Cwaan 2

1ᐁᓂᓃᔓᑮᔑᑾᑳᓂᒃ ᐃᑕᔥ ᑮᑭᒋᐐᑎᑫᓈᓂᐗᓐ ᐃᐃᒫ ᐆᑌᓇᐌᓯᕽ ᑫᓇ Cana ᐁᑮᐃᔑᓂᑳᑌᒃ, ᑳᓬᐊᓬᐄᐎ ᐊᑮᕽ Galilee ᑳᐊᔮᒃ᙮ ᐅᒫᒫᓐ ᐊᐊ ᒋᓴᔅ ᐃᐃᒫ ᑮᐊᔮᐗᓐ᙮ 2ᑫᐐᓇᐙ ᐁᑮᐊᑐᒥᑣᐸᓐ ᒋᓴᔅ ᑲᔦ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᑮᐊᔮᐗᒃ ᑭᒋᐐᑎᑫᑎᐎᓂᕽ᙮ 3ᐊᐲᔥ ᐁᐊᓂᓅᑌᓭᓂᒃ ᔔᒥᓈᐳ, ᒋᓴᔅ ᐅᒫᒫᓐ ᐅᑮᑲᓅᓂᑰᓐ: ᑳᐐᓐ ᑌᐱᓭᓯᓅᓐ ᔔᒥᓈᐳ, ᐅᑮᐃᑰᓐ᙮ 4ᒋᓴᔅ ᑮᐃᑭᑐ: ᐋᓃᓐ ᓃᓐ ᐁᔑᐸᐹᒥᒥᔭᓐ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ ᑳ ᒪᔑ ᑎᐱᓭᓯᓅᓐ ᒋᒫᑕᓄᑮᔮᓐ, ᐅᑮᐃᓈᓐ ᐅᒫᒫᓐ᙮ 5ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑᑲᓅᓈᓂᒡ ᐅᒫᒫᓐ ᐃᐃ ᐊᓄᑮᐋᑲᓇᐞ: ᐋᓃᓂᑯ ᑫᐃᓂᓀᒃ, ᒦ ᐃ ᐃᔑᒋᑫᒃ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 6ᑮᐊᔮᐗᓐ ᐃᐃᒫ ᓂᑯᑣᓱ ᐊᓯᓃᐎ ᐊᑑᐹᓇᓐ ᐁᒥᔖᑭᓐ, ᓂᐱ ᑳᔑᐊᑌᒃ ᑎᓄ᙮ ᐐᓇᐙ ᒎᐗᒃ ᐅᑕᓇᒥᐋᐎᓂᐙᕽ ᐅᑮᐃᓍᑖᓈᐙᓐ ᐊᓯᓃᐎ ᐊᑑᐹᓇᓐ ᐁᑮᐯᑳᐹᐗᒋᑳᑫᐙᒡ ᑲᔦ ᐁᑭᓰᔮᐹᐗᓱᐙᒡ᙮ ᑲᓇᐸᒡ ᓃᔥᑕᓇ ᑕᓱ ᑎᐸᐆᐹᓀᔮ ᑫᒫ ᓂᓯᒥᑕᓇ ᐯᐯᔑᒃ ᑮᑌᐱᐲᐗᓐ᙮ 7ᒋᓴᔅ ᐃᑕᔥ ᐅᑮᑲᓅᓈᐞ ᐃᓂ ᐊᓄᑮᐊᑲᓇᐞ: ᒨᔥᑭᓀᐸᑑᒃ ᓂᐱ ᐊᓯᓃᐎ ᐊᑑᐹᓂᕽ᙮ ᐐᑫᔥ ᐅᑮᑎᐱᒨᔥᑭᓀᐸᑑᓈᐙ᙮ 8ᒦᔥ ᐅᑮᐃᓈᐞ: ᐊᐤ ᒀᐸᐊᒧᒃ, ᐊᐎᒦᓂᒃ ᐃᑕᔥ ᐊᐌ ᐐᑾᑫᐎᑭᒫ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ ᐅᑮᐃᔑᐎᑕᐙᐙᓐ ᐃᑕᔥ ᐃᐃ ᓂᐱ 9ᐋᔕ ᐁᑮᔔᒥᓈᐳᐗᓂᓂᒃ᙮ ᒦᔥ ᐁᑰᒋᐱᑕᕽ ᐊᐊ ᐐᑾᑫᐎᑭᒫ, ᑳᐐᓐ ᐅᑮᑭᑫᑕᓰᓐ ᐋᑎ ᑳᐅᒌᓂᒃ ᐃᐃ ᔔᒥᓈᐳ᙮ ᐃᑭᔥ ᐐᓐ ᑳᑮᒀᐸᐊᒧᐙᒡ ᐊᓄᑮᐋᑲᓇᒃ ᐅᑮᑭᑫᑖᓈᐙ ᑳᐅᒌᓂᒃ᙮ ᐊᐊ ᑕᔥ ᐐᑾᑫᐎᑭᒫ ᐅᑮᑲᓅᓈᓐ ᐃᓂ ᐐᑭᑑᐎᓂᓂᐗᓐ: 10ᑯᑕᒃ ᐊᐎᔭ ᐁᐐᑾᑫᒡ, ᓃᑳᓐ ᑳᐅᓂᔑᔑᓂᓂᒃ ᒥᓇᐃᐌ ᔔᒥᓈᐳ, ᐹᒫᔥ ᓃᐱᐗᐞ ᐁᐊᓂᒥᓂᑴᓂᒡ, ᑳᐌᑕᑭᑌᒃ ᔔᒥᓈᐳ ᐃᔥᒀᒡ ᐅᑲᒥᓇᐋᐞ, ᐅᑮᐃᓈᓐ᙮ ᑮᓐ ᐃᑕᔥ ᑭᑮᑲᓇᐌᑖᓐ ᐌᓂᔑᔑᕽ ᔔᒥᓈᐳ, ᓅᑯᒻ ᐅᐅᐌ ᐃᔥᒀᒡ ᒣᓇᐃᐌᔭᓐ, ᑮᐃᑭᑐ᙮ 11ᒦ ᐅᐌ ᓂᑕᒻ ᒫᒪᑳᒋᒋᑫᐎᓐ ᒋᓴᔅ ᑳᐃᔑᒋᑫᒡ ᐃᐃᒫ ᑫᓈᕽ ᑳᓬᐊᓬᐄᕽ ᐁᑮᐊᔮᒡ᙮ ᒦ ᐅᒫ ᑳᐃᔑᓈᑯᑑᒡ ᐅᑭᒋ​ᐃᓀᑖᑯᓯᐎᓐ᙮ ᔑᑾᔥ ᐅᑮᐅᒋᑌᐺᔦᓂᒥᑰᐞ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ᙮ 12ᒦᔥ ᑳᐃᔥᒀᐃᔑᐌᐸᒃ ᐅᐅ, ᐌᑎ ᑮᐃᔖ ᑲᐸᕒᓂᔭᒦᕽ Capernaum᙮ ᐅᑮᐊᓂᐐᒌᐎᑰᐞ ᐅᒫᒫᓐ, ᐐᒋᑭᐌᔭᐞ ᑲᔦ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ᙮ ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᐋᐱᒋ ᑭᓉᔥ ᐃᒫ ᑕᓱᑯᓐ ᑮᐊᔮᓰᐗᒃ᙮ 13ᐋᔕ ᑫᑳ ᑮᐅᒋᒋᓭᓂ ᑳᐃᔑᐐᑾᑎᐗᑲᒥᑭᓯᓈᓂᐗᕽ ᐱᒫᒋᐃᑰᐎ​ᐐᑾᑎᐎᓐ ᑳᐃᔑᓂᑳᑌᒃ, ᐁᑮᓂᑖᐃᔑᒋᑫᐙᒡ ᒎᐗᒃ᙮ ᒦ ᐅ ᐊᐲ ᒋᓴᔅ ᑮᐃᔖᒡ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ Jerusalem᙮ 14ᒦᔥ ᐃᐃᒫ ᐅᑮᐅᑎᓵᐞ ᒋᓴᔅ ᐃᓂᐌᓂᐗᐞ ᐁᑕᓇᑖᐙᑫᓂᒡ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ ᐱᔑᑭᐗᐞ, ᒫᓇᒑᓂᔕᐞ, ᐅᒦᒦᓴᐞ, ᑲᔦ ᐃᓂᐌᓂᐗᐞ ᔔᓂᔮᓐ ᑳᒣᔥᑯᑑᓂᑫᓂᒡ ᐁᓇᒪᑕᐱᓂᒡ᙮ 15ᒦᔥ ᐅᑮᐅᒋᐅᔑᑑᓐ ᐸᔕᔐᐃᑲᓐ ᐲᒥᓇᒀᓂᕽ, ᐁᑮᓵᑭᒋᐸᔕᔐᐙᒡ ᐃᐃᒫ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᑯᕽ ᑲᑭᓇ, ᒫᓇᒑᓂᔕᐞ ᑲᔦ ᐱᔑᑭᐗᐞ᙮ ᔑᑾᔥ ᐅᑮᑾᓇᐳᐌᐱᓇᒪᐙᐞ ᐃᓂ ᐐᓯᓂᐎᓈᑎᑰᓐ ᑳᑕᔑᒣᔥᑯᑑᓂᑫᓂᒡ, ᐁᑮᐅᓶᐌᐱᓇᒪᐙᒡ ᑲᔦ ᐅᔔᓂᔮᒥᓂ᙮ 16ᒦᔥ ᑳᐃᓈᒡ ᐃᐃ ᐃᓂᓂᐗᐞ ᐅᒦᒦᓴᐞ ᑳᑮᐊᑖᐙᑫᓂᒡ: ᒫᒌᓂᑰᒃ! ᓵᑭᓯᐃᑰᒃ! ᑫᑯ ᐃᔑᑑᑫᒃ ᓂᑌᑌ ᐅᐙᑳᐃᑲᓐ ᒋᑕᔑᐊᑖᐌᐎᑲᒥᑯᑫᔦᒃ! ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 17ᑮᒫᒥᑲᐎᐗᐞ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᐁᔑᐲᐃᑳᑌᓂᒃ ᑭᒋᒪᓯᓇᐃᑲᓂᕽ: ᐆ ᑭᔐᒪᓂᑑ, ᑖᐱᔥᑰ ᑫᑰᓐ ᑳᒑᑭᑌᒃ ᓂᑎᓇᒪᒋᐞ ᐁᐲᒋᓵᑭᑑᔮᓐ ᑭᐙᑳᐃᑲᓐ, ᐃᔑᐲᐃᑳᑌ᙮ 18ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑᑲᑴᒋᒥᑯᒡ ᒋᓴᔅ ᐃᓂ ᒎᐗᐞ ᐅᓃᑳᓂᓰᐞ: ᐌᑯᓀᓐ ᑎᓄ ᒫᒪᑳᒋᒋᑫᐎᓐ ᑫᑑᑕᒪᓐ ᑫᐙᐸᑕᐃᔮᕽ ᐁᑌᐸᑫᑖᑯᓯᔭᓐ ᐅᐅ ᑳᑑᑕᒪᓐ? ᐅᑮᐃᑰᐞ᙮ 19ᒦᔥ ᑳᐃᔑᓇᑴᑕᐙᒡ ᒋᓴᔅ: ᐲᑯᐱᑑᔦᒃ ᐅᐅ ᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᒃ, ᓂᓱᑮᔑᑲᒃ 3 ᐃᑕᔥ ᐋᔕ ᓂᑲᑮᔑᐸᑕᑭᑑᓐ, ᐅᑮᐃᓈᐞ᙮ 20ᒦᔥ ᐅᑮᐃᑰᐞ: ᓃᒥᑕᓇ ᔑ ᓂᑯᑣᓱ 46 ᐊᑭ ᐅᔕ ᑮᑕᔒᑭᑳᑌ ᐅ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᒃ, ᓂᓱᑮᔑᑲᒃ 3 ᐃᑕᔥ ᑮᓐ ᐁᐐᑮᐌᐸᑕᑭᑑᔭᓐ? ᐅᑮᐃᑰᐞ᙮ 21ᐐᓐ ᐃᑕᔥ ᐃᐃ ᐐᔭᐤ ᑳᑮᐃᑕᕽ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᒃ᙮ 22ᐹᓂᒫᔥ ᐁᑮᑮᐌᐱᒫᑎᓯᐃᓐᒡ ᑮᐃᔥᒀᓂᐳᒡ, ᑮᒫᒥᑲᐎᐗᐞ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᐞ ᐃᐌ ᑳᑮᐃᑭᑐᒡ᙮ ᒦᔥ ᐃᐃ ᑮᑌᐺᔦᑕᒧᐙᒡ ᐃᐃ ᑳᐃᔑᓯᕽ ᑭᒋᐅᔑᐲᐃᑫᐎᓐ, ᑲᔦ ᑳᑮᐃᑭᑐᓂᒡ ᒋᓴᓲᓐ᙮ 23ᐊᐲ ᐁᐊᔮᒡ ᐃᐃᒫ ᒋᓴᔅ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ ᐁᐱᒫᒋᐃᑰᐎ​ᐐᑾᑎᓈᓂᐗᕽ, ᐅᑮᑌᐺᔦᓂᒥᑰᐞ ᓃᐱᐗᐞ ᐁᐙᐸᑕᒥᓂᒡ ᐅᒫᒪᑳᒋᒋᑫᐎᓇᓐ᙮ 24ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᒋᓴᔅ ᐅᑮᑌᐺᐗᑫᓂᒫᓰᐞ ᒋᐐᒌᐙᒡ, ᐋᓃᔥ ᑲᑭᓇ ᐐᑫ ᐅᑮᑭᑫᓂᒫᐞ ᐁᔑᐊᔮᓂᒡ᙮ 25ᑳᐐᓐ ᑲᔦ ᐊᐎᔭᓐ ᐅᑮᐊᑕᐌᓂᒫᓰᓐ ᒋᐐᑕᒫᑯᒡ ᐁᔑᐊᔮᓂᒡ ᐃᐃ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ᙮ ᐐᓐ ᑲᑭᓇ ᐅᑮᑭᑫᓂᒫᐞ ᐌᑯᓀᓐ ᑫᑭᔥᑳᑯᓂᒡ ᐅᑌᐃᓃᕽ᙮

will be added

X\