2 Tehsalooniyanak 2

1ᑳᐐᒋᐅᑌᐺᑕᒨᒥᑰᔦᒃ! ᓂᑲᐐᑕᔑᑖᓐ ᐋᓃᓐ ᐁᓀᑖᑾᓂᓂᒃ ᐅᑕᑯᔑᓄᐎᓐ ᑳᑎᐯᓂᒥᓇᕽ ᒋᓴᔅ X, ᐃᐃ ᑲᔦ ᑫᔑᒫᒪᐎᓈᓯᑲᐗᕽ ᐃᐃᒫ ᐁᔑᐊᔮᒡ᙮ ᑭᐸᑯᓭᓂᒥᓂᓂᒻ 2ᐁᑳ ᐐᐸ ᒋᐗᑲᐎᓂᑰᓯᐌᒃ ᑭᓈᓈᑲᑕᐌᒋᑲᓂᐙᕽ᙮ ᑳᐐᓐ ᐐᐸ ᑭᑲᒥᑯᔥᑳᒋᐃᑯᓰᐙ ᐊᐎᔭ ᐁᐃᑭᑐᒡ ᐋᔕ ᐁᐱᐅᒋᒋᓭᓂᒃ ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ ᐅᑮᔑᑲᓅᒻ, ᒫᑭᔖ ᐊᐎᔭ ᐅᒋᑲᑭᑐᒡ ᐊᒑᑯᓈᕽ, ᒫᑭᔖ ᑲᔦ ᑮᐃᑭᑐᒻ ᓃᓇᐎᓐᑦ ᐁᑮᐃᔑᐲᐃᑫᔮᕽ᙮ 3ᑫᑯ ᑭᑲᐗᓂᒥᑯᓰᐙ ᐊᐎᔭ ᐋᓃᓂᑯ ᑫᐃᑭᑐᑴᓐ᙮ ᑳᐐᓐ ᐃᐃ ᑕᐃᔑᓭᓯᓅᓐ ᑮᔑᑲᓐ, ᐹᓂᒪ ᐁᑕ ᒥᓯᐌᑲᒥᒃ ᑮᐋᒋᐃᑎᓱᓈᓂᐗᕽ ᐁᐌᐱᓈᐙᒡ ᐃᓂ ᑳᑎᐯᒋᑫᓂᒡ, ᑲᔦ ᐊᐲ ᐱᐊᔮᒡ ᐊᐊ ᐗᐐᑫ ᑳᑎᐯᓂᒥᑯᒡ ᒪᒋᒋᑫᐎᓐ – ᒦ ᐊᐌ ᐱᒌᓇᒃ ᓂᔑᐗᓈᑎᓯᐎᓂᕽ ᑫᐃᔑᐌᐱᓂᓐᒡ᙮ 4ᐐᓐ ᐐᐃᔥᐯᑖᑯᐃᑎᓱ, ᑲᑭᓇ ᐁᐐᒦᑳᑕᕽ ᑳᐊᓇᒥᐁᑕᒫᑕᒧᐙᒡ ᐃᑭ ᐯᒫᑎᓯᐙᒡ, ᑲᔦ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓐ ᑳᒪᓂᑑᐌᑖᑾᓂᓂᒃ᙮ ᐐᓐ ᐃᐃᒫ ᐐᓇᒪᑕᐱ ᐃᐃᒫ ᐲᑎᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᐙᑳᐃᑲᓂᕽ, ᐐᓐ ᐁᐐᐃᓇᑭᑎᓱᒡ ᐁᑭᔐᒪᓂᑑᐎᒡ᙮ 5ᑳᐐᓐ ᐃᓇ ᑭᒫᒥᑲᐎᓰᒻ? ᑲᑭᓇ ᑭᑮᐐᑕᒪᐎᓂᓂᒻ ᒣᒀ ᑮᐐᒌᐎᓇᑰᒃ᙮ 6ᑫᑰᓐ ᐃᑕᔥ ᑭᐱᒋᑫᒪᑲᓐ ᐁᑳ ᒋᐅᒋᒋᓭᓯᓄᒃ᙮ ᑮᓇᐙᔥ ᑭᑭᑫᑖᓈᐙ ᐌᑯᓀᓐ ᐃᐃ ᑳᑭᐱᐊᔮᒃ᙮ ᒪᔮ ᑕᔥ ᐃᑯ ᐊᐲ ᑳᐅᓀᒋᑳᑌᒃ ᒋᐅᒋᒋᓭᓂᒃ, ᑕᓈᑯᓯ ᐊᐊ ᑳᒫᒪᐎᒪᒑᑎᓯᒡ᙮ 7ᐋᔕ ᑕᔥ ᐱᒪᓄᑮᒪᑲᓐ ᐃᐃ ᒪᒋᒋᑫᐎᓐ ᐋᑲᐗᔭᐄ ᑳᐃᔑᐊᓄᑮᒪᑲᒃ᙮ ᑳᐐᓐ ᐐᓐ ᓀᐗᒐᔭᐄ ᑕᐃᔑᐌᐸᓯᓅᓐ ᐃᐃ ᑳᐐᐃᔑᐌᐸᒃ, ᐹᓂᒫ ᓴ ᑯ ᐃᑯᒋ ᒫᒌᓂᓐᒡ ᐊᐊᐌ ᑳᑭᐱᔥᑭᑫᒡ᙮ 8ᒦᔥ ᐃᐃ ᐊᐲ ᑕᓈᑯᐃᑎᓱ ᐊᐊ ᑳᒫᒪᐎᒪᒑᑎᓯᒡ᙮ ᐊᐊ ᑕᔥ ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ ᐱᒌᓇᒃ ᐅᑲᓂᓵᓐ ᐃᓂ ᑳᒪᒋᒋᑫᓂᒡ, ᐃᐃ ᐅᐸᑭᑕᓈᒧᐎᓐ ᐅᑑᓂᕽ ᐁᐅᒋᓭᓂᒃ ᐁᐐᐋᐸᒋᑑᒡ᙮ ᐅᑲᓂᔑᐗᓈᒋᐋᓐ, ᐅᐙᓭᓯᐎᓐ ᐁᐐᐱᐊᔑᒋᓈᑯᓯᒡ, ᑕᑯᔑᕽ᙮ 9ᐊᐊ ᑕᔥ ᑳᒫᒪᐎᒪᒑᑎᓯᒡ ᑫᐱᓈᑯᐃᑎᓱᒡ, ᑕᐐᐱᑭᑮ ᐅᑲᔥᑭᐁᐎᓯᐎᓂᓂ ᐃᓂ ᓭᑕᓇᓐ Satan᙮ ᐅᑲᑑᑖᓇᓐ ᒪᒫᑕᐎᒋᑫᐎᓇᓐ, ᑭᑭᓇᐙᒋᒋᑲᓇᓐ ᑲᔦ ᑳᒪᒪᔭᑭᓈᑾᓂᓂᑭᓐ ᐁᐐᑲᑴᐗᔦᔑᑫᒡ᙮ 10ᑲᑭᓇ ᑯ ᐃᓂ ᒪᒋᑫᑰᓇᓐ ᐅᑲᐋᐸᒋᑑᓇᓐ ᐁᐐᑲᑴ​ᑲᑮᓇᐎᔥᑭᒫᒡ ᒥᓂᒃ ᐊᐎᔭᓐ ᑳᐐᓂᔑᐗᓈᑎᓯᓂᒡ᙮ ᑳᐐᓐ ᐋᓃᔥ ᐅᑮᓵᑭᑑᓰᓈᐙ ᐃᐃ ᑌᐺᐎᓐ, ᑳᐐᓐ ᐅᑑᑖᐱᓇᓰᓈᐙ ᐃᐃ ᒋᐅᒋᐱᒫᒋᐃᑣᐸᓐ᙮ 11ᒦ ᐃᐌ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑫᐅᒋᐲᒋᓂᔕᐊᒪᐙᒡ ᐃᐃ ᑫᐗᔦᔑᐃᑯᐙᒡ, ᑫᑲᔥᑭᐃᑯᐙᒡ ᒋᑌᐺᔦᑕᒧᐙᒡ ᐃᐃ ᐁᑳ ᑳᑌᐺᒪᑲᓯᓂᓂᒃ᙮ 12ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᒋᐹᑖᔮᑯᓂᑲᓂᐎᐙᒡ ᒥᓂᒃ ᐃᑯ ᐃᑭᐌᓂᐗᒃ ᑳᑌᐺᑕᓯᒀ ᐃᐃ ᑌᐺᐎᓐ, ᓇᐗᒡ ᐃᐃᐌᓂ ᐁᑮᒥᓉᑕᒧᐙᒡ ᒪᒋ​ᐃᓈᑎᓯᐎᓐ᙮ 13ᑳᐐᒋᐅᑌᐺᑕᒨᒥᑰᔦᒃ, ᑮᓇᐙ ᑳᓵᑭᐃᓀᒃ ᑭᔐᒪᓂᑑ! ᑮᓇᐙ ᓂᑑᒋᒦᑴᒋᐎᐋ ᑭᔐᒪᓂᑑ, ᐋᓃᔥ ᒫᐗᒡ ᓃᑳᓐ ᑭᑮᐅᓀᓂᒥᑯᐙ ᒋᐱᒫᒋᐃᑰᐎᓯᔦᒃ, ᐁᑮᐃᔑᐊᓄᑮᓂᒡ ᐅᑕᒑᑾᓐ ᑭᔐᒪᓂᑑ, ᐐᓐ ᐃᑯ ᒋᑎᐯᓂᒥᓀᒃ, ᑲᔦᔥ ᐁᑮᑌᐺᑕᒣᒃ ᑌᐺᐎᓐ᙮ 14ᒦ ᐅᐌ ᑳᐃᔑᐊᑐᒥᓀᒃ, ᒦ ᐅᐌ ᒥᓍᒋᒧᐎᓐ ᓃᓇᐎᓐᑦ ᑳᑮᐐᑕᒫᑰᔦᒃ, ᒋᐅᒋᐊᑐᒥᓀᒃ ᒋᐅᒋᑌᐱᐱᑕᒫᓱᔦᒃ ᐅᑭᑌᑖᑯᓯᐎᓐ ᑳᐐᐸᑴᓇᒪᐎᓀᒃ ᑳᑎᐯᓂᒥᓇᕽ ᒋᓴᔅ X᙮ 15ᐊᐤ, ᑳᐐᒋᐅᑌᐺᑕᒨᒥᑰᔦᒃ! ᐋᔩᒋᑳᐸᐎᒃ, ᒥᒋᒥᓇᒧᒃ ᑲᑭᓇ ᑳᑮᐋᓂᑫᑭᑭᓄᐊᒫᑰᔦᒃ, ᒥᓂᒃ ᓴ ᑯ ᑳᐱᓯᑕᐎᔮᕽ ᑲᔦᔥ ᑳᐃᔑᐲᐊᒫᑰᔦᒃ᙮ 16ᓂᐸᑯᓭᓂᒫ ᐐᓐ ᑎᐱᓇᐌ ᑳᑎᐯᓂᒥᓇᕽ ᒋᓴᔅ X ᑲᔦ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑭᑌᑌᓈᓐ ᑳᑮᓵᑭᐃᓇᕽ, ᑲᔦ ᐁᔕᐌᓂᒥᓇᕽ ᑳᑮᐅᒋᒦᓂᓇᕽ ᒪᔥᑲᐌᑕᒧᐎᓐ ᐱᔑᔑᒃ ᑫᐐᒌᐎᑯᔭᕽ ᑲᔦ ᒪᔥᑲᐎ​ᐊᐯᓂᒧᐎᓐ᙮ 17ᓂᐸᑯᓭᓂᒫ ᒋᒪᔥᑲᐌᑕᒥᐃᓀᒃ ᑲᔦ ᒋᒪᔥᑲᐎᓰᐃᓀᒃ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓐ ᒋᒥᓄᑑᑕᒣᒃ ᑲᔦ ᒋᒥᓄᑲᑭᑐᔦᒃ᙮

will be added

X\