Hiiparoowak 8

1ᒦᑕᔥ ᐅᐅᐌ ᑳᑕᔑᑕᒫᕽ, ᐁᐊᔮᐗᕽ ᓴ ᒫᐗᒡ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫ᙮ ᒦ ᓴ ᐊᐊ ᑎᓄ ᐌᑎ ᑳᑮᐅᓇᐱᒡ ᐅᑭᒋᓂᑭᓃᕽ ᐃᓇᑫ ᑳᔑᐅᑭᒫᐗᐱᓂᒡ ᐃᓂ ᑳᑭᒋᐅᑭᒫᐙᑎᓯᓂᒡ ᑭᒋᑮᔑᑯᕽ᙮ 2ᐃᐃᒫ ᑕᔥ ᑕᔑᐊᓇᒥᐁᐗᓄᑮ ᒫᐗᒡ ᐃᑯ ᑳᐃᔑᑯᑖᓀᑖᑾᒃ ᐲᑎᒃ ᐃᐃᒫ ᒪᔮ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐸᒀᓀᑲᒥᑯᕽ᙮ ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ ᓴ ᐐᓐ ᐃᑯ ᐅᑮᐅᓇᑭᑑᓐ ᐃᐃ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐸᒀᓀᑲᒥᑯᓂ, ᑳᐐᓐ ᐐᓐ ᐃᓂᓂ ᐅᑮᐅᓇᑭᑑᓰᓐ᙮ 3ᐁᑕᓱᐯᔑᑯᐙᒡ ᓴ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᒃ ᑮᐃᓈᑯᓈᐗᒃ ᒋᐲᑕᒪᐙᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐃᓂ ᒦᑭᐌᐎᓇᓐ, ᐃᓂ ᑲᔦ ᐸᑭᑎᓈᓱᐎᓇᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᐯᔑᑾᓐ ᐁᔑᓈᑾᓂᓂᒃ ᐊᐊ ᒫᐗᒡ ᑭᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᒥᓈᓐ ᒋᓴᔅ ᑫᑰᓂᓂ ᒋᐊᔮᒡ ᒋᐸᑭᑎᓈᔂᑫᒡ᙮ 4ᑮᔥᐱᓐ ᐃᑕᔥ ᐅᐅᒫ ᐊᑮᕽ ᐊᔮᑯᐸᓀᓐ, ᑳᐐᓐ ᐄᑐᒃ ᑖᑮᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᐎᓰ᙮ ᐋᓃᔥ ᐊᔮᐗᒃ ᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᒃ ᑳᐸᑭᑎᓇᒧᐙᒡ ᐃᓂ ᒦᑭᐌᐎᓇᓐ, ᐁᐃᔑᒋᑫᐙᒡ ᐃᐃ ᑳᐃᓇᑌᓂᒃ ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ᙮ 5ᐃᑭ ᑕᔥ ᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᒃ ᑳᑮᐃᓇᓄᑮᐙᒡ, ᒦ ᓴ ᓅᐙᒡ ᐃᑯ ᐁᓈᐱᒋᑫᐙᒡ ᐋᓃᓐ ᐁᔑᐌᐸᓂᓂᒃ ᐌᑎ ᑭᒋᑮᔑᑯᕽ; ᑳᐐᓐ ᐃᑕᔥ ᒪᔮ ᐃᔑᓈᑾᓯᓂᓂ ᑳᑲᑴᓈᐱᑑᐙᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᐯᔑᑾᓐ ᒨᓯᔅ Moses ᐊᐲ ᑮᐐᐅᓇᑭᑑᒡ ᐃᐃ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐸᒀᓀᑲᒥᑯᓂ, ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᐅ ᐅᑮᐃᑰᓐ: ᐋᐱᒋ ᓴ ᐊᔮᒀᒥᓯᓐ ᒪᔮ ᐱᑯ ᒋᐃᔑᑑᔭᓐ ᒋᓈᐱᓈᑾᒃ ᑳᑮᐃᔑ​ᑭᑭᓄᐊᒪᐎᓈᓐ ᐌᑎ ᑳᐃᔑᐱᑾᑎᓈᒃ᙮ 6ᐊᐊ ᑕᔥ ᐐᓐ ᒋᓴᔅ ᐃᐃ ᑳᑮᒦᓂᓐᒡ ᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᐗᓄᑮᐎᓂᓂ, ᐊᐗᔑᒣ ᐃᔥᐯᑖᑾᓂᓂ ᐊᐲᒡ ᐐᓐ ᐃᑭ ᐊᑮᐎ ᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᒃ ᑳᐃᓇᓄᑮᐙᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᐯᔑᑾᓐ ᐁᐲᒋ​ᑭᒋ​ᐃᓀᑖᑾᓂᓂᒃ ᑳᑮᐅᓇᑕᒪᐙᒡ ᐋᔩᒋᐊᔓᑕᒫᑎᐎᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᑫᐅᒋᐐᒌᐙᒡ ᐃᐃ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ, ᐋᓃᔥ ᒦ ᐃᒫ ᐁᔑᐊᐱᓯᓂᓂᒃ ᐃᓂᐌᓂᐗᓐ ᓇᐗᒡ ᑳᐅᓂᔑᔑᓂᓂᑭᓐ ᑳᑮᐃᔑᐊᔓᑕᒫᑫᒡ᙮ 7ᑮᔥᐱᓐ ᐃᑕᔥ ᐃᐃ ᓂᑕᒻ ᐊᔓᑕᒫᑎᐎᓐ ᑫᑰᓐ ᐃᔑᒫᔑᓈᑾᓯᓄᑭᐸᓐ, ᑳᐐᓐ ᐄᑐᒃ ᒣᒬᒡ ᑯᑕᒃ ᑖᑮᒦᑭᐙᓂᐗᓯᓅᓐ᙮ 8ᐅᐅᐌᓂ ᑕᔥ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑮᐃᑭᑐ ᐊᐲ ᐁᐙᐸᒫᒡ ᑳᑮᑎᐯᓂᒫᒡ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ ᐁᒪᒋᑑᑕᒥᓂᒡ: ᓂᑯᑎᕽ ᓴ ᑕᐅᒋᒋᓭ ᑮᔑᑲᒃ, ᐃᑭᑐ ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ, ᐊᐲ ᒋᐅᔑᑕᒪᐗᒀ ᐃᐃ ᐅᔥᑭᐊᔓᑕᒫᑎᐎᓐ ᐃᑭ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ ᐃᐃᒫ ᐃᔅᕒᐃᔭᓬᐃᑳᕽ Israel ᐃᑭ ᑲᔦ ᒎᑕᑳᕽ Judah ᑳᐅᒌᐙᒡ᙮ 9ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᑖᐱᔥᑰ ᐊᔓᑕᒫᑎᐎᓐ ᑳᑮᒦᓂᒪᒃ ᐃᐃ ᐅᑫᑌᔭᐋᒥᐙᐞ ᓂᐐᐃᔑᒦᓈᓰᒃ᙮ ᐋᓃᔥ ᐋᐱᑎᕽ ᐁᑮᔑᑲᓂᓂᒃ ᓂᑮᓵᑭᒋ​ᓴᑭᓂᑫᓈᒃ ᐃᐃᒫ ᐄᒋᐸᑮᕽ Egypt ᐁᑮᒫᒌᓇᒀ, ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᐌᐌᓂ ᑮᐃᔑᒋᑫᓰᐗᒃ ᒋᑮᑑᑕᒧᐙᐸᓐ ᐃᐃ ᐊᔓᑕᒫᑎᐎᓂᓂ ᑳᑮᒦᓇᒀᐸᓐ, ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᑫᓃᓐ ᓂᑮᐸᐹᐱᔅᑫᓂᒥᑯᓰᒃ, ᑮᐃᑭᑐ ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ᙮ 10ᓂᑯᑎᕽ ᐃᑕᔥ ᑮᔑᑲᓂᓂᒃ, ᐃᑭᑐ ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ, ᓂᑲᐅᔑᑕᒪᐙᒃ ᐃᐃ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ ᐃᐃᒫ ᐃᔅᕒᐃᔭᓬᐃᑳᕽ ᐊᔓᑕᒫᑎᐎᓐ ᐅᐅ ᑫᐃᑭᑑᒪᑲᓂᓂᒃ: ᓂᑲᐊᑖᐙᓇᓐ ᓂᑑᓇᔓᐌᐎᓇᓐ ᐃᐃᒫ ᐅᑎᓀᑕᒧᐎᓂᐙᕽ, ᓂᑲᐅᔑᐲᐊᒧᐙᓇᓐ ᑲᔦ ᐃᐃᒫ ᐅᑌᐃᐙᕽ, ᒦ ᓴ ᑕᔥ ᓂᑲᐅᒪᓂᑑᒥᑰᒃ, ᑫᐐᓇᐙ ᑕᔥ ᓂᑲᑎᐯᓂᒫᒃ᙮ 11ᑳᐐᓐ ᐃᑕᔥ ᒣᒬᒡ ᐊᐎᔭ ᐅᑲᐃᓈᓰᓐ ᐐᒋᐱᒫᑎᓰᓐ, ᑯᒫ ᑲᔦ ᐐᒋᑭᐌᔭᓐ ᒋᐃᓈᒡ: ᑲᑴᑭᑫᓂᒻ ᑫᑮᓐ ᐊᐊ ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ᙮ ᐋᓃᔥ ᑲᑭᓇ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ ᓂᑲᑭᑫᓂᒥᑰᒃ, ᐃᑭ ᑳᑕᐸᓭᑖᑯᓯᐙᒡ ᐃᑭ ᑲᔦ ᑳᑭᒋ​ᐃᓀᑖᑯᓯᐙᒡ᙮ 12ᓂᑲᐴᓀᑕᒧᐙᓇᓐ ᑕᔥ ᑳᐃᔑᑾᔭᑯᒋᑫᓯᒀ, ᓂᑲ​ᓀᐱᒋ​ᐗᓃᑫᓄᑕᒧᐙᓇᓐ ᑲᔦ ᑲᑭᓇ ᐅᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓂᐙᓐ᙮ 13ᐃᐃ ᑕᔥ ᐁᑕᔑᒋᑳᑌᒃ ᐃᐃ ᐅᔥᑭᐊᔓᑕᒫᑎᐎᓐ, ᒦᑕᔥ ᑖᐱᔥᑰ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐁᑮᐋᓇᐌᑕᕽ ᐃᐃ ᑫᑌᐊᔓᑕᒫᑎᐎᓐ᙮ ᑫᑰᓐ ᐋᓃᔥ ᑳᑫᑌᔭᐄᐗᕽ, ᑳᔒᑯᔥᑭᑳᑌᒃ, ᐋᐱᒋ ᐐᐸ ᑕᓂᐊᑯᓈᑾᓐ᙮

will be added

X\