TITɄ 3

1Tukjamyatstʉ ko twindsʉ'ʉgʉdʉt ja yajkutujkpʉ es myʉmʉdówdʉp ja justisʉtʉjkʉty, es ttúnʉt oytyim tiity yajxón, 2katʉ jya'ayñi'ow jya'ayñiya̱a̱xʉdʉ, yuunk naxypy es oyjya'ay'áttʉp, es dya'íxʉdʉt ma̱ 'ya̱a̱ jyot ko tyuda'agyʉty mʉt nidʉgekyʉ ja̱'a̱yʉty. 3Pes ʉdsa̱jtʉm nandʉ'ʉn ijty ngujuun'a̱jtʉm es kyaj ijty nmʉmʉdo'om ja Dios. Dʉ'ʉn ijty njʉdijtʉm éxtʉm ja ja̱'a̱yʉn di'ibʉ tʉ tyu'udʉgóy es 'yane'emyʉty oytyim di'ibʉ winma̱'a̱ñʉty, njiky'a̱jtʉm axʉʉk, nnaywyinnaxʉja̱'a̱m mʉt tii, ndukmʉdsip'a̱jtʉm tii oypyʉ́nʉty es nnaydyuk'ak'a̱jtʉm ijty nixim niyam. 4Per ko Dios, yʉ'ʉ nYajnitsokpʉ'a̱jtʉm, dya'ijxʉ 'yoy'a̱jtʉn esʉ tsyojkʉn ma̱ ja naxwíñʉdʉ ja̱'a̱y, 5oj xyajnitsókʉm, kyaj mʉt ko tʉʉxyʉp oynʉ'ʉnʉn ti oy ndu'unʉm, ja'a dʉ'ʉn mʉt ko tmʉdaty ja pa''ayo'on mʉt ʉdsa̱jtʉm, Espíritʉ Santʉkyʉjxm oj xyajwátsʉm es oj xymyo'oyʉm ja jembyʉ jot winma̱'a̱ñ, éxtʉmxyʉp jemy xyajmi'inʉm jiky'a̱jtpʉ. 6Mʉt yʉ'ʉgyʉjxmʉ Jesukristʉ, nYajnitsokpʉ'a̱jtʉm, Dios tʉ xymyo'oyʉm ja Espíritʉ Santʉ, 7es myay'a̱jtʉngyʉjxm oy nwʉ'ʉma̱'a̱nʉm mʉt ja Dios, es dʉ'ʉn n'awijx njʉjp'ijxʉm ja kuma̱'a̱ñ, ja jiky'a̱jtʉnʉ winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ. 8Tya̱a̱dʉ dʉ'ʉn tʉy'a̱jtʉn, ndsejpyʉts es byeen xyñika̱jxpátʉt tʉgekyʉ tya̱a̱dʉ, ja'a dʉ'ʉn es di'ibáty myʉbʉjktʉp ja Dios ñaygyʉyákʉdʉt es ttúnʉt yʉ'ʉyʉ oybyʉ. Tya̱a̱dʉ dʉ'ʉn oy es tuump mʉt nidʉgékyʉty. 9Katʉ xymyadya̱'a̱ktʉ di'ibʉ ni ma̱ mgatu'unxʉdʉ, es ni mganaymyʉjpʉjta̱'a̱ga̱'a̱nʉdʉt nidu'uk nidu'uk wi'ix jyiky'a̱jttʉ ja m'aptʉjkʉty, es katʉ ti mnaydyukwin'ix mnaydyukjʉjp'íxʉdʉ o mnaygyajxytsyiigʉdʉ mʉt ja'agyʉjxmʉ Moisesʉ 'yana'amʉn. Tʉgekyʉ taadʉ ni madsoo mgatu'unxʉdʉ. 10Es pʉn ja pʉ́n dyajnaywya̱'xa̱'a̱ñʉty ja mʉbʉjkpʉtʉjk, tukjaygyukʉ tʉgok, es pʉn kyaj kyajxykyupéky, tukjaygyukʉ jatʉgok; es pʉ́n kyaj mdimmʉmʉdóyʉty, katʉ xyñakytyuñʉ kwentʉ. 11Pesʉ tadʉ dʉ'ʉmbʉ ja̱'a̱y kyaj jyiky'aty tʉy'a̱jtʉn mʉʉt, es yʉ kyʉ'ʉmbojpʉkyʉjxm ñaydyʉgóyʉty. 12Naskaxʉyaambyʉts ja Artemʉs o ja Tíkikʉ. Ko jya̱'tʉt, tun esʉts xyñija̱'tʉt Nikópolʉs ka̱jpnóty, mʉt ko dʉ'ʉnʉts tʉ ndukniwitsʉ ko nyajnaxa̱'a̱ñʉts ja xux po'o jap. 13Pʉn maba̱a̱t mmada'aky, pudʉkʉ yʉ Zenʉs esʉ Apolʉs, es xymyo'oyʉt di'ibʉ tʉgoy'a̱jtxʉp, es dyajtu'uyo'oyʉt ja ñʉ'ʉ tyu'u kʉdiibʉ ti tyʉgoy'a̱jtxʉdʉt. 14Tukni'íxʉdʉ yʉ nmʉgu'uk'a̱jtʉm nandʉ'ʉn es ttúndʉt ja oybyʉ es tpudʉ́kʉdʉt di'ibʉ tʉgoy'a̱jtxʉp, esʉ jyiky'a̱jtʉn tyúnʉt. 15Nidʉgekyʉ nmʉgu'uk'a̱jtʉm di'ibʉts ja yam mʉʉt n'ittʉ, mduknigáxʉdʉ ja Dioskajxy. MayDios xy'anʉʉmʉdʉ nmʉgu'uktʉjk'a̱jtʉm. Wa'an ja Dios mgunu'xʉdʉ nidʉgékyʉty miidsʉty.

will be added

X\