Kalehshiyanak 6

1ᓃᑕᓇᒥᐋᒃ, ᑮᔥᐱᓐ ᑕᔥ ᐊᐎᔭ ᐅᒋᒥᑲᐎᓐᒡ ᐋᓃᓐ ᐃᑯ ᐃᔑᒪᒋ​ᐃᔑᒋᑫᒡ, ᑮᓇᐙ ᓴ ᑳᓇᐃᑕᐎᒣᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑕᒑᑾᓐ ᐐᒋᐃᒃ ᐊᐊ ᑳᑮᒪᒫᔒᒡ ᒦᓇᐙ ᑾᔭᒃ ᒋᐱᒧᓭᒡ᙮ ᐌᐌᓂ ᓴ ᑑᑕᐎᒃ ᐊᐲ ᐐᒋᐁᒃ᙮ ᑳᑕᓱᐯᔑᑯᔦᒃ ᐃᑕᔥ ᓈᓈᑲᒋᐃᑎᓱᒃ ᑫᑮᓇᐙ ᒋᑯᒋᐃᑰᓯᐌᒃ᙮ 2ᐙᐐᒋᐃᑎᒃ ᑕᔥ ᒋᐱᒥᐎᑕᒫᑎᔦᒃ ᐃᓂ ᑳᐱᒥᐎᑑᔦᒃ᙮ ᐅᐅ ᑕᔥ ᑮᐃᔑᒋᑫᔦᒃ ᒦ ᓴ ᐃ ᐁᓇᐃᑕᒧᐌᒃ ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ X ᑳᑮᐃᔑᑭᑭᓄᐃᑫᒡ᙮ 3ᑮᔥᐱᓐ ᑕᔥ ᐃᓂᓂ ᑭᒋᑫᑰᓂᓂ ᐃᓀᓂᑎᓱᒡ, ᑫᑰᓂᓂ ᑕᔥ ᐁᐊᐲᑌᑖᑯᓯᓯᒃ, ᐋᐱᒋ ᑭᒋᐗᓀᓂᑎᓱ᙮ 4ᒦ ᓴ ᐁᔑᓈᑾᓂᓂᒃ ᐊᐎᔭ ᐐᓐ ᐃᑯ ᒋᑲᓇᐙᐸᑕᕽ ᐋᓃᓐ ᐁᔑᒋᑫᒡ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᑕᔥ ᒥᓄᓈᑾᓂᓂᒃ ᐃᐃ ᐅᑎᔑᒋᑫᐎᓐ, ᐅᑕᔮᓐ ᓴ ᑫᑰᓂᓂ ᒋᐅᒋᑭᒋ​ᐃᓀᑕᕽ᙮ ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᐐᓐ ᒣᒬᒡ ᐸᑳᓐ ᐊᐎᔭᓐ ᐅᑲᑲᓇᐙᐸᒫᓰᓐ ᑕᑲ ᑾᔭᒃ ᒋᐃᔑᐱᒫᑎᓯᑴᓐ᙮ 5ᒦ ᓴ ᐁᔑᓈᑾᓂᓂᒃ ᑲᑭᓇ ᐊᐎᔭ ᐐᓐ ᐃᑯ ᒋᐱᒥᐎᑕᒫᓱᐸᓐ ᐅᐱᒥᐗᓈᓐ᙮ 6ᐊᐊ ᑕᔥ ᐃᓂᓂ ᑳᑭᑭᓄᐊᒪᐎᓐᒡ ᐃᐃ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᐹᒋᒧᐎᓂᓂ, ᒦ ᓴ ᐁᔑᓈᑾᓂᓂᒃ ᐃᐃᒫ ᑳᐅᓂᔑᔑᓂᓂᑭᓐ ᑫᑰᓇᓐ ᑳᑎᐯᑕᕽ ᒋᐅᒋᐐᒋᐋᒡ ᐃᓂ ᑳᑭᑭᓄᐊᒫᑯᒡ᙮ 7ᑫᑯ ᑕᔥ ᐐᓐ ᐗᓀᑕᑫᒃ ᐅᐅ: ᑭᔐᒪᓂᑑ ᓴ ᑳᐐᓐ ᑎᓄᐎᓰ ᒋᐹᐱᓄᑕᐎᑎᐸᓐ᙮ ᐌᑯᓀᓐ ᓴ ᑯ ᐃᓂᓂ ᑫᑎᑳᑕᕽ, ᒦ ᓴ ᐃᐃᐌᓂ ᑫᒨᓇᐊᕽ᙮ 8ᐊᐊ ᓴ ᐊᐎᔭ ᑳᐃᔑᑭᑎᑫᒡ ᐅᑫᑌᐃᓈᑎᓯᐎᓂᕽ, ᓂᐳᐎᓂᓂ ᑕᔥ ᐅᑲᒨᓇᐋᓐ ᐃᐃᒫ ᑳᑮᐃᔑᑭᑎᑫᒡ᙮ ᐊᐊ ᓴ ᐐᓐ ᐊᐎᔭ ᐃᐃᒫ ᑳᐃᔑᑭᑎᑫᒡ, ᑳᐃᔑᐐᒋᐃᐌᓂᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐅᑕᒑᑯᓂ, ᒨᔕᒃ ᑫᐊᔮᓂᒃ ᐱᒫᑎᓯᐎᓂᓂ ᐅᑲᒨᓇᐋᓐ ᐃᐃᒫ ᑳᑮᐃᔑᑭᑎᑫᒡ᙮ 9ᑕᑲ ᑕᔥ ᑮᓇᐎᓐᑦ ᑳᐐᓐ ᑭᑲᐸᑭᑌᑕᓰᒥᓐ ᐃᐃ ᑳᐃᔑᑲᑴᒥᓄᑑᑕᒪᕽ ᒨᔕᒃ᙮ ᐋᓃᔥ ᑕᐅᒋᒋᓭ ᐊᐲ ᑫᑮᓇᐎᓐᑦ ᒋᒨᓇᐃᑫᔭᕽ, ᑮᔥᐱᓐ ᓅᑌᐸᑭᒌᓯᐗᕽ᙮ 10ᑕᑲ ᑕᔥ ᑮᔥᐱᓐ ᐃᔑᓭᒃ ᐊᐎᔭ ᒋᒥᓄᑑᑕᐗᑭᒡ, ᑕᑲ ᑾᔭᒃ ᑑᑕᐙᑖᓂᒃ ᑲᑭᓇ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ, ᐃᑭ ᓴ ᐊᐗᔑᒣ ᐐᒋᐋᑖᓂᒃ ᑳᐅᒋ​ᐃᓇᐌᒪᒀ ᑌᐺᑕᒧᐎᓂᕽ ᑳᐃᔑᑎᐯᑖᑯᓯᐙᒡ᙮ 11ᑭᐙᐸᑖᒻ ᐄᑐᒃ ᓃᓐ ᐋᓃᓐ ᐁᐲᒋᒪᑭᐲᐃᑫᔮᓐ ᐅᐅ ᐃᔥᒀᒡ ᑳᐅᔑᐲᐊᒪᐎᓇᑰᒃ, ᓃᓐ ᐃᑯ ᓂᓂᓐᒡ ᐁᐋᐸᒋᑑᔮᓐ᙮ 12ᐃᑭ ᑕᔥ ᐊᐎᔭᒃ ᑳᑲᑴᑲᔥᑭᒥᓀᒀ ᒋᑭᑭᓇᐙᑕᔕᑫᔑᑲᓂᐎᔦᒃ, ᒦᐗᒃ ᓴ ᐃᑭ ᐁᑕ ᑳᑲᑴᒥᓄᓈᑯᑑᐙᒡ ᒋᐙᐸᒋᑳᑌᓂᑭᓐ ᐅᑎᔑᒋᑫᐎᓂᐙ ᐐᔭᐎᒫᕽ ᐃᓇᑫ, ᐁᐐᐅᒋᒪᒦᒀᓂᑎᓱᐙᒡ ᐃᑕᔥ᙮ ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᐁᑕ ᑳᐅᒋ​ᐃᔑᒋᑫᐙᒡ, ᑮᔥᐱᓐ ᐋᓃᔥ ᑕᔑᒫᐙᐸᓐ Xᑕᓐ ᑳᑮᐅᒋᓂᐳᓂᒡ ᐋᔑᑌᔮᑎᑯᕽ ᑫᐐᓇᐙ ᑖᑮᑲᒀᑕᑭᐋᐗᒃ᙮ 13ᐃᑭ ᓴ ᑳᑭᑭᓇᐙᑕᔕᑫᔓᐌᐙᒡ ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᑲᔦ ᐐᓇᐙ ᐅᑑᑕᓰᓈᐙ ᐃᐃ ᐅᓇᔓᐌᐎᓂᓂ ᑳᐃᓇᑌᓂᒃ᙮ ᒦ ᓴ ᐁᑕ ᑕᔥ ᑳᐅᒋᐊᑕᐌᓂᒥᓀᒀ ᒋᑭᑭᓇᐙᑕᔕᑫᔓᑰᔦᒃ ᐁᐐᒪᒦᒀᓂᑎᓱᐙᒡ ᐁᑮᑲᔥᑭᒥᓀᒀ ᒋᐅᑖᐱᓇᒧᐌᒃ ᑳᐃᔑᑭᑭᓇᐙᒋᑑᐙᒡ ᐐᔭᐎᒫᓐ᙮ 14ᑳᐐᓐ ᐃᑕᔥ ᓃᓐ ᐐᑳ ᓂᑖᐃᔑᒋᑫᓰ᙮ ᓃᓐ ᐃᑕᔥ ᐐᓐ ᐃᐃ ᐁᑕ ᓂᑲᑕᔑᑖᓐ ᒋᓴᔅ X ᐁᑮᓂᐳᒡ ᐃᐃᒫ ᐋᔑᑌᔮᑎᑯᕽ᙮ ᐅᐅᒫ ᐊᑮᕽ ᑳᑭᒋ​ᐃᓀᑖᑾᒃ ᓃᓐ ᐐᓐ ᓂᑎᓇᑭᑖᓐ ᑖᐱᔥᑰ ᐁᓂᐴᒪᑲᒃ᙮ ᒦ ᑲᔦ ᓃᓐ ᐁᔑᓈᓱᔮᓐ ᐁᑮᓂᐳᔮᓐ ᒋᑑᑕᓯᐙᓐ ᑳᑭᒋ​ᐃᓀᑖᑾᒃ ᐅᐅᒫ ᐊᑮᕽ᙮ 15ᐊᐊ ᑕᔥ ᑳᑮᑭᑭᓇᐙᑕᔕᑫᔑᑲᓂᐎᒡ, ᑲᔦ ᑳᑭᑭᓇᐙᒋᒋᑲᓂᐎᓯᒃ ᑳᐐᓐ ᑲᓇᑫ ᑫᑰᓐ ᐃᓈᐸᑕᓯᓂᓂ ᑳᑑᑕᐎᑣ᙮ ᐊᐎᔭ ᐅᔕ ᑳᐅᔥᑭᐅᔑᒋᑲᓂᐎᒡ ᒦ ᓴ ᐅᐅᐌ ᑳᑭᒋ​ᐃᓀᑖᐗᒃ᙮ 16ᐃᑭ ᓴ ᑳᐐᐃᔑᐱᒫᑎᓯᐙᒡ ᐃᐃ ᑳᑮᐃᔥᒀᑕᔑᑕᒫᓐ ᐱᓵᓀᑕᒧᐎᓂᓂ, ᔕᐌᑖᑯᓯᐎᓂᓂ ᑲᔦ ᑕᒦᓈᐗᒃ, ᐃᑭ ᑲᔦ ᑲᑭᓇ ᐃᔅᕒᐃᔭᓬ Israel ᑳᐃᓀᑖᑯᓯᐙᒡ, ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᑳᑎᐯᓂᒥᑯᐙᒡ᙮ 17ᒦᑕᔥ ᐅᐅ ᐁᑭᑐᔮᓐ ᐃᔥᒀᒡ, ᑕᑲ ᑫᑯ ᐊᐎᔭ ᐊᐗᔑᒣ ᓂᑲᒥᑯᔥᑳᒋᐃᑯᓰ, ᐋᓃᔥ ᓈᑾᓅᓐ ᐃᓂ ᓂᑲᒀᑕᑭᐃᑰᐎᓇᓐ ᐃᐃᒫ ᓂᐐᔭᐎᕽ᙮ ᒦᑕᔥ ᐃᐃᒫ ᐁᔑᑭᑭᓇᐙᓯᓈᑾᒃ ᐁᐊᓄᑮᑕᐗᒃ ᒋᓴᔅ᙮ 18ᑕᑲ ᑕᔥ ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ ᒋᓴᔅ X ᐅᑭᔐᐙᑎᓯᐎᓐ ᑭᑲᐐᒌᐎᑯᒻ ᑭᑕᒑᑯᐙᕽ ᑲᑭᓇ ᑳᑕᔑᔦᒃ, ᓃᑕᓇᒥᐋᒃ! ᐁᒣᓐ᙮

will be added

X\