Hiiparoowak 5

1ᑳᑕᓱᐯᔑᑯᒡ ᐃᓴ ᒫᐗᒡ ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫ ᒣᑴ ᐃᓂᓃᑳᕽ ᐅᒋᐅᑖᐱᓂᑲᓂᐎ ᐁᐅᑖᐱᓂᓐᒡ ᒋᑲᓅᒋᑫᑕᒪᐙᒡ ᐃᓂᓂᐗᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᒋᑲᓅᓈᒡ, ᒋᐸᑭᑎᓇᕽ ᑲᔦ ᒦᑭᐌᐎᓇᓐ, ᒋᐸᑭᑎᓂᑫᑕᒪᐙᒡ ᑲᔦ ᐃᓂᓂᐗᐞ ᑫᐅᒋᐴᓀᑕᒪᐎᒥᓐᒡ ᑳᑮᐃᔑ​ᒪᒋᑑᑕᒥᓂᒡ᙮ 2ᒦᑕᔥ ᑳᐅᒋᑲᔥᑭᑑᒡ ᐌᐌᓂ ᒋᐐᒌᐙᒡ ᐃᐃ ᑳᐊᔦᔖᐙᑎᓯᓯᓂᒃ ᐃᐃ ᑲᔦ ᑳᓂᑖ​ᐗᓂᔑᓂᓂᒡ, ᐋᓃᔥ ᑫᐐᓐ ᒥᓯᐌ ᐅᒪᑎᓯᐎᓐ ᐅᓂᑖᐗᓂᔥᑴᐃᑯᓐ᙮ 3ᑫᐐᓐ ᑕᔥ ᐁᐗᑫᐗᐗᓃᒡ ᒦ ᐃ ᐁᔑᓈᑾᓂᓂᒃ ᒋᐸᑭᑎᓂᑫᑕᒫᓱᒡ ᑫᐐᓐ ᒋᐴᓀᑕᒪᐎᓐᒡ ᑳᐃᔑᒪᒋᑑᑕᕽ, ᑖᐱᔥᑰ ᑳᐃᔑᐸᑭᑎᓂᑫᑕᒪᐙᒡ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ᙮ 4ᑳᐐᓐ ᐃᑕᔥ ᐊᐎᔭ ᐅᓀᓂᑎᓱᓰ ᒋᐅᑖᐱᓇᕽ ᐅᐅ ᑳᑭᑕᑭᑌᓂᒃ ᐊᓄᑮᐎᓐ᙮ ᐹᓂᒫ ᓴ ᐊᐎᔭ ᐁᑲᓅᓂᑯᒡ ᐃᓂ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ, ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᐸᔦᔥ ᒋᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᐎᒡ ᑖᐱᔥᑰ ᐁᕒᐊᓐ Aaron ᑳᑮᑑᑕᐎᓐᒡ᙮ 5ᒦᑕᔥ ᐯᔑᑾᓐ ᐊᐊ X ᑳᐃᔑᒋᑫᒡ, ᑳᐐᓐ ᐐᓐ ᑮᑭᒋ​ᐃᓀᑖᑯᐃᑎᓱᓰ ᒫᐗᒡ ᒋᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᐎᒡ᙮ ᐅᐅ ᑕᔥ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑮᐃᑰᓐ: ᑮᓐ ᓂᑯᓯᔅ, ᓅᑯᒻ ᓴ ᑳᑮᔑᑲᒃ ᒦ ᐃ ᒋᒫᒌᐅᑌᑌᒥᔑᔭᓐ᙮ 6ᐅᐅ ᑕᔥ ᑲᔦ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑮᐃᑭᑐ: ᑮᓐ ᓴ ᑭᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᐤ ᓀᐱᒡ ᑖᐱᔥᑰ ᒣᓬᑭᓯᑌᒃ Melchizedek ᑳᑮᐃᔑ​ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᐎᒡ᙮ 7ᒋᓴᔅ ᓴ ᒣᒀ ᐅᐅᒫ ᐊᑮᕽ ᑮᐱᒫᑎᓯᒡ, ᑮᐃᔑᓂᑖᐊᓇᒥᐋ, ᑫᑰᓂᓂ ᑲᔦ ᐁᑮᑲᑴᒋᒫᒡ ᐃᓂ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ, ᐁᑮᒪᑗᒨᑴᑕᕽ ᑲᔦ, ᐁᑮᐅᒋᑲᐙᐱᒡ ᑲᔦ, ᐁᑮᑲᓅᓈᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᑳᑮᑲᔥᑭᑑᓂᒡ ᒋᐱᒫᒋᐃᑯᒡ ᐃᐃᒫ ᐅᒋ ᓂᐳᐎᓂᕽ᙮ ᒦᑕᔥ ᐐᑫ ᐁᑮᑕᐸᓭᓂᒧᒡ, ᐌᐌᓂ ᑲᔦ ᐁᑮᑭᑌᓂᒫᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᑳᑮᐅᒋᓅᑖᑯᒡ᙮ 8ᐋᓇ ᑕᔥ ᐐᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐁᑮᐅᑯᓯᓯᒥᑯᒡ, ᐃᐃ ᓴ ᑳᑮᐃᔑ ᑲᒀᑕᑭᑑᒡ, ᒦ ᓴ ᐃᐃᒫ ᑳᐅᒋᑭᑫᑕᕽ ᐃᐃ ᓇᐃᑕᒧᐎᓐ᙮ 9ᒦᑕᔥ ᐃᐃᒫ ᐁᑮᐅᒋᑮᔑᓈᑯᓯᒡ, ᒦ ᓴ ᐃᐃᒫ ᐌᒌᒃ ᐃᐃ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ ᑫᐃᔥᒀᓭᓯᓄᒃ᙮ ᐃᑭ ᑕᔥ ᑫᓇᐃᑕᐙᐙᒡ ᑕᐱᒫᑎᓯᐗᒃ᙮ 10ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑕᔥ ᐅᑮᐃᓈᓐ ᒋᓴᓲᓐ ᒋᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᐎᓂᒡ ᒋᐃᓇᓄᑮᓂᒡ ᐃᐃ ᑳᑮᐃᓇᓄᑮᓂᑯᐸᓀᓐ ᐃᓂ ᒣᓬᑭᓯᑌᑰᓐ ᒫᐗᒡ ᑳᑮᐃᔑ​ᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫᐎᓂᑯᐸᓀᓐ᙮ 11ᐋᐱᒋ ᑕᔥ ᓃᐱᐗᐞ ᓂᑖᑮᐃᑭᑐᒥᓐ, ᐋᐱᒋ ᑲᔦ ᓴᓇᑲᓐ ᒋᐐᑕᒫᑰᔦᑭᐸᓐ ᒋᑕᔑᒪᑭᒡ ᐊᐊ ᐃᓂᓂ, ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᒥᓯᐌ ᑭᑎᔑᓈᑯᓯᓰᒻ ᒋᓂᓯᑐᑕᒣᑭᐸᓐ, ᒥᓴᐙ ᐋᓇᐐᑕᒫᑰᔦᒃ᙮ 12ᒦ ᐅᔕ ᐃ ᐁᔑᓈᑾᒃ, ᐋᔕ ᑮᓇᐙ ᒋᑮ​ᑭᑭᓄᐊᒫᑫᔦᑭᐸᓐ, ᔖᑰᒡ ᐃᑕᔥ ᑫᔮᐱ ᑭᓅᑌᓭᒻ ᐊᐎᔭ ᒋᑭᑭᓄᐊᒪᐎᓀᒃ ᒫᐗᒡ ᐃᑯ ᓂᑕᒻ ᑳᐃᔑᑭᑭᓄᐊᒫᑎᓈᓂᐎᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑ᙮ ᒦᑕᔥ ᐁᔑᓈᑯᓯᔦᒃ ᑖᐱᔥᑰ ᑫᔮᐱ ᐁᓅᑌᓭᔦᒃ ᒎᒎᔖᐳ ᐁᒥᒋᒥᓂᑴᔦᒃ, ᐋᔕ ᑕᔥ ᒋᑮᒦᒋᔦᑭᐸᓐ ᑳᒪᔥᑲᐙᒃ ᒦᒋᒻ᙮ 13ᐊᐎᔭ ᑕᔥ ᒎᒎᔖᐴᓂ ᐁᑕ ᑳᒥᓂᒀᑕᕽ, ᒦᑕᔥ ᑖᐱᔥᑰ ᐁᔑᓈᑯᓯᒡ ᑫᔮᐱ ᐁᐊᐱᓅᒌᔑᐎᒡ᙮ ᑳᐐᓐ ᐅᓇᑲᒋ​ᓂᓯᑕᐎᓇᓰᓐ ᑾᔭᒀᑎᓯᐎᓐ᙮ 14ᐃᑭ ᑕᔥ ᐐᓐ ᐋᔕ ᑳᑮᔖᐯᐎᐙᒡ, ᐅᑲᔥᑭᑑᓈᐙ ᐁᒦᒋᐙᒡ ᑳᒪᔥᑲᐙᓂᒃ ᒦᒋᒻ᙮ ᐋᓃᔥ ᐌᐌᓂ ᐅᓇᑲᒋ​ᑭᑫᑖᓈᐙ ᐋᓃᓐ ᐁᓀᑖᑾᓂᓂᒃ ᑾᔭᒀᑎᓯᐎᓐ᙮

will be added

X\