TITɄ 2

1Per di'ibʉ mij mya'ʉxpʉ́kʉp, ja'a di'ibʉ nʉjxp ti'igyʉ mʉt ja oybyʉ ʉxpʉjkʉn. 2Tuk'ʉxpʉk ja mʉjja̱'a̱y yedyʉjk es ñayjyʉjwijtsʉmbítʉdʉt kʉ'ʉm, di'ibʉ naymyay'a̱jt naywyindsʉ'kʉp, oy tnijáwʉt ja Diosʉ 'yayuk, esʉ Dios tpadúnʉt tsojkʉn mʉʉt es ma'xtujkʉn mʉʉt. 3Tuk'ʉxpʉk nandʉ'ʉn ja mʉjja̱'a̱ydyoxytyʉjkʉty es windsʉ'kʉn mʉʉt jya'ay'átʉt, kyaj pyi'ts'ʉ́w pyi'tska̱jxʉt, kyaj myʉ'uuk myʉmu'ugʉdʉt, es di'ibʉ ya̱jktʉp ja oybyʉ jʉjwijtsʉmbijtʉn. 4Dʉ'ʉn mba̱a̱t ttukni'íxʉdʉ ja kasa̱a̱dʉ ʉna̱'ktoxytyʉjkʉty es ttsóktʉt ja ña'ay es ja 'yu'unk 'yʉna̱'kʉty, 5ñayjyʉjwijtsʉmbítʉdʉt, wa̱'a̱ts jyiky'áttʉt, tkwentʉ'áttʉt ja jyʉʉn tyʉjk, ñaygyubʉ́kʉdʉt ma̱ ña'ay, esʉ dʉ'ʉn ni pʉ́n tkaka̱jxpa̱a̱dʉt axʉʉk ja Diosʉ 'yayuk. 6Tukni'íxʉdʉ nandʉ'ʉn ja ʉna̱'ktʉjkʉty es ñayjyʉjwijtsʉmbítʉdʉt. 7Es mo'oy mij kʉ'ʉm tu'ugʉ oybyʉ ka̱jxwíjʉn esʉ ijxpajtʉn ma̱ oytyim tiity tʉgekyʉ. Ko xytyukni'íxʉt, tun mʉt tʉgekyʉ windsʉ'kʉn esʉ tuda'aky'a̱jtʉn. 8Pʉn mdukni'ijxʉp ko nidʉgekyʉ tjiky'áttʉt ja jyiky'a̱jtʉnʉ wa̱'a̱tspʉ di'ibʉ kyaj mba̱a̱t pʉ́n mʉt ti yajnide'xyʉty, pes net ja Kristʉ jya'ayʉdyʉ myʉdsip tmʉdáttʉt ja tsoydyu'un, ja'a ko ni madsoo mba̱a̱t tkapa̱a̱ty yʉ axʉk'a̱jtʉn ma̱ yʉ njiky'a̱jtʉn'a̱jtʉm. 9Ka̱jxwij nandʉ'ʉn ja po'oduumbʉty es tmʉmʉdówdʉt ma̱ oytyim tiity yʉ wyindsʉ́n wyindá̱jʉty, a'ʉw aga̱jx es kyaj ñaygyu'adsówʉdʉt. 10Katʉ ti ttoñ tmʉwa̱'a̱ñ. Wa'an t'ity yajxón tuda'aky, es dʉ'ʉn oypyʉ́nʉty ijxʉp ja jyiky'a̱jtʉn ko ja 'yʉxpʉjkʉnʉ Dios, yʉ nYajnitsokpʉ'a̱jtʉm, byeen jyantsy'oy jyantsytsyújʉty. 11Es mʉt ko Dios dyaka̱'a̱ñ ja ñitsokʉn ma̱ nidʉgekyʉ ja̱'a̱yʉty, tʉ xytyuk'ijxʉm ja 'yoy'a̱jtʉn. 12Es yʉ oy'a̱jtʉn xytyuk'ʉxpʉjkʉm ko koonʉm nmastútʉm ja jiky'a̱jtʉnʉ axʉʉkpʉ, nnayjyʉjwijtsʉmbijtʉm es njiky'a̱jtʉm ya̱a̱ ma̱ tya̱dʉ naxwíñʉdʉ wijy kejy, tʉy'a̱jtʉn mʉʉt es éxtʉm ja Dios ttseky, 13ma̱a̱nʉm n'awijx njʉjp'ijxʉm ja tiempʉ ko mʉj'a̱jtʉn mʉʉt myina̱'a̱ñ ja Jesukristʉ, ja'a nmʉjDios'a̱jtʉm esʉ Yajnitsókpʉ. 14Jesukristʉ ñaygyʉya̱jkʉ ma̱ ja o'kʉn ma̱ ʉdsa̱jtʉm xyjapátʉm, es dʉ'ʉn oj xyajtsókʉm ma̱ ja axʉk jiky'a̱jtʉn, oj xyajwátsʉm, xyja'a''abʉjkʉm, xyja'ay'a̱jtʉm es ndu'unʉm tʉgekyʉ di'ibʉ oy. 15Tukni''ixʉ mij tʉgekyʉ tya̱a̱dʉ, es jotmʉkmo'oydyʉ es jʉjwijtsʉmbít mʉt tʉgekyʉ m'ana'amʉn di'ibáty mmʉdo'oxʉp. Katʉ mnayyákyʉty es pʉ́n mgamʉj'íxʉdʉt.

will be added

X\