Maarhk 15

1ᐱᒌᓇᒃ ᐃᑕᔥ ᐁᐱᒨᑲᐊᒥᓂᒡ, ᐁᐸᐹᔒᕽ, ᑮᒫᐗᒋᐃᑎᐗᒃ ᐃᑭ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᒃ, ᐃᑭ ᑲᔦ ᑳᓃᑳᓇᑭᓱᐙᒡ ᒎᐗᒃ, ᑲᔦ ᑳᑭᑭᓄᐊᒫᑫᐙᒡ ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ, ᑲᑭᓇ ᑲᔦ ᑳᓂᑖ​ᐅᓈᑯᓂᑫᐙᒡ, ᒥᒋᑲᑭᓇ ᐁᑮᓈᓈᑲᓱᐌᐙᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ​ᒪᒫᒋᑾᐱᓈᐙᒡ ᒋᓴᓲᓐ, ᐃᑯᒋ ᐁᐃᔑᐎᓈᐙᒡ ᐁᒦᓈᐙᒡ ᐃᓂ ᐹᐃᓬᐊᑑᓐ Pilate᙮ 2ᒦᑕᔥ ᐁᔑ​ᑲᑴᒋᒫᒡ ᐊᐊ ᐹᐃᓬᐊᑦ ᐃᓂ ᒋᓴᓲᓐ: ᑮᓐ ᐃᓇ ᐃᑭ ᒎᐗᒃ ᐅᑭᒋᐅᑭᒫᒥᐙᓐ? ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ ᒋᓴᔅ ᐅᑮᐃᔑ​ᓇᑴᑕᐙᓐ: ᒦᐃᐌ ᐁᑭᑐᔭᓐ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 3ᐃᑭ ᑕᔥ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᒃ ᓃᐱᐗᐞ ᑫᑰᓂᓂ ᐅᑲᑴᒋᒫᐙᓐ ᐃᓂ ᒋᓴᓲᓐ᙮ 4ᒦᓇᐙ ᑕᔥ ᑮᐅᒋ​ᑲᑴᑗ ᐊᐊ ᐹᐃᓬᐊᑦ: ᑳᐐᓐ ᐃᓇ ᑫᑰᓐ ᑭᐐᐃᔑ​ᓇᑴᑕᓰ? ᐃᓇᔥᑫ ᒥᓂᒃ ᐁᔑ​ᐊᓈᒥᒥᑰᔭᓐ! ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 5ᑫᔮᐱ ᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᑳᐐᓐ ᑫᑰᓐ ᑮᓇᑴᑕᓰ᙮ ᒫᒪᑳᒡ ᐅᑮᐅᒋ​ᐃᓀᓂᒥᑰᓐ ᐃᓂ ᐹᐃᓬᐊᑑᓐ᙮ 6ᑕᓯᕽ ᐃᑕᔥ ᐁᐃᔑ​ᒌᑲᑲᒥᑭᓯᓈᓂᐗᕽ ᐱᒫᒋᐃᑰᐎ​ᐐᑾᑎᐎᓐ, ᑮᓂᑖ​ᐃᔑᒋᑫ ᐊᐊ ᐹᐃᓬᐊᑦ Pilate, ᐁᑮ​ᐸᑭᑎᓈᒡ ᐯᔑᒃ ᐊᐎᔭᓐ ᑳᑭᐸᐅᒥᓐᒡ, ᐊᐌᓀᓇᓐ ᐃᑯ ᒣᓴᐌᓂᒫᓂᒡ ᐃᐃ ᒎᐗᐞ᙮ 7ᐃᐃ ᐊᐲ ᑮᑭᐹᑾᐃᑲᓂᐎ ᐊᐊ ᐯᔑᒃ ᐃᓂᓂ, ᐸᕒᐋᐸᔅ Barabbas ᐁᐃᔑᓂᑳᓱᒡ᙮ ᐅᑮ​ᑕᑯᑭᐸᐅᑰᒫᐞ ᑯᑕᒃ ᐊᐎᔭᐞ ᑳᑮᓂᔑᐌᓂᒡ ᐁᑮᒦᑳᓈᓂᒡ ᐃᓂ ᐌᑭᒫᐙᑎᓯᓂᒡ, ᐁᑮᓂᔑᐗᓈᑕᑲᒥᑭᓯᐙᒡ᙮ 8ᒦᑕᔥ ᑳᐱ​ᐃᔑ​ᒫᐗᒋ​ᐃᔖᐙᒡ ᓃᐱᐗᐞ ᐊᐎᔭᒃ ᐃᐃᒫ ᐹᐃᓬᐊᑑᓐ ᐅᐙᑳᐃᑲᓂᓃᕽ, ᐁᒫᒌᑲᑴᒋᒫᐙᒡ: ᐃᔑᒋᑫᐃᔑᓈᒻ ᑖᐱᔥᑰ ᒨᔕᒃ ᐁᔑᒋᑫᐃᔮᕽ ᐅᐅ ᐊᐲ! ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ᙮ 9ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ​ᓇᑴᑕᐙᒡ ᐊᐊ ᐹᐃᓬᐊᑦ: ᑭᑲᐸᑭᑎᓇᒪᐎᓂᓂᒻ ᐃᓇ ᐃᓂ ᒎᐗᒃ ᐅᑭᒋᐅᑭᒫᒥᐙᓐ? ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 10ᐋᓃᔥ ᐹᐃᓬᐊᑦ ᐐᑫ ᐅᑮ​ᑭᑫᓂᒫᐞ ᐃᐃ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᐞ ᐁᐅᑌᓂᒫᓂᒡ ᐃᓂ ᒋᓴᓲᓐ, ᒦᐃᐌ ᑳᐅᒋ​ᐃᔑᐎᑕᒫᑯᒡ᙮ ᐋᓃᔥ ᑲᑭᓇ ᐊᐎᔭ ᐅᑮᒥᓄᑕᐙᐙᓐ ᒋᓴᓲᓐ᙮ 11ᐃᑭ ᑕᔥ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᒃ ᐅᑮ​ᑲᑳᓱᒫᐙᐞ ᐃᐃ ᑳᐅᑴᓄᓂᒡ ᒋᑲᑴ​ᑌᐱᒫᓂᒡ ᐃᓂ ᐹᐃᓬᐊᑑᓐ, ᒣᔥᑾᒡ ᒋᐸᑭᑎᓇᒪᐎᑣ ᐃᓂ ᐸᕒᐋᐸᓴᓐ᙮ 12ᒦᑕᔥ ᒦᓇᐙ ᑳᐃᔑ​ᑲᓅᓈᒡ ᐊᐊ ᐹᐃᓬᐊᑦ ᐃᐃ ᑳᐅᑴᓄᓂᒡ: ᐋᓃᓐ ᑕᔥ ᐁᓀᑕᒣᒃ ᒋᐃᔑᒋᑫᐊᒃ ᐊᐊᐌ ᑳᐃᓀᒃ ᐅᑭᒋᐅᑭᒫᒥᐙᓐ ᐃᑭ ᒎᐗᒃ? 13ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ​ᓇᑴᔖᑯᐌᐙᒡ: ᓴᑲᐅ ᐋᔑᑌᔮᑎᑯᕽ! 14ᑮᐃᔑ​ᓇᑴᑕᒻ ᐃᑕᔥ ᐹᐃᓬᐊᑦ: ᐋᓃᓐ ᐃᑕᔥ? ᐋᓃᔥ ᑳᐃᔑ​ᒪᒋᒋᑫᒡ? ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ ᓇᐗᒡ ᐃᑕᔥ ᐊᐗᔑᒣ ᑮᑭᒋᔖᔖᑯᐌᐗᒃ, ᓴᑲᐅ ᐋᔑᑌᔮᑎᑯᕽ! ᐁᐃᑭᑐᐙᒡ᙮ 15ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᑳᐃᔑ​ᐸᑭᑎᓈᒡ ᐊᐊ ᐹᐃᓬᐊᑦ ᐃᓂ ᐸᕒᐋᐸᓴᓐ, ᐁᐃᓀᑕᕽ ᒋᒥᓉᑕᒥᓂᒡ ᐃᐃ ᑳᐅᑴᓄᓂᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ​ᐊᓅᑮᒡ ᒋᐸᔕᔐᐅᒥᓐᒡ ᐃᓂ ᒋᓴᓲᓐ᙮ ᔑᑾ ᐅᑮ​ᐸᑭᑎᓇᒪᐙᐞ ᔑᒫᑲᓂᔕᐞ ᒋᓴᑲᐙᓂᒡ ᐋᔑᑌᔮᑎᑯᕽ᙮ 16ᐃᑭ ᑕᔥ ᔑᒫᑲᓂᔕᒃ ᐅᑮᐃᔑᐎᓈᐙᓐ ᐃᓂ ᒋᓴᓲᓐ ᐃᐃᒫ ᐲᑎᑲᒥᒃ, ᒦᐃᒫ ᑭᒋᐅᓇᔓᐌᐎᓂᓂ ᑳᐃᔑᑖᒡ, ᐸᕒᐄᑑᕒᐃᔭᒻ Praetorium ᑳᐃᔑᓂᑳᑌᒃ ᐁᑮᐊᑐᒫᐙᒡ ᐃᐃ ᐁᓂᑯᑴᓄᓂᒡ ᔑᒫᑲᓂᔕᐞ᙮ 17ᒦᑕᔥ ᐁᑮ​ᑮᒋᑯᓇᔦᐋᐙᒡ ᐃᓂ ᒋᓴᓲᓐ, ᑳᐃᔑ​ᐱᓯᑲᒧᐋᐙᒡ ᐃᐃ ᑳᒪᑲᑌᒥᔅᑴᑲᓂᓂᒃ ᑲᔥᑮᑮᐎᓐ᙮ ᔑᑾ ᐅᑮᐊᐱᑳᓈᐙᐞ ᐁᐅᔑᑑᐙᒡ ᐅᑳᐎᒥᓇᑲᔒᐞ ᐐᐗᒀᓐ, ᐁᑮ​ᐱᓯᑲᒧᐋᐙᒡ᙮ 18ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ​ᐊᓇᒥᑲᐙᐙᒡ ᐁᐃᓈᐙᒡ: ᐴᔔ ᑮᓐ ᑫᒋᐅᑭᒫᑲᑕᐗᑣ ᒎᐗᒃ! ᐅᑮᐃᓈᐙᓐ᙮ 19ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ​ᐸᐸᑭᑌᐙᐙᒡ ᐃᐃᒫ ᐅᑎᒀᓂᓃᕽ ᐃᐃ ᐐᓯᑯᑉ, ᑲᔦ ᐁᓴᓰᒀᓈᐙᒡ ᑲᔦ ᐁᐅᒋᒌᑾᓇᐲᑕᐙᐙᒡ, ᐁᓇᓈᐗᑮᑕᐙᐙᒡ ᑲᔦ᙮ 20ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔥᒀ​ᓂᔑᐹᐱᓄᑕᐙᐙᒡ ᐅᑮ​ᑮᒋᑯᓇᔦᐋᐙᓐ ᐃᐃ ᑳᒪᑲᑌᒥᔅᑴᑲᓂᓂᒃ ᑲᔥᑮᑮᐎᓐ, ᒦᓇᐙ ᐐᓐ ᐃᑯ ᐅᑭᑭᔥᑭᑲᓂᓂ ᐁᑮ​ᐱᓯᑲᒧᐋᐙᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ​ᒫᒌᓈᐙᒡ ᐁᑮᐊᑕ​ᐊᑯᓴᑲᐙᐙᒡ ᐋᔑᑌᔮᑎᑯᕽ᙮ 21ᑮᐱᒥᐊᔮ ᑕᔥ ᐯᔑᒃ ᐃᓂᓂ ᒣᒀ ᐁᐱᒪᑲᒥᑲᓂᓂᒃ, ᓵᐃᒪᓐ Simon ᐁᐃᔑᓂᑳᓱᒡ, ᐃᐃᒫ ᓵᐃᕒᐄᓃᕽ Cyrene ᑳᑮᐅᒌᒡ᙮ ᒦᐊᐌ ᑳᐅᑯᓯᓯᒡ ᐋᓬᐃᑭᓵᑕᕒᐆᓐ Alexander ᑲᔦ ᐅᕒᐆᐸᓴᓐ Rufus᙮ ᐃᐃᒫ ᐅᐱᒣᐊᔭᐄ ᑮᐱᐅᒋ​ᑕᑯᔑᓐ ᐁᐐ​ᐊᓂᒉᑭᔥᑲᕽ ᐆᑌᓇ᙮ ᒦᐊᐌ ᑳᐃᔑ​ᑰᑯᓂᑯᒡ ᔑᒫᑲᓂᔕᐞ ᒋᐱᒥᐎᑕᒪᐙᒡ ᒋᓴᓲᓐ ᐅᑖᔑᑌᔮᑎᑯᒥᓂ᙮ 22ᒦᑕᔥ ᐌᑎ ᑳᐃᔑᐎᓂᓐᒡ ᒋᓴᔅ ᐃᐃᒫ ᐁᔑ​ᐱᑾᑎᓈᓂᒃ ᑳᓬᑲᑖ Golgotha ᐁᐃᔑᓂᑳᑌᓂᒃ, ᒦᐃᐌ ᐁᑭᑐᕽ ᐅᑎᒀᓂᑫᑲᓂᑳᕽ᙮ 23ᐅᑖᓇᑮᐐᒥᓇᐋᐙᓐ ᐃᐃ ᔔᒥᓈᐳ ᐁᑮᐗᓂᓇᐌᔮᑲᒥᓂᑳᑌᓂᒃ ᑫᑰᓐ ᐁᑳ ᑫᐅᒋ​ᓂᓯᑐᓯᓯᓂᒃ, ᒪᕒ myrrh ᐁᐃᔑᓂᑳᑌᓂᒃ᙮ ᑳᐐᓐ ᐃᑕᔥ ᑮᐐᒥᓂᑴᓰ᙮ 24ᒦᑕᔥ ᐁᑮ​ᑮᒋᑯᓇᔦᐱᓈᐙᒡ ᑳᐃᔑ​ᐊᑯᓴᑲᐙᐙᒡ ᐋᔑᑌᔮᑎᑯᕽ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ​ᐊᐸᑭᒋᑫᐙᒡ ᑫᐅᒋ​ᑭᑫᑕᒧᐙᒡ ᐌᑯᓀᓐ ᐃᐃ ᑭᑭᔥᑭᑲᓐ ᑫᐅᑖᐱᓇᒧᐙᒡ ᐁᑕᓱᐯᔑᑯᐙᒡ᙮ ᒦᐃ ᓇᑫ ᑳᐃᔑ​ᓀᓈᐗᐆᓂᑎᐙᒡ ᐅᑭᑭᔥᑭᑲᓂᓂ᙮ 25ᑮᔖᑲᓱ​ᑎᐸᐃᑲᓀᔮᓂ ᐁᑭᔐᐹᐗᑲᓂᓂᒃ, ᒦᐃ ᐊᐲ ᑳᑮᐊᑯᓴᑲᐙᐙᒡ᙮ 26ᔑᑾ ᑮᐅᔑᐲᐃᑳᑌ ᑭᑭᓇᐙᒋᑕᒫᑫᐎᓐ, ᐌᑯᓀᓐ ᑳᐅᒋ​ᐊᑯᓴᑲᐅᓐᒡ ᐊᐊ ᒋᓴᔅ᙮ ᒦ ᐗᐊ ᒎᐗᒃ ᐅᑭᒋᐅᑭᒫᒥᐙᓐ, ᑮᐃᑭᑑᒪᑲᓐ᙮ 27ᔑᑾ ᓃᔑᓐ 2 ᐅᒪᑲᑗᔥᑲᒃ ᑫᐐᓇᐙ ᑮᐊᑯᓴᑲᐃᑳᓱᐗᒃ, ᑫᔮᐱ ᐁᓃᔑᓂᒡ ᐋᔑᑌᔮᑎᑰᐞ, ᐯᔑᒃ ᐃᐃᒫ ᐅᑭᒋᓂᑭᓃᕽ ᐃᓇᑫ, ᐯᔑᒃ ᐃᑕᔥ ᑲᔦ ᐅᓇᒪᑎᓂᑭᓃᕽ ᐃᓇᑫ ᐁᔑᐊᑰᒋᓂᓂᒡ ᒋᓴᓲᓐ᙮ 28[ᒦ ᐃ ᐐᑫ ᐁᑮᐃᔑᓭᓂᒃ ᐃᐃ ᑳᑮᑮᔖᒋᐲᐃᑳᑌᓂᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᑭᑐᐎᓐ: ᑮᑕᑾᑭᒫ ᐃᓂᐌᓂᐗᐞ ᑳᐲᑯᓇᒥᓂᒡ ᐃᓈᑯᓂᑫᐎᓐ, ᑮᐃᑭᑑᒪᑲᓂᓂ᙮] 29ᒦᑕᔥ ᐃᑭ ᑳᒪᔮᔥᑲᐙᐙᒡ ᐅᑮᓂᔑᐹᐱᐋᐙᓐ ᐁᑮᓇᓈᒥᑴᓂᐙᒡ ᐁᐃᓈᐙᒡ: ᔪᐆ! ᑭᐐ​ᐲᑯᐱᑑᓈᐸᓐ ᐄᑐᒃ ᐃᐃ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑳᔑ​ᐊᓇᒥᐁᑕᐎᓐᒡ, ᒦᓇᐙ ᑮᓂᓱᑮᔑᑾᑳᒃ ᐁᐐ​ᑮᐌ​ᐅᔑᑑᔭᐸᓐ! 30ᑮᓐ ᐱᒫᒋᐃᑎᓱᓐ! ᐱᓃᓵᑕᐌᓐ ᐃᐃᒫ ᐋᔑᑌᔮᑎᑯᕽ! ᑮᐃᑭᑐᐗᒃ ᐁᐃᔑ​ᒦᑭᓱᒫᐙᒡ᙮ 31ᔑᑾ ᐯᔑᑾᓐ ᐃᑭ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᒃ, ᐃᑭ ᑲᔦ ᑳᑭᑭᓄᐊᒫᑫᐙᒡ ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ ᐅᑮ​ᐹᐱᐋᐙᓐ ᒋᓴᓲᓐ ᐁᐃᑎᐙᒡ: ᐸᑳᓐ ᐊᐎᔭᐞ ᐅᑮ​ᐱᒫᒋᐋᐞ᙮ ᐐᓐ ᐃᑕᔥ ᑳᐐᓐ ᐅᑲᔥᑭᑑᓰᓐ ᒋᐱᒫᒋᐃᑎᓱᒡ! 32ᒦ ᐊᐌ ᑳᐃᑎᓱᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑳᐅᓀᓂᒫᒡ ᒋᐱᒫᒋᐃᐌᓂᒡ ᐁᐋᐎᒡ, ᑲᔦ ᑫᑭᒋᐅᑭᒫᑲᑕᐙᒡ ᐃᔅᕒᐃᔭᓬᐃᓂᓂᐗᐞ Israel᙮ ᑕᑲ ᒋᑮᐅᒋ​ᓃᓵᑕᐌᒡ ᐃᐃᒫ ᐋᔑᑌᔮᑎᑯᕽ, ᑭᑲᑌᐺᑕᐙᓈᓐ ᐁᐋᐎᒡ, ᐙᐸᑕᒧᐗᕽ! ᑮᐃᑎᐗᒃ᙮ ᐃᑭ ᑲᔦ ᓃᔑᓐ ᐃᓂᓂᐗᒃ ᑳᑮᐐᒋ​ᐊᑯᓴᑲᐅᑰᒫᐙᒡ ᒋᓴᓲᓐ, ᑲᔦ ᐐᓇᐙ ᐯᔑᑾᓐ ᐅᑮᐃᔑ​ᑲᑳᓱᒫᐙᓐ᙮ 33ᒦᑕᔥ ᐁᐋᐱᑕ​ᑮᔑᑲᒃ ᑮᒫᒌ​ᑲᔥᑮᑎᐱᑲᓐ ᒥᓯᐌ ᐊᑮᕽ, ᐲᓂᔥ ᐁᓂᓱᑎᐸᐃᑲᓀᔮᒃ᙮ 34ᐁᓂᓱᑎᐸᐃᑲᓀᔮᒃ ᐃᑕᔥ ᑮᑭᔒᐌ ᐊᐊ ᒋᓴᔅ: ᐃᓬᐆᐃ! ᐃᓬᐆᐃ! ᓬᐊᒫ ᓴᐹᑕᓃ? ᑮᐃᑭᑐ᙮ ᒦᐃ ᐁᑭᑐᕽ: ᓂᒪᓂᑑᒻ! ᓂᒪᓂᑑᒻ! ᐋᓃᓐ ᑕᔥ ᑳᐅᒋ​ᓇᑲᔑᔭᓐ? 35ᒦᑕᔥ ᑳᐃᑭᑐᐙᒡ ᐋᓂᓐᑦ ᐃᐃᒫ ᑳᒌᑭᑳᐸᐎᐙᒡ: ᐃᓇ ᑕᔥ, ᐅᓇᑗᐌᒫᓐ ᐃᓬᐋᐃᒐᐗᓐ Elijah! 36ᒦᑕᔥ ᐯᔑᒃ ᐃᓂᓂ ᑳᐃᔑ​ᐲᒋᐸᑣᒡ ᐃᔅᑲᐃᐹᓐ ᐁᑮ​ᑭᑖᐲᑭᓇᕽ ᔔᒥᓈᐴᕽ, ᐁᑮᓃᒫᑾᐊᕽ ᒥᑎᑰᓯᕽ, ᐁᑮᐃᓈᑾᐊᒪᐙᒡ ᐅᑑᓂᓃᕽ ᐃᓂ ᒋᓴᓲᓐ ᐁᐐ​ᒥᓇᐋᒡ, ᐁᐃᑭᑐᒡ: ᑕᑲ ᒋᐱᓃᓯᓂᑯᒡ ᐃᓂ ᐃᓬᐋᐃᒐᐗᓐ! 37ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᑮᑭᒋᑭᔒᐌ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ​ᐴᓂᐱᒫᑎᓯᒡ᙮ 38ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᐊᐲ ᐌᑎ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ ᑳᐃᔑ​ᑖᔥᑮᑭᓭᒃ ᑳᑭᐸᑳᒃ ᐋᑲᐌᑭᓂᑲᓐ ᐃᐃᒫ ᐲᑎᒃ ᑳᐊᑰᑌᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᐙᑳᐃᑲᓃᕽ᙮ ᐃᔥᐱᒥᕽ ᐃᓇᑫ ᑮᐱᐅᒋ​ᒫᒌ​ᑖᔥᑮᑭᓭ ᐲᓂᔥ ᐌᑎ ᓈᔕᔭᐄ᙮ 39ᐃᐃᒫ ᑕᔥ ᐯᔓ ᐋᔑᑌᔮᑎᑯᕽ ᑳᑮᓃᐸᐎᒡ ᐅᑭᒫᐎᔑᒫᑲᓂᔥ ᑳᐃᓈᓴᒥᑳᐸᐐᑕᐙᒡ ᐃᓂ ᒋᓴᓲᓐ, ᐊᐲ ᐁᐙᐸᒫᒡ ᐁᔑ​ᐴᓂᐱᒫᑎᓯᓂᒡ, ᑮᐃᑭᑐ: ᑌᐺ ᐄᓴᓐ ᐗᐊ ᐃᓂᓂ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑮᐅᑯᓯᓯᒥᑰᓐ! ᑮᐃᑭᑐ᙮ 40ᔑᑾ ᑮᐊᔮᐗᒃ ᐃᑴᐗᒃ ᐃᐃᒫ ᐁᑯᑌᐱᓈᑾᓂᓂᒃ ᐁᑮᐅᓵᐱᐙᒡ᙮ ᒣᑴᔭᐄ ᑯ ᑮᐊᔮᐗᒃ ᐅᑯ ᓂᓯᓐ 3 ᓴᓬᐆᒥ Salome, ᔑᑾ ᒣᕒᐃ Mary ᒦᐊᐌ ᒫᑲᑕᓬᐊ Magdala ᐆᑌᓇᐌᓯᕽ ᑳᑮᐅᒌᒡ, ᔑᑾ ᑯᑕᒃ ᐊᐊ ᒦᓇᐙ ᐯᔑᒃ ᒣᕒᐃ ᒦᐊᐌ ᐅᑯᓯᓴᐞ ᑳᐃᔑᓂᑳᓱᓂᒡ ᒎᓯᔅ Joses ᑲᔦ ᒌᒥᔅ James ᐅᔒᒣᔑᒫ᙮ 41ᒦᐗᑯᑯ ᐃᑴᐗᒃ ᑳᑮᐱᒥᓂᔕᐙᐙᒡ ᐃᓂ ᒋᓴᓲᓐ ᑳᓬᐊᓬᐄᐎ ᐊᑮᕽ Galilee ᒣᒀ ᐃᐃᒫ ᐁᑮᐊᔮᓂᒡ, ᐁᑮ​ᐸᐹᐸᒥᐋᐙᒡ᙮ ᔑᑾ ᑫᔮᐱ ᓃᐱᐗᐞ ᑮᐊᔮᐗᒃ ᐃᑴᐗᒃ ᑳᑮᐱ​ᐐᒋ​ᑕᑯᔑᓅᒫᐙᒡ ᐃᓂ ᒋᓴᓲᓐ ᐃᐃᒫ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ Jerusalem᙮ 42ᐋᔕ ᑮᐊᓂ​ᐅᓈᑯᔑᓐ, ᐁᑳ ᒪᔑ ᐁᐸᑭᔑᒧᓯᒃ ᐁᑮ​ᐸᑴᔑᑲᓂᑮᔑᑲᒃ᙮ ᒦᐃ ᐊᐲ ᐁᑮᐗᐌᔒᑖᐙᒡ ᒎᐗᒃ ᒋᑆ ᐊᓉᐲᐎ​ᑮᔑᑲᓂᓂᒃ᙮ 43ᑮᐊᔮ ᑕᔥ ᐯᔑᒃ ᐁᑭᒋ​ᐃᓀᑖᑯᓯᒡ ᐅᓇᔓᐌᐎᓂᓂ, ᒎᓴᑉ Joseph ᑳᐃᔑᓂᑳᓱᒡ, ᐁᑮᐅᒌᒡ ᐆᑌᓇᐌᓯᕽ ᐁᕒᐊᒪᑏᔭ Arimathea ᐁᐃᔑᓂᑳᑌᓂᒃ᙮ ᑫᐐᓐ ᐅᑮᐊᔕᐙᐸᑖᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᒋᐅᔑᓯᑑᓂᒡ ᐅᑎᐯᒋᑫᐎᓂᓂ᙮ ᑮᓲᑭᑌᐁ ᒎᓴᑉ ᐁᑮᐃᔖᒡ ᐹᐃᓬᐊᑑᓐ Pilate, ᐁᑮ​ᑲᑴᒋᒫᒡ ᐃᐃ ᒋᓴᓲᓐ ᐐᔭᐎᓂ ᒋᓇᐃᓇᕽ᙮ 44ᑮᑯᔥᑴᑕᒻ ᐃᑕᔥ ᐊᐊ ᐹᐃᓬᐊᑦ ᐋᔕ ᐁᓂᐳᓂᒡ ᐃᓂ ᒋᓴᓲᓐ ᐁᐐᑕᒪᐎᓐᒡ᙮ ᔑᑾ ᑮᐊᓅᑮ ᒋᐱᓈᓯᑳᑯᒡ ᐃᓂ ᐅᑭᒫᐎᔑᒫᑲᓂᔕᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᐁᑲᑴᒋᒫᒡ: ᐋᔕ ᓇ ᑭᓉᔥ ᑳᑮᓂᐳᒡ ᒋᓴᔅ? ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 45ᐁᐊᐞ, ᐋᔕ ᑮᓂᐳ, ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ​ᑲᓅᓈᒡ ᐊᐊ ᐹᐃᓬᐊᑦ ᐃᓂ ᒎᓴᐴᓐ: ᐊᐤ ᑭᑲᓇᐃᓈᓐ ᐃᐃ ᒦᔭᐤ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ 46ᒦᑕᔥ ᑳᐊᐎ​ᐃᔑ​ᐊᑖᐌᒡ ᒎᓴᑉ ᐃᐃ ᐙᐱᔥᑮᑭᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ​ᐅᒋ​ᐱᓇᐊᕽ ᐃᐃ ᐐᔭᐎᓂ ᒋᓴᓲᓐ ᑳᑮᐃᔑ​ᐊᑰᑌᓂᒃ ᐋᔑᑌᔮᑎᑯᕽ, ᔑᑾ ᐁᑮ​ᑎᑎᐯᔩᑭᓇᕽ ᐙᐱᔥᑮᑭᓄᕽ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑ​ᓇᐃᓇᕽ ᐃᐃᒫ ᓇᐃᓂᑏᐎᑲᒥᑯᕽ ᑳᐃᔑ​ᐐᐹᐱᑲᐃᑳᑌᓂᒃ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑᑎᑎᐱᓈᒡ ᐃᓂ ᑭᒋᐊᓯᓃᓐ ᑳᑭᐸᐃᑳᑳᓂᐎᓂᒡ ᐃᐃᒫ ᐁᔑ​ᐃᔥᒀᑌᒥᐗᓂᓂᒃ ᓇᐃᓂᑏᐎᑲᒥᒃ᙮ 47ᔑᑾ ᑲᔦ ᑮᐊᔮᐗᒃ ᒣᕒᐃ ᒫᑲᑕᓬᐊᐎᑴ Mary Magdalene ᑲᔦ ᐊᐊ ᑯᑕᒃ ᒣᕒᐃ Mary ᑳᐅᑯᓯᓯᒡ ᒎᓯᓴᓐ Joses᙮ ᐅᑮᐙᐸᑖᓈᐙ ᐁᔑ​ᐱᒥᔑᒥᒥᓐᒡ ᐃᓂ ᒋᓴᓲᓐ᙮

will be added

X\