Hiiparoowak 10

1ᐃᐃ ᓴ ᒎᐎᐎ ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ ᒦ ᐃ ᐁᔑᓈᑾᒃ, ᑖᐱᔥᑰ ᑫᑰᓐ ᑳᐋᑲᐙᑌᓯᕽ ᐁᑮᑲᑴ​ᓈᐱᓈᑾᒃ ᑳᐐᐃᔑᓈᑾᑭᓐ ᐃᓂ ᑳᐅᓂᔑᔑᑭᓐ ᑫᑰᓇᓐ ᑳᐐᐱ​ᑕᑯᔑᓅᒪᑲᑭᓐ᙮ ᐋᓃᔥ ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ ᑳᐐᓐ ᒪᔮ ᐋᐗᓯᓅᓐ ᑳᐐᐱ​ᑕᑯᔑᓅᒪᑲᒃ᙮ ᐃᓂ ᑕᔥ ᐯᔑᑾᓐ ᐸᑭᑎᓈᓱᐎᓇᓐ ᐸᑭᑎᓂᑳᑌᐗᓐ ᐁᑕᓱᑭᑭᓅᓄᐎᓐ᙮ ᐃᓂ ᑕᔥ ᐸᑭᑎᓈᓱᐎᓇᓐ ᒨᔕᒃ ᐁᐸᑭᑎᓂᑳᑌᑭᓐ ᑳᐐᓐ ᑌᐺ ᐅᒋᑮᔑᓈᑯᓯᓰᐗᒃ ᐃᑭ ᐯᔓ ᑳᐱᓈᓯᑲᐙᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ 2ᑮᔥᐱᓐ ᑕᔥ ᑌᐺ ᐃᑭ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ ᑳᑮᐊᓇᒥᐁᑕᐙᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᑮᐯᑭᐋᐎᑣᐸᓐ ᐅᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓂᐙᕽ ᐅᒋ, ᑳᐐᓐ ᐄᑐᒃ ᐅᑖᑮᒥᑯᔥᑳᑌᑕᒧᐃᑯᓰᓈᐙᓐ ᐅᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓂᐙᓐ᙮ ᑲᑭᓇ ᑕᔥ ᐸᑭᑎᓈᓱᐎᓇᓐ ᑖᑮᐴᓂᓭᐗᓐ᙮ 3ᐃᓂ ᑕᔥ ᑳᐃᔑ​ᐸᑭᑎᓈᓱᓈᓂᐗᓂᓂᒃ ᐁᑕᓱᑭᑭᓅᓄᐎᓐ, ᒦ ᓴ ᐃᐃᒫ ᐋᒋᑯ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ ᑳᐃᔑ​ᑮᐌ​ᒫᒥᑲᐎᐙᒡ ᐅᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓂᐙᓐ᙮ 4ᐃᑭ ᑕᔥ ᐋᐯ​ᐱᔑᑮᓴᒃ, ᒫᓇᑎᑾᒃ ᑲᔦ ᐅᒥᔅᑸᒥᐙᓐ ᑳᐐᓐ ᐐᑳ ᐃᐃᒫ ᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓇᓐ ᑖᐅᒋ​ᐅᑖᐱᓂᑳᑌᓯᓅᓇᓐ᙮ 5ᐃᓇᔥᑫ ᑕᔥ ᐐᓐ ᐊᐲ X ᑮᐐᐱᑕᑯᔑᕽ ᐅᐅᒫ ᐊᑮᕽ, ᐅᐅ ᓴ ᐅᑮᐃᓈᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ: ᑳᐐᓐ ᓴ ᑭᓇᑕᐌᑕᓰᓇᓐ ᐃᓂ ᐸᑭᑎᓈᓱᐎᓇᓐ ᐃᓂ ᑲᔦ ᐸᑭᑎᓂᑫᐎᓇᓐ᙮ ᑭᑮᑾᔮᒌᑕᒪᐎᔥ ᐃᑕᔥ ᐐᔭᐤ᙮ 6ᑳᐐᓐ ᑲᔦ ᑭᒥᓍᐸᒫᓰᒃ ᐊᔭᐋᐎᔕᒃ ᑮᒥᓯᐌᒑᑭᓱᑣ ᐃᐃᒫ ᑳᔑᐸᑭᑎᓈᓱᕽ, ᑳᐐᓐ ᑲᔦ ᑭᒥᓍᐸᑕᓰᓇᓐ ᐃᓂ ᐸᑭᑎᓈᓱᐎᓇᓐ ᑳᐸᑭᑎᓂᑳᑌᑭᓐ ᒋᐅᒋᐅᑖᐱᓂᑳᑌᑭᓐ ᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓇᓐ᙮ 7ᒦᑕᔥ ᐅᐅ ᑳᐃᑭᑑᔮᓐ: ᐃᓇᔥᑫ ᑕᔥ ᓃᓐ ᓂᑕᑯᔑᓐ, ᐁᐐᑑᑕᒫᓐ ᑳᐃᔑᒥᓴᐌᑕᒪᓐ, ᑭᔐᒪᓂᑑ, ᐋᓃᔥ ᒦᐃ ᐁᔑᐲᐃᑳᑌᒃ ᐃᐃ ᐅᓇᔓᐌᐎᒪᓯᓇᐃᑲᓂᕽ ᑳᐃᔑᑕᔑᓱᔮᓐ᙮ 8ᐅᐅᐌ ᑕᔥ ᑮᐃᑭᑐ: ᑳᐐᓐ ᑭᓇᑕᐌᑕᓰᓇᓐ, ᑳᐐᓐ ᑲᔦ ᑭᒥᓍᐸᑕᓰᓇᓐ ᐃᓂ ᐸᑭᑎᓈᓱᐎᓇᓐ, ᒦᑭᐌᐎᓇᓐ ᑲᔦ᙮ ᑳᐐᓐ ᑲᔦ ᑭᒥᓍᐸᒫᓰᒃ ᑳᒥᓯᐌᒑᑭᓱᑣ ᐊᔭᐋᐎᔕᒃ ᐃᐃᒫ ᑳᐃᔑᐸᑭᑎᓈᓱᕽ, ᐃᓂ ᑲᔦ ᐸᑭᑎᓈᓱᐎᓇᓐ ᑳᐸᑭᑎᓂᑳᑌᑭᓐ ᒋᐅᒋᐅᑖᐱᓂᑳᑌᑭᓐ ᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓇᓐ᙮ ᔖᑰᒡ ᐃᑕᔥ ᐅᐅ ᑮᐃᑭᑐ ᐋᓇᐐᓐ ᐃᓂ ᐸᑭᑎᓈᓱᐎᓇᓐ ᐁᑮᑑᒋᑳᑌᑭᓐ ᐋᓃᓐ ᐁᑭᑑᒪᑲᒃ ᐃᐃ ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ᙮ 9ᒦᓇᐙ ᑕᔥ ᑮᐃᑭᑐ: ᐃᓇᔥᑫ ᑕᔥ ᓃᓐ ᓂᑕᑯᔑᓐ, ᐁᐐᑑᑕᒫᓐ ᑳᐃᔑᒥᓴᐌᑕᒪᓐ᙮ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑕᔥ ᐅᑮᐌᐯᑖᓇᓐ ᐃᓂ ᑫᑌᐸᑭᑎᓈᓱᐎᓇᓐ᙮ ᐃᐃᐌᓂ ᑕᔥ Xᑕᓐ ᑳᑮᐸᑭᑎᓈᓱᓂᒡ, ᒦ ᓴ ᐃᐃᐌᓂ ᑳᐅᑖᐱᓇᕽ᙮ 10ᒋᓴᔅ X ᑕᔥ ᐁᑮᐃᔑᒋᑫᒡ ᐋᓃᓐ ᑳᑮᐃᔑᐊᑕᐌᑕᒥᓂᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ, ᒦ ᓴ ᑮᓇᐎᓐᑦ ᑳᐅᒋᐯᑭᐃᑰᔭᕽ ᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓂᕽ ᐅᒋ ᒋᓈᓯᑲᐎᒪᕽ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ ᐋᓃᔥ ᐅᑮᐸᑭᑎᓈᓐ ᐋᐱᑎᕽ ᐅᐐᔭᐤ, ᒦ ᐃ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓂᓂ ᐐᑫ ᑮᑌᑲᔥᑭᑑᒡ᙮ 11ᒦᑕᔥ ᒎᐎ ᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫ ᓃᐸᐎ ᐁᔑᐊᓇᒥᐁᐗᓄᑮᒡ ᐁᑕᓱᑮᔑᒃ ᐁᐸᑭᑎᓇᕽ ᐃᓂ ᐯᔑᑾᓐ ᐸᑭᑎᓈᓱᐎᓇᓐ᙮ ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᐃᐃᒫ ᐐᑳ ᐃᓇᑫ ᐅᒋᐅᑖᐱᓂᑳᑌᓯᓅᓇᓐ ᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓇᓐ᙮ 12X ᐃᑕᔥ ᐐᓐ ᐋᐱᑎᕽ ᐁᑕ ᑮᐸᑭᑎᓈᓱ ᐅᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓂᓂ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ ᐅᒋ, ᐐᓐ ᐃᑯ ᐁᑮᐸᑭᑎᓇᕽ ᐅᐱᒫᑎᓯᐎᓐ; ᑳᐐᓐ ᐃᑕᔥ ᐐᑳ ᑖᐃᔥᒀᓭᓯᓂᓂ ᐃᐃ ᑳᑮᐃᔑᒋᑫᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᐃᔑᐅᓇᐱᒡ ᐅᑭᒋᓂᑭᓃᕽ ᐃᓇᑫ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ 13ᒦᑕᔥ ᐌᑎ ᐁᑕᔑᐲᐋᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ, ᒋᐸᑕᐱᓈᓂᒡ ᐃᐃ ᑳᔒᑫᓂᒥᑯᒡ ᑖᐱᔥᑰ ᐅᑕᐱᓯᑌᐱᐎᓂᕽ ᒋᐃᔑᓈᑯᓯᓂᒡ᙮ 14ᐋᐱᑎᕽ ᐃᑕᔥ ᐁᑮᐸᑭᑎᓈᓱᒡ, ᒦ ᓴ ᐃᐃᒫ ᑳᐅᒋ​ᓀᐱᒋ​ᑮᔑᓈᑯᓯᐃᒥᓐᒡ ᐃᐃ ᑳᐯᑭᐃᒥᓐᒡ ᐅᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓂᓃᕽ ᐅᒋ᙮ 15ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑕᔥ ᑲᔦ ᐅᑕᒑᑾᓐ ᑭᓈᑯᑕᒫᑯᓈᓐ ᐁᑌᐺᐗᓂᓂᒃ᙮ ᐋᓃᔥ ᐅᐅ ᓂᑕᒻ ᑮᐃᑭᑐᐗᓐ: 16ᓂᑯᑎᕽ ᐃᑕᔥ ᑮᔑᑲᓂᓂᒃ, ᐃᑭᑐ ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ, ᓂᑲᐅᔑᑕᒪᐙᒃ ᐃᓴ ᐃᐃ ᐊᔓᑕᒫᑎᐎᓂᓂ᙮ ᓂᑲᐊᑖᐙᓇᓐ ᓂᑑᓇᔓᐌᐎᓇᓐ ᐃᐃᒫ ᐅᑌᐃᐙᕽ, ᓂᑲᐅᔑᐲᐊᒧᐙᓇᓐ ᑲᔦ ᐃᐃᒫ ᐅᑎᓀᑕᒧᐎᓂᐙᕽ᙮ 17ᒦᑕᔥ ᐅᐅ ᐁᓂ​ᐃᑭᑐᓂᒡ: ᓂᑲᓀᐱᒋ ᐗᓃᑫᓄᑕᒧᐙᓇᓐ ᓴ ᐅᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓂᐙᓐ, ᐃᓂ ᑲᔦ ᓅᒋᑯ ᐅᑎᔑᒋᑫᐎᓂᐙᓐ᙮ 18ᐅᓄ ᑕᔥ ᐋᔕ ᐁᑮᐴᓀᒋᑳᑌᑭᓐ, ᑳᐐᓐ ᒦᓇᐙ ᒣᒬᒡ ᐸᑭᑎᓈᓱᐎᓇᓐ ᑕᐋᐸᑕᓯᓅᓇᓐ᙮ 19ᓃᒋᐅᑌᐺᑕᒨᒃ, ᑫᑮᓇᐎᓐᑦ ᐃᑕᔥ ᑭᑕᔮᒥᓐ ᑫᒋᓈᐅᐎᓐ ᑫᐅᒋᐲᑎᑫᔭᕽ ᒫᐗᒡ ᐃᑯ ᑳᐃᔑᑯᑖᓀᑖᑾᒃ ᐲᑎᒃ ᐃᐃᒫ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑳᐃᔑᐊᓇᒥᐁᑕᐎᓐᒡ; ᐋᓃᔥ ᒋᓴᔅ ᐅᒥᔅᑶ ᑮᒦᑭᐌ᙮ 20ᑭᑮᐹᑭᑌᓇᒫᑯᓈᓐ ᐃᑕᔥ ᐅᔥᑭ​ᐃᔖᐎᓐ, ᑭᑮᒦᓂᑯᓈᓐ ᑲᔦ ᐅᔥᑭᐱᒫᑎᓯᐎᓐ᙮ X ᐃᑕᔥ ᐅᐐᔭᐎᕽ ᑭᑲᐅᒋᑲᔥᑭᐅᐙᒥᓐ ᒋᐲᑎᑫᐗᕽ ᐃᐃᒫ ᐊᐗᓯᓇᑫ ᑭᐲᑲᐃᑲᓂᕽ ᑳᑮᑭᐸᑰᑌᓂᒃ᙮ 21ᑭᑕᔮᐙᓈᓐ ᐋᓃᔥ ᐁᑭᒋ​ᐃᓀᑖᑯᓯᒡ ᐊᓇᒥᐁᐎᑭᒫ ᑫᓇᐙᐸᑕᕽ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᐙᑳᐃᑲᓂᓂ᙮ 22ᐁᑫᒋᓈᐅᔭᕽ ᐃᑕᔥ ᑭᑌᐃᓈᓂᕽ, ᑫᒋᓈᒡ ᑲᔦ ᐁᑌᐺᔦᑕᒪᕽ, ᑕᑲ ᐯᔓ ᓈᓯᑲᐙᑖ ᑭᔐᒪᓂᑑ᙮ ᐋᓃᔥ ᑳᐅᒋᓈᓈᑲᑕᐌᑕᒪᕽ ᑮᐯᑳᐹᐗᒋᑳᑌᐗᓐ ᐐᑳ ᒦᓇᐙ ᒋᓈᓈᑲᑕᐌᑕᓯᐗᕽ ᑳᑮᐱ​ᐃᔑ​ᒪᒋᑑᑕᒪᕽ᙮ ᑭᐐᔭᐎᓈᓂᓐ ᑲᔦ ᑮᐯᑳᐹᐗᒋᑳᑌᐗᓐ ᐯᑭᓂᐱ ᐁᐋᐸᑕᒃ᙮ 23ᑕᑲ ᑕᔥ ᐋᔩᒋᒥᒋᒥᓇᑖ ᐃᐃ ᑳᐐᑕᒪᕽ ᑭᑕᐯᓂᒧᐎᓂᓈᓐ, ᐋᓃᔥ ᑭᑌᐺᑕᐙᓈᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᒋᑑᑕᕽ ᐅᑕᔓᑕᒫᑫᐎᓐ᙮ 24ᑕᑲ ᑕᔥ ᓈᓈᑲᑕᐌᑕᑖ ᐋᓃᓐ ᑫᔑᐙᐐᒋᐃᑎᔭᕽ ᒋᓵᑭᐃᑎᔭᕽ, ᒋᒥᓄᑑᑖᑎᔭᕽ ᑲᔦ᙮ 25ᑕᑲ ᑲᔦ ᑳᐐᓐ ᑮᓇᐎᓐᑦ ᑭᑲᐸᑭᒌᓰᒥᓐ ᒋᐃᔖᔭᕽ ᑳᐃᔑᐊᔫᑾᐱᔭᕽ ᑳᐊᓇᒥᐋᔭᕽ᙮ ᐋᓃᔥ ᐋᓂᑕ ᐅᐅ ᐃᔑᒋᑫᐗᒃ᙮ ᑕᑲ ᑕᔥ ᒫᓄ ᑲᑴᐐᒋᐃᑎᑖ ᐁᑕᓱᐯᔑᑯᔭᕽ, ᐋᓃᔥ ᐋᔕ ᑫᑳ ᐅᒋᒋᓭᓂ ᓂᑯᑎᕽ ᑮᔑᑲᓂᓂᒃ ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ ᒋᑕᑯᔑᕽ᙮ 26ᑮᔥᐱᓐ ᐃᑕᔥ ᑲᑳᒋᒡ ᐊᓂᒪᒋᑑᑕᒪᕽ ᐁᑮᐃᔥᒀᑭᑫᑕᒪᕽ ᐃᐃ ᑌᐺᐎᓐ, ᑳᐐᓐ ᒦᓇᐙ ᐊᐗᔑᒣ ᐊᔮᓯᓅᓐ ᐸᑭᑎᓈᓱᐎᓐ ᑫᐅᒋᐴᓀᒋᑳᑌᑭᐸᓐ ᐃᐃ ᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓐ᙮ 27ᒦᑕᔥ ᐁᑕ ᑯ ᐁᔑᓈᑾᒃ ᒋᑯᑖᓀᑕᒪᑭᐸᓐ ᐃᐃ ᑳᐐᐱᑕᑯᔑᓅᒪᑲᒃ ᑎᐹᑯᓂᑫᐎᓐ, ᐃᐃ ᑲᔦ ᑳᐋᑾᑾᓀᒃ ᐃᔥᑯᑌ ᑫᓂᔑᐗᓈᒋᐃᑯᐙᒡ ᐃᑭ ᑳᔕᔒᐱᑕᐙᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ 28ᐊᐎᔭ ᑮᔕᔒᐱᑕᕽ ᒨᓯᔅ Moses ᐅᑑᓇᔓᐌᐎᓐ ᒣᐎᔕ, ᒦᑕᔥ ᐅᐅ ᑳᑑᒋᑲᓂᐎᒡ: ᑮᔥᐱᓐ ᓃᔑᓐ 2, ᑯᒫ ᑲᔦ ᓂᓯᓐ 3 ᐊᐎᔭᒃ ᑮᑎᐹᒋᒥᑯᒡ, ᒦ ᓴ ᔐᒫᒃ ᐃᑯ ᑳᐃᔑᓂᓯᓐᒡ᙮ ᑳᐐᓐ ᐐᓐ ᐊᐎᔭ ᑮᒪᓈᒋᒋᑲᓂᐎᓰ᙮ 29ᐊᐎᔭ ᑕᔥ ᐐᓐ ᑳᐋᓇᐌᓂᒫᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑯᓯᓯᓂ, ᐊᐎᔭ ᑲᔦ ᑳᐋᓇᐌᑕᕽ ᐃᐃ ᒥᔅᑸᓂ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᑳᑮᐃᔑᐅᓇᑕᒫᑫᓂᒡ ᐊᔓᑕᒫᑎᐎᓐ, ᒦ ᐄᑐᒃ ᐃᐃᒫ ᑳᑮᐅᒋᐯᑭᐃᓐᒡ, ᐋᒋᑯ ᑕᔥ ᑲᔦ ᐁᐹᐱᓄᑕᐙᒡ ᐃᓂ ᑳᑭᔐᐙᑎᓯᓂᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑕᒑᑯᓂ – ᑳᐐᓐ ᐃᓇ ᑭᑎᓀᑕᓰᒻ ᐋᐱᒋ ᐊᐗᔑᒣ ᒋᑭᒋᑲᒀᑕᑭᐃᑎᐸᓐ? 30ᑭᑭᑫᓂᒫᓈᓐ ᑕᔥ ᐊᐊ ᑳᑮᐃᑭᑐᒡ: ᓃᓐ ᓴ ᐃᔑᓈᑾᓐ ᒋᓇᓈᑯᓇᒫᑫᔮᓐ, ᓃᓐ ᑲᔦ ᓂᑲᑮᐌᑎᐸᐃᑫ᙮ ᒦᓇᐙ ᑕᔥ ᑮᐊᓂ​ᐃᑭᑐ: ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ ᓴ ᐅᑲᑎᐹᑯᓈᐞ ᑳᑎᐯᓂᒫᒡ ᐅᐱᒫᑎᓰᒪᐞ᙮ 31ᐋᐱᒋ ᐅᔕ ᑕᑭᒋᑯᑖᓀᑖᑾᓂᓂ ᐊᐎᔭ ᑌᐱᓂᑯᒡ ᑳᐱᒫᑎᓯᓂᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ 32ᒫᒥᑲᐎᒃ ᐃᑕᔥ ᐅᑖᓈᕽ ᑳᑮᐱ​ᐃᔑᓭᔦᒃ ᐊᐲ ᑮᐃᔥᒀ​ᑭᑫᑕᒣᒃ ᑳᐙᓭᔮᒃ, ᐋᐱᒋ ᓴ ᑭᑮᔕᔒᐯᑖᒻ ᐃᓂ ᑲᒀᑕᑭᑑᐎᓇᓐ, ᑳᐐᓐ ᑲᔦ ᑭᑮᔖᑰᒋᐃᑰᐎᓯᓰᒻ᙮ 33ᓂᑯᑎᕽ ᑲᔦ ᐁᑮᐙᐸᒥᑰᔦᒃ ᒧᔐ ᐁᑮᑕᔑ​ᒦᑭᓱᒥᑰᔦᒃ, ᓅᒋᑯ ᑲᔦ ᐁᑮᑑᑖᑰᔦᒃ, ᓂᑯᑎᕽ ᑲᔦ ᐁᑮᑮᔐᑕᒣᒃ ᐁᐐᐐᒋ​ᑲᒀᑕᑭᑑᒣᒀ ᐃᑭ ᓅᒋᑯ ᑳᑮᑑᑕᐎᑣ᙮ 34ᑭᑮᐐᒋ​ᑲᒀᑕᑭᑑᒫᐙᒃ ᑲᔦ ᐃᑭ ᑕᑯᓂᑲᓇᒃ ᑳᐃᔑᑲᒀᑕᑭᑑᐙᒡ᙮ ᐊᐲ ᑲᔦ ᑮᒪᑲᒥᑰᔦᒃ ᑭᑕᔭᐄᒥᐙᓐ, ᐋᒋᑯ ᑭᑮᒌᑫᑖᒻ, ᐋᓃᔥ ᑭᑮᑭᑫᑖᒻ ᑫᔮᐱ ᐁᐊᔮᔦᒃ ᓇᐗᒡ ᑳᐅᓂᔑᔑᒃ ᐐᑳ ᑫᐴᓂᐊᔮᓯᓄᒃ᙮ 35ᐅᐅ ᑕᔥ ᐁᐱᐊᔨᔑᓭᔦᒃ, ᑫᑯ ᑕᔥ ᐌᐱᓇᑫᒃ ᐃᐃ ᑳᐃᔑᑫᒋᓈᐅᔦᒃ, ᐋᓃᔥ ᒦ ᐃᒫ ᑫᐅᑎᓇᒣᒃ ᐃᐃ ᑭᒋᑎᐸᐊᒫᑰᐎᓐ᙮ 36ᐃᔑᓈᑾᓐ ᐅᔕ ᒋᔕᔒᐯᑕᒣᒃ ᒋᑑᑕᒧᐌᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑳᐃᔑᒥᓴᐌᑕᕽ, ᒋᑌᐱᓇᒧᐌᒃ ᑲᔦ ᐃᐃ ᑳᑮᐊᔓᑕᒫᑫᒡ᙮ 37ᐋᓃᔥ ᑭᒋᒪᓯᓇᐃᑲᓐ ᐃᔑᐲᐃᑳᑌ: ᐋᐱᒋ ᓴ ᐐᐸ ᑕᑕᑯᔑᓐ ᐊᐊ ᑳᐐᑕᑯᔑᕽ, ᑳᐐᓐ ᑕᑆᑕᐐᓰ᙮ 38ᐊᐊ ᓴ ᓂᑾᔭᒀᑎᓰᒻ ᐅᑌᐺᑕᒧᐎᓂᕽ ᑕᐃᔑᐱᒫᑎᓯ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᑕᔥ ᐊᐎᔭ ᓅᑌᐊᔐᑮᐌᒡ, ᑳᐐᓐ ᓂᑲᒥᓍᐸᒫᓰ᙮ 39ᑮᓇᐎᓐᑦ ᐃᑕᔥ ᑳᐐᓐ ᑭᑎᓄᐎᓰᒥᓐ ᑳᓅᑌᑮᐌᐙᒡ ᑫᓂᔑᐗᓈᑎᓯᐙᒡ᙮ ᐃᑭ ᐅᔕ ᑭᑎᓄᐎᒥᓐ ᐅᑌᐺᑕᒧᐎᓂᐙᕽ ᑫᐅᒋᐱᒫᒋᐃᑣ᙮

will be added

X\