ROMANɄS 9

1Extʉmʉ myʉduumbʉ Kristʉ, ngajxyʉdsʉ tʉy'a̱jtʉn es kyajts n'anda'aky. Ja Espíritʉ Santʉ ana'amp ma̱dsʉ nwinma̱'a̱ñʉn es tʉy'a̱jtʉnʉts njʉna̱'a̱ñ. 2Ndimmʉda̱jttiibyʉts ja amay jotmay. 3Oyxyʉpts njatseky es ka̱jxpéky ndim'ítʉt es kyajts n'ok'ijnʉt ti'igyʉ mʉdʉ Kristʉ pʉn o'oyʉpxyʉp es ttuk'oy'áttʉt ja nmʉgu'uk'a̱jtʉm, ja israelitʉ ja̱'a̱yʉty, 4ja Israelʉ tyʉʉmp 'ya̱a̱ts dʉ'ʉn éxtʉm ʉj. Dios kyupʉjkʉdʉ éxtʉmʉ 'yu'ungʉty es tyuk'ijxʉdʉ ja myʉj'a̱jtʉn es ttuuñ ja kajxy'átypyʉ mʉt yʉ'ʉ, es tmooydyʉ ja 'yana'amʉn esʉ wya̱ndakʉn es wi'ix twindsʉ'ʉgʉdʉt ja Dios. 5Nan yʉ'ʉdyʉ dʉ'ʉn ja tyʉʉmp 'ya̱a̱ts ja Abra̱a̱n, Isa̱a̱ esʉ Jakoob, es nandʉ'ʉn jya'ay'a̱jtʉngyʉjxm 'yijty tadʉ tyʉʉmp 'ya̱a̱ts ja Kristʉ, oy ja'ijty jyaDiósʉty di'ibʉ ana'amp ma̱ di'ibʉ jaa'a̱jtp tʉgekyʉ. ¡Wa'an dya''awdaty ma̱ tʉgekyʉ it naxwíñʉdʉ winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ! Wa'an dʉ'ʉnʉty. 6¡Per kyaj mba̱a̱t njʉna̱'a̱nʉm ko Dios tʉ dyajtʉgátsy ja wya̱ndakʉn! Ja'a ko kyaj nidʉgekyʉ yʉ israelítʉty oj wyin'íxʉdʉ Dios éxtʉmʉ jya'ayʉn. 7Es nan ni yʉ'ʉ Dios tkaja̱'a̱y'áty nidʉgekyʉ ja Abra̱a̱nʉ tyʉʉmp 'ya̱a̱dsʉty, mʉt ko Dios t'anma̱a̱y ja Abra̱a̱n: “Yʉ'ʉyʉ dʉ'ʉnʉ tyʉʉmp 'ya̱a̱ts ja Isa̱a̱ yajkwentʉpʉjta̱'a̱gʉp éxtʉm mja'ajʉn.” 8Tya̱a̱dʉ xytyuknija̱'a̱m ko kyaj ja ja̱'a̱y Dios 'yu'unk'átyʉty pʉnʉ wi'ix pʉ́n ja tyʉʉmp 'ya̱a̱ts ttukmíñ ttukja̱jtʉ, ja'a ja ja̱'a̱y Dios u'unk'a̱jttʉp di'ibʉ miin ja̱jttʉ ma̱ ja Dios tkuydyúñ ja wya̱ndakʉn, 9mʉt ko dʉ'ʉn wya̱ndaky: “Jʉmbítʉpts ma̱ ja tiempʉ tpa̱a̱dʉt esʉ Saarʉ tʉ naty dyajmín dyajja̱'ty tu'ugʉ u'ungu'unk.” 10Es kyaj yʉ'ʉyʉty, nandʉ'ʉn ja Rebekʉ 'yu'unk majtskpʉ, ti'igyʉ tteety'a̱jttʉ ja Isa̱a̱, ʉdsa̱jtʉm n'apteety'a̱jtʉm. 11Oyʉ dʉ'ʉn, kyajnʉm natyʉ tya̱dʉ majtskpʉ u'unk myiñ jya'ty es ni tkatúñʉmʉ naty tii, ni yʉ oybyʉ es ni yʉ axʉʉkpʉ, ja'a ko tyúñʉty di'ibʉ Dios tsyojk ko twin'ijxy di'ibʉ yʉ'ʉ kyupejkypy éxtʉmʉ jya'ayʉn, 12kyaj ja'agyʉjxm ko tu'uk tu'uk tii ttuñ tkatúñ, es ja Rebekʉ ya''anma̱a̱y: “Yʉ mga'axkópk yʉ'ʉ tuumbʉ'átʉdʉp ja mutskpʉ.” 13Dʉ'ʉn éxtʉm ja Diosʉ jyaaybyajtʉn jyʉna'añ: “Ndsejpyʉts ja Jakoob, perʉ Esa̱'uu kyaj.” 14¿Tii mʉdʉ tya̱a̱dʉ mba̱a̱t njʉna̱'a̱nʉm ko kyajʉ Dios ttuñ ja tʉy'a̱jtʉn? ¡Ni wi'ix tsoo! 15Mʉt ko Dios t'anma̱a̱y ja Moisés: “Ʉj nmʉdátʉpts ja pa''ayo'on mʉt ja di'ibʉts ʉj nba''ayowaampy, es nmʉdátʉpts ja ma'xtujkʉn mʉt ja di'ibʉts ʉj nmʉma'xtukaampy.” 16Es dʉ'ʉn kyʉxe'eky ko di'ibʉ Dios tyiimpy, dʉ'ʉn ttuñ mʉt ko yʉ'ʉ kʉ'ʉm pya''ayowaampy, kyaj mʉt ko ja ja̱'a̱yʉty dʉ'ʉn ttsoktʉ es ni mʉt ko ti oynʉ'ʉnʉn tʉ ttundʉ. 17Mʉt ko ja Diosʉ jyaaybyajtʉn jyʉna'añ ko Dios t'anma̱a̱y ja Ejiptʉ ryey: “Pa̱a̱ty tʉ nbʉjta'aky éxtʉmʉ rey es nya'íxʉdʉts ma̱ mijʉn ja nmʉk'a̱jtʉnʉts es dʉ'ʉn ya'íxʉt ja nmʉj'a̱jtʉnʉts ma̱ nidʉgekyʉ naxwíñʉdʉ ja̱'a̱yʉty.” 18Tya̱a̱dʉ xytyuknija̱'a̱m ko Dios ya'ijxʉp ja pya''ayo'on ma̱ di'ibʉ yʉ'ʉ tsyejpy, es nandʉ'ʉn dyajkujuunda'aky di'ibʉ yʉ'ʉ yajkujuunda̱'a̱gaampy. 19Jaa da pʉ́nʉts xy'anʉʉmʉp: “Pʉn dʉ'ʉnʉ dʉ'ʉn, ¿wi'ix mba̱a̱t ja Dios xypyekymyo'oyʉm oynʉ'ʉnʉn pʉn kyaj mba̱a̱t pʉ́n tjʉjpkuwa̱'a̱gʉ di'ibʉ Dios tsyejpy?” 20Esʉts ʉj n'adsoy: ¿Es mbʉ́nʉ dʉn mij ko dʉ'ʉn xyñi'ow xyñiya̱a̱xʉ Dios? ¿Tii wa'anʉ tu'ts t'anʉʉmʉ di'ibʉ yajkójʉp: “Ti kots mij dʉ'ʉn tʉ xypyotsy?” 21Pes ja tu'ts pojtspʉ yajkejpy ja tyexy tyazʉ éxtʉm yʉ'ʉ kʉ'ʉm ttseky. Yʉ'ʉ pátʉp dyajtúnʉt kujkwa'xy ja mo'onts es tpótsʉt tu'ugʉ jantsy oybyʉ di'ibʉ myʉ'uñaapy ja pʉjy, es jakujkwa'xy mba̱a̱t dya'oyʉ tu'uk di'ibʉ oywyi'ix yajtúñ. Pes ja mo'onts jya'a'a̱jtypy yʉ'ʉ. 22Nandʉ'ʉn ja̱jtpʉ dʉ'ʉn, ja Dios pátʉp ttúnʉt di'ibʉ yʉ'ʉ tsyejpy. Yakaampy tu'ugʉ ijxpajtʉn wi'ix ja tʉydyu'unʉn dyaky es dya'ixa̱'a̱ñʉty ja 'yajkʉn es myʉmadak mʉt ja mya'xtujkʉnʉ tadʉ ja̱'a̱yʉty di'ibʉ yʉ'ʉ tyuknibʉjtákʉ es ñʉjxtʉt ayoodaknóty. 23Nandʉ'ʉn pátʉp es dya'íxʉdʉt yʉ myʉj'a̱jtʉn mʉt ja ja̱'a̱yʉty di'ibʉ yʉ'ʉ myʉda̱jtypy mʉt ja pa''ayo'on, mʉt ko jawyíñʉbʉ naty yʉ'ʉ tʉ ttuknibʉjta̱a̱gʉ es n'ijtʉm ma̱ myʉj'a̱jtʉn, 24ʉdsa̱jtʉm, di'ibátyʉ Dios wyoo es tpa''ayooy, kyaj jye'eyʉty ja israelítʉty, per nandʉ'ʉn di'ibʉty kyaj 'yisraelítʉty. 25Extʉm jyʉna'añ ma̱ ja Diosʉ kyuga̱jxpʉ Oseeʉs tkʉxja̱a̱y: Di'ibátyʉdsʉ naty kyaj nja̱'a̱y'átyʉts, yʉ'ʉts nja̱'a̱y'áttʉp, es di'ibátyʉdsʉ naty kyaj ndseky, njʉna̱'a̱nʉpts ko yʉ'ʉts ndsojktʉp. 26Es nan jam jyʉnáñ: “Kyajts miits nja̱'a̱y'áttʉ, nan jamyʉ n'axá̱jʉdʉt miidsʉty éxtʉmts ja n'u'ungʉn”, dʉ'ʉn jyʉna'añ ja Dios di'ibʉ jiky'a̱jtp. 27Es mʉt ja israelítʉty, ja Diosʉ kyuga̱jxpʉ Isaiiʉ jyʉnáñ: “Oy ja israelitʉ ja̱'a̱yʉty jyamay'a̱jtpʉdʉ ja tyʉʉmp 'ya̱a̱dsʉty éxtʉm ja pu'u jikymyejyñbyʉ'a̱a̱y, je'eyʉ waanʉ yʉ'ʉjʉty ñitso'oktʉt. 28Mʉt ko yʉ Nindsʉn'a̱jtʉm Dios tsojk es kexy ka'pxy tkuydyuunda̱'a̱ya'añ yʉ 'yayuk ma̱ tʉgekyʉ ja naxwíñʉdʉ.” 29Es éxtʉm nandʉ'ʉn ja Isaiiʉ jyʉnáñ jawyíñʉp: Kooxyʉbʉ Dios di'ibʉ tʉgekyʉ mʉk'a̱jtʉn myʉda̱jtypy, oj xykyatukmʉnikákʉm waandi'knʉ ja̱'a̱y, tʉʉxyʉp ndimkutʉgo'oyʉm tʉgekyʉ, éxtʉm jyajty ja Sodomʉ ka̱jpn esʉ Gomorrʉ ka̱jpn. 30¿Ti xytyukjaygyujkʉm tʉgekyʉ tya̱a̱dʉ? Pes xytyukjaygyujkʉm ko yʉ di'ibʉ kyaj 'yisraelítʉty myʉbʉjkʉngyʉjxm oy wyʉ'ʉmdʉ mʉt ja Dios oy tka'ʉxta̱a̱ydyʉ es dʉ'ʉn 'yíttʉt mʉt ja Dios, 31es ja israelítʉty sitʉy jyatunandʉ éxtʉm ja Dios t'ane'emy es dʉ'ʉnxyʉp oy wyʉ'ʉmdʉ mʉt ja Dios, per yʉ'ʉjʉty kyaj ttuk'oybyʉdsʉʉmdʉ. 32¿Es ti ko tkatuk'oybyʉdsʉʉmdʉ? Ja'a ko jyamada̱'a̱gándʉ es ja Dios yajnitso'ogʉdʉt mʉt ja di'ibʉ yʉ'ʉjʉty kʉ'ʉm tyuundʉp es kyaj mʉt ja'agyʉjxm ko ja̱'a̱y t'axá̱jʉdʉ Jesús éxtʉmʉ Yajnitsókpʉ, mba̱a̱t njʉna̱'a̱nʉm ko yʉ'ʉ tyukkunajpʉdʉ. 33Dʉ'ʉn jyajty mʉdʉ israelítʉty éxtʉm jyʉna'añ ja Dios ma̱ ja jyaaybyajtʉn: Nbʉjta̱'a̱gʉpts ma̱ Syon ka̱jpn, tu'uk di'ibʉ éxtʉmʉ tsa̱a̱ yajtukkunápʉp es kyʉdáwdʉt ja ja̱'a̱yʉty; es di'ibáty myʉbejkypy yʉ'ʉ, ni na̱'a̱ tkamʉdáttʉt ja tsoydyu'un.

will be added

X\