We-la 2

1Ba tɔpejen baa dɛ yerɔ Pɛntekɔs la telo, asɛ ba bwa cheme bobeŋkpoŋ. 2Kerabeŋkpoŋ dɛ komɛl dɛ gbɔgre nyundua dɛɛ si kɛŋɔ peujen bɛl aa dɛ ta ken. Asɛ a gɛ gbɔga la tɔ dem la baa lɔ o ta la bwa. 3Asɛ ba na kwaane kɛŋɔ ninlao ken, asɛ a pegri dɛ ba so ba nɛra baa lɔ bela la te bɛlbwa nɛ. 4Ate dɛ Korowii Domadɛɛge baa so ba bwa nɛɛ kpegri ne dɛ ir ba nɛ, asɛ baa bol wobofala. Korowii Domadɛɛge laanee gela ba won dɛɛ bol a gɛ wobofala la la. 5Dɛ nɛra baa dɛ ɔmɛ Korowii dɛɛ tomɔ gɛ Juda tena aa dɛ tomɔ la le harɛ ta bobɛlbwa dɛ ba su Jerusalam bwa. 6Baa no gbɔga la la, ba bwa baa cheme bela, asɛ a ɛɛ ba anebɛlbwa kɛŋɔ nɛra la aa dɛ bol waa ba bɛlbwa bwɛɛ wobol ta la. 7Belaa ba nyoa aa kpoa kohona la, baa bɔɔ dɔŋa ŋɔ, "Galilia tena laa nɛra nɔ kɛɛ? 8Aah ɛrɛɛ ba ɛ dɛ won dɛɛ bol ya bɛlbwa wobol nɔɔ? 9Ya bwa harɛre kokogrɔ. Ya bane le Paatea, bane le Midia ne Elam, bane ge le Mɛsopoteemea ne Judia, ne Kapadoosia. Ya bane ge le Pɔntos ne Eesia, 10bane le Frejea ne Pamfiilia, bane le Ijipt ne Lebya harɛ, Sairini jwɛɛh bela. Ya bane le Room. 11Ba lolɛ ya bane Juda tena harɛ, bane ge ɛ hɔɔhra, kɛ ya bwa ge dɛ tomɛ Korowii gɛ Juda tena aa dɛ tomɔ la. Ya bane ge le Kret ne Arebia. Kɛ ya bwa dɛ no kɛŋɔ baa dɛ bol waa ya gbagba wobol ta dɛɛ bagle wejena Korowii aa ɛa!" 12Asɛ ba nyoa kpo kohona, baa bɔɔ dɔŋa ŋɔ, "Aah bɔkwa soo waa nɔɔ?" 13Asɛ bane gee mamɛ Yeesu habɔteŋra la ŋɔ senee ba nyɔ. 14Belaa Pita ne o bala Yeesu toroma fi dɛ beŋkpoŋ la ir che, asɛ Pita ɛɛ bol waa takpeg ne dɛ ŋɔ, "Yabala Juda tena ne he nɛra haa cheme Jerusalam bwa, hé cheg deŋne dɛ no waa nɔ aa dɛ ɛ nɔ mun. 15Gɛ haa dɛ lii ŋɔ senee nɛra nɔ nyɔ nɔ, sen laa ba nyɔ. Chɔɔ laa ta naa? 16Waa Korowii keame Joel faa bola laanee hɛɛ na chɔɔ nɔ ne la. O bolɔ ŋɔ, 17'Korowii ŋɔ, "Harɛ chɔga tɔpera aa ka mun la ta la, mɛɛ tɛ nɛra bwa soosiwii n Domadɛɛge la kohona, asɛ ba bibaala ne bihaahna bwa bol n waa la, asɛ ba bonɔɔna na chaahna, asɛ ba banjeni dee deera. 18Gɛ saŋ la, mɛɛ geloo n Doma la ir n yombaala ne yomhaahna gba kwaraa nɛɛ ásɛ ba bol n waa la. 19Mɛɛ ɛ nyokpowaa nyundua ne harɛ ta, asɛ nɛra na chal ne nii ne ninchuu kohona. 20Wee dɛ ba bira, asɛ korobie swɛɛ kɛŋɔ chal ken mɔɔ n tɔpejen la ba. 21A gɛ saŋ la, nomɛlbwa waa yerɛ men Korowii sɔn la, mɛɛ lɛo." ' 22"N bala Israel tena, hé no waa nɔ. Yeesu waa le Nasarɛt la fa ɛ nɛn bɛl Korowii aa gela o won dɛɛ ɛ nyokpowaa, asɛ he na dɛ won jemɛ kɛŋɔ Korowii kpegri nee wɛɛ ɛ o toma kpela. A gɛ waa nɔ ta heyaa wehɔɔhra ɛɛ. 23Korowii jemɛ Yeesu waa bwa wubwa dɛ chega ken mɔɔ a tel nɔ. O ɛa kɛŋɔ wɛɛ kpɔɔ do he nɔn ta, asɛ he gel wechɔg-ɛɛra kpaaro pɛl dagagre ta dɛ kpoo. 24Asɛ Korowii lɛo seo nɔn ta dɛ iru seo ta, dɛkalkɛŋɔ seo ta kpegri dɔe o nɛɛ dɛ́ lawɔ o bɛ won ir. 25O waa Devid bol ŋɔ, 'N ne Korowii lole saŋ bɛlbwa. Maa ɔmɛ bwa, dɛkalkɛŋɔ o chegɛ n habɔɔ. 26Anomanta n sie lɛo, n wobol ge bwa ɛ bansɔɔhna wobol. Maa n bwadabii waa jar, dɛkalkɛŋɔ n sie dawɛ Korowii nɛ. 27N Naa Korowii, haa he bidɛɛge waa soeh ba lala bwɛ. Haa gel o chɔ bɔɔ bini pɔh. 28He bag mɛ ŋwɛnɛ maa kpɔ dɛ dɔ bokpega. Saŋ bɛlbwa maa na he siwi la, n bwara ɛɛ sɔɔh mɛɛ.' 29"Yabala, mɛɛ wonoo bol n naa Devid wa, dɛkalkɛŋɔ ya bwa jemɛ o waa kɛrɛdɛ. O sewɔ, ba hugo, hale o ŋwam ta lole fini nɔ. 30Kɛ o ɛ Korowii keame, dɛ berɛ jemɛ nyoa Korowii aa ŋwɛɛ ntam bagɛ ŋɔ wɛɛ geloo Devid naa bɛl ba di o kara la. 31Devid na chaahna dɛ won jemɛ waa Korowii aa dɛ ba ɛɛ kerekere. Anomanta Kristo la Korowii aa bagɛ nyoa ŋɔ wɛɛ tomɔɔ ásɛ o ba lɛ yaa la seo ta ira waa o faa bol ŋɔ Korowii ta o waa soɛh lala bwɛ, o ta bɔɔ bini chɔe pɔh la. 32A gɛ Yeesu nɔɔ Korowii ir seo ta la. Ya bwa kpɔ ya sie nao dɛɛ diu danseɛ. 33O Mɛɛ Korowii aa kpɔɔ kaa nyundua dɛ gel o so nomombɔr o dig ta la, o tɛo o Domadɛɛge la gɛ o faa bagɛ nyoa la, asɛ Yeesu ge berɛ kpɔ tɛ yaa. O tomaa hɛɛ na dɛɛ no la. 34He jemɔ kɛŋɔ Devid gbagba laa ira kaa nyundua, kɛ waa waa bola laanee nɔ. O ŋɔ, 'N Naa Korowii ŋɔ n Dɔɔ be ŋɔ ó so nomombɔr o dig ta bela 35ásɛ o ba o dɔma ne harɛ ásɛ o tigri ba nɛ.' 36"Anomanta a chɛ kɛŋɔ Israel tena bwa jemɛ kɛŋɔ Yeesu laanee Korowii ɛ nɛwɛnyini bwa dɔɔ la. Onee Kristo la. Kɛ o laa he kpaa pɛl dagagre ta dɛ kpoo la aa?" 37Nɛra la aa no a gɛ waa nɔ la, ba nao kɛŋɔ ba ɛ wechɔga, asɛ ba tea bini chɔg, ba bɔɔ Pitawa ŋɔ, "Aah ɛrɛɛ yaa ba ɛɛ yɔ, yabala?" 38Anee Pita ŋɔ ba be ŋɔ, "A chɛ kɛŋɔ he bini bɛlbwa charɛ o liire dɛ le wechɔga ta, dɛ gel ba sɔɔ Korowii nee ásɛ o teŋɛ Yeesu Kristo nɛ, ásɛ Korowii kpɔ o wechɔga kɛo. He ɛ gɛ naa, Korowii ɛɛ tɛ heyaa o Domadɛɛge laanee, 39dɛkalkɛŋɔ he ne he naanar ne bojaŋ tena Korowii aa dɛ yer ba ŋɔ bá ba o be la bwa waa o bagɛ nyoa la la." 40O bol waa kohona dɛ ja ba dɛ gbɛgbɛ ba ŋɔ, "Fini nɛra wechɔga kan ga. Hé takapɔ dɛ laa he te le nɛnchɔga la Korowii aa dɛ ba ba wechɔga kpɔe dɛ bɔ ba kem la bini." 41Nɛra la kɛrɛdɛ yarada Pita wobol la, asɛ ba sɔ ba Korowii ne. Ba nɛra kagboŋa batoroo yarada Yeesu waa dɛ kpɔ ba te tɛo awola tɔpere la ta dɛ ba ja ba nɛ. 42A gɛ nɛra la balɔ dɛ baa hweli Korowii waa Yeesu toroma la be warawara. Dɛ ba ne Yeesu toroma laanee pɛa dɛɛ ɛ wobɛlbwa, dɛɛ di kwaa dɛɛ tomɛ Korowii. 43Dɛ Korowii chegɛ Yeesu toroma la nɛɛ dɛɛ ɛ tomkpega, asɛ nɛra bwa nyoa kpo baa ɔmɛ. 44Dɛ nɛra baa yarada Yeesu waa dɛ ɛ asɔre tena la bwa pɛo dɛɛ ɛ wobɛlbwa, dɛɛ bɔne komɛlbwa baa dɔa. 45Dɛ ba dɛ yog ba koŋkwaare ne harɛre dɛ kpɔ a suuga la dɛɛ bɔne dɔŋa gɛ bɛlbwa aa hiah, asɛ bɛlbwa won yawɛ o konnyina. 46Tɔpebii te bɛlbwaa baa cheme Korowii Dea, dɛ pɛ dɛɛ di kwaa ba deremi silɛɛ ne tepoŋ ne. 47Dɛ ba dɛ jam Korowii, dɛ nɛra dɛ kpɛɛ ba taeh. Asɛ Korowii lɛ nɛnfala tɔpebii te bɛlbwa ba ba baa ja o nɛra la nɛ.

will be added

X\