Ihpiishiyanak 2

1ᑮᓇᐙ ᑕᔥ ᑭᑮᓂᐳᒻ ᑭᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓂᐙᕽ, ᑭᐗᓂᒋᑫᐎᓂᐙᕽ ᑲᔦ᙮ 2ᐃᐃ ᓴ ᐁᑮᐃᔑᐱᒧᓭᔦᒃ ᑳᐃᔑᒋᑳᓂᐗᕽ ᐅᐅᒫ ᐊᑮᕽ, ᐁᑮᐃᔑᒋᑫᔦᒃ ᑲᔦ ᑳᐃᔑᒋᑫᒡ ᐊᐊ ᑳᑎᐯᓂᒫᒡ ᑳᑎᐯᑕᒥᓂᒡ ᑲᔥᑭᐁᐎᓯᐎᓐ ᐅᐅᒫ ᒥᔕᑮᔑᑯᕽ, ᐊᐊ ᐊᒑᒃ ᑳᑎᐯᓂᒫᒡ ᐃᐃ ᐯᒫᑎᓯᓂᓂᒡ ᑳᔕᔒᐱᑕᒥᓂᒡ᙮ 3ᑲᑭᓇ ᑕᔥ ᑫᑮᓇᐎᓐᑦ ᐃᐃ ᑭᑮᐃᔑᐱᒫᑎᓯᒥᓐ ᑳᐃᔑᐱᒫᑎᓯᐙᒡ, ᐁᑮᐃᔑᒋᑫᔭᕽ ᐋᓃᓐ ᐁᔑᐱᔑᒀᑌᑕᒨᒪᑲᑭᓐ ᑭᑫᑌᐃᓈᑎᓯᐎᓂᓈᓂᓐ, ᐁᑮᐃᔑᒋᑫᔭᕽ ᑲᔦ ᐁᔑᒥᓴᐌᑕᒨᒪᑲᑭᓐ ᑭᑫᑌᐃᓈᑎᓯᐎᓂᓈᓂᓐ, ᑭᑎᓀᑕᒧᐎᓂᓈᓂᓐ ᑲᔦ᙮ ᐁᑮᐃᔑᓂᑖᐎᑭᐗᑯᐸᓀᓐ ᑲᔦ ᑭᑮᐃᓈᑎᓯᒥᓐ ᒋᐸᑲᒥᔥᑳᑯᔭᕽ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᓂᔥᑳᑎᓯᐎᓐ, ᑖᐱᔥᑰ ᑯᑕᒃ ᐊᐎᔭᒃ ᑳᔑᐱᒫᑎᓯᐙᒡ᙮ 4ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑕᔥ ᐋᐱᒋ ᐁᐌᓅᑕᓂᓂᒃ ᐅᑰᐹᓯᓈᑫᐎᓐ, ᐋᐱᒋ ᑲᔦ ᐁᑮᐹᑏᓇᑑᒡ ᐅᔕᐌᒋᑫᐎᓐ ᑳᑮᐃᔑᔕᐌᓂᒥᓇᕽ, 5ᒣᒀ ᑕᔥ ᑮᓂᐳᐗᕽ ᐃᐃᒫ ᑭᒪᒋ​ᐃᔑᒋᑫᐎᓂᓈᓂᕽ, ᐐᓐ ᐃᓴ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑭᑮᐱᒫᑎᓯᐃᑯᓈᓐ ᑳᑮᐱᒫᑎᓯᐋᒡ Xᑕᓐ᙮ ᐅᑭᔐᐙᑎᓯᐎᓐ ᐋᓃᔥ ᑭᑑᒋᐱᒫᒋᐃᑰᒻ᙮ 6ᑭᑮᐃᔑᐃᑯᓈᓐ ᑲᔦ ᒋᐐᒋᑮᐌᐱᒫᑎᓰᒥᒪᕽ ᐃᓂ Xᑕᓐ, ᑭᑮᐃᔑᐃᑯᓈᓐ ᑲᔦ ᒋᐐᑕᐱᒥᒪᕽ ᐌᑎ ᑭᒋᑮᔑᑯᕽ ᒋᐃᔑᐊᔮᐗᕽ X ᒋᓴᓲᓐ ᑳᐃᔑᐊᔮᓂᒡ᙮ 7ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᑳᑮᐅᒋ​ᐃᔑᒋᑫᒡ, ᐃᐃ ᓴ ᐱᒌᓇᒃ ᑳᐐᐱᐊᑮᐗᓂᓂᒃ ᐁᐐᐙᐸᑕᐃᐌᒡ ᑳᑭᒋᐌᓅᑕᓂᓂᒃ ᐅᑭᔐᐙᑎᓯᐎᓐ, ᐃᐃᒫ ᑕᔥ X ᒋᓴᓲᓐ ᐅᐱᒫᑎᓰᐎᓂᓃᕽ ᒦ ᐃᒫ ᐁᔑᓈᑯᑑᒡ᙮ 8ᐅᑭᔐᐙᑎᓯᐎᓂᕽ ᐅᔕ ᑭᑮᐅᒋᐱᒫᒋᐃᑰᒻ, ᐋᓃᔥ ᑭᑮᑌᐺᔦᑖᒻ᙮ ᑳᐐᓐ ᐐᓐ ᑮᓇᐙ ᐃᐃ ᑭᑲᔥᑭᑕᒫᓱᓰᒻ, ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᔕ ᐃᐃ ᐅᒦᑭᐌᐎᓐ᙮ 9ᑳᐐᓐ ᐐᓐ ᑲᔦ ᐊᓄᑮᐎᓂᕽ ᐅᒌᓯᓅᓐ ᐱᒫᒋᐃᑰᐎᓐ, ᐊᐎᔭ ᓴ ᐃᓂᓂ ᐁᑳ ᒋᐅᒋᑭᒋᑳᑮᑭᑐᓯᒃ᙮ 10ᑮᓇᐎᓐᑦ ᐃᑕᔥ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᔑᒫᒌᐎᓐ, X ᒋᓴᓱᕽ ᑭᑮᐅᔑᐃᑯᓈᓐ ᒋᒥᓄᒋᑫᐗᕽ, ᐐᓐ ᐋᓃᔥ ᑭᑮᑾᔮᒌᑕᒫᑯᓈᓐ ᑫᐃᔑᐱᒫᑎᓯᐗᕽ᙮ 11ᑕᑲ ᑕᔥ ᒫᒥᑲᐎᒃ ᑮᓇᐙ ᐁᑮᐃᔑᓂᑖᐎᑭᔦᒃ ᐁᑳ ᒎ ᒋᑎᓄᐎᓯᐌᒃ, ᐁᑳ ᑳᑭᑭᓇᐙᑕᔕᑫᔓᑰᓯᐌᒃ ᑲᔦ ᐁᑮᐃᔑᓂᑳᓂᓀᒀ ᐃᑭ ᑳᑭᑭᓇᐙᑕᔕᑫᔓᑣ, ᐅᓂᒌᒫᕽ ᐄᑐᒃ ᐅᒌᓂ ᐃᐃ ᑳᑑᑕᐎᑣ ᐃᐃᒫ ᐅᐐᔭᐎᒫᕽ᙮ 12ᐃᐃ ᑕᔥ ᐊᐲ ᑳᐐᓐ ᑭᑮᐐᒌᐙᓯᐙᐙ X, ᑳᐐᓐ ᑲᔦ ᑭᑮᐅᒋᑎᐯᑖᑯᓯᓰᒻ ᐃᔅᕒᐃᔭᓬᐊᒃ Israel ᑳᐃᔑᑎᐯᑖᑯᓯᐙᒡ, ᑳᐐᓐ ᐃᒫ ᑭᑮᑕᑯᓂᑰᓰᒻ ᐃᐃᒫ ᑳᑮᐃᔑᐊᔓᑕᒫᑎᓈᓂᐗᑭᐸᓐ, ᑳᑮᐃᔑᐊᔓᑕᒪᐙᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᐱᒫᑎᓰᒪᐞ, ᐁᑮᐊᔮᓯᐌᒃ ᑲᔦ ᐊᐯᓂᒧᐎᓐ, ᐁᑮᐅᑭᔐᒪᓂᑑᒥᓯᐌᒃ ᑲᔦ ᐅᐅᒫ ᐊᑮᕽ᙮ 13ᑭᑮᓈᐎᓈᑯᓯᒻ ᐃᐃᐌ ᐊᐲ᙮ ᓅᑯᒻ ᐃᑕᔥ ᐃᐃᒫ X ᒋᓴᔅ ᐅᒥᔅᑸᒥᕽ, ᐋᔕ ᐯᔓ ᑳᑮᐅᒋᐲᓂᑯᔦᒃ᙮ 14ᐐᓐ ᐋᓃᔥ X ᑳᐲᑕᒪᐎᓇᕽ ᐱᓵᓐ ᒋᐐᒌᑎᔭᕽ, ᐐᓐ ᑳᑮᐃᔑᐋᒡ ᒋᐯᔑᑴᑖᑯᓯᓂᒡ ᐃᐃ ᑳᑮᔒᑫᓂᑎᓂᒡ, ᐐᓐ ᑲᔦ ᑳᑮᐲᑯᐱᑑᒡ ᒫᔑᐐᒌᑎᐎᓐ ᑖᐱᔥᑰ ᐸᑫᒋᑲᓂᕽ ᑳᑮᐃᓀᑖᑾᓂᓂᒃ᙮ 15ᐐᓐ ᑲᔦ ᐅᐐᔭᐎᕽ ᐅᑮᑳᓰᐋᓐ ᐅᓇᔓᐌᐎᓐ ᐋᓃᓐ ᑳᑮᐃᓈᑯᓂᑫᒪᑲᓂᓂᒃ, ᐋᓃᓐ ᑲᔦ ᐁᔑᒋᑫᒪᑲᓂᓂᒃ᙮ ᒦᑕᔥ ᑳᑮᐃᓀᑕᕽ ᒋᐯᔑᑴᑖᑯᓯᓂᒡ ᐯᒫᑎᓯᓂᒡ ᐁᑮᐐᐅᒋᐅᔥᑭᐅᔑᐋᒡ ᑳᐃᔑᓃᔗᐙᓇᑭᓯᓂᒡ, ᐁᐐᐃᔑᐋᒡ ᐱᓵᓐ ᒋᐐᒌᑎᓂᒡ ᒎᐗᐞ ᐃᐃ ᑲᔦ ᐁᑳ ᑳᒎᐎᐎᓯᓂᒃ᙮ 16ᐐᓐ ᐄᑐᒃ ᑲᔦ X ᐊᐲ ᑮᓂᐳᒡ ᐋᔑᑌᔮᑎᑯᕽ ᐅᑮᓂᑕᒪᐙᐞ ᐃᐃ ᑳᑮᐃᔑᔒᑫᓂᑎᓂᒡ, ᐁᑮᓈᒋᐱᓈᒡ ᑾᔭᒃ ᒋᐐᒌᑎᓂᒡ᙮ ᐁᑮᐃᔑᐋᒡ ᑲᔦ ᒋᐯᔑᑴᑖᑯᓯᓂᒡ ᐯᔑᑾᓐ ᐐᔭᐎᒫᕽ ᒋᐅᒋᑎᐯᑖᑯᓯᓂᒡ᙮ ᐋᔑᑌᔮᑎᑯᕽ ᑲᔦ ᐅᑮᐅᒋᓈᒋᐱᓈᐞ ᑾᔭᒃ ᒋᐐᒌᐙᓂᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ᙮ 17ᑮᐱᑕᑯᔑᓐ X ᐁᑮᑕᔑᑕᒪᐎᓀᒃ ᑳᔑᒥᓍᑐᑌᓂᒃ ᐱᓵᓐ ᐐᒌᑎᐎᓐ ᑮᓇᐙ ᐁᑳ ᑳᒎᐎᐎᓯᐌᒃ ᑳᑮᓈᐌᑖᑯᓯᔦᒃ ᑲᔦ, ᑫᐐᓇᐙ ᑕᔥ ᑳᒎᐎᐎᐙᒡ ᑮᐐᑕᒪᐙᐗᒃ ᐱᓵᓐ ᐐᒌᑎᐎᓐ ᐐᓇᐙ ᑳᑮᐯᔗᑖᑯᓯᐙᒡ᙮ 18ᐐᓐ ᐃᑕᔥ ᐅᒋ, ᑳᐅᒋᑲᔥᑭᑖᐗᕽ ᑮᓇᐎᓐᑦ ᑳᔑᓃᔗᐙᓇᑭᓯᔭᕽ ᒥᒋᑲᑭᓇ ᒋᐱᓈᓯᑲᐗᕽ ᐊᐊ ᑳᐅᔫᓯᒥᓐᒡ, ᐋᓃᔥ ᑭᐯᔑᑴᑖᑯᓯᐙᒥᓐ ᐁᐐᒌᐎᒥᓇᕽ ᑳᐯᔑᑯᓂᒡ ᐅᑕᒑᑾᓐ᙮ 19ᓇᔥᑫ ᑕᔥ ᑮᓇᐙ ᐁᑳ ᑳᒎᐎᐎᓯᐌᒃ ᑳᐐᓐ ᐊᐗᔑᒣ ᑭᐲᐎᑌᐎᓰᒻ, ᑳᐐᓐ ᑲᔦ ᑭᒪᔭᑫᑖᑯᓯᓰᒻ, ᓅᑯᒻ ᐃᑕᔥ ᐐᓐ ᑫᑮᓇᐙ ᑭᑑᒋᑎᐯᑖᑯᓯᒻ ᐃᐃ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᐱᒫᑎᓰᒪᐞ ᑳᐃᔑᐊᔮᓂᒡ, ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑲᔦ ᐅᐙᑳᐃᑲᓂᕽ ᑳᐅᒋᑎᐯᑖᑯᓯᓂᒡ᙮ 20ᒦᑕᔥ ᐃᐃᒫ ᑫᑮᓇᐙ ᐁᔑᐊᓯᑰᔦᒃ ᒋᐙᑳᐃᑲᓂᐎᔦᒃ ᐃᐃᒫ ᑳᑮᐃᔑᐅᓈᑯᓯᒋᑫᐙᒡ ᐃᔑᓂᔕᐙᑲᓇᒃ, ᐃᐃ ᑲᔦ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᐹᒋᒧᐎᓂᓃᒪᐞ, X ᒋᓴᔅ ᐐᓂᑯ ᑳᓂᑕᒫᐱᑭᔑᕽ ᐊᓯᓐ ᑎᓄᐎ ᐙᑳᐃᑲᓂᕽ᙮ 21ᐋᓃᔥ ᒦ ᐃᒫ Xᐃᕽ ᑳᐅᒋᒥᓋᑌᒃ ᐃᐃ ᑲᑭᓇ ᐙᑳᐃᑲᓐ, ᐲᓂᔥ ᐁᐊᓂᒫᒌᑭᒃ, ᐲᓂᔥ ᐃᑕᔥ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑭᒋᐊᓇᒥᐁᐎᑲᒥᒃ ᒋᐊᓂᑎᓄᐗᓂᓂᒃ, ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ ᑫᑕᔑᐊᓇᒥᐁᑕᐎᓐᒡ᙮ 22X ᐁᐐᒌᐎᓀᒃ ᑫᑮᓇᐙ ᑕᔥ ᑳᐅᒋᒫᒪᐎᐅᓇᑭᓂᑰᔦᒃ ᐁᐅᔑᒋᑳᑌᒃ ᐙᑳᐃᑲᓐ, ᒦ ᐃᒫ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐁᑖᒡ ᐋᓃᔥ ᐅᑕᒑᑾᓐ ᐃᐃᒫ ᐊᔮᐗᓐ᙮

will be added

X\