San Lucas 3:1

1Nu ndɨhɨ chahun cuiya cha cuví ra Tiberio rey cahnu ñuu Roma, ta ityi Judea nyacá ñaha ra Poncio Pilato. Ta ra Herodes nyacá ñaha ra Galilea. Ta yañi ra, ra Felipe nyacá ñaha ra Iturea chihin Traconite. Ta ra Lisanias nyacá ñaha ra Abilinia quɨvɨ cuan.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1182 Languages.

Learn More