Ciimis 3

1ᓃᒋ​ᐅᑌᐺᑕᒨᒃ! ᑫᑯ ᐐᓐ ᑲᑴ​ᐹᑏᓄᑫᒃ ᒋᐐ​ᑭᑭᓄᐊᒫᑫᔦᒃ᙮ ᑭᑭᑫᑖᒻ ᐄᑐᒃ ᑮᓇᐎᓐᑦ ᑳᑭᑭᓄᐊᒫᑫᔭᕽ ᓇᐗᒡ ᑕᐋᑴᑖᑾᓐ ᐊᐲ ᐅᓈᑯᓂᑰᔭᕽ ᐊᐲᒡ ᐐᓐ ᐃᑭ ᑯᑕᒃ ᐊᐎᔭᒃ᙮ 2ᑮᓇᐎᓐᑦ ᑕᔥ ᑳᐱᒫᑎᓯᔭᕽ ᒨᔕᒃ ᑭᐗᓂᑑᑖᒥᓐ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᑕᔥ ᐐᓐ ᐊᐎᔭ ᐐᑳ ᐗᐗᓃᓯᒃ ᐋᓃᓐ ᐁᑭᑐᒡ, ᒦ ᐊᐌ ᑳᑮᔑᓈᑾᓂᓂᒃ ᐅᐱᒫᑎᓯᐎᓐ, ᐁᑌᑕᑯᑲᔥᑭᑑᒡ ᒋᑎᐯᓂᑎᓱᒡ ᒥᓯᐌ ᐅᐱᒫᑎᓯᐎᓂᕽ᙮ 3ᐃᓇᔥᑫ ᐱᐙᐱᑰᔅ ᑭᑕᑖᐙᒥᓐ ᒥᑕᑎᒻ ᐅᑯᓀᐎᕽ ᑫᐅᒋ​ᓇᐃᑕᐎᓇᕽ᙮ ᒦᔥ ᐃᐃᒫ ᐌᒋ​ᑲᔥᑭᐊᕽ ᐊᐊ ᒥᑕᑎᒻ ᒋᐃᔖᒡ ᐁᔑ​ᐊᑕᐌᓂᒪᕽ᙮ 4ᐃᓇᔥᑫ ᑭᒋ​ᒌᒫᓐ ᐋᓇᒥᒑᒃ, ᑭᒋ​ᓅᑎᓄᕽ ᐅᒋ​ᒫᒌᔮᓯᓐ᙮ ᐋᐱᒋ ᑕᔥ ᐊᑳᓯᓐ ᐃᐃ ᑕᑾᐃᑲᓐ, ᒦᔥ ᐃᐃᒫ ᒌᒫᓃᐎᑭᒫ ᐅᑖᑫᐎᓂᓂ ᐌᒋ​ᑴᑴᑳᓯᑑᒡ ᐃᐃ ᒌᒫᓐ ᐋᑎ ᐱᑯ ᐙᐃᓈᔑᒡ᙮ 5ᒦᑕᔥ ᒪᔮ ᐁᔑᓈᑾᒃ ᒥᑌᓇᓂᐤ ᐋᓇᐐᓐ ᐁᐊᑳᓯᕽ ᐃᐃᒫ ᐐᔭᐎᒫᕽ, ᔖᑰᒡ ᑭᒋ​ᒫᒦᒀᓂᑎᓲᒪᑲᓐ᙮ ᐃᓇᔥᑫ ᐋᐱᑎᕽ ᑮᐸᑭᓀᒃ, ᒦ ᐃᒫ ᐌᒋᑭᒋ​ᓴᑭᑌᒃ᙮ 6ᒥᑌᓇᓂᐤ ᒪᔮ ᐃᔑᓈᑾᓐ ᑳᐸᑭᓀᒃ, ᐁᐅᒋ​ᒫᒌᔥᑳᒪᑲᒃ ᐁᒥᓯᐌᔥᑳᒪᑲᒃ ᒪᒋ​ᐃᔑᒋᑫᐎᓐ ᐃᐃᒫ ᑮᔭᐎᓈᕽ᙮ ᒦᑕᔥ ᐁᔑ​ᒫᒌᑯᓀᒃ ᒥᓯᐌ ᑭᐱᒫᑎᓯᐎᓂᓈᕽ ᐃᐃᐌ ᐃᔥᑯᑌ ᑳᐅᒌᒪᑲᒃ ᒪᒋᐃᔥᑯᑌᕽ᙮ 7ᑲᑭᓇ ᐊᔭᐋᐎᔕᐞ, ᐱᓀᔒᔕᐞ, ᑭᓀᐱᑯᐎ​ᐊᔭᐋᐎᔕᐞ, ᐃᐃ ᑲᔦ ᐊᔭᐋᐎᔕᐞ ᐁᔮᓂᒡ ᑭᒋᑲᒦᕽ ᑲᔥᑭᐋᐗᒃ ᒋᐙᑲᐎᐃᑣ, ᐃᓂᓂ ᑲᔦ ᐁᐙᑲᐎᐋᒡ᙮ 8ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᐊᐎᔭ ᐅᑲᔥᑭᑑᓰᓐ ᒋᐙᑲᐎᑑᒡ ᒥᑌᓇᓂᐤ᙮ ᒪᒉᑖᑾᓐ, ᐁᑲᔥᑭᒋᑳᑌᓯᓄᒃ ᒋᑎᐯᒋᑳᑌᒃ, ᒦ ᐃᒫ ᐁᔑ​ᒨᔥᑭᓀᒃ ᑳᓂᔑᐌᒪᑲᒃ ᐱᒋᐳᐎᓐ᙮ 9ᒦᑕᔥ ᐃᐃᒫ ᒥᑌᓇᓂᐎᕽ ᐌᒋ​ᓇᓈᑯᒪᕽ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᑰᓯᓈᓐ᙮ ᒦ ᑲᔦ ᐃᒫ ᐌᒋ​ᒪᒋᐃᓇᒀ ᐊᐎᔭᒃ ᑳᑮᐃᔑᐃᑯᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᒋᐃᔑᓈᑯᓯᐙᒡ ᐅᑎᔑᓈᑯᓯᐎᓂᓃᕽ᙮ 10ᒦ ᐃᒫ ᐯᔑᑾᓐ ᐅᑑᓂᒫᕽ ᐌᒋᓭᒃ ᒥᓄ​ᔕᐌᓂᒥᐌᐎᓐ, ᒦᔥ ᑲᔦ ᐃᒫ ᐌᒋᓭᒃ ᑮᑳᑎᐎᓐ᙮ ᓃᒋ​ᐅᑌᐺᑕᒨᒃ, ᑳᐐᓐ ᐃᐃ ᑕᑮ​ᐃᔑᓭᓯᓅᐸᓐ᙮ 11ᑖᐃᔑᓭ ᓇ ᓂᐱ ᑳᐯᑳᑲᒥᒃ, ᐃᐃ ᑲᔦ ᓂᐱ ᑳᔒᐎᑖᑲᓈᑲᒥᒃ ᐯᔑᑾᓐ ᒋᐅᒋ​ᒨᑭᒋᐗᑭᓐ? 12ᑳᐐᓐ ᐄᑐᒃ ᐱᒃ fig ᑎᓄᐙᑎᒃ ᐅᓂᑖᐎᑭᑑᓰᓇᓐ ᐋᓬᐃᑉ olive ᑎᓄᐎᒥᓇᓐ᙮ ᑳᐐᓐ ᑲᔦ ᔔᒥᓈᑎᒃ ᐅᓂᑖᐎᑭᑑᓰᓇᓐ ᐱᒃ ᑎᓄᐎᒥᓇᓐ᙮ ᑳᐐᓐ ᓂᐱ ᑳᐯᑳᑲᒥᒃ ᑖᐅᒌᓯᓅᓐ ᔒᐎᑖᑲᓂᐎᓂᐱ ᑳᐅᒋᒋᐗᕽ᙮ 13ᐊᐌᓀᓐ ᑕᔥ ᑳᑕᔑᔦᒃ ᑫᑮᑖᐌᑕᕽ, ᐊᐌᓀᓐ ᑲᔦ ᐌᓂᓯᑐᑕᒧᐎᓂᒡ? ᐃᐃᒫ ᐅᑲᔑᓈᑯᑑᓐ ᐅᑾᔭᒀᑎᓯᐎᓂᕽ ᐁᑕᐸᓭᓂᒧᒡ ᑲᔦ ᑕᔥ ᐁᑲᑮᑖᐌᑕᕽ ᐋᓃᓐ ᐁᔑ​ᐱᒫᑎᓯᒡ᙮ 14ᑮᔥᐱᓐ ᑕᔥ ᐅᑌᑕᒣᒃ, ᓂᔥᑫᑕᒣᒃ ᑲᔦ, ᓃᑳᓀᓂᑎᓱᔦᒃ ᑲᔦ ᑭᑌᐃᐙᕽ, ᑫᑯ ᑕᔥ ᐐᓐ ᑭᒋ​ᒫᒦᒀᓂᑎᓱᑫᒃ ᑫᐅᒋ​ᐲᑯᓇᒣᒃ ᐃᐃ ᑌᐺᐎᓐ᙮ 15ᐃᐃ ᓴ ᑎᓄ ᑲᑮᑖᐌᑕᒧᐎᓐ ᑳᐐᓐ ᐃᔥᐱᒥᕽ ᐅᒌᒪᑲᓯᓅᓐ, ᐅᐅᒫ ᐊᑮᕽ ᐅᒌᒪᑲᓐ᙮ ᑳᐐᓐ ᑲᔦ ᐊᒑᑯᐗᓯᓅᓐ, ᒪᒋᐊᒑᑯᕽ ᐅᒌᒪᑲᓐ᙮ 16ᐋᑎ ᓴ ᐱᑯ ᐁᔮᑴᓐ ᐅᑌᑕᒧᐎᓐ, ᓃᑳᓀᓂᑎᓱᐎᓐ ᑲᔦ, ᒦ ᐃᒫ ᑲᔦ ᑫᐊᔮᒪᑲᒃ ᐲᑾᑲᒥᑭᓯᐎᓐ ᑲᑭᓇ ᑲᔦ ᑳᑕᓯᕽ ᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓐ᙮ 17ᐃᐃ ᑕᔥ ᑲᑮᑖᐌᑕᒧᐎᓐ ᐃᔥᐱᒥᕽ ᑳᐅᒌᒃ ᒫᐗᒡ ᐯᑫᑖᑾᓐ᙮ ᒦ ᐃᒫ ᐌᒌᒃ ᐱᓵᓀᑕᒧᐎᓐ, ᓵᑭ​ᐐᒌᑎᐎᓐ, ᑰᐹᑌᓂᒥᐌᐎᓐ, ᒥᓋᓄᑮᐎᓇᓐ, ᑌᐺᐎᓐ ᑲᔦ, ᑳᐐᓐ ᑲᔦ ᐊᐎᔭ ᐅᒋ​ᐸᑳᓀᓂᒫᓰ᙮ 18ᐃᑭ ᓴ ᑳᐐᒋᑣᐙᒡ ᒋᒥᓄ​ᐐᒌᑎᓈᓂᐗᓂᓂᒃ ᐊᐲ ᑭᑎᑳᑕᒧᐙᒡ ᐱᓵᓀᑕᒧᐎᓐ, ᐅᑲᓂᑖᐎᑭᑑᓈᐙ ᑾᔭᒀᑎᓯᐎᓐ᙮

will be added

X\