᓂᒡ 2 ᐅᑯᓯᓴᐞ᙮ ᐅᑮᐃᓈᓐ ᑕᔥ ᐃᓂ ᑳᑮᓴᓰᑭᓯᓂᒡ: ᓂᑯᓯᔅ, ᑕᑲ ᐊᑕᐗᓄᑮᓐ ᔔᒥᓈᑎᑯᐎᑭᑎᑳᓂᕽ ᓅᑯᒻ ᑳᑮᔑᑲᒃ᙮ 29ᒦᑕᔥ ᑳᐃᑯᒡ: ᑕᑲ ᒦᐃ᙮ ᓈᓈᑫ ᑕᔥ ᑮᐋᑌᑕᒨᓐ, ᐁᑮᐊᑕ​ᐗᓄᑮᓂᒡ᙮ 30ᐅᑌᑌᒫ ᑕᔥ ᐅᑮᓈᓯᑲᐙᓐ ᐃᓂ ᑯᑕᒃ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᐁᑮᐃᓈᒡ ᒋᐊᑕᐗᓄᑮᓂᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᑯᒡ: ᐊᐤ, ᓂᑲ​ᐃᔖ᙮ ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᑮᐃᔖᓰᐗᓐ᙮ 31ᐋᓐ ᐁᓀᑕᒣᒃ ᐊᐊᐌᑎ ᐅᑯᓯᓯᒫ ᑳᐃᔑᒋᑫᒡ ᑳᑮᐃᔑ​ᒥᓴᐌᑕᒥᓂᒡ ᐅᑌᑌᓐ? ᒦᑕᔥ ᑳᐃᑯᒡ: ᑳᓴᓰᑭᓯᒡ ᒫᐐᓐ᙮ ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᐊᓂ​ᐃᓈᐞ: ᑌᐺ ᑭᐐᑕᒪᐎᓂᓂᒻ, ᑳᑎᐸᐃᑫᐃᐌᐙᒡ, ᐱᔑᒀᒋᑴᒃ ᑲᔦ ᑭᑖᒋᓇᐃᑯᐙᒃ ᐁᐅᑑᑭᒫᑲᑖᑯᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ 32ᒞᓐ John ᓰᑲᐊᑖᑫᐎᓂᓂ ᐅᔕ ᑮᐲᔖ ᐁᑮᐙᐸᑕᐃᓀᒃ ᐃᐃ ᑫᑮᐃᔑᑾᔭᒀᑎᓯᔦᑭᐸᓐ᙮ ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᑭᑮ​ᑌᐺᑕᐙᓯᐙᐙ᙮ ᐃᑭ ᑕᔥ ᐐᓐ ᑳᑎᐸᐃᑫᐃᐌᐙᒡ ᐃᑭ ᑲᔦ ᐱᔑᒀᒋᑴᒃ ᐅᑮ​ᑌᐺᑕᐙᐙᓐ᙮ ᑮᓇᐙ ᑕᔥ ᐐᓐ ᒥᓴᐙ ᑯ ᐁᑮᐙᐸᒣᒀ ᑳᐐᓐ ᑭᑮᐋᑌᑕᓰᒻ, ᐴᔥᑫ ᓈᑫ ᐱᑯ ᒋᑮ​ᑌᐺᑕᒣᑭᐸᓐ᙮ 33ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᑮᐃᑭᑐ: ᐱᓯᑕᐎᔑᒃ ᒦᓇᐙ ᐁᐐᐊᐌᒋᑫᔮᓐ᙮ ᑮᐊᔮ ᓴ ᑭᑎᑫᐎᑭᒫ ᐁᑮ​ᑭᑎᑳᓈᒡ ᔔᒥᓇᐞ ᑳᐃᔑ​ᑭᑎᑳᓱᓂᒡ ᐅᔔᒥᓂᑭᑎᑳᓂᕽ᙮ ᐊᓯᓃᐞ ᐃᑕᔥ ᑲᔦ ᐅᑮᐙᑳᔮᐱᑭᔑᒫᐞ ᐅᑭᑎᑳᓂᕽ ᐁᑮᒣᓂᑲᓂᑫᒡ᙮ ᑮᐙᓂᑫ ᑲᔦ ᑫᑕᔑᓰᔅᑯᐲᑭᔥᑲᐎᒥᓐᒡ ᐃᐃ ᔔᒥᓇᐞ, ᐅᓵᐱᐎᓐ ᑲᔦ ᐅᑮᐅᔑᑑᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ​ᐊᐎᐋᒡ ᐅᑭᑎᑫᐞ ᒋᓈᑲᒋᑕᒫᑯᒡ, ᐹᓂᒫ ᑫᐐᓐ ᐃᐃᒫ ᒣᔥᑾᒡ ᒋᐅᒋ​ᐅᑎᓯᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ​ᒫᒑᒡ᙮ 34ᐊᐲ ᑕᔥ ᐁᐅᒋᒋᓭᓂᒃ ᒋᒪᐎᔂᓱᓂᒡ ᐃᐃ ᔔᒥᓇᐞ, ᐅᑮᐃᔑᓂᔕᐙᐞ ᐃᓴ ᐅᑕᓄᑮᐋᑲᓇᐞ ᐃᐃᒫ ᑳᐃᔑ​ᑭᑎᑳᓱᓂᒡ ᔔᒥᓇᐞ ᑫᐐᓐ ᐃᐃᒫ ᐁᐐᐅᑎᓯᒡ ᒥᓂᒃ ᑫᑮᐅᑎᓯᐸᓐ᙮ 35ᑳᑮᐊᐎᐃᑣ ᑕᔥ ᐅᑮᐅᑎᑎᓈᐙᐞ ᐃᐃ ᐊᓄᑮᐋᑲᓇᐞ, ᐁᑮ​ᑭᒋᓃᐗᓇᐙᐙᒡ ᐯᔑᒃ, ᐁᑮᓂᓵᐙᒡ ᐃᓂ ᑯᑕᒃ ᐯᔑᒃ, ᐁᑮ​ᐸᐲᒶᓯᓇᐋᐙᒡ ᑲᔦ ᐯᔑᒃ᙮ 36ᒦᓇᐙ ᑕᔥ ᐊᐊ ᑭᑎᑫᐎᑭᒫ ᐅᑮᐃᔑᓂᔕᐙᐞ ᐅᑕᓄᑮᐋᑲᓇᐞ ᐊᐗᔑᒣ ᐁᑮ​ᐹᑏᓄᓂᒡ, ᒦᑕᔥ ᐃᑭ ᑭᑎᑫᐎᓂᓂᐗᒃ ᐯᔑᑾᓐ ᑳᑑᑕᐙᐙᒡ᙮ 37ᐃᔥᒀᒡ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᔑᓂᔕᐙᓐ ᐅᑯᓯᓴᓐ, ᐁᑮᐃᑭᑐᒡ: ᐅᑲ​ᑭᑌᓂᒫᐙᓐ ᐃᓴ ᐃᓂ ᓂᑯᓯᓴᓐ᙮ 38ᐊᐲ ᑕᔥ ᑭᑎᑫᐎᓂᓂᐗᒃ ᐁᐙᐸᒫᐙᒡ ᐃᓂ ᐅᑯᓯᓯᒫᓐ, ᒦᑕᔥ ᑳᐃᑭᑐᐙᒡ: ᒦᓴ ᐃᓂ ᑭᑎᑫᐎᑭᒫ ᐅᑯᓯᓴᓐ᙮ ᐊᐯᔪᒃ ᑕᑲ ᓂᓯᒫᑖᓂᓐ, ᒋᐊᔮᐗᕽ ᐃᐃ ᑳᐐ​ᑎᐱᓇᐌᐎᓯᓂᒡ! 39ᒦᑕᔥ ᐅᑮᐅᑎᑎᓈᐙᓐ, ᐁᑮ​ᓵᑭᒋᐌᐱᓈᐙᒡ ᐃᐃᒫ ᑭᑎᑳᓂᕽ, ᐁᑮᓂᓵᐙᒡ ᑲᔦ᙮ 40ᐋᓃᓐ ᑕᔥ ᑫᑑᑕᐙᒡ ᐊᐊ ᑭᑎᑫᐎᑭᒫ ᑳᑎᐯᑕᕽ ᔔᒥᓂᑭᑎᑳᓂᓂ ᐃᐃ ᑳᑮᐊᐎᐋᒡ ᐊᐲ ᑕᑯᔑᕽ? ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 41ᒦᑕᔥ ᑳᐃᑯᒡ: ᑫᑫᑦ ᐃᓴ ᒫᐐᓐ ᐅᑲ​ᑲᒀᑕᑭᓂᓵᐞ ᐃᐃ ᒪᒋᑭᑎᑫᐎᓂᓂᐗᐞ, ᑯᑕᒃ ᑕᔥ ᑭᑎᑫᐎᓂᓂᐗᐞ ᐅᑲᐊᐎᐋᐞ ᑫᒦᓂᑯᒡ ᑫᑮᐅᒋ​ᐅᑎᓯᐸᓐ ᐊᐲ ᒪᐎᔂᓂᐗᓂᓂᒃ, ᑮᐃᑭᑐᐗᐞ᙮ 42ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᐞ: ᑳᐐᓐ ᐃᓇ ᑭᑐᒋ​ᐊᓇᒥᑑᓰᒻ ᑳᐃᔑᐲᐃᑳᑌᒃ ᑫᑌᒪᓯᓇᐃᑲᓂᕽ? ᐃᓂ ᓴ ᐊᓯᓃᓐ ᑳᑮᐋᓇᐌᓂᒫᐙᒡ ᐃᑭ ᐅᐙᑳᐃᑫᒃ ᒦᓴ ᐊ ᒫᐗᒡ ᑳᑮᑭᒋ​ᐃᓀᑖᑯᓯᒡ ᐊᓯᓐ᙮ ᐋᓃᔥ ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ ᐃᐃ ᐅᑎᔑᒋᑫᐎᓐ᙮ ᐋᐱᒋ ᑕᔥ ᒫᒪᑳᓯᓈᑾᓐ, ᐃᔑᐲᐃᑳᑌ᙮ 43ᒦᑕᔥ ᐅᐅᐌ ᐌᒋ​ᐃᓂᓇᑰᒃ: ᑭᑲᒪᑲᒥᑰᒻ ᐃᓴ ᐃᐃ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᐯᒋᑫᐎᓐ ᒣᔥᑾᒡ ᒋᒦᓂᑣ ᐃᑭ ᑯᑕᒃ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ ᑫᓈᑯᑑᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᑳᐊᑕᐌᑕᒥᓂᒡ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 44[ᐊᐌᓀᓐ ᓴ ᑫᐸᑭᔑᕽ ᐃᐃᒫ ᐗᑭᒋᐊᓯᓐ ᑕᐱ​ᑭᔥᑭᔑᓐ᙮ ᐊᐊ ᑕᔥ ᑫᐸᑕᑯᔥᑳᑯᒡ ᐃᓂ ᐊᓯᓃᓐ, ᐐᑫ ᑕᔑᑯᔥᑰᓱ, ᑖᐱᔥᑰ ᑫᑰᓐ ᑳᐹᔥᑭᓀᓭᒃ ᑕᐃᔑᓈᑯᓯ᙮] 45ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᒃ ᑕᔥ, ᐯᕒᐊᓰᒃ Pharisees ᑲᔦ, ᐁᑮᓅᑕᐙᐙᒡ ᒋᓴᓲᓐ ᐅᐅ ᐁᐃᔑ​ᐊᐌᒋᑫᓂᒡ, ᐅᑮ​ᑭᑫᑖᓈᐙ ᓴ ᐐᓇᐙ ᐁᑮ​ᑕᔑᒥᑯᐙᒡ᙮ 46ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ​ᑲᑴᑕᑯᓈᐙᒡ, ᔖᑰᒡ ᐃᑕᔥ ᐅᑮ​ᑯᓵᐙᐞ ᐃᐃ ᑳᑮᐹᑏᓄᓂᒡ, ᐋᓃᔥ ᐅᑮᐃᓇᑭᒫᓂ ᐃᓂ ᒋᓴᓲᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᐹᒋᒧᐎᓂᓃᒪᓐ ᐁᑎᓄᐎᓂᒡ᙮

will be added

X\