Maahtiyo 14

1ᒦᔥ ᐯᔑᑾᓐ ᐊᐲ ᐁᕒᐊᑦ Herod ᑳᑮᐋᓂᑫᐎᑭᒫᐎᐃᒡ ᐃᐃᒫ ᑳᓬᐊᓬᐄᕽ Galilee, ᑮᓈᓅᑕᒻ ᐁᐃᓈᒋᒥᒥᓐᒡ ᐃᓂ ᒋᓴᓲᓐ᙮ 2ᒦᑕᔥ ᑳᐃᓈᒡ ᐅᑕᓄᑮᐋᑲᓇᐞ: ᒦ ᓴ ᐊᐌ ᒞᓐ John ᓰᑲᐊᑖᑫᐎᓂᓂ ᐁᑮ​ᑮᐌᐱᒫᑎᓯᒡ, ᒦ ᒫᐐᓐ ᐃᐃᐌ ᑳᐅᒋ​ᐊᔮᒡ ᒪᔥᑲᐎᓰᐎᓐ ᑳᐅᒋ​ᓈᑯᑑᒡ ᒫᒪᑳᒋᒋᑫᐎᓇᓐ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 3ᒦᑕᔥ ᐅᐅᐌ ᒞᓐ ᑳᑮᐅᒋ​ᑭᐸᐃᑲᓂᐎᑯᐸᓀᓐ, ᐁᕒᐊᑦ ᑮᐐᐎᑯᐸᓐ ᐃᓂ ᐃᑴᐗᓐ ᐃᕒᐆᑎᔭᓴᓐ Herodias, ᐃᓂ ᐐᒋᑭᐌᔭᓐ ᐱᓬᐊᑉ Philip ᐐᐎᓂ᙮ 4ᒞᓐ ᑕᔥ ᑮᐃᓈᑯᐸᓐ ᐃᓂ ᐁᕒᐊᑕᓐ: ᑳᐐᓐ ᑭᑖ​ᐃᔑᒋᑫᓰ ᐃᐃ ᑳᐃᔑᒋᑫᔭᓐ ᒋᐅᑖᐱᓂᒪᒡ ᑮᒋᑭᐌᓯ ᐱᓬᐊᑉ ᐐᐗᓐ, ᒦᐃ ᑳᐃᓈᑯᐸᓀᓐ᙮ 5ᐁᕒᐊᑦ ᐃᓴ ᐐᓂᓵᑯᐸᓐ ᒞᓇᓐ ᔖᑰᒡ ᐃᑕᔥ ᐅᑮ​ᑯᓵᐞ ᒎᐗᐞ ᐋᓃᔥ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᐹᒋᒧᐎᓂᓃᒪᓐ ᐅᑮᐃᓀᓂᒫᓂ ᒞᓇᓐ᙮ 6ᐊᐲ ᑕᔥ ᐁᕒᐊᑦ ᐁᑮ​ᑎᐱᔥᑲᕽ, ᐃᕒᐆᑎᔭᔅ ᐅᑖᓂᓴᓐ ᑮᓃᒥᐗᓐ ᐁᓈᓴᒪᐱᐙᒡ, ᐁᕒᐊᑦ ᐃᑕᔥ ᐐᑫ ᑮᒥᓉᑕᒻ᙮ 7ᐅᑮᐊᔓᑕᒪᐙᓐ ᑕᔥ ᐃᓂ ᐅᔥᑭᓃᑭᑴᓐ ᐁᐐ​ᒦᓈᒡ ᐌᑯᓀᓂᑯ ᑫᑲᑴᒋᒥᑯᒡ᙮ 8ᐁᑮ​ᑭᑭᓄᐊᒫᑯᒡ ᐃᑕᔥ ᐅᒫᒫᓐ ᐊᐊ ᐅᔥᑭᓃᑭᑴ, ᒦᐃ ᑳᐃᑭᑐᒡ: ᒞᓐ ᓰᑲᐊᑖᑫᐎᓂᓂ ᐅᑎᒀᓐ ᒦᔑᔑᓐ ᐅᐅᒫ ᔐᒫᒃ ᐅᓈᑲᓂᕽ ᒋᐲᒋᑳᑌᒃ, ᐁᑮᐃᑭᑐᒡ᙮ 9ᑭᒋᐅᑭᒫ ᑕᔥ ᐐᑫ ᑮᒥᒋᓇᐌᓯ᙮ ᐋᔕ ᑕᔥ ᐁᑮ​ᐹᑲᒋ​ᐊᔓᑕᒫᑫᒡ, ᐁᐹᑏᓄᓂᒡ ᑲᔦ ᑳᑮᒪᐗᑎᓯᑯᒡ, ᑮᐃᑭᑐ ᐱᓵᓂᑯ ᒋᒦᓂᒥᓐᒡ ᐃᓂ ᐅᔥᑭᓃᑭᑴᓐ ᑳᑮᐃᔑ​ᑲᑴᑗᓂᒡ᙮ 10ᑭᒋᐅᑭᒫ ᑕᔥ ᑮᐊᓅᑮ ᒋᑮᔥᑭᑴᑕᐅᒥᓐᒡ ᒞᓇᓐ ᐃᐃᒫ ᑭᐸᐅᑏᐎᑲᒥᑯᕽ᙮ 11ᐅᓈᑲᓂᕽ ᐃᑕᔥ ᑮᐃᔑ​ᐲᑕᒪᐙ ᐃᐃᐌᓂ ᐅᑎᑾᓂᒫ᙮ ᐅᔥᑭᓃᑭᑴ ᑕᔥ ᑮᒦᓈᑲᓂᐎ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ​ᒦᓈᒡ ᐃᓂ ᐅᒫᒫᓐ᙮ 12ᒞᓐ ᐃᑕᔥ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᑮᐱ​ᑕᑯᔑᓅᐞ ᐁᑮᒫᒌᑑᐙᒡ ᒞᓇᓐ ᐅᐐᔭᐎᓂ, ᐁᑮᓂᑾᐊᒧᐙᒡ ᑲᔦ᙮ ᒦᑕᔥ ᐅᑮᐊᐎ​ᐐᑕᒪᐙᐙᓐ ᒋᓴᓲᓐ᙮ 13ᐊᐲ ᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᑳᓅᑕᕽ, ᒌᒫᓂᕽ ᑮᐴᓯ ᐸᑳᓐ ᐁᑮᐃᔖᒡ ᐐᓀᑕ ᑫᔑ​ᐸᐯᔑᑯᒡ᙮ ᐁᑮᓅᑕᒧᐙᒡ ᐃᑕᔥ ᐃᑭ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ ᐋᑎ ᐁᔮᓂᒡ ᒋᓴᓲᓐ, ᑮᐃᓈᔕᑳᒣᐗᒃ ᐁᑮᓈᓯᑲᐙᐙᒡ᙮ ᒥᓯᐌ ᑕᔥ ᐆᑌᓈᑳᕽ ᑮᐱ​ᐅᒌᐗᒃ᙮ 14ᐁᑮ​ᑲᐹᒡ ᐃᑕᔥ ᒌᒫᓂᕽ, ᐁᑮᐙᐸᒫᒡ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ ᐁᐲᒋ​ᐹᑏᓄᓂᒡ, ᐋᐱᒋ ᐅᑮ​ᑭᒋᑰᐹᑌᓂᒫᐞ, ᐁᑮᒥᓄᐊᔮᐋᒡ ᑲᔦ ᑲᑭᓇ ᐃᒫ ᑳᑮᐋᑯᓯᓂᒡ᙮ 15ᐁᐊᓂ​ᐅᓈᑯᔑᓂᓂᒃ ᐊᐲ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᐅᑮ​ᐱᓈᓯᑳᑰᐞ ᐁᑮᐃᑯᒡ: ᐋᐱᒋ ᐅᔕ ᐋᔕ ᐅᓈᑯᔑᓐ, ᐱᑾᒐᔭᐄ ᑲᔦ ᐅᐅ ᑳᐊᔮᔭᕽ᙮ ᐃᑯᒋ ᑕᔥ ᐃᔑᓂᔕᐅ, ᐁᔨᔑᑖᓂᐗᓂᓂᒃ ᒋᐃᔖᐙᒡ ᒋᐊᑖᐌᐙᒡ ᑫᒦᒋᐙᒡ, ᐁᑮᐃᑯᒡ᙮ 16ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᐞ: ᑳᐐᓐ ᒣᒬᒡ ᐃᑯᒋ ᑕᐃᔖᓰᐗᒃ, ᑮᓇᐙ ᐊᔕᒥᑯᒃ, ᒦ ᑳᐃᓈᒡ᙮ 17ᐅᑮᐃᔑ​ᓇᑴᑖᑰᐞ ᐃᑕᔥ: ᓈᓇᓐ 5 ᐅᔐᑕ ᓂᑕᔮᐙᓈᓂᒃ ᐸᑴᔑᑲᓇᒃ, ᓃᔑᓐ 2 ᐃᑕᔥ ᑮᑰᔭᒃ, ᑮᐃᑭᑐᐗᐞ᙮ 18ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᐞ: ᐅᐅᒫ ᓴ ᐱᒦᔑᔑᒃ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 19ᐅᑮ​ᑲᓅᓈᐞ ᐃᑕᔥ ᑲᑭᓇ ᐊᐎᔭᐞ ᒋᓇᒪᑕᐱᓂᒡ ᐃᐃᒫ ᒪᔥᑯᓰᑳᕽ᙮ ᐁᑮᐅᑖᐱᓈᒡ ᐃᑕᔥ ᐃᓂ ᓈᓇᓐ ᐸᑴᔑᑲᓇᐞ, ᐃᐃ ᑲᔦ ᓃᔑᓐ ᑮᑰᔭᐞ, ᐃᔥᐱᒥᕽ ᑮᐃᓈᐱ ᐁᑮᓇᓈᑯᒫᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ​ᐸᐸᑴᐱᓈᒡ ᐃᐃ ᐸᑴᔑᑲᓇᐞ ᐁᑮᒫᒦᓈᒡ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ, ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ​ᒫᒫᑕᐆᓈᓂᒡ ᑲᑭᓇ ᑳᑮᓇᒪᑕᐱᓂᒡ᙮ 20ᑲᑭᓇ ᑕᔥ ᐊᐎᔭ ᑮᑌᐐᓯᓂ᙮ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᑕᔥ ᐅᑮᒫᒨᔕᑭᓈᓈᐙ ᑳᑮᐃᔥᑯᓭᓂᒃ ᒦᒋᒻ᙮ ᒥᑖᔑᓃᔓ 12 ᐐᑯᐲᒪᑲᒃ ᒥᓂᒃ ᑮᐃᔥᑯᓭᓂ᙮ 21ᑯᒫ ᓈᓂᕽ ᒥᑖᔂᒃ 5,000 ᑮᑕᔑᐗᐞ ᐃᓂᓂᐗᐞ ᑳᑮᐊᔕᒫᒡ, ᔑᑾ ᑲᔦ ᐃᑴᐗᐞ, ᐊᐱᓅᒌᔕᐞ ᑲᔦ᙮ 22ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐅᑮ​ᐴᓯᓂᔕᐙᐞ ᐁᑮᓃᑳᓂ​ᓂᔕᐙᒡ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᐊᑳᒥᕽ ᒋᐃᔖᓂᒡ, ᐁᑮ​ᑲᓅᓈᒡ ᐃᐃ ᑲᔦ ᑳᒫᒪᐌᓄᓂᒡ ᐊᐎᔭᐞ ᒋᐊᓂ​ᒫᒑᓂᒡ᙮ 23ᐊᐲ ᑕᔥ ᑳᐸᑭᑎᓈᒡ ᒋᒫᒑᓂᒡ, ᐗᑭᑕᑎᓐ ᑮᐃᔖ ᐐᓀᑕ ᐁᑮᐊᑕ​ᐊᓇᒥᐋᒡ᙮ ᐁᐅᓈᑯᔑᓂᓂᒃ ᑕᔥ ᐐᓀᑕ ᒋᓴᔅ ᑮᒥᒋᐯᔑᑯ ᐃᐃᐌᑎ᙮ 24ᐅᐅ ᑕᔥ ᐊᐲ ᐋᔕ ᐙᓴ ᒥᔕᐗᑳᒻ ᑮᐊᓂ​ᐊᔮᐗᒃ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᐃᐃᒫ ᓵᑲᐃᑲᓃᕽ, ᐋᐱᒋ ᐁᑮᐅᒑᓂᒪᐅᑯᐙᒡ ᐁᑮ​ᑭᒋᓅᑎᓂᓂᒃ, ᐁᑮᐅᒋᔥᑲᐙᓂᒪᓂᓂᒃ᙮ 25ᓂᑯᒋᑯ ᑫᑳ ᐁᐊᓂ​ᐲᑖᐸᓂᓂᒃ, ᒋᓴᔅ ᐅᑮᓈᓯᑲᐙᐞ ᐗᑭᒋᓂᐲᕽ ᐃᑕᔥ ᐁᑮ​ᐱᒧᓭᒡ᙮ 26ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᐃᑕᔥ ᐁᐙᐸᒫᐙᒡ ᐁᐱᓈᑯᓯᓂᒡ ᐗᑭᒋᓂᐲᕽ, ᐐᑫ ᑮᑭᒋ​ᓭᑭᓯᐗᒃ, ᒌᐸᔾ! ᐁᑮᐃᑭᑐᐙᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ​ᔖᑯᐌᐙᒡ ᐁᓭᑭᓯᐙᒡ᙮ 27ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᔐᒫᒃ ᐅᑮ​ᑲᓅᓈᐞ: ᒪᔥᑲᐌᑕᒧᒃ! ᓃᓐ ᐅᔕ! ᑫᑯ ᓭᑭᓯᑫᒃ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 28ᐅᑮ​ᑲᓅᓂᑰᓐ ᐃᑕᔥ ᐲᑕᕒᐆᓐ Peter: ᑌᐯᒋᑫᔭᓐ, ᑮᔥᐱᓐ ᑮᓐ ᐋᐎᐗᓀᓐ, ᑲᓅᔑᔑᓐ ᒋᐱᓈᓯᑲᐎᓈᓐ ᓂᐲᕽ, ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ 29ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᓐ: ᐋᐤ ᐃᓴ ᐊᐯ! ᐲᑕᕒ ᑕᔥ ᑮᑲᐹ ᒌᒫᓂᕽ ᐁᑮ​ᐱᒧᓭᒡ ᐗᑭᒋᓂᐲᕽ ᐁᓈᓯᑲᐙᒡ ᒋᓴᓲᓐ᙮ 30ᐁᐙᐸᑕᕽ ᐃᑕᔥ ᐁᑭᒋᓅᑎᓂᓂᒃ, ᑮᓭᑭᓯ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᑮᐊᓂ​ᑯᓵᐲᒡ᙮ ᑮᐃᔑ​ᔖᑯᐌ ᑕᔥ: ᑌᐯᒋᑫᔭᓐ ᐱᒫᒋᐃᔑᓐ! ᑮᐃᑭᑐ᙮ 31ᔐᒫᒃ ᐃᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᐅᑮ​ᑌᐱᓈᓐ ᐁᑮᐐᑯᐱᓈᒡ ᐁᑮᐃᓈᒡ ᑲᔦ: ᑮᓐ ᑳᔭᑳᓯᕽ ᑭᑌᐺᔦᑕᒧᐎᓐ, ᐌᑯᓀᓐ ᑳᐅᒋ​ᐋᓉᑕᒪᓐ? ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 32ᐁᑮ​ᐴᓯᐙᒡ ᐃᑕᔥ ᒌᒫᓂᕽ, ᒦ ᓴ ᐐᑫ ᑳᐃᔑ​ᐃᔥᒀ​ᑭᒋᓅᑎᓂᓂᒃ᙮ 33ᐃᓂ ᑕᔥ ᑳᑮᐴᓯᓂᒡ ᐃᐃᒫ ᒌᒫᓂᕽ, ᐅᑮᐅᒋᒌᑾᓇᐲᑖᑰᐞ ᐁᑮᐃᑯᒡ: ᑌᐺ ᓴ ᑮᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᑭᑎᓄᐤ! ᐅᑮᐃᑰᐞ᙮ 34ᐊᐲ ᑕᔥ ᐁᑮᐃᔥᒀ​ᐋᔕᐎᔥᑳᐙᒡ ᐃᐃᐌᓂ ᓵᑲᐃᑲᓐ, ᑫᓀᓴᕒᐃᑎᑳᕽ Gennesaret ᐃᑕᔥ ᑮᐃᔑ​ᒥᔕᑳᐗᒃ᙮ 35ᐁᑮᓂᓯᑕᐎᓇᐙᐙᒡ ᑕᔥ ᒋᓴᓲᓐ ᐃᑭ ᐃᓂᓂᐗᒃ ᐃᐃᒫ ᑳᑮᐊᔮᐙᒡ, ᒦᔥ ᑳᐃᔑ​ᒫᒌᔮᒋᒧᐙᒡ᙮ ᒦᔥ ᑲᑭᓇ ᐅᑖᑯᓰᒃ ᑳᑮᐲᒋᑲᓂᐎᐙᒡ ᐁᔑ​ᐊᔮᓂᒡ ᒋᓴᓲᓐ᙮ 36ᒦᑕᔥ ᑳᐃᓈᐙᒡ ᒋᓴᓲᓐ: ᑕᑲ ᐸᑭᑎᓐ ᐅᑖᑯᓰᒃ ᐱᓵᓐ ᒋᓵᒥᓇᒧᐙᒡ ᑳᐃᔑ​ᓇᓃᓰᑭᒀᑌᓂᒃ ᑭᑲᔥᑮᑮᐎᓐ, ᒦ ᑳᐃᑯᒡ᙮ ᒥᓂᒃ ᐃᑕᔥ ᑳᑮᓵᒥᓇᒥᓂᒡ ᑲᑭᓇ ᑮᒥᓄᔭᔮᐗᐞ᙮

will be added

X\