1 Cwaan 1

1ᑭᑑᔑᐲᐊᒪᐎᓂᓂᒻ ᐁᑕᔑᑕᒪᐎᓇᑰᒃ ᐊᐊᐌ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐅᑎᑭᑐᐎᓐ ᑳᐃᔑᓂᑳᓱᒡ, ᐐᓐ ᑳᒦᑭᐌᒡ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ᙮ ᐐᓐ ᐄᑐᒃ ᒫᐗᒡ ᓂᑕᒻ ᑮᐊᔮ᙮ ᓃᓇᐎᓐᑦ ᐃᑯ ᓂᑮᓅᑕᐙᓈᓐ, ᓂᔥᑮᔑᑯᓈᓂᕽ ᓂᑮᐅᒋᐙᐸᒫᓈᓐ᙮ ᓂᑮᓈᓈᑲᑕᐙᐸᒫᓈᓐ ᑲᔦ, ᓂᑮᓵᒥᓈᓈᓐ ᑲᔦ, ᒦᓴ ᐊᐊᐌ ᑳᐅᒋᐅᔑᐲᐊᒫᑰᔦᒃ! 2ᐊᐲ ᑕᔥ ᑮᓈᑯᓰᐃᑎᓱᒡ ᐊᐊᐌ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ, ᓂᑮᐙᐸᒫᓈᓐ, ᓂᑎᐹᒋᒫᓈᓐ ᑲᔦ, ᐁᑕᔑᑕᒫᑰᔦᒃ ᐊᐊᐌ ᒨᔕᒃ ᐃᑯ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ ᑳᐊᔮᒡ᙮ ᐐᓐ ᑳᑮᐐᒋᐊᔮᒥᑯᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᑳᐅᑌᑌᒫᐎᓂᒡ, ᓂᑮᓈᑯᓰᑖᑯᓈᓐ᙮ 3ᐃᐃ ᑕᔥ ᓃᓇᐎᓐᑦ ᑳᑮᐙᐸᑕᒫᕽ, ᑳᑮᓅᑕᒫᕽ ᑲᔦ, ᑳᐅᒋᐐᑕᒫᑰᔦᒃ ᑫᑮᓇᐙ ᒋᐐᒌᐎᔮᕽ, ᐅᐅ ᑳᔑᐐᒌᐗᑭᒡ ᑳᐅᑌᑌᒫᐎᒡ, ᐃᓂ ᑲᔦ ᑳᔑᐐᒌᐎᒪᑭᒡ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᒋᓴᔅ Xᑕᓐ᙮ 4ᒦᑕᔥ ᑳᐅᒋᐅᔑᐲᐊᒫᑰᔦᒃ ᓃᓇᐎᓐᑦ ᐐᑫ ᒋᑮᔑᓈᑾᒃ ᓂᒥᓉᑕᒧᐎᓂᓈᓐ᙮ 5ᒦᑕᔥ ᐅᐅᐌᓂ ᐅᑎᐹᒋᒧᐎᓐ ᑳᑮᓅᑕᐗᑭᒡ ᐁᐐᑕᒪᐎᓇᑭᒡ, ᒦᑕᔥ ᐅᐅ ᑳᐐᑕᒫᑰᔦᒃ; ᑭᔐᒪᓂᑑ ᐁᐙᓭᔮᓯᒡ, ᑳᐐᓐ ᑲᔦ ᐊᐙᒡ ᐸᑮ ᑲᔥᑮᑎᐱᑭᓯᐎᓐ ᐅᑕᔮᓰᓐ᙮ 6ᑮᔥᐱᓐ ᐃᑭᑐᔭᕽ ᐁᐐᒌᐗᕽ, ᑲᔥᑮᑎᐱᑲᓄᕽ ᑕᔥ ᐃᔑᐱᒧᓭᔭᕽ, ᑭᑲᑮᓇᐎᔥᑭᒥᓐ ᐄᓴᓐ; ᑳᐐᓐ ᑭᑎᔑᐱᒫᑎᓯᓰᒥᓐ ᑳᐃᓇᑌᒃ ᑌᐺᐎᓐ᙮ 7ᑮᔥᐱᓐ ᑕᔥ ᐙᓭᔮᕽ ᐃᔑᐱᒫᑎᓯᔭᕽ, ᑖᐱᔥᑰ ᐐᓐ ᐃᑯ ᐊᐊ ᐙᓭᔮᕽ ᑳᐃᔑᐊᔮᒡ, ᒦᑕᔥ ᐁᒥᓄᐐᒌᑎᔭᕽ; ᒋᓴᔅ ᑕᔥ ᐅᒥᔅᑸᒻ ᑭᔐᒪᓂᑑᓐ ᑳᐅᑯᓯᓯᒥᑯᒡ, ᑭᐯᑭᐃᑯᐙᒥᓐ ᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓂᕽ ᐅᒋ᙮ 8ᑮᔥᐱᓐ ᑕᔥ ᑳᐐᓐ ᐎᑳ ᓂᒪᒋᑑᑕᓰᒥᓐ ᐃᑭᑐᔭᕽ, ᒦ ᐃ ᐄᓴᓐ ᐁᐗᔦᔑᑎᓱᔭᕽ, ᑳᐐᓐ ᑌᐺᐎᓐ ᑭᑭᑭᔥᑳᑯᓰᒥᓐ᙮ 9ᑮᔥᐱᓐ ᑕᔥ ᐙᐐᑕᒪᐗᕽ ᑭᔐᒪᓂᑑ ᑭᒪᒋᑑᑕᒧᐎᓂᓈᓂᓐ, ᐐᓐ ᓴ ᑳᑌᐺᔦᑖᑯᓯᒡ ᑾᔭᒃ ᑳᑑᑕᕽ; ᒦᑕᔥ ᐃᐃ ᑳᐅᒋᐴᓀᑕᒪᐎᓇᕽ, ᑳᐅᒋᐯᑭᐃᓇᕽ ᑲᔦ ᑲᑭᓇ ᐅᒋ ᑳᐃᔑᑾᔭᑯᒋᑫᓯᐗᕽ᙮ 10ᑮᔥᐱᓐ ᑳᐐᓐ ᓂᑮᒪᒋᑑᑕᓰᒥᓐ ᐃᑭᑐᔭᕽ, ᐊᒦ ᐃ ᐄᓴᓐ ᐯᔑᑾᓐ ᐁᑭᑐᔭᕽ ᐁᑲᑮᓇᐎᔥᑭᒡ ᑭᔐᒪᓂᑑ᙮ ᑳᐐᓐ ᐄᓴᓐ ᐅᑎᑭᑐᐎᓐ ᑭᑭᑭᔥᑳᑯᓰᐙᒥᓐ᙮

will be added

X\