2 Karintiyanak 12

1ᐅᒋᑕ ᑕᔥ ᐃᑯ ᒋᒪᒦᒀᓂᑎᓱᔮᓐ ᐃᔑᓈᑾᓐ᙮ ᐋᓇᐐᓐ ᑳᐐᓐ ᑫᑰᓐ ᑕᐃᓈᐸᑕᓯᓅᓐ᙮ ᓂᐐᑕᔑᑖᓇᓐ ᑕᔥ ᐃᓂ ᐃᓈᐸᑕᒧᐎᓇᓐ ᐃᓂ ᑲᔦ ᐙᐸᑕᐃᑰᐎᓇᓐ ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ ᑳᑮᒦᔑᒡ᙮ 2ᓂᑭᑫᓂᒫ ᓴ ᐯᔑᒃ ᐃᓂᓂ Xᑕᓐ ᑳᐐᒌᐎᑯᒡ ᒥᑖᔑᓃᐎᐱᐴᓇᑳᓂ ᒫᐐᓐ ᐁᑮᐃᔑᐎᒋᑲᓂᐎᒡ ᐌᑎ ᒫᐗᒡ ᑳᐃᔑ​ᐃᔥᐹᓂᒃ ᑮᔑᑯᕽ᙮ –ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᒪᔮ ᓂᑭᑫᑕᓰᓐ ᑮᔥᐱᓐ ᐅᐅ ᑳᐃᔑᓭᑯᐸᓀᓐ, ᑯᒫ ᑲᔦ ᑳᐃᓈᐸᑕᒧᑯᐸᓀᓐ, ᑭᔐᒪᓂᑑ ᓴ ᐁᑕ ᐅᑭᑫᑖᓐ᙮– 3ᐁᑭᑫᓂᒪᒃ ᑕᔥ ᐗᐊ ᐃᓂᓂ, ᑭᔐᒪᓂᑑ ᓴ ᐅᑭᑫᑖᓐ ᑯᒫ ᑲᔦ ᑳᐃᔑᓭᓂᑴᓐ ᑯᒫ ᑲᔦ ᑳᐃᓈᐸᑕᒥᓂᑴᓐ᙮ 4ᓂᑭᑫᓂᒫ ᓴ ᐁᑮᐃᔑᐎᒋᑲᓂᐎᒡ ᐌᑎ ᑳᐃᔑᐎᓂᑣ ᑳᔕᐌᑖᑯᓯᐙᒡ, ᐁᑮᓅᑕᕽ ᓴ ᑫᑰᓇᓐ ᑳᑲᔥᑭᒋᑳᑌᓯᓂᓂᑭᓐ ᒪᔮ ᒋᑕᔑᑌᓂᑭᓐ, ᑳᐐᓐ ᑲᔦ ᐊᐎᔭ ᐸᑭᑎᓈᓰ ᒋᑎᐹᑐᑕᕽ ᐃᓂ ᑫᑰᓇᓐ᙮ 5ᓂᐐᒪᒦᒀᓈ ᑕᔥ ᐊᐊ ᑎᓄ ᐃᓂᓂ᙮ ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᓃᓐ ᓂᐐᒪᒦᒀᓂᑎᓱᓰ, ᐃᓂ ᓴ ᐁᑕ ᒋᓈᑾᑭᓐ ᑳᐃᔑᓃᓇᒥᓯᔮᓐ᙮ 6ᒥᓴᐙ ᑯ ᑮᔥᐱᓐ ᐐᒪᒦᒀᓂᑎᓱᔮᓐ, ᑳᐐᓐ ᓂᑖᑲᑮᐹᓯᓈᑯᓯᓰ᙮ ᐋᓃᔥ ᓂᑌᐺ ᐃᐃ ᑳᐐᐃᑭᑐᔮᓐ᙮ ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᓂᐐᒪᒦᒀᓂᑎᓱᓰ ᐋᓃᔥ ᑳᐐᓐ ᐊᐎᔭ ᓂᓇᑕᐌᓂᒫᓰ ᐊᐗᔑᒣ ᒋᐃᓀᓂᒥᒡ ᐅᐅ ᑳᐃᔑᐙᐸᒥᒡ ᐃᐃ ᑲᔦ ᑳᐃᔑᓅᑕᐎᒡ ᐁᐃᑭᑐᔮᓐ᙮ 7ᐁᑮᐙᐸᑕᒫᓐ ᑕᔥ ᑫᑰᓇᓐ ᒫᐗᒡ ᐃᑯ ᐁᒥᓄᓈᑾᑭᓐ, ᒋᐅᒋᑭᒋ​ᐃᓀᓂᒧᓯᐙᓐ ᑕᔥ, ᒦ ᓴ ᓂᑮᒦᓂᑰ ᑫᐅᒋᐐᓴᑫᑕᒫᓐ ᐃᐃᒫ ᓂᐐᔭᐎᕽ᙮ ᒦ ᐃ ᒪᒋᐊᔭᐋ Satan ᑳᑮᐲᒋᓂᔕᐊᒪᐎᒡ ᒨᔕᒃ ᐁᐸᐸᑭᑌᐅᑯᐗᒃ ᓂᐐᔭᐎᕽ, ᒦ ᓴ ᑕᔥ ᐃᐃ ᑳᐅᒋᑭᒋ​ᐃᓀᓂᒧᓯᐙᓐ᙮ 8ᓃᔣ 3 ᑕᔥ ᓂᑖᓇᑮᑲᓅᓈ ᑳᑎᐯᒋᑫᒡ ᐁᑮᑲᑴᒋᒪᒃ ᒋᐅᑖᐱᓇᕽ ᐃᐃ ᓂᐐᓴᑫᑕᒧᐎᓂᓂ᙮ 9ᐅᐅ ᑕᔥ ᓂᑮᐃᔑᓇᑴᑖᒃ: ᓂᑭᔐᐙᑎᓯᐎᓐ ᐅᔕ ᐁᑕ ᑭᑌᐱᓭᐃᑯᓐ, ᒦ ᓴ ᐃᐃᒫ ᑭᓃᓇᒥᓯᐎᓂᕽ ᒫᐗᒡ ᐁᔑᓈᑾᒃ ᓂᒪᔥᑲᐎᓰᐎᓐ᙮ ᒦ ᓴ ᑕᔥ ᐃᐃ ᑫᔑᒌᑫᑕᒫᓐ ᒋᑭᒋ​ᐃᓀᑕᒫᓐ ᐃᐃ ᑳᐃᔑᓃᓇᒥᓯᔮᓐ, ᐋᓃᔥ X ᐅᒪᔥᑲᐎᓰᐎᓐ ᓂᓇᑕᐌᑕᒧᐙᓐ ᒋᑭᑭᔥᑳᑯᐗᒃ᙮ 10ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᑫᔑᓇᐁᑕᒫᓐ ᐃᐃᒫ ᑳᐃᔑᓃᓇᒥᓯᔮᓐ, ᓅᒋᑯ ᑲᔦ ᑳᐃᔑ​ᐃᑰᔮᓐ, ᑳᐃᔑᑲᒀᑕᑭᓭᔮᓐ ᑲᔦ, ᑳᐃᔑᑲᒀᑕᑭᐃᑰᔮᓐ ᑲᔦ, ᒨᔕᒃ ᑲᔦ ᑳᐃᔑᓴᓇᑭᓭᔮᓐ X ᐅᒋ᙮ ᐊᐲ ᑕᔥ ᑮᓃᓇᒥᓯᔮᓐ, ᒦᑕᔥ ᒫᐗᒡ ᐁᔑᒪᔥᑲᐎᓰᔮᓐ᙮ 11ᐋᐱᒋ ᑕᔥ ᓂᑲᑮᐹᓯᓈᑯᔅ, ᑮᓇᐙ ᐋᓃᔥ ᑳᑮᐃᔑᐃᔦᒃ ᒋᐃᔑᒋᑫᔮᓐ! ᑮᓇᐙ ᐅᔕ ᐃᔑᓈᑾᓐ ᑾᔭᒃ ᒋᑕᔑᒥᔦᑭᐸᓐ᙮ ᑫᑰᓐ ᑕᔥ ᐐᓐ ᐁᐊᐲᑌᑖᑯᓯᓯᐙᓐ, ᔖᑰᒡ ᑕᔥ ᑳᐐᓐ ᐊᐗᔑᒣ ᓂᑕᐸᓭᑖᑯᓯᓰ ᐃᐃ ᑳᐊᐲᑌᑖᑯᓯᐙᒡ ᑳᑭᒋ​ᐃᓀᑖᑯᓯᐙᒡ ᐃᔑᓂᔕᐙᑲᓂᕽ ᑳᐃᓍᓂᑎᓱᐙᒡ᙮ 12ᐃᓂ ᓴ ᑭᑭᓇᐙᒋᒋᑫᐎᓇᓐ ᐃᓂ ᑲᔦ ᒫᒪᑳᒋᒋᑫᐎᓇᓐ ᑲᔦ ᒪᔥᑲᐎ​ᐃᔑᒋᑫᐎᓇᓐ ᑳᑮᐃᔑᒋᑫᔮᓐ ᐃᐃᒫ ᑳᔑᐊᔮᔦᒃ ᐐᑳ ᐁᑮᐸᑭᒌᓯᐙᓐ, ᒦ ᓴ ᐃᐃᒫ ᐁᔑᓈᑾᒃ ᑫᓃᓐ ᓴ ᑾᔭᒃ ᐃᔑᓂᔕᐙᑲᓐ ᐁᑎᓄᐎᔮᓐ! 13ᐌᑯᓀᓐ ᑕᔥ ᐌᒋ​ᐃᓀᑕᒣᒃ ᑮᓇᐙ ᐸᑳᓐ ᐁᑮᑑᑖᑰᔦᒃ ᐊᐲᒡ ᐐᓐ ᐃᑭ ᑯᑕᒃ ᐅᑌᐺᑕᒨᒃ ᑳᐃᔑᐲᑎᑫᐙᒡ? ᐅᓵᒻ ᐃᓇ ᐁᑮᑲᑴᒋᒥᓯᓄᐎᓇᑰᒃ ᒋᐐᑑᑲᐎᔦᒃ ᑳᐅᒋ​ᐃᓀᑕᒣᒃ? ᑕᑲ ᑕᔥ ᐴᓀᑕᒪᐎᔑᒃ ᑳᑮᐃᔑᒪᒫᔒᑲᑕᐎᓇᑰᒃ! 14ᒦᑕᔥ ᐋᔕ ᓂᓯᕽ 3 ᐁᑮᑮᔒᑖᔮᓐ ᐁᐐᐊᑕᐙᐸᒥᓇᑰᑭᐸᓐ᙮ ᑳᐐᓐ ᑕᔥ ᐐᓐ ᑫᑰᓐ ᑭᑲᐊᑐᑕᒪᐎᓯᓅᓂᓂᒻ᙮ ᑮᓇᐙ ᐅᔕ ᑳᐊᑕᐌᓂᒥᓇᑰᒃ, ᑳᐐᓐ ᐐᓐ ᑭᑕᔨᐄᒥᐙᓐ᙮ ᐋᓃᔥ ᐊᐱᓅᒌᔕᒃ ᑳᐐᓐ ᐅᑕᔕᒫᓯᐙᐙᐞ ᐃᐃ ᐅᓃᑭᐃᑰᐙᐞ, ᐃᑭ ᓴ ᐅᓃᑭᐃᑰᒫᒃ ᐅᑕᔕᒫᐙᐞ ᐅᓃᒑᓂᓯᐙᐞ᙮ 15ᐋᐱᒋ ᓴ ᓂᑲᒥᓉᑖᓐ ᑲᑭᓇ ᑫᑰᓐ ᒋᐸᑭᑎᓇᒫᓐ, ᒋᐸᑭᑎᓂᑎᓱᔮᓐ ᑲᔦ ᒋᐐᒋᐃᓇᑰᒃ᙮ ᐋᓇ ᑕᔥ ᐐᑫ ᑭᑖᓇᓵᑭᐃᓂᓂᒻ ᑮᓇᐙ ᑕᔥ ᐸᑮ ᑭᓵᑭᐃᔑᒻ᙮ 16ᓰᔮᑫᓐ ᒫᐐᓐ ᐋᔕ ᑭᑌᐺᑖᒻ ᐁᑮᒥᑯᔥᑳᒋᐃᓯᓄᐎᓇᑰᒃ᙮ ᐊᐎᔭ ᑕᔥ ᑕᐃᑭᑐ ᐁᑮᓇᑲᒋᑲᔦᓂᓯᔮᓐ, ᑲᔦ ᐁᑲᔥᑭᒥᓇᑰᒃ ᐁᐗᔦᔑᑖᑯᓯᔮᓐ᙮ 17ᒦ ᓇ ᐃ ᑳᐃᔑᒋᑫᔮᓐ ᐁᑮᐗᔦᔑᒥᓇᑰᒃ, ᐁᑮᐋᐸᒋᐊᒀ ᐃᑭ ᑳᑮᐃᔑᓂᔕᐗᒀ ᐌᑎ ᑳᐃᔑᐊᔮᔦᒃ? 18ᑕᐃᑕᔅ Titus ᐅᔕ ᓂᑮᑲᓅᓈ ᒋᐃᔖᒡ ᐯᔑᒃ ᑯᑕᒃ ᐅᑕᓇᒥᐋᓐ ᒋᐱᐐᒌᐙᒡ᙮ ᒦ ᓇ ᑕᔥ ᐁᑭᑐᔦᒃ ᑕᐃᑕᔅ ᐁᑮᐗᔦᔑᒥᓀᒃ? ᐯᐸᑳᓐ ᐃᓇ ᓂᑎᓀᑖᒥᓐ, ᐯᐸᑳᓐ ᐃᓇ ᓂᑎᔑᒋᑫᒥᓐ? 19ᒦ ᒫᐐᓐ ᒨᔕᒃ ᐁᓀᓂᒥᔮᕽ ᐁᑲᑴᓈᑕᒫᓱᔮᕽ᙮ ᑳᐐᓐ ᓴ ᐃᐃ ᓂᑎᔑᒋᑫᓰᒥᓐ! X ᐅᔐᑕ ᑳᐃᔑᐊᑕᐌᓂᒥᓇᑭᒡ ᒋᐃᑭᑐᐗᑭᒡ ᓂᑎᑭᑐᒥᓐ, ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐁᓈᓴᒦᒡ᙮ ᑮᓇᐙ ᑕᔥ ᒋᐅᐱᑭᔦᒃ! 20ᐋᐱᒋ ᑕᔥ ᓂᓇᓃᓵᓀᑕᒻ ᐊᐲ ᐌᑎ ᐅᑎᓯᓇᑰᒃ ᑭᒋᐸᑳᓐ ᒋᐃᔑᐊᔮᔦᒃ, ᐁᑳ ᒋᐃᔑᐊᔮᓯᐌᒃ ᑳᐃᔑᐊᑕᐌᓂᒥᓇᑰᒃ, ᑫᓃᓐ ᑕᔥ ᑭᒋᐸᑳᓐ ᒋᐃᔑᐊᔮᔮᓐ ᐊᐲ ᐙᐸᒥᔦᒃ᙮ ᒦᑕᔥ ᑲᔦ ᐁᔑᓇᓃᓵᓀᑕᒫᓐ ᒋᒥᑲᒫᓐ ᑮᑳᑎᐎᓐ, ᐊᔮᔐᓂᑎᐎᓐ, ᐗᑫᐎᑭᑖᓱᐎᓐ, ᑲᑴᓃᑳᓀᓂᑎᓱᐎᓐ, ᐊᓅᒋᑯ ᐃᑎᐎᓐ, ᑕᔑᑎᐎᓐ, ᑭᒋ​ᐃᓀᓂᑎᓱᐎᓐ, ᑫᑰᓐ ᑲᔦ ᓭᓯᒃ ᐁᐃᔑᓭᓯᓄᒃ᙮ 21ᒦᑕᔥ ᐁᔑᓭᑭᓯᔮᓐ ᒦᓇᐙ ᐊᐲ ᐅᑎᓯᓇᑰᒃ, ᑭᔐᒪᓂᑑ ᒋᐃᔑᐃᒡ ᒋᐊᑳᓯᓈᑯᓯᐗᒃ ᐃᐃᒫ ᐁᓈᓴᒦᔦᒃ, ᒦ ᐃ ᑫᐅᒋᒪᐎᔮᓐ ᐃᑭ ᓃᐱᐗᐞ ᑳᑮᒪᒋᑑᑕᒧᐙᒡ ᐅᑖᓈᕽ, ᒪᔑ ᑕᔥ ᑲᔦ ᐁᐌᐱᓇᓯᒀ ᐃᓂ ᑳᐐᓀᑖᑾᓂᓂᑭᓐ ᐅᑎᔑᒋᑫᐎᓂᐙᓐ, ᑲᔦ ᐁᑮᐱᔑᒀᑎᓯᐙᒡ, ᑳᐐᓐ ᑲᔦ ᑮᒪᓈᐃᔑᒋᑫᓰᐗᒃ ᑫᑮᐃᔑᒋᑫᓯᑭᐸᓐ᙮

will be added

X\