Maarhk 9

1ᔑᑾ ᑕᔥ ᑮᐊᓂ​ᐃᑭᑐ ᐊ ᒋᓴᔅ: ᓂᑌᐺ ᐁᑲᓅᓂᓇᑰᒃ᙮ ᐋᓂᓐᑦ ᑮᓇᐙ ᐅᐅᒫ ᑳᐊᔮᔦᒃ ᑳᐐᓐ ᑕᓂᐳᓰᐗᒃ, ᐹᓂᒫ ᐙᐸᑕᒧᐙᒡ ᐃᐃ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᐯᒋᑫᐎᓂᓂ ᐱᓈᑾᓂᓂᒃ, ᑭᑭᒪᔥᑲᐎᓰᐎᓐ ᒋᐅᑭᒫᐎᓂᒡ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 2ᐹᓂᒫ ᑕᔥ ᓀᑯᑣᓱᑯᓇᑳᓂᒃ, ᒋᓴᔅ ᐅᑮᐐᒌᐙᐞ ᐲᑕᕒᐊᓐ Peter, ᒌᒥᓴᓐ James, ᒞᓇᓐ John, ᐌᑎ ᑳᐃᔑ​ᑭᒋᐱᑾᑎᓈᓂᒃ ᐁᑮᐃᔑᐎᓈᒡ, ᐐᓀᑕᐙ ᐁᑮᐊᓂ​ᐋᒪᒋᐌᐙᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᒣᒀ ᐁᑲᓇᐙᐸᒥᑯᒡ, ᐸᑳᓐ ᑮᐃᔑᓈᑯᓯ ᐊᐊᐌ ᒋᓴᔅ᙮ 3ᐗᐐᑫ ᑮᐙᓯᑯᓇᔦᓱ ᐁᐊᐲᒋ​ᐙᐱᔥᑳᓂᑭᓐ ᐅᑭᑭᔥᑭᑲᓇᓐ᙮ ᑳᐐᓐ ᐊᐎᔭ ᐅᐅᒫ ᐊᑮᕽ ᐃᐃ ᑖᐊᐲᒋᐙᐱᔥᑭᐲᑭᓂᑫᓰ ᐃᐌ ᑳᐃᔑ​ᐙᐱᔥᑳᓂᑭᓐ ᒋᓴᔅ ᐅᑭᑭᔥᑭᑲᓇᓐ᙮ 4ᐅᑮᐙᐸᒫᐞ ᐃᑕᔥ ᐁᓈᑯᓯᓂᒡ ᐃᓬᐋᐃᒐᐗᓐ Elijah ᑲᔦ ᒨᓯᓲᓐ Moses ᐁᑲᓅᓈᓂᒡ ᐃᓂ ᒋᓴᓲᓐ᙮ 5ᐲᑕᕒ ᐃᑕᔥ ᐅᑮ​ᑲᓅᓈᓐ ᒋᓴᓲᓐ: ᐅᑭᑭᓄᐊᒫᑫ, ᐅᓂᔑᔑᓐ ᐅᐅᒫ ᐁᐊᔮᔭᕽ᙮ ᑕᑲ ᓂᑲ​ᐊᑲᐙᑌᐃᑫᒥᓐ᙮ ᓂᓯᓐ 3 ᓂᑲ​ᐅᔑᑑᒥᓐ, ᐯᔑᒃ ᑮᓐ, ᑲᔦ ᒨᓯᔅ ᐯᔑᒃ, ᑲᔦ ᐯᔑᒃ ᐃᓬᐋᐃᒐ᙮ 6ᐋᓃᔥ ᑮᑸᓇᐎ​ᐃᑭᑐ, ᐁᑮ​ᓭᑭᓯᐙᒡ᙮ 7ᒦᑕᔥ ᑮᐱ​ᐃᔑᓈᑾᓂᓂ ᐗᑶ, ᐁᑮᐱᔮᑲᐎᔥᑳᑯᐙᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᐃᐃᒫ ᑳᑮᐅᒋ​ᓅᑕᐎᒥᓐᒡ ᐊᐎᔭᓐ ᐁᑮᑭᑐᓂᒡ: ᒦ ᐗᐊ ᓂᑯᓯᔅ᙮ ᓂᓵᑭᐋ᙮ ᒦ ᐊᐌ ᐱᓯᑕᐎᒃ! ᑮᐃᓈᐗᒃ᙮ 8ᓭᓴᑰᒡ ᐃᑕᔥ ᑮᐊᔨᓈᐱᐗᒃ᙮ ᑳᐐᓐ ᑫᔮᐱ ᐊᐎᔭᓐ ᐅᑮᐙᐸᒫᓯᐙᐙᓐ, ᒦ ᐁᑕ ᒋᓴᓲᓐ ᑳᐐᒌᐎᑯᐙᒡ᙮ 9ᐹᓂᒫ ᑕᔥ ᒣᒀ ᐁᓃᓴᒋᐌᐙᒡ, ᐌᐌᓂ ᐅᑮᐋᔩᓱᒫᐞ ᒋᓴᔅ ᐃᐃ ᓂᓯᓐ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ: ᑫᑯ ᐊᐎᔭ ᐐᑕᒪᐙᑫᒃ ᐃᐃ ᑳᐙᐸᑕᒣᒃ, ᐹᓂᒫ ᑮᑮᐌᐱᒫᑎᓯᔮᓐ, ᓃᓐ ᐃᓂᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᐁᐋᐎᔮᓐ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 10ᒦᑕᔥ ᐅᑮᓇᓇᐃᑕᐙᐙᓐ ᐃᐃᐌ ᑳᐃᑯᐙᒡ, ᐐᓇᐙ ᑕᔥ ᐃᑯ ᐅᑮ​ᑕᔑᑖᓈᐙ, ᐌᑯᓀᓐ ᐃᑕᔥ ᐅᐅᐌ ᑳᐃᑕᒥᓂᒡ ᒋᓴᓲᓐ, ᓂᑲ​ᑮᐌᐱᒫᑎᔅ, ᐁᐃᑭᑐᓂᒡ᙮ 11ᐅᑮ​ᑲᑴᒋᒫᐙᓐ ᐃᑕᔥ: ᐃᑭ ᑳᑭᑭᓄᐊᒫᑫᐙᒡ ᐃᐃ ᒎᐗᐞ ᐅᑑᓇᔓᐌᐎᓂᓂ ᐃᑭᑐᐗᒃ ᐅᐅ: ᐊᑲᐌ ᓂᑕᒻ ᑕᐱ​ᑕᑯᔑᓐ ᐊᐊ ᐃᓬᐋᐃᒐ᙮ ᐋᓃᔛᓐ ᐅᑯ ᐌᒋ​ᐃᑭᑐᐙᒡ? ᐅᑮᐃᓈᐙᓐ᙮ 12ᐅᑮᓇᑴᑕᐙᐞ ᐃᑕᔥ ᒋᓴᔅ: ᑌᐺ ᑮᐃᓇᑌᓂ ᐊᐌ ᐃᓬᐋᐃᒐ ᓂᑕᒻ ᒋᑕᑯᔑᕽ ᒋᐙᐌᓇᑑᒡ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓐ᙮ ᐋᓃᓐ ᑕᔥ ᐁᓀᑕᒣᒃ ᐃᐃᐌ ᓃᓐ ᐁᐃᔑᐲᐃᑳᓱᔮᓐ, ᐃᓂᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᒋᐐ​ᑲᒀᑕᑭᐃᒥᓐᒡ ᒋᐋᓇᐌᓂᒥᒥᓐᒡ ᐁᐃᑭᑑᒪᑲᒃ? 13ᑭᐐᑕᒪᐎᓂᓂᒻ ᐃᑕᔥ, ᐋᔕ ᑌᐺ ᑮᐱᑕᑯᔑᓐ ᐊᐊ ᐃᓬᐋᐃᒐ᙮ ᐌᑯᓀᓐ ᐃᑯ ᑳᐃᓀᓂᒥᓐᒡ ᑮᑑᑕᐙ᙮ ᒦᐃᐌ ᒪᔮ ᑳᐃᔑᐲᐃᑳᑌᓂᒃ ᐁᑮ​ᑕᔑᒥᓐᒡ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 14ᐊᐲ ᑕᔥ ᑳᐱ​ᐅᑎᓵᐙᒡ ᐃᐃ ᑯᑕᒃ ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ, ᐅᑮᐙᐸᒫᐙᐞ ᐁᑮᐙᑳᔥᑳᑯᓂᒡ ᑭᒋᓃᐱᐗᐞ ᑳᒫᒪᐌᓄᓂᒡ, ᐃᐃ ᑲᔦ ᑳᑭᑭᓄᐊᒫᑫᓂᒡ ᒎᐗᐞ ᐅᑑᓇᔓᐌᐎᓂᓂ ᐁᑮ​ᑲᑴ​ᔖᑰᓱᒥᑯᓂᒡ᙮ 15ᐊᐲ ᑕᔥ ᐁᐙᐸᒥᑯᒡ ᒋᓴᔅ ᐃᐃ ᑳᒫᒪᐌᓄᓂᒡ, ᑮᒌᑫᑕᒧᓭᐗᐞ, ᑮᐊᐸᐃᑎᐗᐞ ᑲᑭᓇ, ᐁᑮᐱ​ᐴᔔᐃᑯᒡ᙮ 16ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐅᑮ​ᑲᑴᒋᒫᐞ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ: ᐌᑯᓀᓐ ᐃᐃ ᑳᐃᔑ​ᑲᓅᓀᒀ? ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 17ᐯᔑᒃ ᐃᑕᔥ ᐃᐃ ᑳᐅᑴᓄᓂᒡ ᐅᑮᓇᑴᑖᑰᓐ: ᐅᑭᑭᓄᐊᒫᑫ ᑭᑖᓇᐐ​ᐲᑕᒪᐎᓐ ᓂᑯᓯᔅ ᐁᑭᑭᔥᑲᐙᒡ ᒪᒋᐊᒑᑾᓐ ᑎᓄ ᑳᓂᑖᐌᔥᑳᑯᓯᒃ᙮ 18ᐱᑯ ᐋᑎ ᐁᐅᑎᓯᑯᒡ, ᐅᐸᑭᔑᒥᑰᓐ᙮ ᐲᑌᐎᑑᓀ ᑲᔦ ᒪᒫᑗᔮᐱᑌᔥᑳ ᐁᐅᒋᐱᓂᑯᔥᑳᑯᒡ᙮ ᓂᑖᓇᑮ​ᑲᑴᒋᒫᒃ ᐃᑭ ᑭᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᒋᓵᑭᒋᓂᔕᐊᒪᐙᐙᒡ ᐃᓂ ᒪᒋᐊᒑᑾᓐ᙮ ᐅᑮ​ᑆᓇᐎᐋᐙᓐ ᐃᑕᔥ, ᐅᑎᑰᓐ᙮ 19ᐅᑮ​ᑲᓅᓈᐞ ᐃᑕᔥ ᒋᓴᔅ: ᐅᐅᒫ ᑲᑭᓇ ᐁᔮᔦᒃ! ᐁᑕᑕᐌ ᑳᐐᓐ ᑭᓂᑖ​ᑌᐺᔦᑕᓰᒻ! ᑳᓇᑲ ᓈ ᒥᓂᒃ ᑫᐐᒌᐎᓇᑰᑭᐸᓐ ᒋᑆ ᒫᒌ​ᑌᐺᔦᑕᒣᒃ? ᑳᓇᑲ ᓈ ᒥᓂᒃ ᑫᔕᔒᐯᓂᒥᓇᑰᒃ? ᑕᑲ ᐲᑕᒪᐎᔑᒃ ᐊᐊ ᑸᐎᓭᔅ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 20ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ​ᐲᓈᐙᒡ ᐃᓂ ᑸᐎᓭᓴᓐ᙮ ᐊᐲᔥ ᐎᔮᐸᒫᒡ ᐊᐊ ᒪᒋᐊᒑᒃ ᐃᓂ ᒋᓴᓲᓐ, ᔐᒫᒃ ᐅᑮᐅᒋᐱᓂᑯᔥᑲᐙᓐ ᐃᓂ ᑸᐎᓭᓴᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ​ᑲᐎᓭᓂᒡ ᐁᑮ​ᑎᑎᑎᐱᐸᓂᐅᓂᒡ ᐁᑮ​ᐲᑌᐎᑑᓀᓂᒡ᙮ 21ᒦᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᐅᑮ​ᑲᑴᒋᒫᓐ ᐃᓂ ᐌᓃᒑᓂᓯᓂᒡ: ᐋᓇᐲ ᐃ ᐌᒋ​ᐃᔑᐊᔮᒡ? ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᑯᒡ: ᐊᐸᓀ ᑯ ᐌᒋ​ᐊᐱᓅᒌᔑᐎᒡ᙮ 22ᓃᐱᐗᐋᕽ ᐅᑮᐊᐸᑭᓂᑰᓐ ᐃᐃᒫ ᐃᔥᑯᑌᕽ ᑲᔦ ᐃᐃᒫ ᓂᐲᕽ ᐁᐐ​ᓂᓯᑯᒡ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᐃᑕᔥ ᑮᓐ ᑫᑰᓐ ᑲᔥᑭᑑᔭᓐ, ᑭᑎᒫᑫᓂᒥᔑᓈᒻ, ᐐᒋᐃᔑᓈᒻ! ᐃᑭᑐᐗᓐ ᐃᓂ ᐃᓂᓂᐗᓐ᙮ 23ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᓐ: ᑮᔥᐱᓐ ᑮᓐ ᑲᔥᑭᑑᔭᓐ ᑭᑎᓂᓐ! ᐊᐎᔭ ᑌᐺᔦᓂᒫᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ, ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓐ ᑕᑲᔥᑭᒋᑳᑌᓂ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 24ᔐᒫᒃ ᑮᑭᔒᐌ ᐊᐊ ᐌᑯᓯᓯᒡ ᐁᐃᑭᑐᒡ: ᓂᑌᐺᔦᓂᒫ! ᐐᒋᐃᔑᓐ ᐅᓵᒻ ᐸᑮ ᐁᑌᐺᔦᓂᒪᒃ! ᑮᐃᑭᑐ᙮ 25ᒦᑕᔥ ᐁᐙᐸᒫᒡ ᒋᓴᔅ ᒫᒪᐤ ᐁᐲᒋᐸᐃᑎᓂᒡ ᐃᐃ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ, ᐅᑮ​ᑭᒋᑲᓅᓈᓐ ᐃᓂ ᒪᒋᐊᒑᑾᓐ: ᑮᓐ ᓀᑖᐌᐃᐌᓯᐗᓐ ᑲᔦ ᑫᑮᐱᑌᐃᐌᔭᓐ ᒪᒋᐊᒑᒃ! ᐅᒋᓇᑲᔥ ᐊᐊ ᑸᐎᓭᔅ ᑭᑎᓂᓐ! ᑫᑯ ᒦᓇᐙ ᐐᑳ ᐱᑭᑭᔥᑲᐙᑫᓐ! ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 26ᒦᑕᔥ ᑮᑭᔒᐌ ᐊᐊ ᒪᒋᐊᒑᒃ, ᐁᑮᐊᐲᒋ​ᐊᔪᒋᐱᓂᑯᔥᑲᐙᒡ ᐃᓂ ᑸᐎᓭᓴᓐ᙮ ᐅᑮᓇᑲᓈᓐ ᐃᑕᔥ᙮ ᑖᐱᔥᑰ ᑕᔥ ᐁᑮᓂᐳᒡ ᑮᐃᔑᓈᑯᓯ ᐊᐊ ᑸᐎᓭᔅ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᑭᑐᐙᒡ ᓃᐱᐗᐞ: ᐋᔕ ᓂᐳ, ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ᙮ 27ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐅᑮ​ᓴᑭᓂᑫᓈᓐ ᐁᑮ​ᐸᓯᑸᐋᒡ ᐃᓂ ᑸᐎᓭᓴᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ​ᓃᐸᐎᓂᒡ᙮ 28ᐊᐲ ᑕᔥ ᑳᐲᑎᑫᒡ ᒋᓴᔅ ᐃᐃᒫ ᐙᑳᐃᑲᓂᕽ, ᓂᔑᑫ ᐅᑮ​ᑲᓅᓂᑰᐞ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ: ᐋᓃᔥ ᓃᓇᐎᓐᑦ ᑳᐅᒋ​ᑲᔥᑭᑑᓯᐙᕽ ᒋᓵᑭᒋᓂᔕᐊᒪᐗᑭᒡ ᐊᐊ ᑸᐎᓭᔅ ᐃᓂ ᒪᒋᐊᒑᑾᓐ? ᐅᑮᐃᑰᐞ᙮ 29ᒦᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᐞ: ᐅᓄ ᑎᓄ ᒪᒋᐊᒑᑾᓐ ᑳᐐᓐ ᐊᐎᔭ ᐅᑖ​ᑲᔥᑭᐋᓰᓐ ᒋᓵᑭᒋᓂᔕᐙᒡ; ᒦ ᐁᑕ ᐊᓇᒥᐁᑕᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᑫᑮᐅᒋ​ᓵᑭᒋᓂᔕᐙᒡ ᐊᐎᔭ ᐃᓂ ᒪᒋᐊᒑᑾᓐ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 30ᒦᑕᔥ ᐃᐃᒫ ᑳᐊᓂᐅᒋ​ᒫᒑᐙᒡ ᐁᑮᐊᓂ​ᔖᐳᔥᑳᐙᒡ ᑳᓬᐊᓬᐄᐎ ᐊᑮᕽ Galilee᙮ ᑳᐐᓐ ᐃᑕᔥ ᑮᐃᓀᑕᓰ ᐊᐎᔭ ᒋᑭᑫᑕᒥᓂᒡ᙮ 31ᐋᓃᔥ ᐅᑮ​ᑭᑭᓄᐊᒪᐙᐞ ᐃᐃ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᐁᐃᓈᒡ: ᓃᓐ ᐃᓂᓂ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᓂᑲᐃᔑ​ᐸᑭᑎᓂᑰᐎᔅ ᒋᑕᑯᓂᐙᒡ ᐃᓂᓂᐗᒃ, ᑲᔦ ᓂᑲ​ᓂᓯᑰᒃ᙮ ᒦᑕᔥ ᑮᓂᓱᑮᔑᑾᑳᒃ ᒦᓇᐙ ᓂᑲ​ᑮᐌᐱᒫᑎᔅ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 32ᐐᓇᐙᔥ ᐐᓐ ᑳᐐᓐ ᑮᓂᓯᑐᑕᓰᐗᒃ ᐃᐃ ᑳᑮᐃᑕᕽ᙮ ᑮᔖᑴᓂᒧᐗᒃ ᐃᑕᔥ ᐁᑮᐅᒋ​ᒪᓈᓱᒫᐙᒡ᙮ 33ᐌᑎ ᑕᔥ ᑮᐱᑕᑯᔑᓅᒃ ᐆᑌᓇᐌᓯᕽ, ᑲᐸᕒᓂᔭᒻ Capernaum ᐁᐃᔑᓂᑳᑌᓂᒃ᙮ ᒦᑕᔥ ᐁᑮ​ᐲᑎᑫᐙᒡ ᐃᐃᒫ ᐙᑳᐃᑲᓂᕽ, ᐅᑮ​ᑲᑴᒋᒫᐞ ᒋᓴᔅ ᐃᐃ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ: ᐌᑯᓀᔥ ᑳᐱ​ᑕᔑᑕᒣᒃ ᑮᐱ​ᐱᒧᓭᔭᕽ? ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 34ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᐃᑯᑕᓄ ᑮᐃᑭᑐᓰᐗᒃ᙮ ᒦ ᐋᓃᔥ ᐃᐃ ᑳᑮᑕᔑᑕᒧᐙᒡ, ᐊᐌᓀᓐ ᓇᐗᒡ ᐊᐊ ᑫᓃᑳᓂᓯᒡ, ᐁᑮ​ᑲᑴᔖᑰᓱᑎᐙᒡ᙮ 35ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ​ᐅᓇᐱᒡ, ᐁᑮᐊᑐᒫᒡ ᒋᓴᔅ ᐃᐃ ᑳᒥᑖᔑᓃᔑᓂᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᓈᒡ: ᐊᐎᔭ ᐐᓃᑳᓀᑖᑯᓯᒡ, ᒫᒪᐤ ᐅᑖᓈᕽ ᑕᐃᓀᓂᑎᓱ, ᑲᑭᓇ ᐊᐎᔭᐞ ᐅᑲ​ᐊᓄᑮᑕᐙᐞ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 36ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ​ᓴᑭᓂᑫᓈᒡ ᐊᐱᓅᒌᔕᓐ, ᐁᐃᓈᒡ ᐃᑕᔥ ᐃᐃ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ: 37ᐊᐌᓀᓐ ᐃᑯ ᑫᐐᒋᐋᒡ ᐯᔑᒃ ᐅᐅ ᐊᐱᓅᒌᔕᐞ, ᓃᓐ ᐅᒋ ᐁᐅᒋ​ᐃᔑᒋᑫᒡ, ᒦ ᐯᔑᑾᓐ ᑫᓃᓐ ᐁᐃᔑ​ᐐᒋᐃᒡ᙮ ᐊᐌᓀᓐ ᐃᓴ ᐙᒋᐃᑴᓐ, ᑳᐐᓐ ᓃᓐ ᐁᑕ ᓂᐐᒋᐃᑯᓰ, ᐃᓂᐌᓂᐗᓐ ᐃᓴ ᐅᐐᒋᐋᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ, ᒦᐗᓐ ᐃᓂ ᑳᐱ​ᐃᔑᓂᔕᐅᓂᒡ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 38ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ​ᑲᓅᓂᑯᒡ ᐃᓂ ᒞᓇᓐ John: ᐅᑭᑭᓄᐊᒫᑫ, ᓂᑮᐙᐸᒫᓈᓐ ᐯᔑᒃ ᐃᓂᓂ ᐁᓵᑭᒋᓂᔕᐊᒪᐙᒡ ᒪᒋᐊᒑᑾᐞ ᐊᐎᔭᐞ, ᑮᓐ ᐁᐊᐱᒧᒡ ᑭᑎᔑᓂᑳᓱᐎᓐ᙮ ᐃᑕᐙᔥ ᓂᑮᐅᒋᐋᓈᓐ, ᐋᓃᔥ ᑳᐐᓐ ᑭᐸᐹᐐᒌᐎᑯᓰᓈᓐ, ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ 39ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐅᐅᐌ ᐅᑮᐃᓈᓐ: ᑫᑯ ᐅᒋᐋᑫᒃ᙮ ᐊᐎᔭ ᑳᑮᐃᔑ​ᒫᒪᑳᒋᒋᑫᒡ ᓃᓐ ᐁᐊᐱᒧᒡ ᓂᑎᔑᓂᑳᓱᐎᓐ, ᑳᐐᓐ ᐐᐸ ᓂᑲ​ᒪᒋᑕᔑᒥᑯᓰ᙮ 40ᐊᐊᐌ ᓴ ᐐᓐ ᐊᐎᔭ ᐁᑳ ᑳᑲᑴᑭᐱᑎᓂᓯᓄᐗᕽ, ᑭᐐᒋᐃᑯᓈᓐ᙮ 41ᑌᐺ ᑭᑎᓂᓂᓂᒻ, ᐊᐌᓀᓐ ᐃᑯ ᑫᒥᓇᐃᓄᐌᑴᓐ ᐯᔑᑯᒥᓂᒀᑲᓐ ᓂᐱ, ᐁᑭᑫᓂᒥᓀᒃ ᓃᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᐱᒫᒋᐃᐌᐎᓂᓃᒪᓐ ᑳᐱᒥᓂᔕᐅᔦᒃ, ᐁᐅᒋ​ᐃᔑᒋᑫᒡ, ᑕᑎᐸᐊᒪᐙ ᑫᒋᓈᒡ᙮ 42ᔑᑾ ᑮᔥᐱᓐ ᐊᐎᔭ ᒪᒋᑑᑕᒧᐋᒡ ᐯᔑᒃ ᐅᓄᐌᓂᐗᐞ ᑳᐊᑳᔒᔑᓂᒡ ᑳᑌᐺᑕᐎᓂᒡ, ᓇᐗᒡ ᑖᐅᓂᔑᔑᓐ ᑳᒥᒑᐱᑭᓯᓂᒡ ᐊᓯᓃᓐ ᒋᑕᑯᐱᒋᑲᓂᐎᓂᐸᓐ ᐅᑴᑲᓂᕽ ᒋᐸᑯᐲᐌᐱᓂᑲᓂᐎᐸᓐ ᑭᒋᑲᒦᕽ, ᐊᐲᒡ ᐐᓐ ᒋᒪᒋᑑᑕᒧᐋᒡ ᐊᐱᓅᒌᔕᓐ᙮ 43ᑮᔥᐱᓐ ᐌᒋ​ᒪᒋᑑᑕᒧᐃᑯᐗᓀᓐ ᐃᐌ ᑳᐃᓈᐸᒋᑑᔭᓐ ᑭᓂᓐᒡ, ᑮᔥᑲᑕᐊᓐ! ᓇᐗᒡ ᑖᐅᓂᔑᔑᓐ ᓇᐸᓀᓂᒌᔭᐸᓐ ᒋᐅᑎᑕᒪᓐ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ ᑫᐴᓂ​ᐊᔮᓯᓄᒃ, ᐊᐲᒡ ᐐᓐ ᓃᔓᓂᒌᔭᓐ ᒋᐃᔖᔭᐸᓐ ᒪᒋᐃᔥᑯᑌᕽ, ᐃᐃᐌ ᐁᑳ ᐐᑳ ᐃᔮᑕᐌᓯᓄᒃ᙮ 45ᑮᔥᐱᓐ ᑲᔦ ᐌᒋ​ᒪᒋᑑᑕᒧᐃᑯᐗᓀᓐ ᑭᓯᑦ ᑳᐃᓈᐸᒋᑑᔭᓐ, ᑮᔥᑭᔕᓐ! ᓇᐗᒡ ᑖᐅᓂᔑᔑᓐ ᒋᒫᑭᓭᔭᓐ, ᒋᐅᑎᑕᒪᓐ ᐃᐃ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ ᐐᑳ ᑫᐴᓂ​ᐊᔮᓯᓄᒃ, ᐊᐲᒡ ᐐᓐ ᒥᒋᓃᔥ ᒋᐊᔮᔭᐸᓐ ᑭᓯᑕᓐ ᒋᐊᐸᑭᓂᑰᔭᓐ ᐃᐃᒫ ᒪᒋᐃᔥᑯᑌᕽ᙮ 47ᑮᔥᐱᓐ ᑲᔦ ᐌᒋ​ᒪᒋᑑᑕᒧᐃᑯᐗᓀᓐ ᑭᔥᑮᔑᒃ ᑳᐃᓈᐸᒋᑑᔭᓐ, ᑭᒑᐱᐌᐸᐅᑎᓱᓐ! ᓇᐗᒡ ᑖᐅᓂᔑᔑᓐ ᐯᔑᑾᒃ ᐁᑕ ᑭᔥᑮᔑᒃ, ᒋᐅᑎᑕᒪᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐁᑕᔑ​ᐅᑭᒫᐎᒡ, ᐊᐲᒡ ᐃᑕᔥ ᐐᓐ ᓃᔓᔥᑮᔑᑴᔭᓐ ᒋᐊᐸᑭᓂᑰᔭᐸᓐ ᐃᐃᒫ ᒪᒋᐃᔥᑯᑌᕽ, 48ᐃᐃᒫ ᐐᑳ ᐁᔑ​ᓂᐳᓯᓂᒃ ᐃᐃ ᐆᑴᐞ ᑳᐸᓈᒋᐃᑯᒡ ᐊᐎᔭ, ᑲᔦ ᐐᑳ ᑳᐃᔑ​ᐋᑕᐌᓯᓄᒃ ᐃᔥᑯᑌ ᑳᒑᑭᓱᑯᒡ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 49ᔑᑾ ᑮᐃᑭᑐ: ᑲᑭᓇ ᐸᑭᑎᓈᓱᐎᓇᓐ ᔒᐎᑖᑲᓇᐃᑳᑌᐗᓐ ᑫᐅᒋ​ᐯᑲᑭᓐ ᑫᐅᒋ​ᐅᑖᐱᓂᑳᑌᑭᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᐯᔑᑾᓐ ᑲᑭᓇ ᐊᐎᔭ ᐁᔑᓈᑾᓂᓂᒃ ᑲᒀᑕᑭᑑᐎᓐ ᒋᐅᑎᓵᐸᑕᕽ ᑖᐱᔥᑰ ᐃᔥᑯᑌᓂ ᐁᐯᑭᐃᑯᒡ᙮ 50ᐅᓂᔑᔑᓐ ᐃᐃ ᔒᐎᑖᑲᓐ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᐃᑕᔥ ᐐᐋᓂᓯᐳᑾᒃ ᐃᐃ ᔒᐎᑖᑲᓐ, ᐋᓃᔥ ᑫᑑᑕᒪᐸᓐ ᒦᓇᐙ ᒋᔒᐎᑖᑲᓂᐳᑾᑭᐸᓐ? ᑖᐱᔥᑰ ᑳᔑ​ᒥᓄᐳᑾᒃ ᐃᐃ ᒦᒋᒻ ᐁᔒᐎᑖᑲᓂᐳᑾᒃ, ᒦᐃ ᐃᔑ​ᒥᓄᐐᒌᑎᒃ ᐁᑕᓱᐯᔑᑯᔦᒃ, ᒋᒥᓄᓭᔦᒃ, ᑮᐃᑭᑐ᙮

will be added

X\