Maarhk 5

1ᒦᑕᔥ ᑳᐊᓂ​ᐋᔕᐗᐊᒧᐙᒡ ᒋᓴᔅ ᑲᔦ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᐌᑎ ᐊᑳᒥᕽ, ᐁᐊᓂ​ᒥᔕᑳᐙᒡ ᐃᐃᒫ ᐊᑮᕽ ᑳᐊᔮᓂᒡ ᐃᐃ ᑫᕒᐊᓵᐎᓂᓂᐗᒃ Gerasenes᙮ 2ᐱᒌᓇᒃ ᐃᑕᔥ ᐃᑯ ᐁᑲᐹᒡ ᐊᐊ ᒋᓴᔅ, ᐅᑮᐱᐊᑕ​ᓇᑭᔥᑳᑰᓐ ᐯᔑᒃ ᐃᓂᓂᐗᓐ ᐱᑾᒐᔭᐄ ᑳᐱ​ᐅᒌᓂᒡ ᓇᐃᓂᑏᐎᑲᒥᑰᓐ ᐁᔮᓂᑭᓐ ᑳᔑ​ᐐᐸᑲᒥᑳᓂᑭᓐ, ᐁᑭᑭᔥᑲᐙᓂᒡ ᒪᒋᐊᒑᑾᓐ᙮ 3ᒦᐃᒫ ᑳᐃᔑᑖᒡ ᐊᐊ ᐃᓂᓂ ᒣᑴ ᓇᐃᓂᑏᐎᑲᒥᑯᑳᕽ᙮ ᑳᐐᓐ ᑫᔮᐱ ᐅᑮ​ᑲᔥᑭᐃᑯᓰᓐ ᐊᐎᔭᓐ ᒋᒪᒫᒋᑾᐱᓂᑯᐸᓐ, ᐊᐴᔥᑫ ᓴᑳᐹᓇᓐ ᐋᓇ​ᐋᐸᑕᓂᓂᑭᓐ᙮ 4ᓴᓴᑾᓈ ᑮᑕᑕᑯᐱᓈ ᑕᑯᐱᓱᓈᐱᑰᓐ ᒦᓇ ᓴᑳᐹᓇᓐ, ᐅᓯᑎᕽ ᑲᔦ ᐅᓂᒌᕽ ᐊᐊ ᐃᓂᓂ᙮ ᐅᑮ​ᐴᐴᒀᐱᑭᐱᑑᓇᓐ ᐃᑕᔥ ᐃᓂ ᓴᑳᐹᓇᓐ, ᑲᔦ ᑕᑯᐱᓱᓈᐱᑰᓐ ᐁᑮᐋᐸᑕᓂᓂᑭᓐ ᐐᑫ ᐅᑮ​ᐲᓯᐱᑑᓇᓐ᙮ ᔑᑾ ᑳᐐᓐ ᐊᐎᔭ ᑮᑌᐊᐲᒌᓰ ᒋᐙᑲᐎᐋᐸᓐ᙮ 5ᒦᐃᒫ ᒨᔕᒃ ᑳᐊᔮᒡ ᐊᐊ ᐃᓂᓂ ᒣᑴ ᓇᐃᓂᑏᐎᑲᒥᑯᕽ ᑲᔦ ᐁᔑ​ᐸᐲᑾᑎᓈᓂᒃ, ᑲᐯᑮᔑᒃ, ᑲᐯᑎᐱᒃ, ᐊᓅᒋᑯ ᐁᑭᒋ​ᐃᓂᑖᑯᓯᒡ, ᐁᐯᐯᔑᓱᑎᓱᒡ ᐊᓯᓃᐞ᙮ 6ᒦᑕᔥ ᐁᑯ​ᑌᐱᓈᑾᓂᓂᒃ ᐁᑮᐅᒋ​ᐙᐸᒫᒡ ᐃᓂ ᒋᓴᓲᓐ, ᑳᐃᔑ​ᐊᐸᑑᒡ, ᐁᑮᐊᐸᑭᓱᒡ ᐁᔑ​ᓯᑌᑳᐸᐎᓂᒡ᙮ 7ᐁᐲᑐᐌᒡ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᐃᔑ​ᔖᑯᐙᓈᓐ: ᑮᓐ ᒋᓴᔅ ᐌᑯᓯᓯᒥᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᒫᐗᒡ ᑳᐃᔥᐯᑖᑯᓯᒡ! ᐌᑯᓀᓐ ᐙᑑᑕᐎᔭᓐ? ᑭᐸᑯᓭᓂᒥᓐ ᒋᐃᓇᔓᑕᒪᐎᔭᓐ, ᐊᐱᒧᓐ ᐊᐌ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐁᑳ ᒋᑲᒀᑕᑭᐃᓯᐗᓐ! ᑮᐃᑭᑐ᙮ 8ᐋᓃᔥ ᒋᓴᔅ ᐋᔕ ᐅᑮ​ᑲᓅᓈᓐ ᐃᓂ ᒪᒋᐊᒑᑾᓐ: ᓇᑲᔥ ᐊᐊ ᐃᓂᓂ, ᑮᓐ ᒪᒋᐊᒑᒃ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 9ᔑᑾ ᑕᔥ ᐅᑮ​ᑲᑴᒋᒫᓐ: ᐋᓃᓐ ᐁᔑᓂᑳᓱᔭᓐ? ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᐁᔑ​ᓇᑴᑖᑯᒡ: ᐅᐹᑏᓄ ᓂᑎᔑᓂᑳᔅ, ᐋᓃᔥ ᓂᐹᑏᓄᒥᓐ, ᑮᐃᑭᑐᐗᓐ᙮ 10ᐁᓂᑯᒃ ᐃᑕᔥ ᐅᑮ​ᐸᑯᓭᓂᒥᑰᓐ ᐊᐊ ᒋᓴᔅ ᐃᓂ ᒪᒋᐊᒑᑾᓐ: ᑫᑯ ᐃᑯᒋ ᐃᔑᓂᔕᐅᔑᓈᑳᕽ ᐅᐅᒫ ᐊᔮᐎᓂᕽ ᓂᐐᒋᒪᒋᐊᒑᑾᒃ! ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ 11ᐃᐃᒫ ᑕᔥ ᓀᐗᑕᑎᓐ ᑭᒋᓃᐱᐗᐞ ᑮᐃᔑ​ᐅᑴᓄᐗᒃ ᑰᑰᔕᒃ ᐁᑮᐅᑕᒋᑫᐙᒡ᙮ 12ᐅᑮ​ᐸᑯᓭᓂᒥᑰᐞ ᐃᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᐃᐃ ᒪᒋᐊᒑᑾᐞ: ᒦᐃᒫ ᐃᔑᓂᔕᐅᔑᓈᒻ ᑰᑰᔕᒃ ᑳᐃᔑ​ᐊᔮᐙᒡ, ᓂᑲ​ᐊᑕ​ᑭᑭᔥᑲᐙᓈᓂᒃ, ᑮᐃᑭᑐᐗᐞ᙮ 13ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ​ᐸᑭᑎᓈᒡ ᐊᐊ ᒋᓴᔅ ᐃᐃ ᒪᒋᐊᒑᑾᐞ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ​ᓇᑲᓈᓂᒡ ᐃᓂ ᐃᓂᓂᐗᓐ, ᐁᑮᐊᓂ​ᐃᔑ​ᐲᑎᑫᔥᑲᐙᐙᒡ ᐃᑕᔥ ᐃᐃ ᑰᑰᔕᐞ᙮ ᒦᑕᔥ ᑲᑭᓇ ᑰᑰᔕᒃ ᐃᐃᒫ ᑳᐃᔑ​ᓈᓯᐲᐸᐃᑎᐙᒡ ᐁᔑᑮᔥᑳᒪᑎᓈᓂᒃ ᐁᑮ​ᐸᑯᐲᐸᐃᑎᐙᒡ ᓵᑲᐃᑲᓃᕽ᙮ ᑲᑭᓇ ᑕᔥ ᑮᓂᓵᐹᐌᐗᒃ, ᓃᔑᕽ ᒥᑖᔂᒃ 2,000 ᑲᓇᐸᒡ ᐁᑮ​ᑕᔑᐙᒡ᙮ 14ᐃᑭᐌᓂᐗᒃ ᐃᑕᔥ ᑳᑮᑲᓇᐎᑰᑰᔑᐌᐙᒡ ᑮᒫᒌᐸᐃᐌᐗᒃ, ᐁᑮᐊᐎ​ᐐᑕᒪᐙᐙᒡ ᐃᓂᐌᓂᐗᐞ ᐃᐃᒫ ᐆᑌᓈᕽ ᑳᐊᔮᓂᒡ ᑲᔦ ᐊᓅᒋᑯ ᐱᑯ ᑳᔑᑖᓂᐗᓂᓂᒃ ᑳᐊᔮᓂᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐱ​ᐃᔑ​ᐙᐸᑕᒥᓂᒡ ᐃᐃᐌ ᑳᐃᔑᐌᐸᓂᓂᒃ᙮ 15ᐅᑮ​ᐱᓈᓯᑲᐙᐙᓐ ᐃᑕᔥ ᐃᓂ ᒋᓴᓲᓐ, ᐁᑮᐙᐸᒫᐙᒡ ᐃᓂ ᐃᓂᓂᐗᓐ ᑳᑮᑭᑭᔥᑲᐙᓂᐸᓐ ᐃᓂ ᒪᒋᐊᒑᑾᐞ, ᐃᐃᒫ ᐁᐃᔑ​ᑯᔥᒀᐙᑕᐱᓂᒡ, ᐁᑮ​ᑭᑭᑯᓇᔦᓂᒡ, ᐁᑾᐞ ᑾᔭᒃ ᐁᑮᐃᔑᐊᔮᒡ ᐅᑎᓀᑕᒧᐎᓂᕽ᙮ ᒦᔥ ᐃᐃ ᑲᑭᓇ ᑳᐃᔑ​ᓭᑭᓯᐙᒡ᙮ 16ᒦᑕᔥ ᐃᑭ ᓂᑕᒻ ᑳᑮᐙᐸᑕᒧᐙᒡ, ᐅᑮᐐᑕᒪᐙᐙᐞ ᑲᑭᓇ ᐊᐎᔭᐞ ᐋᓃᓐ ᑳᐃᔑᐌᐱᓯᓂᒡ ᐃᓂ ᐃᓂᓂᐗᓐ ᑳᑮᑭᑭᔥᑲᐙᓂᐸᓐ ᒪᒋᐊᒑᑾᐞ, ᑲᔦ ᐃᐌ ᑳᐃᔑᐌᐱᓯᓂᒡ ᐃᐃ ᑰᑰᔕᐞ᙮ 17ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ​ᒫᒌ​ᐸᑯᓭᓂᒫᐙᒡ ᐃᓂ ᒋᓴᓲᓐ ᒋᐅᒋ​ᒫᒑᓂᒡ ᐃᐃᒫ ᐅᑕᑮᒥᐙᕽ᙮ 18ᒦᑕᔥ ᐁᑮᐃᔑ​ᑮᐌᐴᓯᒡ ᐊᐊ ᒋᓴᔅ, ᐅᑮᐱ​ᐸᑯᓭᓂᒥᑰᓐ ᑳᑮᑭᑭᔥᑲᐙᓂᐸᓐ ᐃᐃ ᒪᒋᐊᒑᑾᐞ: ᐊᐯ ᓴ ᑭᑲᓂ​ᐐᒌᐎᓐ! ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ 19ᑳᐐᓐ, ᐅᑮᐃᓈᓐ ᐊᐊ ᒋᓴᔅ᙮ ᐃᔖᓐ ᐌᑎ ᑭᐙᑳᐃᑲᓂᕽ, ᐊᐎ​ᐐᑕᒪᐤ ᑭᑎᓇᐌᒫᑲᓇᒃ ᐃᐃᐌ ᑳᑭᑑᑕᐎᒃ ᑭᒋᑫᑰᓐ ᐊᐊ ᑭᔐᒪᓂᑑ, ᑲᔦ ᑳᑮᐃᔑ​ᔕᐌᓂᒥᒃ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 20ᒦᑕᔥ ᑳᐊᓂ​ᐃᔑ​ᒫᒑᒡ ᐊᐊ ᐃᓂᓂ ᐁᑮ​ᐸᐹᐃᔖᒡ ᐃᐃᒫ ᐊᑮᕽ, ᒥᑖᓱ ᐆᑌᓇᐎ ᐊᑭ Decapolis ᐁᐃᔑᓂᑳᑌᓂᒃ, ᐁᑮ​ᐸᐹᐐᑕᒫᑫᒡ ᐋᓃᓐ ᑳᑮᐃᔑᒋᑫᐃᑯᒡ ᐃᓂ ᒋᓴᓲᓐ᙮ ᐐᑫ ᑕᔥ ᑮᑭᒋᒫᒪᑳᑌᑕᒨᒃ ᑲᑭᓇ ᐊᐎᔭᒃ᙮ 21ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᑳᓂ​ᐃᔑ​ᑮᐌᐋᔕᐗᐊᕽ ᐊᑳᒥᕽ ᐃᐃᒫ ᒌᒫᓂᕽ ᐊᐊ ᒋᓴᔅ᙮ ᐁᑮ​ᐱᒥᔕᑳᒡ ᐃᑕᔥ ᐐᑫ ᑭᒋᓃᐱᐗᐞ ᐅᑮᓈᓯᐲᐗᒥᑰᐞ᙮ 22ᐯᔑᒃ ᐃᑕᔥ ᑮᐱᑕᑯᔑᓐ ᐃᑭ ᑳᑮᐅᑭᒫᑲᑕᒧᐙᒡ ᐃᐃ ᒎᐗᐞ ᐅᑕᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᓂ, ᒉᐃᕒᐊᔅ Jairus ᐁᑮᐃᔑᓂᑳᓱᒡ ᐊᐊ ᐃᓂᓂ᙮ ᐁᐙᐸᒫᒡ ᐃᑕᔥ ᐃᓂ ᒋᓴᓲᓐ, ᑮᐱ​ᐊᐸᑭᓱ ᐃᐃᒫ ᐁᓈᓴᒥᑳᐸᐎᓂᒡ, ᐁᑮ​ᑭᒋᐸᑯᓭᓂᒫᒡ: 23ᓂᑖᓂᓭᔅ ᐋᔕ ᐊᑳᐙ ᐱᒫᑎᓯ᙮ ᑕᑲ ᐱᑖᑭᓐ ᒋᐱᒫᒋᐊᒡ ᒋᓂᐳᓯᒃ! ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 24ᒦᑕᔥ ᑳᓂ​ᐃᔑᐐᒌᐙᒡ ᐊᐊ ᒋᓴᔅ ᐃᓂ ᒉᐃᕒᐊᓴᓐ᙮ ᐅᑮᐊᓂ​ᑯᐱ​ᓰᒋᔥᑳᑰᐞ ᐃᑕᔥ ᑭᒋᓃᐱᐗᐞ ᐊᐎᔭᐞ ᑳᐱ​ᐅᑴᓄᓂᒡ᙮ 25ᐯᔑᒃ ᐃᑕᔥ ᐃᑴ ᐃᐃᒫ ᒣᑴᔭᐄ ᑮᐊᔮ᙮ ᒥᑖᔀᔑᓃᔓᔭᑭ 12 ᑮᒥᔅᑸᐎ ᐁᓀᐱᒋ​ᐃᔑᐊᔮᒡ᙮ 26ᐋᒋᑯ ᑕᔥ ᑮᐐᓴᑳᐱᓀ ᐋᓇᑮᐊᑕᐎᐃᑯᒡ ᓃᐱᐙ ᒪᔥᑭᑮᐎᓂᓂᐗᐞ᙮ ᐐᑫ ᑕᔥ ᐅᑭᒑᑭᓈᓐ ᑲᑭᓇ ᐅᔔᓂᔮᒪᓐ ᒥᓂᒃ ᐁᔮᐙᑯᐸᓀᓐ᙮ ᑳᐐᓐ ᐃᑕᔥ ᐊᐗᔑᒣ ᑮᐊᓂ​ᒥᓄᐊᔮᓰ, ᐋᓃᔥ ᐊᐗᔑᒣ ᑮᐊᓂ​ᐋᑯᓯ ᐊᐲᒡ ᓂᑕᒻ ᑮᒫᑖᐱᓀᒡ᙮ 27ᐗᐊ ᑕᔥ ᐃᑴ ᑮᓅᑕᒻ ᐁᐲᑖᒋᒥᒥᓐᒡ ᐃᓂ ᒋᓴᓲᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᐁᑮ​ᐱᓈᓯᑲᐙᒡ ᐃᐃᒫ ᐃᔥᑴᐊᔭᐄᕽ ᐁᒣᑴᔦᓄᐙᒡ ᐁᑮᐱ​ᓵᒥᓇᒪᐙᒡ ᐅᑭᑭᔥᑭᑲᓂᓂ, 28ᐁᐃᑎᓱᒡ: ᑮᔥᐱᓐ ᐁᑕ ᓵᒥᓇᒪᐗᒃ ᐅᑭᑭᔥᑭᑲᓐ, ᓂᑲ​ᒥᓄᐊᔮ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 29ᒦᑕᔥ ᔐᒫᒃ ᐃᑯ ᑮᑭᐱᔅᑾᑭᓯ᙮ ᐅᑮᒨᔑᑑᓐ ᐐᔭᐎᕽ ᐁᑮᒥᓄᐊᔮᒡ ᐃᐃ ᐅᑎᓈᐱᓀᐎᓐ᙮ 30ᐊᐊ ᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᑮᑭᑫᓂᑎᓱ ᐁᑮ​ᓵᑲᐊᒨᒪᑲᓂᓂᒃ ᐅᑲᔥᑭᐁᐎᓯᐎᓐ ᐃᐃᒫ ᐐᔭᐎᕽ᙮ ᑮᑴᑭᑳᐸᐎ ᑕᔥ ᐃᐃᒫ ᒣᑴᔦᓄᓂᒡ ᐁᐃᑭᑐᒡ: ᐊᐌᓀᓐ ᐊᐊ ᑳᓵᒥᓇᕽ ᐃᐃ ᓂᑭᑭᔥᑭᑲᓐ? ᑮᐃᑭᑐ᙮ 31ᐅᐅᐌ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᑰᐞ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ: ᑭᐙᐸᒫᒃ ᐄᑐᒃ ᐃᑭ ᑳᓰᒋᔥᑲᐎᒀ, ᑭᑎᑭᑦ ᐃᓇ ᑕᔥ, ᐊᐌᓀᓐ ᑳᓴᒥᓂᒡ? ᐅᑮᐃᑰᐞ᙮ 32ᑫᔮᐱ ᑕᔥ ᑮᐊᔨᓈᐱ ᐊᐌ ᒋᓴᔅ ᐁᐐᐙᐸᒫᒡ ᐊᐌᓀᓇᓐ ᑳᑑᑕᒥᓂᒡ᙮ 33ᐗᐊ ᑕᔥ ᐃᑴ ᐅᑮ​ᑭᑫᑖᓐ ᐃᐃᐌ ᑳᑮᐃᔑᒋᑫᐃᓐᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᐃᐃᒫ ᑳᐱ​ᐃᔑ​ᐊᐸᑭᓱᒡ ᐁᓈᓴᒥᑳᐸᐎᓂᒡ ᒋᓴᓲᓐ, ᐁᓭᑭᓯᒡ ᐁᐅᒋ​ᓂᓂᑭᔥᑳᒡ᙮ ᔑᑾ ᑕᔥ ᐅᑮ​ᒑᑭᐐᑖᓐ ᐋᓃᓐ ᐃᐃ ᒪᔮ ᑳᑮᐃᔑᐌᐱᓯᒡ᙮ 34ᒦᑕᔥ ᑳᐃᓈᒡ ᐊᐊ ᒋᓴᔅ ᐃᓂ ᐃᑴᐗᓐ: ᐁᐊᐯᓂᒧᓄᑕᐎᔭᓐ ᑭᑑᒋ​ᒥᓄᐊᔮ᙮ ᐊᓂᒫᒑᓐ, ᒥᓉᑕᓐ᙮ ᑳᐐᓐ ᑫᔮᐱ ᑭᑲᐃᓈᐱᓀᓰ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 35ᒣᒀ ᑕᔥ ᐁᑕᓉᐌᑑᒡ ᒋᓴᔅ, ᐋᓂᓐᑦ ᐊᐎᔭ ᑮᐱ​ᐅᑐᓭᐗᒃ ᐃᐃᒫ ᐁᔑᑖᓂᒡ ᐃᓂ ᐃᓂᓂᐗᓐ ᑳᐅᑭᒫᑲᑕᒥᓂᒡ ᐃᐃ ᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᒃ᙮ ᐅᑮ​ᑲᓅᓈᐙᓐ ᐃᓂ ᐃᓂᓂᐗᓐ: ᐋᔕ ᑮᓂᐳ ᑭᑖᓂᔅ᙮ ᑫᑯ ᑫᔮᐱ ᐅᑕᒥᐋᑫᓐ ᐊᐊ ᐅᑭᑭᓄᐊᒫᑫ, ᐅᑮᐃᓈᐙᓐ᙮ 36ᑳᐐᓐ ᐃᑕᔥ ᐅᑮ​ᐸᐹᒥᑕᐙᓰᐞ ᐊᐌ ᒋᓴᔅ᙮ ᐅᑮ​ᑲᓅᓈᓐ ᐃᑕᔥ ᐃᓂ ᒉᐃᕒᐊᓴᓐ: ᑫᑯ ᓭᑭᓯᑫᓐ, ᐊᐯᓂᒧᓄᑕᐎᔑᓐ ᐁᑕ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 37ᑳᐐᓐ ᐊᐎᔭ ᐅᑮᐃᓈᓰᓐ ᒋᐐᒌᐎᑯᒡ, ᒦ ᐁᑕ ᐲᑕᕒᐆᓐ Peter, ᒌᒥᓴᓐ James, ᒞᓇᓐ John, ᒦᐗᓂᓂ ᐐᒋᑭᐌᔭᓐ ᐊᐊ ᒌᒥᔅ᙮ 38ᐁᐊᓂ​ᑕᑶᔑᓄᐙᒡ ᐃᑕᔥ ᐃᐃᒫ ᑳᐃᔑᑖᓂᒡ ᐃᓂ ᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᒃ ᑳᐅᑭᒫᑲᑕᒥᓂᒡ, ᐅᑮᐃᔑ​ᐙᐸᑖᓐ ᐊᐊ ᒋᓴᔅ, ᐐᑫ ᐁᑮ​ᑭᒋ​ᐃᓇᑲᒥᑲᓂᓂᒃ ᐁᑭᒋᒪᐎᓈᓂᐗᓂᓂᒃ ᑲᔦ ᐁᑭᒋᓅᑖᑯᓯᓂᒡ ᐊᐎᔭᐞ᙮ 39ᒦᑕᔥ ᐁᑮ​ᐲᑎᑫᒡ ᐅᑮ​ᑲᓅᓈᐞ ᐃᐃ ᑳᒪᐎᑳᓈᓂᒡ ᐃᑴᓭᓴᓐ: ᐋᓃᔛᓐ ᐌᒋ​ᑭᒋ​ᐃᓉᐎᑕᒣᒃ ᐁᑭᒋᒪᐎᔦᒃ? ᑳᐐᓐ ᓂᐳᓰ ᐊᐊ ᐃᑴᓭᔅ, ᓂᐹ ᐅᔕ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 40ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᑳᐃᔑ​ᒥᒋ​ᑲᑳᒋᐃᑯᒡ ᑲᑭᓇ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ​ᓵᑭᒋᓂᔕᐙᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ​ᐐᒌᐙᒡ ᐃᓂ ᐅᑌᑌᓂ ᑲᔦ ᐅᒫᒫᓂ ᐃᓂ ᐃᑴᓭᓴᓐ, ᑲᔦ ᐃᓂᐌᓂᐗᐞ ᑳᐐᒌᐎᑯᒡ ᐊᐊ ᒋᓴᔅ, ᐃᐃᒫ ᐁᑮᐃᔖᐙᒡ ᑳᑮᐃᔑ​ᐱᒥᔑᓂᓂᒡ ᐃᓂ ᐃᑴᓭᓴᓐ᙮ 41ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ​ᓴᑭᓂᑫᓈᒡ ᐁᑮᐃᓈᒡ: ᑖᓬᐃᑕ ᑯᒻ! ᒦᐃᐌ ᐁᐃᑭᑐᒡ: ᐃᑴᓭᔅ, ᐗᓂᔥᑳᓐ, ᑭᑎᓂᓐ! ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 42ᔐᒫᒃ ᑮᐗᓂᔥᑳ ᐊᐌ ᐃᑴᓭᔅ, ᑮᐱᒧᓭ᙮ ᑮᒥᑖᔀᔑᓃᔓᐱᐴᓉ 12᙮ ᐗᐐᑫ ᑕᔥ ᑮᑭᒋᒫᒪᑳᑌᑕᒨᒃ ᐃᑭᐌ ᑳᐙᐸᑕᒧᐙᒡ᙮ 43ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᐊᔮᒀᒥᒫᐞ: ᑫᑯ ᐊᐎᔭ ᑭᑫᑕᒨᓈᑫᒃ᙮ ᐊᔕᒥᒃ ᐗᐊ ᐃᑴᓭᔅ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮

will be added

X\