We-la 18

1A habɔɔ la, Pɔɔl le Atens dɛ kaa Kɔrent. 2Belaa o ka na Juda te bɛl, dɛ o sɔne Akwela. Dɛ Pɔntos tee on, asɛ o ka so Room, dɛ berɛ le bela ba Kɔrent, dɛkalkɛŋɔ dɛ Room Koojen Klɔdeɔs doŋi Juda tena bwa Room. Dɛ Akwela haah sɔne Presela. Pɔɔl la ba be dɛ ka na ba, 3dɛ so ba be dɛ ɛ toma, dɛkalkɛŋɔ dɛ gbansaba toma o faa dɛ ɛ wubwa laanee baa ɛ. 4Dɛ o dɛ la ba cheremi dea Ona Tɔpere bɛlbwa dɛ kaa bol wa, asɛ o ne nɛra baa wola Juda tena ɛɛ ne Juda tena bwa yon dɛɛ nyiŋi Korowii waa bini. Dɛ o dɛ tɔŋ ba ásɛ ba fe teŋɛ o kon ta. 5Silas ne Timoti aa le Makidoonia harɛ ba la, a taa Pɔɔl do kpegri name dɛ gel wobɛlbwa ɛɛ dɛɛ bol Yeesu waa la, dɛɛ di danseɛ dɛɛ bagle Juda tena kɛŋɔ Yeesuu Kristo la Korowii aa bagɛ nyoa ŋɔ wɛɛ tomɔɔ ó ba lɛ yaa la. 6Dɛ nɛra la dɛ nyin Pɔɔl toma chɔga, dɛɛ ɛo nɛnhɛla. Anomanta o jwii o laala doŋa ta dɛ́ bagle kɛ o bag ba Korowii waa asɛ ba vɛah, dɛ ŋɔ ba be ŋɔ, "Dɛ he nyograa, nɛn laa ɛ heya, he gbagbaa ɛ he nyu. Le fini dɛɛ kaa, nɛra baa wola Juda tena ɛɛ mɛɛ ba Korowii waa bagla. Maa he bee ba kpa." 7Waa le ba be la, o kaa chog baa bɛl waa dɛ tomɛ Korowii gɛ Juda tena aa dɛ tomɛ Korowii baa yerɔ Titeɔs Jastos la. Dɛ o dem lɔ bela cheremi dea jwɛɛh tenten. 8Dɛ nomoa waa dɛ nyiŋi cheremi dea la ta la sɔne Krispus. Dɛ o ne o dem tena bwa yarada Yeesu waa la. Kɔrent tena kɛrɛdɛ no Yeesu waa la dɛ yaradaa, asɛ ba sɔ ba Korowii ne. 9Awola bɛl Pɔɔl na chaahna jwaana. O nao kɛŋɔ Korowii aa dɛ ŋɔ o be ŋɔ, "Bɛ dɛɛ ɔmɛ, dɛɛ bol n waa la nɛra be. Bɛ nyoa tɔ, 10dɛkalkɛŋɔ n chegɛ he habɔɔ. N nɛra warɛ bwɛɛ nɔ ta. Anomanta mɛɛ che he mun taa, asɛ nomɛlbwa bɛ won ɛɛ wobɛlbwa." 11Anomanta Pɔɔl soge bwɛɛ la ta dɛ bagle nɛra Korowii waa benanyoa dɛ korobie anumɛl. 12Gɛ saŋ baa tɛ baa bɛl baa dɛ yerɔ Galio nomonome asɛ o nyiŋi Akaaya harɛ dɛɛ tɛ Room Koojen laanee Juda tena pɛ nyoa dɛ lawɛ Pɔɔl la o be. 13Baa la o ne la, ba kaa ŋɔ, "Baa nɔ jo ya kii nɛ. O dɛ bagle nɛra ŋɔ báa tomɛ Korowii ŋwɛnɛ bɛl ta aa wola were." 14Pɔɔl te ne ŋɔ o bol waa dɛ Galio ŋɔ Juda tena la be ŋɔ, "Juda tena, dɛ tonchɔga anee baa nɔ fe tomɛ nɔ naa, ŋwɛnɛ fe lole kɛ ń lawɛ bambile dɛ no he be. 15Kɛ aa ɛ waa waa bola ne he bwɛɛ tena sɔna ne he bwɛɛ waa gbo waa nɔ te, hé gbagba ka nyiŋi a ta. Maa a gɛ waa nɔɔ bol." 16Galio doŋ ba o kɔɔto bela. 17Belaa ba lawɛ cheremi dea nomoa baa dɛ yerɔ Sɔɔstenes la dɛ lɔɔro Galio kɔɔto dea la sie tenten, kɛ Galio ta ban chaŋɛ kwara. 18A habɔɔ la, Pɔɔl soge Kɔrent asɔre tena la be bigri, asɛ dɛ kal ba dɛ le bela kaa Keŋkrea. Dɛ o bagɛ nyoa bɛl, anomanta o fonɛ o nyu mɔɔ dɛ le Keŋkrea, asɛ o ne Akwela ne Presela kpɔ stiimae dɛɛ kaa Siiria harɛ. 19Ba kpɔɔ ka tel Ɛfesos, asɛ Pɔɔl gel ba dɛ te kaa bela cheremi dea, asɛ o ne bela Juda tena kaa bol Korowii wa. 20Nɛra la fe ŋɔ ó so ba be tama, kɛ o ta sɛɛh. 21Kɛ waa dɛ ba ba be lee dɛ kaa la, o ŋɔ ba be ŋɔ, "Dɛ Korowii sɛoh te naa, mɛɛ berɔɔ ba he be," dɛ che Ɛfesos kpɔ stiimae kaa. 22Waa tel Sisaaria la, o la Jerusalam dɛ ka chɔɔ bela asɔre tena, dɛ le bela kaa Anteɔk. 23Waa soge bela tama la, o le bela dɛ valɛ Galaasia harɛ ne Frejea harɛ bwɛɛre ta dɛɛ ja nɛra baa dɛ teŋɛ Yeesu nɛɛ dɛ do bela la, dɛɛ do ba gbemba. 24Dɛ Juda te bɛl ɛ bwɛɛ bɛl baa dɛ yerɔ Alɛksandrea la bie, dɛ ba Ɛfesos, asɛ baa yerɔ Apolos. Dɛ o jemɛ wobol taeh, dɛ jemɛ Korowii Tɔn bini waa ge kɛrɛdɛ. 25Ba fa bagle Apolos Yeesu bwara waa ne o ŋwɛnɛre bwa, asɛ o jema, dɛ gee bagla o bokpega bwa ne. Kɛ, dɛ Jɔn o faa dɛ sɔ nɛra Korowii nee la waa waa bagle nɛra Yeesu waa la gboo o no. 26O lɔ bambile dɛ baa bol Korowii Waa cheremi dea. Presela ne Akwela no waa waa dɛ bol la, dɛ kpɔɔ la ba dem dɛ ka baglo Korowii Waa la kɛrɛdɛ. 27Belaa Apolos ŋɔ wɛɛ la Akaaya harɛ taa. Anomanta Ɛfesos asɔre tena la doo gbemba dɛ chwerɛ Akaaya harɛ asɔre tena tɔn ŋɔ o ba ba be naa, bá nyiŋu kɛrɛdɛ. Waa la bela la, o kaa cha nɛra Korowii aa sune ba nɛɛ dɛ gel ba yarada o waa la taeh. 28O wono bagle Korowii Waa bini bombaah kpegri nɛ, Juda te bɛlbwa aa wola wone tɔŋlo, dɛ won bagle waa Korowii Tɔn bini kɛŋɔ Yeesuu Kristo la waa ɛ nɛwɛnyina bwa Lɛɛ la.

will be added

X\