Kalehshiyanak 2

1ᒥᑖᔑᓃᐎᐱᐴᓐ 14 ᑕᔥ ᐁᑮᐊᓂ​ᐃᔑᓭᒃ ᓂᑮᑮᐌᐃᔖ ᐌᑎ ᒉᕒᐆᓴᓬᐊᒥᕽ Jerusalem᙮ ᐹᕒᓇᐸᔅ Barnabas ᓴ ᓂᑮᐐᒌᐙ, ᑕᐃᑕᔅ Titus ᑲᔦ ᓂᑮᑕᑯᐐᒌᐙᓈᓐ᙮ 2ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑕᔥ ᐁᑮᐙᐸᑕᐃᒡ ᒋᐃᔖᐗᒃ ᑳᑮᐅᒋ​ᐃᔖᐗᒃ᙮ ᓂᑮᑮᒨᒋᓇᑭᔥᑲᐙᒃ ᑕᔥ ᐃᑭ ᐅᓃᑳᓂᓰᒃ ᐁᑮᐐᑕᒪᐗᒀ ᐋᓃᓐ ᒪᔮ ᑳᐃᔑᑲᑮᑭᒥᒪᒃ ᐃᐃ ᐁᑳ ᑳᒎᐎᐎᓯᓂᒃ, ᐁᑮᑕᔑᑕᒪᐎᒪᒃ ᐃᐃ ᒥᓍᒋᒧᐎᓂᓂ᙮ ᐋᓃᔥ ᓂᑮᓇᓃᓵᓀᑖᓐ ᐃᐃ ᐅᑖᓈᕽ ᑳᑮᐃᓇᓄᑮᔮᓐ ᓅᑯᒻ ᑲᔦ ᑳᐃᔑᒋᑫᔮᓐ, ᐁᑳ ᑫᑰᓐ ᒋᐅᒌᓯᓄᒃ᙮ 3ᐊᐊ ᑕᔥ ᑕᐃᑕᔅ ᑳᑮᐐᒌᐗᒃ ᑲᕒᐄᒃ Greek ᑮᑎᓄᐎ᙮ ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᑮᑲᑳᒋᐋᓰ ᒋᑭᑭᓇᐙᑕᔕᑫᔑᑲᓂᐎᒡ᙮ 4ᐋᓂᑕ ᓴ ᐋᓇᑮᐃᓀᑕᒨᒃ ᐃᐃ ᒋᑮᐃᔑᐃᒥᑎᐸᓐ᙮ ᐃᑭ ᑕᔥ ᐃᓂᓂᐗᒃ ᐁᑮᐊᓇᒥᐁᑳᓱᐙᒡ ᓂᑮᐐᒌᐎᑯᓈᓂᒃ ᐁᑮᑮᒨᒋᐲᑎᑲᓂᑎᓱᐙᒡ, ᐁᑮᑮᒨᒋᓈᓈᑲᒋᐃᓇᑭᑣ ᐁᑮᑲᑴᒥᑲᒧᐙᒡ ᐋᓃᓐ ᐁᔑᑎᐯᓂᒥᑯᓯᐙᕽ ᐃᐃ ᒨᓯᔅ Moses ᐅᑑᓇᔓᐌᐎᓐ, ᐋᓃᔥ X ᒋᓴᓲᓐ ᑳᐋᐸᐅᒥᔭᒥᓐᒡ ᓂᐐᒌᐎᑯᓈᓂᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᑳᑮᐅᒋ​ᐃᔑᒋᑫᐙᒡ ᐁᑮᐊᑕᐌᓂᒪᑭᑣ ᒦᓇᐙ ᒋᑎᐯᓂᒥᑯᔮᕽ ᐅᓇᔓᐌᐎᓂᓂ᙮ 5ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᓂᑮᐸᑭᑎᓂᑎᓱᓰᒥᓐ ᐃᐃ ᒋᐃᔑᓭᔮᕽ᙮ ᑳᐐᓐ ᐃᑯ ᐯᔑᑯᑎᐸᐃᑲᓀᔅ ᓂᑮᐱᓯᑕᐙᓯᐙᓈᓂᒃ᙮ ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᑳᑮᐅᒋ​ᐃᔑᒋᑫᔮᕽ: ᐃᐃ ᒥᓍᒋᒧᐎᓐ ᑳᐃᔑᑌᐺᒪᑲᒃ ᓂᑮᐊᑕᐌᑖᒥᓐ ᑫᔮᐱ ᒋᐐᒌᐎᑯᔦᒃ᙮ 6ᐃᑭ ᑕᔥ ᑳᐃᓂᑣ ᐁᓃᑳᓀᑖᑯᓯᐙᒡ – ᒦ ᐅᐅ ᑕᔥ ᑳᐅᒋ​ᐃᑭᑐᔮᓐ, ᑳᐐᓐ ᓃᓐ ᑫᑰᓐ ᓂᑎᓀᓂᒫᓰᒃ ᐋᓃᓐ ᑳᑎᓄᐎᐙᒡ, ᐋᓃᔥ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑳᐐᓐ ᐅᑎᔑᑲᓇᐙᐸᒫᓰᓐ ᐊᐎᔭᓐ ᐋᓃᓐ ᐁᔑᓈᑯᓯᓂᒡ ᓵᑭᒐᔭᐄ – ᐃᑭ ᑳᓃᑳᓀᑖᑯᓯᐙᒡ ᑳᐐᓐ ᐊᐗᔑᒣ ᑫᑰᓐ ᓂᑮᒦᓂᑯᓰᒃ ᑫᑭᑭᓄᐊᒫᑫᔮᓐ᙮ 7ᔖᑰᒡ ᑕᔥ ᐅᑮᐙᐸᑖᓈᐙ ᐁᑮᒦᓂᑰᐗᒃ ᒋᐐᑕᒫᑫᔮᓐ ᒥᓍᒋᒧᐎᓂᓂ, ᒋᑲᑮᑭᒥᒪᒃ ᐃᐃ ᐁᑳ ᑳᒎᐎᐎᓯᓂᒃ, ᑖᐱᔥᑰ ᑫᐐᓐ ᐲᑕᕒ Peter ᑳᑮᐃᔑᒦᓂᓐᒡ ᒋᐐᑕᒫᐙᒡ ᒥᓍᒋᒧᐎᓂᓂ ᐃᐃ ᒎᐗᐞ᙮ 8ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᔕ ᐅᒪᔥᑲᐎᓰᐎᓂᕽ ᐃᔑᓂᔕᐙᑲᓐ ᑳᐅᒋᑎᓄᐎᔮᓐ, ᒋᓈᓯᑲᐗᒀ ᐃᑭ ᐁᑳ ᑳᒎᐎᐎᓯᒀ, ᑖᐱᔥᑰ ᑫᐐᓐ ᐲᑕᕒ ᐃᔑᓂᔕᐙᑲᓐ ᑳᑮᐅᒋᑎᓄᐎᒡ ᒋᑲᑮᑭᒫᒡ ᐃᐃ ᒎᐗᐞ᙮ 9ᒌᒥᔅ James, ᐲᑕᕒ, ᒞᓐ John ᑳᐃᓇᑭᒥᑣ ᐁᓃᑳᓃᐙᒡ ᐅᑮᓂᓯᑖᐎᓈᓈᐙ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᑳᑮᐃᔑᔕᐌᓂᒥᒥᒡ᙮ ᓂᑮᐅᒋ​ᓴᑭᓂᒌᓂᑯᓈᓂᒃ ᐃᑕᔥ ᐹᕒᓇᐸᓴᓐ ᑫᓃᓐ, ᐁᐐᓈᑯᑑᐙᒡ ᐁᐐᐐᑕᓄᑮᑎᔮᕽ᙮ ᒦᑕᔥ ᑲᑭᓇ ᑳᐃᓀᑕᒫᕽ ᓃᓇᐎᓐᑦ ᐹᕒᓇᐸᔅ ᒋᑕᓇᓄᑮᔮᕽ ᐁᑳ ᑳᒎᐎᐎᓯᓂᒃ ᑳᐃᔑᔭᔮᓂᒡ, ᑫᐐᓇᐙ ᑕᔥ ᒎᐗᐞ ᑳᐃᔑᔭᔮᓂᒡ᙮ 10ᒦᑕᔥ ᐁᑕ ᑳᐃᔑᐸᑯᓭᓂᒥᓇᑭᑣ ᒋᒫᒥᑲᐎᓄᑕᐎᒪᑭᒡ ᐃᐃ ᑳᑭᑎᒫᑭᓯᓂᒡ ᐅᑌᐺᑕᒨᐞ ᑳᑮᐊᔮᓂᒡ ᑳᑮᐃᔑᐊᔮᐙᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᐃᐃᐌ ᒫᐗᒡ ᐃᑯ ᑳᑮᐊᑕᐌᑕᒫᓐ ᐁᐐᐃᔑᒋᑫᔮᓐ᙮ 11ᐊᐲ ᑕᔥ ᐲᑕᕒ Peter ᑮᐱᑕᑯᔑᕽ ᐃᐃᒫ ᐁᑎᔮᑯᑳᕽ Antioch, ᓂᑮᑭᒋᓅᒋᐋ᙮ ᑲᑭᓇ ᑕᔥ ᐊᐎᔭᒃ ᑮᓅᑕᒨᒃ᙮ ᐋᓃᔥ ᑮᓈᑾᓂᓂ ᐐᓐ ᓭᓯᒃ ᐁᑮᐃᔑᒋᑫᓯᒃ᙮ 12ᒦᑕᔥ ᐅᐅ ᐲᑕᕒ ᑳᐃᔑᒋᑫᒡ: ᒋᑆ ᑕᑯᔑᓂᓂᒡ ᑕᔥ ᐃᐃ ᐃᓂᓂᐗᐞ ᒌᒥᔅ James ᑳᑮᐲᒋᓂᔕᐙᒡ, ᐲᑕᕒ ᐱᓵᓂᑯ ᐅᑮᐐᒋᐐᓯᓃᒫᐞ ᐃᐃ ᐁᑳ ᑳᒎᐎᐎᓯᓂᒃ ᐅᑌᐺᑕᒨᐞ᙮ ᐊᐲ ᑕᔥ ᑳᐱᑕᑯᔑᓂᓂᒡ, ᒦ ᐃ ᑳᐐᓐ ᐅᑮᐐᒋᐐᓯᓃᒫᓰᐞ ᐋᓃᔥ ᑮᑯᑖᒋ᙮ ᐋᓃᔥ ᐅᑮᑯᓵᐞ ᐃᐃ ᑳᑮᑭᒋ​ᐃᓀᑕᒥᓂᒡ ᑭᑭᓇᐙᑕᔕᑫᔓᑰᐎᓂᓂ᙮ 13ᒦᑕᔥ ᑯᑕᒃ ᑳᑮᐊᓇᒥᐋᐙᒡ ᒎᐗᒃ ᑳᐊᓂ​ᐃᔑᒋᑫᐙᒡ ᐲᑕᕒᐆᓐ ᑳᑮᐃᔑᒋᑫᓂᒡ ᐁᑮᐌᐱᐃᑯᐙᒡ ᐁᑳ ᓭᓯᒃ ᐁᐃᔑᒋᑫᓯᓂᒃ᙮ ᐹᕒᓇᐸᔅ Barnabas ᓴ ᑫᐐᓐ ᑮᐃᔑᒋᑫ ᑳᑮᐃᔑᒋᑫᓂᒡ ᐃᐃ ᑳᑯᓵᓂᒡ ᒎᐗᐞ᙮ 14ᐊᐲ ᑕᔥ ᐁᑮᐙᐸᒪᒀ ᐁᑳ ᐁᑮᐃᔑᒋᑫᓯᒀ ᐋᓃᓐ ᑳᐃᓇᑌᓂᒃ ᐃᐃ ᑌᐺᐎᓐ ᑳᑕᔑᑌᒃ ᒥᓍᒋᒧᐎᓂᕽ, ᐲᑕᕒ ᓂᑮᑲᓅᓈ ᐁᓈᓴᒦᓂᒡ ᑲᑭᓇ ᐃᐃᒫ ᑳᑮᐊᔮᓂᒡ᙮ ᒦᑕᔥ ᐅᐅ ᑳᐃᓇᒃ: ᑮᓐ ᐄᑐᒃ ᑭᒎᐎᐤ, ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᐃᐃ ᑭᑎᔑᒋᑫᓰ᙮ ᐁᑳ ᑳᒎᐎᐎᓯᒀ ᓴ ᑳᐃᔑᐱᒫᑎᓯᐙᒡ ᑭᑎᔑᒋᑫ᙮ ᐋᓃᓐ ᑕᔥ ᑫᔑᑲᔥᑭᐊᑣᐸᓐ ᐃᑭ ᐁᑳ ᑳᒎᐎᐎᓯᒀ ᒋᐃᔑᒋᑫᐙᒡ ᒎᐗᐞ ᑳᐱᒫᑎᓯᐙᒡ? ᓂᑮᐃᓈ᙮ 15ᓃᓇᐎᓐᑦ ᑕᔥ ᑌᐺ ᑳᒎᐎᐎᔮᕽ ᓂᑮᐃᔑᓂᑖᐎᑭᒥᓐ᙮ ᑳᐐᓐ ᐐᓐ ᓂᑎᓄᐎᓰᒥᓐ ᑖᐱᔥᑰ ᐃᑭ ᐁᑳ ᑳᒎᐎᐎᓯᒀ ᐅᒪᒋᑑᑕᒨᒃ ᑳᐃᔑᓂᑳᓂᑣ᙮ 16ᓂᑭᑫᑖᒥᓐ ᐋᓃᔥ ᐊᐎᔭ ᑮᑌᐺᑕᐙᒡ ᒋᓴᔅ Xᑕᓐ, ᒦ ᓴ ᐃ ᐌᒋᒥᓄᐐᒌᐎᑯᒡ ᐃᓂ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ, ᑳᐐᓐ ᐐᓐ ᐁᑑᑕᕽ ᐃᐃ ᐅᓇᔓᐌᐎᓂᓂ ᑳᐃᓇᑌᓂᒃ᙮ ᑫᓃᓇᐎᓐᑦ ᑕᔥ ᓂᑮᑌᐺᑕᐙᓈᓐ X ᒋᓴᔅ᙮ ᐃᐃᒫ ᑕᔥ ᐁᑌᐺᑕᐗᑭᒡ X, ᒦ ᐃ ᑫᐅᒋᒥᓄᐐᒌᐎᓇᑭᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑ, ᐋᓃᔥ ᑳᐐᓐ ᐊᐎᔭ ᐅᑑᒋᒥᓄᐐᒌᐎᑯᓰᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᐁᒥᒋᑑᑕᕽ ᑳᐃᓇᑌᓂᒃ ᐃᐃ ᐅᓇᔓᐌᐎᓂᓂ᙮ 17ᑫᓃᓇᐎᓐᑦ ᑕᔥ ᐁᐊᑐᓀᐊᒫᕽ ᐃᐃ ᒥᓍᐸᒥᑰᐎᓐ ᐁᑌᐺᑕᐗᑭᒡ X, ᒦᑕᔥ ᐄᓴᓐ ᑫᓃᓇᐎᓐᑦ ᐁᔑᓈᑯᓯᔮᕽ ᑳᒪᒋᑑᑕᒧᐙᒡ᙮ ᒦ ᓇ ᑕᔥ ᐁᔑᓈᑾᓂᓂᒃ ᑖᐱᔥᑰ X ᐐᓐ ᐁᐊᓂᒫᒌᑭᑑᒡ ᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓂᓂ? ᑫᑯ ᐃᐃ ᐃᓀᑕᑫᒃ! 18ᑮᔥᐱᓐ ᑮᐌᐅᔑᑑᔮᓐ ᐃᐃ ᑳᑮᓂᔑᐗᓈᒋᑑᔮᓐ, ᒦ ᐃᒫ ᐁᔑᓈᑾᒃ ᓃᓐ ᐁᐲᑯᓇᒫᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑑᓇᔓᐌᐎᓐ᙮ 19ᒦᑕᔥ ᑖᐱᔥᑰ ᐁᔑᓈᑯᓯᔮᓐ ᐋᔕ ᐁᑮᓂᐳᔮᓐ, ᑖᐱᔥᑰ ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ ᓴ ᐁᑮᓂᓯᑯᔮᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᑳᐅᒋᑎᐯᓂᒥᑯᓯᐙᓐ ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ᙮ ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᑳᑮᐅᒋ​ᐃᔑᓭᒃ ᒋᐃᔑᐱᒫᑎᓯᔮᓐ ᑳᔑᐊᑕᐌᓂᒥᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑ᙮ 20X ᓴ ᓂᑮᐐᒋᓂᐴᒫ ᐊᐲ ᐁᑮᓂᓯᓐᒡ ᐃᐃᒫ ᐋᔑᑌᔮᑎᑯᕽ᙮ ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᓃᓐ ᐗᐊ ᑳᐱᒫᑎᓯᔮᓐ, ᐐᓐ ᐅᔕ X ᑳᐱᒫᑎᓯᒡ ᓂᐱᒫᑎᓯᐎᓂᕽ᙮ ᐁᑌᐺᑕᐎᒪᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑯᓯᓴᓐ, ᑳᐅᒋᐱᒫᑎᓯᔮᓐ ᐅᐅ ᓅᑯᒻ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ ᑳᐱᒫᑎᓯᔮᓐ᙮ ᐋᓃᔥ X ᓂᑮᓵᑭᐃᒃ, ᐅᑮᐸᑭᑎᓈᓐ ᑲᔦ ᐅᐱᒫᑎᓯᐎᓐ ᓃᓐ ᐅᒋ᙮ 21ᑳᐐᓐ ᓂᑖᓇᐌᑕᒧᐙᓰᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑭᔐᐙᑎᓯᐎᓐ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᑾᔭᒀᑎᓯᐎᓐ ᐅᒌᒪᑲᑭᐸᓐ ᐃᐃᒫ ᐅᓇᔓᐌᐎᓂᕽ, ᐊᓂᔖ ᐄᓴᓐ X ᑮᓂᐳᑯᐸᓐ᙮

will be added

X\