TITɄ 1

1Ʉj Pa̱a̱blʉ, Diosʉ myʉduumbʉ esʉ Jesukristʉ 'yapóstʉlʉ, ja'a njʉna̱'a̱nʉm kots tʉ xykyéxyʉts es nya'ʉxpʉ́kʉt di'ibáty ja Dios tʉ twin'ixy es t'axá̱jʉdʉt ja Jesukristʉ, dʉ'ʉn tnijáwʉdʉt ja tʉy'a̱jtʉn di'ibʉ nmʉbʉjkʉm, 2es yʉ tʉy'a̱jtʉngyʉjxm amumdu'uk tnijáwʉdʉ ko tmʉdattʉ ja jiky'a̱jtʉn winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ, mʉt ko Dios, di'ibʉ kyaj 'yanda'aky, extʉ ma̱ kyajnʉmʉ naty ja naxwíñʉdʉ kyojñʉm xywya̱ndákʉm tadʉ jiky'a̱jtʉn, 3es tyam ko tiempʉ tpa̱a̱ty, xytyuk'ane'emyʉts es tʉ xytyuknija̱'a̱m ja 'ya̱a̱ 'yayuk di'ibʉts ʉj tyam nga̱jxwa'xypy, di'ibʉ Dios, ja nYajnitsokpʉ'a̱jtʉm, tʉ xytyuknipékyʉts. 4Mij Titʉ, nduknigejxypyʉ tya̱dʉ neky. Dʉ'ʉnʉts mij njawʉ éxtʉmdsʉ n'u'unk, ja'a ko ʉjts mij tʉ ndukmʉbeky ja Kristʉ. Wa'an ja Dios Teety esʉ nYajnitsokpʉ'a̱jtʉm Jesukristʉ mguni'xyʉty es mmo'oyʉty ja agujk'a̱jt jotkujk'a̱jtʉn. 5Kots mij nyajwe'emy jam Kretʉ, ja'a es xya''aba̱a̱dʉt yajxón di'ibʉ naty ak'aba̱a̱dʉya̱a̱mp, es xywyin'íxʉt ja mʉjja̱'a̱yʉty di'ibʉ túndʉp ma̱jatyʉ mʉbʉjkpʉtʉjk ñaymyúkʉdʉ tu'uk tu'ugʉ ka̱jpn, dʉ'ʉn éxtʉm oj nduknipeky. 6Ja'a mbʉjta̱'a̱gʉp ja mʉjja̱'a̱y yedyʉjkʉty di'ibʉ kyaj pʉ́n mba̱a̱t mʉt ti tyukniwa̱a̱mbétyʉty, di'ibʉ tu'uk je'eyʉ ñʉdo'oxy, di'ibʉ 'yu'unk myʉbejkypy ja Jesukristʉ, kyaj tmʉdaty ja axʉʉkpʉ jyot wyinma̱'a̱ñ, myʉmʉdeepy ja tya̱a̱k tyeedyʉty, es di'ibʉ kyaj ñʉgoy kyʉxkoy. 7Es mʉt ko ja mʉbʉjkpʉtʉjkʉ kywentʉ'a̱jtpʉ di'ibʉ tʉ yajtuknipéky ja Diosʉ tyuunk, koonʉm tmʉnʉjxʉt wa̱'a̱dsʉ jyiky'a̱jtʉn, di'ibʉ kyaj ñaymyʉjpʉjta'agyʉty, kyaj jyot'ambeky mʉt waanʉ tii, kyaj myʉ'iiky, kyaj tsyip'ʉxta̱'a̱y, kyaj 'yadseky, es kyaj myeetsy; 8nik ni'igʉ ja̱'a̱y dyajja̱jtta̱'a̱gʉt oy tsuj ma̱ tyʉjk, di'ibʉ tyiimpy yajxón, tʉy'a̱jtʉn, wa̱'a̱ts ja̱'a̱ybyʉ, Dios mʉduumbʉ, nay'aguwijts nayjyʉjkuwijtsʉp, 9di'ibʉ 'yook'a̱jtypy es jyiky'aty éxtʉm ja ʉxpʉjkʉnʉ tʉy'a̱jtʉnbʉ. Pes dʉ'ʉn mʉt ja oybyʉ ʉxpʉjkʉn mba̱a̱t tjotmʉkmo'oydyʉ ja wiinkpʉty es jyiky'átʉt dʉ'ʉn. Es nandʉ'ʉn mba̱a̱t ttuk'ixy yʉ tyʉgo'oyʉn di'ibáty kyaj tpanʉjxa̱'a̱ndʉ ja tʉy'a̱jtʉn. 10Mʉt ko ta mayʉ ja̱'a̱yʉty di'ibʉ kyaj ñay'aguwits ñayjyʉjkuwítsʉty di'ibʉ ya'ʉxpʉjktʉp andakʉngyʉjxm, es waanʉ ni'igʉ ta̱a̱dʉty di'ibʉ tyukkuwa̱'a̱nʉdʉp es tkuydyúndʉt ja israelítʉdyʉ kyostumbrʉ. 11Koonʉm tsyékyʉty njʉjwijtsʉmbijtʉm extʉ ko nya''amo'onʉmʉ taadʉty, mʉt ko wyooma̱'t wyijtsma̱'ttʉp mʉt ja axʉʉkpʉ ʉxpʉjkʉn, di'ibʉ tsʉna̱a̱ydyʉp tukjʉʉn tuktʉjk, es tyuk'ʉxpʉjktʉp di'ibʉ kyaj ñigutíkyʉty es tganarata̱'a̱ndʉ ja meeñ. 12Pes tu'ugʉ Kretʉ ja̱'a̱y di'ibʉ mʉt ja kyʉ'ʉmguga̱jpngyʉjxm jyʉnáñ: “Yʉ Kretʉ ja̱'a̱yʉty, dʉ'ʉñʉm yʉ'ʉjʉty 'yanda̱'a̱ktʉ, kyáxʉty, ñuuxʉty es dʉ'ʉn éxtʉmʉ jʉyujk añimalʉn.” 13Tʉy'a̱jtʉnʉ taadʉ. Pa̱a̱ty jʉjwijtsʉmbít amʉja̱a̱, es dʉ'ʉn wa̱'a̱ts tmʉdáttʉt ja mʉbʉjkʉn. 14Wa'an tmastu'uttʉ ja israelítʉdyʉ myadya'agyʉty, es nandʉ'ʉnʉ tadʉ ja̱'a̱yʉdyʉ kyutujkʉn di'ibʉ tʉ ttuk'ʉxpʉktʉ ja ja̱'a̱y di'ibʉ 'yʉxtijtʉp ja tʉy'a̱jtʉn. 15Mʉt ja di'ibáty myʉda̱jttʉp ja jyot wyinma̱'a̱ñ wa̱'a̱ts, tʉgekyʉ yʉ'ʉ wya̱'a̱dsʉty; per di'ibáty kyaj tmʉbʉktʉ, kyaj tmʉdaty ja jyot wyinma̱'a̱ñ wa̱'a̱ts, es ni tii ma̱ yʉ'ʉ kyawa̱'a̱dsʉty. Pes extʉ yʉ jyot wyinma̱'a̱ñ esʉ jya̱'a̱jʉn tʉgekyʉ 'yaxʉk'a̱jtta̱'a̱y. 16Dʉ'ʉn jyʉna̱'a̱ndʉ ko t'ixy'attʉ Dios, per di'ibʉ tyuundʉp yajnigʉxʉ'kʉdʉp ko kyaj tyʉy'a̱jtʉnʉty; pes kyaya'oyjyáwʉdʉ es kyaj kyajxykyupʉ́ktʉ, es kyatimtuundʉp di'ibʉ oy.

will be added

X\